Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät beänh vieän Coâng Giaùo ñöôïc khaùnh thaønh taïi Georgia

Moät beänh vieän Coâng Giaùo ñöôïc khaùnh thaønh taïi Georgia.

(CWN 7/04/98) - Vatican - Thöù Hai vöøa qua 6/04/98, caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo vaø giôùi chöùc trong chính phuû Georgia ñaõ tham döï leã khaùnh thaønh moät beänh vieän, ñöôïc xaây caát theo lôøi yeâu caàu cuûa rieâng toång thoáng Edduard Shevardnadze vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Tieàn xaây caát beänh vieän naøy do toå chöc Caritas YÙ vaø Misercor cuûa Ñöùc taøi trôï. Trong söù ñieäp göûi nhaân dòp naøy, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baøy toû loøng bieát ôn tôùi nhöõng ngöôøi ñaõ goùp phaàn kieán thieát beänh vieän cho ngöôøi ngheøo, moà coâi vaø giaø laõo. ÑTC cuõng nhaán maïnh raèng beänh vieän naøy laø bieåu töôïng cuûa nhöõng noã löïc ñaïi keát töø phía giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi quoác gia maø tín höõu Coâng Giaùo chæ laø moät thieåu soá. ÑTC cuõng göûi lôøi chaøo thaêm Ñöùc Thöôïng Phuï Ilia II, giaùo chuû Chính Thoáng Giaùo Georgia, vì nhöõng noã löïc coäng taùc cuûa ngaøi trong vieäc xaây caát beänh vieän.


ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp caùc baïn treû thuoäc 400 ñaïi hoïc coâng giaùo töø 60 quoác gia treân theá giôùi ñang hoïp ñaïi hoäi laàn thöù 31, taïi Roma, do Tu Hoäi Opus DEI (Coâng Vieäc Chuùa) toå chöùc

ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp caùc baïn treû thuoäc 400 ñaïi hoïc coâng giaùo töø 60 quoác gia treân theá giôùi ñang hoïp ñaïi hoäi laàn thöù 31, taïi Roma, do Tu Hoäi Opus DEI (Coâng Vieäc Chuùa) toå chöùc.

Tin Vatican (VIS 7/04/98): Haèng naêm, trong thôøi gian Tuaàn Thaùnh, Tu Hoäi Opus DEI (coù nghóa laø: Coâng Vieäc cuûa Thieân Chuùa), thöôøng toå chöùc cuoäc hoïp maët giôùi treû coâng giaùo taïi Roma. Cuoäc hoïp maët naêm nay, laø cuoäc hoïp maët laàn thöù 31, vaø quy tuï ñöôïc khoaûng 4,000 sinh vieân vaø giaùo sö, thuoäc 400 ñaïi hoïc coâng giaùo, töø 60 quoác gia treân theá giôùi, ñeå trao ñoåi veà ñeà taøi: "Söï tieán boä con ngöôøi vaø nhöõng nhaân quyeàn".

Saùng hoâm qua, thöù ba 7 thaùng 04/1998, taát caû caùc tham döï vieân cuoäc Hoïp Baïn Giôùi Treû Quoác Teá naày, ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II tieáp, trong Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI. Trong baøi dieãn vaên ñoïc trong dòp naày, ÑTC nhaán maïnh raèng vieäc kính troïng phaåm giaù con ngöôøi laø con ñöôøng daãn ñeán moät theá giôùi toát ñeïp hôn. Vaø Giaùo Hoäi "phaûi phuïc vuï con ngöôøi, neáu giaùo hoäi muoán phuïc vuï Thieân Chuùa. Nhöõng quyeàn lôïi cuûa con ngöôøi cuõng laø nhöõng quyeàn lôïi cuûa Thieân Chuùa". ÑTC keâu goïi caùc baïn treû haõy can ñaûm leân tieáng choáng laïi baïo löïc vaø tranh ñaáu cho coâng baèng vaø tình thöông. ÑTC khuyeán khích caùc baïn treû haõy daán thaân nhieàu hôn nöõa ñeå phuïc vuï cho nhöõng nhu caàu vaät chaát laãn tinh thaàn cuûa con ngöôøi. Nhaéc laïi vaøi yù töôûng ñaõ ñöôïc chia seû trong chuyeán vieáng thaêm taïi Cuba laàn vöøa qua, ÑTC noùi raèng: Theá giôùi vaø nhaân loaïi seõ bò cheát ngoäp, neáu khoâng môû roäng ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ.


