Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Meâhicoâ caùo buoäc giaùo hoäi thieân vò

Chính phuû Meâhicoâ caùo buoäc giaùo hoäi thieân vò.

(CWN 4/04/98) - Meâhicoâ (Mehico City) - Thöù Naêm vöøa qua 2/04/98, chính phuû Meâhicoâ ñaõ leân tieáng caùo buoäc UÛy Ban Trung Gian do giaùo hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ caàm ñaàu, laø thieân vò vaø muoán ñeå cho ngöôøi ngoaïi quoác can döï vaøo chuyeän noäi boä cuûa quoác gia.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá vôùi giôùi baùo chí, boä tröôûng noäi vuï Meâhicoâ, oâng Francisco Lahastida chæ trích caùc nhaø trung gian, trong soá naøy coù caû Ñöùc Cha Samuel Ruiz, Giaùm Muïc San Cristobal de Las Casas. Cuoäc thöông thuyeát giöõa chính phuû Meâhicoâ vaø löïc löôïng Zapista tranh ñaáu cho caùc thoå daân ñang bò ñình treä töø moät naêm röôõi nay. Tröôùc ñoù vaøo hoâm thöù Tö 1/04/98, caùc thaønh vieân trong UÛy Ban ñaõ huûy boû cuoäc hoäi kieán vôùi ñaïi dieän thöông thuyeát cuûa chính phuû Meâhicoâ, ñoàng thôøi uûy ban cuõng ra moät thoâng caùo chæ trích laäp tröôøng cuûa chính quyeàn Meâhicoâ. Thoâng caùo cuõng baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc laø uûy ban muoán coù söï can thieäp töø beân ngoaøi ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà taïi bang Chiapas.

Cuoäc caùch maïng cuûa phieán quaân Zapatista boäc phaùt vaøo ngaøy 1/01/94 vaø keát thuùc moät tuaàn sau ñoù. Caùc phe lieân heä ñoàng yù ngoài vaøo baøn thöông thuyeát ñeå giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp, tuy nhieân caùc voøng thöông löôïng ñaõ nhieàu laàn bò thaát baïi, ñaëc bieät trong vaán ñeà toân troïng quyeàn cuûa caùc thoå daân sinh soáng taïi bang Chiapas.


Colombia ñang ôû trong tình traïng xuoáng doác

Colombia ñang ôû trong tình traïng xuoáng doác.

(CWN 4/04/98) - Colombia (Bogota) - Ñöùc Cha Rodrigo Arango Velasquez, Giaùm Muïc Buga beân Colombia ñaõ maïnh meõ leân aùn vuï saùt haïi moät linh muïc ngöôøi Colombia laø cha German Urango Correa vaø ñoàng thôøi goïi bieán coá ñau buoàn naøy laø daáu hieäu cho thaáy ñaát nöôùc Colombia ñang soáng trong moät tieán trình cuûa baïo ñoäng vaø töï huûy.

Cha Urango Correa bò saùt haïi vaøo hoâm thöù Ba tuaàn tröôùc 24/03/98. Ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy thi theå cuûa ngaøi gaàn moät caùnh ñoàng troàng mía ôû Andulacia nôi cha laø cha sôû cuûa moät giaùo xöù. Giaùo daân Andulacia ñaõ phaãn noä leân aùn nhöõng keû saùt haïi cha xöù cuûa hoï. Haøng chuïc ngaøn ngöôøi ñaõ tham döï leã an taùng cuûa cha vaø cuõng laø ñeå baøy toû söï leân aùn cuûa hoï ñöùng tröôùc laøn soùng baïo ñoäng ñang boäc phaùt taïi Colombia hieän nay. Thò tröôûng Andulacia, oâng Gustavo Giron cho bieát caûnh saùt ñang tieán haønh cuoäc ñieàu tra. OÂng tieát loä laø coù ít nhaát hai ngöôøi ñaõ gieát cha Correa, tuy nhieân hoï bò tình nghi laø keû cöôùp chöù khoâng phaûi laø caùc phieán quaân theo nhö töôøng thuaät cuûa baùo chí taïi Colombia.


Toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác hoäi kieán vôùi phoù toång thoáng Indonesia veà Ñoâng Timor

Toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác hoäi kieán vôùi phoù toång thoáng Indonesia veà Ñoâng Timor.

(CWN 4/04/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Thöù Saùu 4/04/98, oâng Kofi Annan, toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác ñaõ hoäi kieán vôùi phoù toång thoáng Indonesia, oâng Jusuf Habibie, veà qui cheá cuûa vuøng laõnh thoå Ñoâng Timor.

Ñoâng Timor laø cöïu thuoäc ñòa cuûa Boà Ñaøo Nha bò Indonesia xaâm chieám vaøo naêm 1975 vaø sau ñoù saùt nhaäp vaøo laõnh thoå Indonesia naêm sau ñoù. Chính phuû Indonesia bò caùo buoäc laø vi phaïm nhaân quyeàn cuûa ngöôøi daân Ñoâng timor, ña soá theo Coâng Giaùo. Lieân Hieäp Quoác cuõng nhö Toøa Thaùnh khoâng coâng nhaän chuû quyeàn cuûa Indonesia taïi Ñoâng Timor.

Sau cuoäc hoïp, toång thö kyù Kofi Annan cho bieát oâng döï tính ñi Boà Ñaøo Nha ñeå gaëp thuû töôùng cuûa nöôùc naøy laø oâng Antonio Guterres. OÂng ñaõ traùnh tieát loä theâm chi tieát, nhöng baøy toû hy voïng laø caùc vò laõnh ñaïo lieân heä seõ ñaåy maïnh tieán trình tìm moät giaûi phaùp cho cuoäc tranh chaáp chuû quyeàn taïi Ñoâng Timor.


Back to Radio Veritas Asia Home Page