Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Tín höõu Tin Laønh Chính Thoáng Hoa Kyø caûm nghieäm Chuùa Thaùnh Thaàn

Tín höõu Tin Laønh Chính Thoáng Hoa Kyø caûm nghieäm Chuùa Thaùnh Thaàn.

(AFP 5/04/98) - Hoa Kyø (Washington) - 75% tín höõu Tin Laønh Chính Thoáng Hoa Kyø noùi raèng hoï caûm nghieäm söï hieän dieän cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Treân ñaây laø keát quaû cuûa cuoäc thaêm doø dö luaän cuûa tuaàn baùo Newsweek soá ra tuaàn naøy nhaân dòp Tuaàn Thaùnh. Trong soá 755 ngöôøi lôùn ñöôïc hoûi, 47% tín höõu Kitoâ cho bieát hoï caûm thaáy söï hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong cuoäc ñôøi mình, trong khi 37% laø tín höõu Coâng Giaùo noùi raèng hoï cuõng coù kinh nghieäm töông töï. Trong soá nhöõng ngöôøi naøy, coù 30% cho bieát kinh nghieäm naøy bao goàm caû veà maët tinh thaàn vaø theå lyù. Trong söï linh höùng ñoù hoï nhaän thaáy ñöôïc ôn soi saùng vaø hoaùn caûi taâm hoàn.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi keâu goïi caùc tín höõu xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå loan baùo Tin Möøng

Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi keâu goïi caùc tín höõu xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå loan baùo Tin Möøng.

Denver - Hoa Kyø [Apic 5/04/98] - Taïi moät hoäi nghò môùi ñaây ôû Denver, Hoa Kyø, Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi ñeå loan baùo Tin Möøng.

Theo haõng thoâng taán ALC cuûa Chaâu Myõ Latinh vaø vuøng Caribeâ, hoäi nghò coøn coù teân laø "Taân Kyû Thuaät 98" ñaõ qui tuï khoaûng 30 vò goàm hoàng y vaø giaùm muïc cuûa Chaâu Myõ Latinh cuõng nhö caùc chuyeân gia veà truyeàn thoâng xaõ hoäi.

Theo ñöùc cha chuû tòch cuûa hoäi ñoàng toøa thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, maëc duø söù ñieäp cuûa Chuùa Gieâsu khoâng thay ñoåi, Giaùo Hoäi phaûi luoân taän duïng taát caû nhöõng phöông tieän môùi meõ ñeå loan baùo söù ñieäp aáy. Ngaøi noùi nhö sau: "Baèng truyeàn thanh truyeàn hình, baùo chí, saùch vôû hay Maïng Löôùi Toaøn Caàu (Internet), ñieàu thieát yeáu laø phaûi laøm theá naøo ñeå taát caû moïi ngöôøi trong theá giôùi coù dòp laøm quen vôùi söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ".


Töø nay cho ñeán naêm 2001, coù theå caùc giaùo hoäi Kitoâ seõ cuøng cöû haønh leã Phuïc Sinh cuøng moät ngaøy

Töø nay cho ñeán naêm 2001, coù theå caùc giaùo hoäi Kitoâ seõ cuøng cöû haønh leã Phuïc Sinh cuøng moät ngaøy.

Geneve - Thuïy Só [Apic 5/04/98] - Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ coù truï sôû taïi Geneve, Thuïy Só, hy voïng raèng töø nay cho ñeán naêm 2001, caùc Giaùo Hoäi Kitoâ coù theå seõ cöû haønh Leã Phuïc Sinh cuøng moät ngaøy.

Hieän nay, Leã Phuïc Sinh vaãn coøn ñöôïc cöû haønh vaøo hai ngaøy khaùc nhau. Giaùo hoäi Coâng Giaùo La Maõ vaø caùc giaùo hoäi Tin Laønh cöû haønh cuøng moät ngaøy, coøn caùc giaùo hoäi Chính Thoáng laïi cöû haønh vaøo moät ngaøy khaùc. Sôû dó coù söï khaùc bieät nhö theá laø do söï baát ñoàng veà vieäc caûi toå lòch do Ñöùc Giaùo Hoaøng Gregorioâ thöù XIII thöïc hieän caùch ñaây 400 naêm.