KGB döï tính aùm saùt Ñöùc Thaùnh Cha

KGB döï tính aùm saùt Ñöùc Thaùnh Cha.

(AFP 7/04/98) - Roma - Cô quan maät vuï KGB cuûa cöïu Lieân Xoâ ñaõ coù keá hoaïch laøm maát uy tín cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng nhö Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coù theå luoân caû aùm saùt ngaøi. Ngoaøi ra, caùc nhaân vieân tình baùo laøm vieäc cho cô quan naøy, coøn xöû duïng micro ñeå nghe leùn Ñöùc Hoàng Y Casaroli, cöïu Quoác Vuï Khanh cuûa Toøa Thaùnh.

Treân ñaây laø caùc chi tieát ñöôïc ghi laïi taøi lieäu maät cuûa Cô Quan Maät Vuï YÙ vöøa ñöôïc cho coâng boá. Keá hoaïch naøy bao goàm caùc chieán dòch tung tin baát chính vaø khieâu khích, nhaém laøm cho giaùo hoäi vaø ÑTC Gioan Phaoloâ II maát uy tín, vaø neáu caàn thì aùm saùt luoân ÑTC. Taøi lieäu naøy ñöôïc naèm trong baûn baùo caùo cuûa uûy Ban Coâng Toá Italia, ñieàu tra veà vuï aùm saùt ÑTC taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ daïo naêm 1981. Sau vuï aùm saùt ñaõ coù nhieàu lôøi ñoàn ñoaùn raèng, Ali Agea, ngöôøi baén ÑTC, khoâng haønh ñoäng moät mình, nhöng coù caû moät ñöôøng daây, vaø coù theå dính líu tôùi cô quan maät vuï Bulgaria vaø KGB cuûa cöïu Lieân Xoâ. Tuy nhieân cho tôùi nay, taát caû caùc taøi lieäu thu thaäp ñöôïc vaãn chöa chöùng minh ai thöïc söï laø keû chuû möu vuï aùm saùt ÑTC Gioan Phaoloâ II.


Caùc linh muïc Coâng Giaùo coù gia ñình thuoäc nghi leã Hy Laïp khoâng ñöôïc laøm vieäc taïi Balan

Caùc linh muïc Coâng Giaùo coù gia ñình thuoäc nghi leã Hy Laïp khoâng ñöôïc laøm vieäc taïi Balan.

Roma [Apic 7/04/98] - Caùc linh muïc Coâng Giaùo coù gia ñình thuoäc nghi leã Hy Laïp buoäc phaûi trôû veà Ukraine. Theo moät laù thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh, gôûi cho Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Balan, ñöôïc haõng tin Coâng Giaùo Hoa Kyø CNS trích daãn: "hoaït ñoäng muïc vuï cuûa moät vaøi linh muïc coù gia ñình taïi Balan taïo ra nhieàu vaán ñeà nghieâm troïng". Caùc linh muïc naøy thuoäc nghi leã Byzantin hieän ñang laøm vieäc taïi Balan döôùi quyeàn cuûa caùc giaùm muïc thuoäc nghi leã Latinh.

Trong laù thö gôûi cho Ñöùc Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Balan, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh nhaán maïnh raèng taïi Balan, caùc linh muïc thuoäc nghi leã Hy Laïp caàn phaûi giöõ luaät ñoäc thaân.


Caùc Giaùm Muïc Ñöùc thaûo luaän veà laäp tröôøng choáng phaù thai cuûa Giaùo Hoäi

Caùc Giaùm Muïc Ñöùc thaûo luaän veà laäp tröôøng choáng phaù thai cuûa Giaùo Hoäi.

(AFP 7/08/98) - Ñöùc (Bonn) - Thöù Ba 7/04/98, uûy ban laøm vieäc do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc thieát laäp ñaõ baét ñaàu cuoäc thaûo luaän veà laäp tröôøng choáng phaù thai cuûa Giaùo Hoäi, theo sau laù thö cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II yeâu caàu caùc trung taâm tö vaán veà phaù thai, do giaùo hoäi Ñöùc ñieàu khieån, ngöng caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ muoán phaù thai.

