Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thaùnh Leã Phuïc Sinh caàu nguyeän cho vieäc taùi thoáng nhaát Nam vaø Baéc Haøn

Thaùnh Leã Phuïc Sinh caàu nguyeän cho vieäc taùi thoáng nhaát Nam vaø Baéc Haøn.

(UCAN KO9745 6/04/98) - Nam Haøn (Seoul) - Thaùnh leã caàu nguyeän cho vieäc taùi thoáng nhaát hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn seõ ñöôïc cöû haønh cuøng luùc vaøo Chuùa Nhaät Phuïc Sinh tôùi ñaây taïi Nam Haøn, Baéc Haøn vaø Hoa Kyø.

Linh muïc Thomas Oh Tac Soon, thaønh vieân thöôøng tröïc trong UÛy Ban Hoøa Giaûi Quoác Gia cuûa Toång Giaùo Phaän Seoul cho bieát ñaïi dieän cuûa hai giaùo hoäi Nam vaø Baéc Haøn ñaõ ñoàng yù cöû haønh thaùnh leã Phuïc Sinh cuøng moät luùc vaøo Chuùa Nhaät 12/04/98 taïi nhaø thôø Chính Toøa thuû ñoâ Seoul, nhaø thôø Changchung ôû Bình Nhöôõng vaø nhaø thôø Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Ñaïi Haøn ôû Bang New Jersey beân Hoa Kyø. Thoûa thuaän naøy ñaït ñöôïc trong cuoäc hoïp giöõa ñaïi dieän cuûa hai giaùo hoäi töø ngaøy 25-28 thaùng 3/1998 vöøa qua ôû thuû ñoâ Baéc Kinh.

Chuû toïa thaùnh leã taïi Nam Haøn laø Ñöùc Hoàng Y Stephen Kim Sou Hwan, Toång Giaùm Muïc Seoul. Thaùnh Leã taïi Bình Nhöôõng seõ do Linh Muïc Augustino Park Chang Deuk, giaùm ñoác Trung Taâm Muïc Vuï Nam Haøn taïi Hoa Kyø. Trong khi thaùnh leã taïi bang New Jersey seõ do caùc linh muïc Nam Haøn ñang laøm vieäc taïi ñaây cuøng ñoàng teá. Ñöôïc bieát, Kinh Hoøa Bình cuûa Thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi seõ ñöôïc ñoïc cuoái thaùnh leã vôùi yù caàu nguyeän cho söï taùi thoáng nhaát oân hoøa giöõa hai mieàn Nam vaø Baéc Haøn.


Kyû nieäm laàn thöù 150 ngaøy baõi boû cheá ñoä noâ leä taïi caùc thuoäc ñòa Phaùp

Kyû nieäm laàn thöù 150 ngaøy baõi boû cheá ñoä noâ leä taïi caùc thuoäc ñòa Phaùp.

Paris [Apic 6/04/98] - Nhaân dòp kyû nieäm laàn thöù 150 ngaøy baõi boû cheá ñoä noâ leä treân caùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp, caùc ñöùc giaùm muïc taïi Martinique, Guadeloupe, Guyane, Phaùp vaø ñaûo Reùunion ñaõ ñöa ra moät tuyeân ngoân chung coù töïa ñeà "cheá ñoä noâ leä: baõi boû, giaûi phoùng. Nhôù laïi ñeå xaây döïng moät töông lai toát ñeïp hôn".

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá hoâm thöù hai 6/04/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Louis Marie Billeù, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, noùi raèng tuyeân ngoân cuûa caùc ñöùc giaùm muïc taïi caùc cöïu thuoäc ñòa cuûa Phaùp khoâng chæ ngoõ vôùi caùc tín höõu trong caùc giaùo phaän lieân heä maø coøn nhaém ñeán ngöôøi daân Phaùp nöõa. Ngaøi vieát nhö sau: "Vieäc töôûng nhôù cheá ñoä noâ leä ñöôïc baõi boû naêm 1948, môøi goïi chuùng ta nhìn vaøo hieän taïi moät caùch saùng suoát vaø mong moõi moät töông lai coù söï giaûi phoùng ñích thöïc cho con ngöôøi".

Theo ñöùc cha Billeù, tuyeân ngoân ñöôïc ñöa ra ñaàu Tuaàn Thaùnh laø ñeå nhaéc nhôù chuùng ta lôøi cuûa Chuùa Gieâsu: "Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï treân toâi, Ngöôøi sai toâi ñi rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo khoù, loan baùo söï giaûi thoaùt cho caùc tuø nhaân".


16 ngaøn baïn treû tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá dòp leã Phuïc Sinh

16 ngaøn baïn treû tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá dòp leã Phuïc Sinh.

Taizeù [Apic 6/04/98] - Trong kyø nghó leã Phuïc Sinh taïi AÂu Chaâu, 16 ngaøn baïn treû ñeán töø 60 quoác gia seõ tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá taïi tu vieän ñaïi keát Taizeù beân Phaùp. Trong buoåi cöû haønh phuïng vuï saùng Chuùa Nhöït Phuïc Sinh, seõ coù moät tu huynh ngöôøi Nam Döông tuyeân khaán theo luaät doøng cuûa tu vieän.

Ñöôïc moät muïc sö Tin Laønh Thuïy Só laø sö huynh Roger Schutz thaønh laäp sau ñeä nhò theá chieán, tu vieän ñaïi keát Taizeù haèng naêm thu huùt raát nhieàu baïn treû ñeán tónh taâm cuõng nhö saûn xuaát nhieàu chöông trình truyeàn thanh truyeàn hình vaø aán haønh nhieàu saùch baùo.

Môùi ñaây, tu vieän ñaõ cho aán haønh ñóa CD goàm nhöõng baøi thaùnh ca caàu nguyeän taïi Taizeù, cuõng nhö moät cuoán phim video daøi 46 phuùt vôùi töïa ñeà "AÙnh saùng Chuùa Kitoâ, cuoäc phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ", nhaèm giuùp giôùi treû ñi vaøo maàu nhieäm Vöôït Qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page