Naêm vöøa qua, taïi moät hoäi nghò dieãn ra taïi Alep beân Syrie, ñaïi bieåu cuûa caùc truyeàn thoáng Kitoâ giaùo lôùn ñaõ ñoàng yù vôùi nhau veà moät ñeà nghò theo ñoù taát caû moïi giaùo hoäi phaûi theo moät nguyeân taéc ñaõ ñöôïc coâng ñoàng Niceâ thöù I ñeà ra hoài naêm 325. Theo nguyeân taéc naøy, Leã Phuïc Sinh phaûi ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy Chuùa Nhöït tieáp theo traêng raèm sau Xuaân Phaân.

Theo Hoäi Ñoàng caùc giaùo hoäi Kitoâ, naêm 2001 laø naêm lyù töôûng ñeå khôûi ñaàu moät heä thoáng môùi bôûi vì ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2001 seõ laø Ngaøy Leã Phuïc Sinh tính theo nguyeân taéc do coâng ñoàng Niceâ thöù I ñeà ra.


Haøng ngaøn tín höõu Kitoâ tham döï cuoäc dieãn haønh Chuùa Nhaät Leã Laù taïi Thaùnh Ñòa

Haøng ngaøn tín höõu Kitoâ tham döï cuoäc dieãn haønh Chuùa Nhaät Leã Laù taïi Thaùnh Ñòa.

(Reuters 5/04/98) - Jerusalem - Chuùa Nhaät Leã Laù vöøa qua 5/04/98, haøng chuïc ngaøn tín höõu Kitoâ ñaõ tham döï cuoäc dieãn haønh haèng naêm nhaân Chuùa Chaät Leã Laù, ñaùnh daáu bieán coá Chuùa Gieâsu khaûi hoaøn tieán vaøo thaønh Jerusalem. Döôùi aùnh naéng maët trôøi choùi chang, caùc tín höõu vöøa ñi vöøa haùt treân ñoaïn ñöôøng töø Nuùi Caây Daàu ñeán Vöôøn Gietsemani, nôi Chuùa Gieâsu ñaõ caàu nguyeän tröôùc khi ngaøi bò lính Roma baét. Cuoäc dieãn haønh keát thuùc taïi Thaønh Coå Jerusalem.

Ñoaøn ngöôøi dieãn haønh goàm caû moät nhoùm nöõ tu ngöôøi Phaùp, caùc tu só doøng Phanxicoâ. Hoï ñaõ haùt thaùnh ca baèng nhieàu thöù ngoân ngöõ vaø caàu nguyeän cho hoøa bình. Moät tín höõu ngöôøi Hoa Kyø cho bieát laø anh raát sung söôùng ñöôïc hieän dieän taïi nôi maø 2000 naêm tröôùc Ñaáng Cöùu Ñoä theá giôùi ñaõ traûi qua cuoäc töû naïn cuûa Ngaøi.


Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñang chuaån bò aán haønh moät boä baùch khoa veà Chính Thoáng Giaùo

Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñang chuaån bò aán haønh moät boä baùch khoa veà Chính Thoáng Giaùo.

Mascôva [Apic/04/98] - Giaùo Hoäi Chính Thoáng vöøa pheâ chuaån moät döï aùn vó ñaïi, ñoù laø thöïc hieän moät boä baùch khoa goàm 25 cuoán veà ñöùc tin Chính Thoáng. Phaûi maát moät phaàn tö theá kyû môùi coù theå hoaøn thaønh döï aùn.

Theo ñöùc thöôïng phuï Alexis II, giaùo chuû giaùo hoäi Chính Thoáng Nga, cuoán ñaàu tieân cuûa boä baùch khoa naøy vaø moät taùc phaåm boå tuùc ñaëc bieät veà giaùo hoäi Chính Thoáng Nga seõ ra maét vaøo naêm 2000. Sau ñoù cöù moãi naêm trong voøng 24 naêm, nhöõng cuoán khaùc seõ laàn löôït ñöôïc aán haønh.

Toaøn boä baùch khoa seõ goàm coù 70 ngaøn muïc töø vaø 50 ngaøn hình mònh hoïa maø phaàn lôùn laø hình maøu.

Toång Thoáng Yeltsin cuõng ñaõ ñoùng goùp khoaûng 500 ngaøn ñoâ la nhö moät ñoùng goùp cuûa chính phuû vaøo vieäc möøng 2000 naêm Kitoâ giaùo. Theo öôùc tính, vieäc xuaát baûn 50 ngaøn aán baûn toaøn boä Baùch Khoa ñoøi hoûi moät kinh phí khoaûng 23 trieäu ñoâ la.

Lòch söû cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng trong theá kyû 20, moät ñeà taøi voán ñaõ bò caám kî döôùi thôøi coäng saûn seõ laø moät yeáu toá quan troïng trong boä Baùch Khoa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page