Trong hoäi nghò keùo daøi hai ngaøy daïo thaùng Gieâng/1998 vöøa qua, caùc Giaùm Muïc Ñöùc ñaõ chaáp thuaän lôøi yeâu caàu naøy cuûa ÑTC, ñoù laø ngöng caáp giaáy chöùng nhaän cho caùc phuï nöõ ñeán xin coá vaán taïi trung taâm, ñeå roài sau ñoù hoï coù theå phaù thai tuøy yù. Tuy nhieân, ñieàu naøy chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc sau naêm 1998 naøy maø thoâi. Töùc laø töø nay cho ñeán cuoái naêm, khoaûng 260 trung taâm tö vaán do giaùo hoäi Coâng Giaùo ñieàu khieån, vaãn tieáp tuïc caáp giaáy chöùng nhaän. Trong khi ñoù, uûy ban laøm vieäc, goàm coù 4 giaùm muïc, caùc chuyeân gia phaùp luaät vaø ñaïi dieän caùc nhoùm phuï nöõ Coâng Giaùo Ñöùc, phaûi nghieân cöùu vaø ñaøo saâu veà laäp tröôøng choáng phaù thai cuûa Giaùo Hoäi, moät vaán ñeà ñöôïc coi laø heát söùc nan giaûi ñoái vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo Ñöùc. Ñöùc Hoàng Y Karl Lchmann, Toång Giaùm Muïc Mainz vaø cuõng laø chuû tòch cuûa UÛy Ban, cho bieát laø seõ daønh nhieàu thôøi gian caàn coù ñeå tìm hieåu caùch töôøng taän vaø nghieâm chænh vaán ñeà naøy. Ñeán cuoái naêm, uûy ban seõ laøm moät baûn baùo caùo ñeå kòp trình leân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc, nhaân cuoäc hoïp cuûa caùc Giaùm Muïc taïi Bulda beân Ñoâng Ñöùc.

Taïi Ñöùc, phaù thai ñöôïc thöïc hieän trong voøng 12 tuaàn leã ñaàu tieân, keå töø sau ngaøy thuï thai, neáu ngöôøi meï coù giaáy chöùng nhaän töø moät trung taâm coá vaán veà phaù thai. Giaáy chöùng nhaän naøy khoâng haún laø giaáy pheùp ñeå ngöôøi phuï nöõ coù quyeàn phaù thai nhöng chæ laø baèng chöùng cho thaáy baø ñaõ ñeán xin tö vaán tröôùc khi quyeát ñònh muoán phaù thai. Trong laù thö muïc vuï göûi cho caùc giaùm muïc Ñöùc, ÑTC Gioan Phaoloâ II cho raèng giaáy chöùng nhaän ñoù laø moät hình thöùc giaùn tieáp uûng hoä phaù thai.


Ñöùc Thöôïng Phuï Jerusalem keâu goïi giaûi phoùng hoaøn toaøn cho ngöôøi Palestine

Ñöùc Thöôïng Phuï Jerusalem keâu goïi giaûi phoùng hoaøn toaøn cho ngöôøi Palestine.

(AFP 7/04/98) - Jerusalem - Söï giaûi phoùng hoaøn toaøn (total liberation) cho ngöôøi Palestine laø con ñöôøng duy nhaát daãn tôùi hoøa bình thöïc söï taïi Trung Ñoâng.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Michel Sabbah, giaùo chuû Coâng Giaùo nghi leã Latinh cuûa Jerusalem, trong söù ñieäp tieàn Phuïc Sinh, coâng boá vaøo hoâm thöù Hai 6/04/98. Trong söù ñieäp, Ñöùc Thöôïng Phuï thaønh Jerusalem ñaõ ñöa ra moät hình aûnh bi quan cho tieán trình hoøa bình trong vuøng Trung Ñoâng vaø ngaøi cho raèng hoøa bình seõ maõi maõi laø moät giaác mô, trong khi caùc teá baøo cuûa xaõ hoäi Palestine ñang tan raõ daàn. Ngaøi ghi nhaän, tuy chính quyeàn Israel ñaõ daønh cho ngöôøi Palestine moät qui cheá töï trò coù giôùi haïn trong vuøng laõnh thoå bò chieám ñoùng, nhöng treân thöïc teá, ngöôøi Palestine vaãn tieáp tuïc bò coâ laäp vôùi theá giôùi beân ngoaøi, khieán cho cuoäc soáng thöôøng ngaøy cuûa daân chuùng Palestine haàu nhö bò teâ lieät. Söù ñieäp khaúng ñònh raèng, seõ khoù hay khoâng theå naøo ñaït tôùi hoøa giaûi ñích thöïc neáu moät beân vaãn tieáp tuïc chính saùch ñaøn aùp baát coâng. Tình traïng thieáu coâng baèng naøy laø nguyeân nhaân daãn tôùi baïo ñoäng. Ñöùc Thöôïng Phuï keâu goïi moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän trong hoaøn caûnh khoù khaên cuûa ngöôøi Palestine.

Söù ñieäp cuûa vò thöôïng phuï thaønh Jerusalem khoâng tröïc tieáp chæ trích chính quyeàn Israel, nhöng khi traû lôøi caâu hoûi cuûa caùc kyù giaû, ngaøi ñaõ duøng nhöõng lôøi leõ gay gaét ñoái vôùi Israel. Ñöùc Thöôïng Phuï noùi nhö sau: "Hoøa bình hay chieán tranh, khoâng phaûi laø quyeát ñònh cuûa ngöôøi Palestine, nhöõng ngöôøi chæ bieát tieáp nhaän nhöõng gì Israel phaân cho, do ñoù, neáu Israel muoán coù hoøa bình, thì chuùng toâi seõ coù hoøa bình".


Nöõ tu Maria Restituta, bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi, seõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha toân phong Chaân Phöôùc vaøo thaùng Saùu tôùi ñaây

Nöõ tu Maria Restituta, bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi, seõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha toân phong Chaân Phöôùc vaøo thaùng Saùu tôùi ñaây.

Roma [Apic 7/04/98] - Nöõ tu maria Restituta, ngöôøi Tieäp Khaéc, bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi naêm 1943 taïi AÙo, seõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha toân phong chaân phöôùc vaøo thaùng 06/1998 tôùi ñaây, nhaân dòp ngaøi vieáng thaêm AÙo Quoác.

Sinh naêm 1894 taïi Brno, Coïng Hoøa Tieäp, nöõ tu Maria Restituta, teân thaät laø Helena Khika, ñaõ soáng vaø laøm vieäc nhö moät y taù taïi Moding, gaàn thuû ñoâ Vienna. Chò ñaõ choáng laïi vieäc thaùo gôõ thaùnh giaù khoûi caùc beänh vieän vaø ñaõ laøm moät baøi thô traøo phuùng choáng laïi cheá ñoä Ñöùc Quoác Xaõ. Bò keát aùn töû hình, chò ñaõ bò haønh quyeát ngaøy 20 thaùng 03 naêm 1943. Nöõ tu Restituta laø nöõ tu coâng giaùo duy nhaát bò keát aùn töû hình vaø haønh quyeát ngay treân laõnh thoå cuûa Ñöùc.


Caùc linh muïc YÙ seõ ñöôïc caáp theû caên cöôùc boïc nhöïa

Caùc linh muïc YÙ seõ ñöôïc caáp theû caên cöôùc boïc nhöïa.

Roma [Apic 7/04/98] - Gioáng nhö caùc kyù giaû hay nhaân vieân cuûa caùc ngaønh ngheà khaùc, caùc linh muïc YÙ cuõng seõ ñöôïc caáp phaùt moät theû caên cöôùc boïc nhöïa. Thöïc teá vaø khoù baét chöôùc hôn caùc loaïi giaáy chöùng minh ñaõ coù töø tröôùc ñeán nay, loaïi theû linh muïc naøy phaûi ñöôïc caùc linh muïc xuaát trình moãi khi muoán cöû haønh phuïng vuï taïi moät nôi khoâng quen bieát.

Theo phaùt ngoân vieân cuûa toång giaùo phaän Milano, Baéc YÙ, theû caên cöôùc naøy giuùp nhaän dieän ñöôïc deã daøng caùc linh muïc giaû. Theû naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñoøi hoûi cuûa giaùo luaät, theo ñoù giaùo quyeàn phaûi caáp giaáy chöùng nhaän cho moãi linh muïc.

Ngoaøi toång giaùo phaän Milano, nhieàu giaùo phaän taïi YÙ hieän cuõng ñang chuaån bò caáp phaùt theû caên cöôùc linh muïc naøy.


Nhöõng chuaån bò sau cuøng cho khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Nhöõng chuaån bò sau cuøng cho khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

(UCAN AS9760.0970 7/04/98) - Vatican - Vaên phoøng Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cuûa Toøa Thaùnh ñang hoaøn taát caùc chi tieát ñeå giuùp caùc nghò phuï chuaån bò chu ñaùo ñeán tham döï khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu saép tôùi. Caùc chi tieát veà lòch trình ñeán Roma, leã phuïc, caên cöôùc caù nhaân, v.v... Caùc nghò phuï coù vaán ñeà söùc khoûe, ñöôïc yeâu caàu mang theo caùc baûn baùo caùo veà beänh tình cuûa mình, toa thuoác cuûa baùc só. Caùc nghò phuï döï tính ôû troï taïi caùc nhaø doøng hay tö gia ôû Roma, caàn phaûi töï mình xeáp choå tröôùc, luoân caû phöông tieän di chuyeån, vaø nhöõng ai döï tính ñi sang caùc nöôùc khaùc, caàn phaûi xin chieáu khaùn nhaäp caûnh vaøo nôi ñoù, tröôùc khi ñeán Roma.

Baûn thoâng caùo cuûa vaên phoøng cho bieát caùc nghò phuï caàn phaûi ñieàn moät maãu ñôn keøm theo hai taám hình laøm hoä chieáu, vaø göûi tôùi vaên phoøng caùng sôùm caøng toát ñeå laøm theû caên cöôùc. Caên cöôùc naøy seõ ñöôïc xöû duïng ñeå ñi laïi caùc nôi trong Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø phoøng hoäi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc. Vaên phoøng cuõng yeâu caàu caùc nghò phuï göûi tröôùc moät baûn sao baøi thuyeát trình (interventiens) cuûa mình taïi khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng, vaø neáu ñöôïc, treân ñóa CD.


Thöôïng Nghò Só bang Oregon seõ ñi Nga ñeå ñieàu tra veà naïn kyø thò toân giaùo

Thöôïng Nghò Só bang Oregon seõ ñi Nga ñeå ñieàu tra veà naïn kyø thò toân giaùo.

(CWN 7/04/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Saùu vöøa qua 3/04/98, thöôïng nghò só Gordon Smith cuûa Hoa Kyø tuyeân boá oâng seõ leân ñöôøng ñi Nga ñeå ñieàu tra nhöõng baùo caùo veà naïn kyø thò caùc nhoùm toân giaùo thieåu soá taïi ñaây, maëc duø coù lôøi ñaûm baûo töø Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø cuõng nhö chính phuû Nga, raèng ñieàu naøy khoâng ñuùng söï thaät.

OÂng Gordon Smith, chuû tòch phaân ban Thöôïng Vieän ñaëc traùch AÂu Chaâu vuï, noùi raèng oâng ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu tin töùc veà nhöõng vuï kyø thò caùc nhoùm toân giaùo, ñaëc bieät laø sau khi luaät toân giaùo môùi cuûa Nga ñöôïc ban haønh. OÂng cho raèng ñieàu maø Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø noùi laø khoâng coù kyø thò toân giaùo ôû Nga chæ laø muoán traùnh gaây phöông haïi cho quan heä giöõa Hoa Kyø vaø Nga maø thoâi.

Ñöôïc bieát oâng Gordon Smith cuõng laø taùc giaû cuûa moät ñaïo luaät ñaõ ñöôïc quoác hoäi thoâng qua daïo naêm 1997. Ñaïo luaät naøy seõ caét giaûm 200 trieäu Myõ Kim tieàn vieän trôï cho Nga neáu quoác gia naøy aùp duïng luaät toân giaùo môùi coù tính caùch kyø thò ñoái vôùi caùc toân giaùo thieåu soá.


Boà Ñaøo Nha cam keát vieän trôï 4 trieäu Myõ Kim cho caùc toå chöùc töø thieän Ñoâng Timor

Boà Ñaøo Nha cam keát vieän trôï 4 trieäu Myõ Kim cho caùc toå chöùc töø thieän Ñoâng Timor.

(CWN 7/04/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Thuû töôùng Boà Ñaøo Nha, oâng Amenio Onterres vöøa loan baùo trong cuoäc hoïp thöôïng ñænh AÙ vaø AÂu Chaâu ôû Luaân Ñoân, raèng Boà Ñaøo Nha seõ vieän trôï 4 trieäu Myõ Kim cho caùc toå chöùc töø thieän hoaït ñoäng taïi Ñoâng Timor ñeå cöùu vaõn tình theá khoù khaên cuûa ngöôøi daân taïi ñaây, ñang chòu aûnh höôûng do cuoäc khuûng hoaûng tieàn teä AÙ Chaâu.

OÂng Onterres cho bieát soá tieàn naøy seõ ñöôïc phaân phoái trong voøng 3 naêm cho caùc nhoùm khoâng coù quan heä maät thieát vôùi chính phuû Indonesia. Môùi ñaây, oâng Jose Ramos Honta, ngöôøi cuøng ñöôïc giaûi thöôûng Nobel Hoøa Bình naêm 1996 vôùi Ñöùc Cha Carlos Kinmenes Belo, ñaõ baøy toû caûm nghó raèng caùc vuï baïo ñoäng saéc toäc seõ boäc phaùt ôû Ñoâng Timor töø khi daân chuùng taïi ñaây ñöôïc vieän trôï ñeå giuùp hoï choáng choïi naïn ngheøo ñoùi ñang gia taêng. OÂng Guterres cho bieát Boà Ñaøo Nha quyeát ñònh thaønh laäp ngaân quyõ cöùu trôï ñaëc bieät naøy xeùt vì tình caûnh nghieâm troïng coù theå daãn tôùi nhöõng vaán naïn xaõ hoäi nguy kòch hôn. Tuy nhieân, Boà Ñaøo Nha chæ muoán lieân laïc vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû ñöôïc töï do hoaït ñoäng taïi Ñoâng Timor maø khoâng coù söï can thieäp töø nhaø caàm quyeàn Indonesia.


Giaùo Hoäi laø cô cheá coù uy tín nhaát ñoái vôùi giôùi treû caùc nöôùc xöû duïng tieáng Taây Ban Nha

Giaùo Hoäi laø cô cheá coù uy tín nhaát ñoái vôùi giôùi treû caùc nöôùc xöû duïng tieáng Taây Ban Nha.

(CWN 7/04/98) - Peru (Lima) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø cô cheá coù uy tín nhaát ñoái vôùi giôùi treû taïi caùc quoác gia noùi tieáng Taây Ban Nha, trong khi caùc ñaûng phaùi chính trò vaø nghieäp ñoaøn laø nhöõng toå chöùc ít ñöôïc kính troïng nhaát.

Treân ñaây laø keát quaû moät cuoäc thaêm doø dö luaän ñöôïc toå chöùc taïi 21 quoác gia xöû duïng tieáng Taây Ban Nha, trong soá naøy coù caû Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha vaø caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh. Coù 44 ngaøn baïn treû tham döï cuoäc thaêm doø do oâng Tomas Calvo Buezasaena tröôøng ñaïi hoïc Complutense ôû thuû ñoâ Madrid thöïc hieän döôùi söï baûo trôû cuûa UNESCO.

Cuoäc thaêm doø cho thaáy: 44% giôùi treû Taây Ban Nha tuoåi töø 13 ñeán 19 khoâng tin töôûng baát cöù moät cô cheá coâng coäng naøo, trong khi coù 40% noùi raèng hoï tin töôûng giaùo hoäi Coâng Giaùo. Taïi Chaâu Myõ Latinh, giaùo hoäi Coâng Giaùo ñöùng ñaàu vôùi 67% giôùi treû cho bieát hoï tin töôûng giaùo hoäi Coâng Giaùo. Traû lôøi caâu hoûi ai laø nhaân vaät ñöôïc hoï kính troïng nhaát taïi Taây Ban Nha, ña soá caùc baïn treû ho bieát laø Meï Teâreâsa Thaønh Calcutta, keá ñeán laø ÑTC Gioan Phaoloâ II. Trong khi taïi Chaâu Myõ Latinh, ÑTC Gioan Phaoloâ II laø ngöôøi ñöôïc giôùi treû yeâu thích nhaát, keá ñeán laø Meï Teâreâsa thaønh Calcutta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page