Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toân giaùo phaûi trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp

Toân giaùo phaûi trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp.

(UCAN KO9737.0969 3/04/98) - Nam Haøn (Seoul) - Toång thoáng Nam Haøn, oâng Kim Dac Jung vöøa leân tieáng keâu goïi caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo haõy môû moät chieán dòch treân toaøn quoác nhaém giuùp ñôõ cho nhöõng ngöôøi bò thaát nghieäp. Nam Haøn hieän coù khoaûng 1 trieäu röôõi ngöôøi bò thaát nghieäp, va con soá naøy ñang gia taêng do cuoäc khuûng hoaûng kinh teá.

OÂng Kim Dac Jung laø vò toång thoáng ngöôøi Coâng Giaùo ñaàu tieân cuûa Nam Haøn. Trong buoåi noùi chuyeän vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo, nhaân buoåi leã caàu nguyeän do caùc giaùo hoäi Kitoâ Nam Haøn toå chöùc ngaøy 25/03/98 vöøa qua, oâng trích daãn phuùc aâm thaùnh Mattheâu chöông 25 caâu 45: "Quaû thaät, Ta baûo caùc ngöôi, neáu caùc ngöôøi khoâng laøm vieäc ñoù cho moät trong nhöõng anh chò em heøn moïn naøy, ñoù laø caùc ngöôi cuõng khoâng laøm cho Ta". Vaø oâng Kim Dac Jung ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Toâi hy voïng laø quí vò, caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo, seõ môû moät chieán dòch coå ñoäng treân toaøn quoác ñeå trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi ñang bò thaát nghieäp. Moät chieán dòch quyeân goùp quyõ cho muïc ñích naøy seõ laø moät khích leä tinh thaàn lôùn lao cho nhöõng anh chò em cuûa chuùng ta ñang laâm vaøo caûnh khoù khaên.


Ñöùc Hoàng Y Rivera cuûa Meâhicoâ leân aùn chính trò trong cuoäc khuûng hoaûng taïi Chiapas

Ñöùc Hoàng Y Rivera cuûa Meâhicoâ leân aùn chính trò trong cuoäc khuûng hoaûng taïi Chiapas.

(CWN 3/04/98) - Meâhicoâ (Mehico City) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo luoân möu tìm hoøa bình vaø hoøa giaûi trong nöôùc, nhöng khoâng bao giôø coù duïng yù chính trò trong noã löïc naøy.

Treân ñaây laø lôøi khaúng ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Norberte Rivera, Toång giaùm Muïc thuû ñoâ Meâhicoâ trong baøi phoûng vaán vôùi moät taïp chí cuûa YÙ vaøo hoâm thöù Ba 31/03/98. Ñöùc Hoàng Y Rivera ñaõ ñeà caäp tôùi cuoäc khuûng hoaûng taïi bang Chiapas ñoàng thôøi keâu goïi moïi phe phaùi tìm ra moät giaûi phaùp höõu hieäu. Giaûi thích veâ laäp tröôøng cuûa giaùo hoäi lieân quan tôùi nhöõng toan tính cuûa chính phuû nhaém giôùi haïn caùc hoaït ñoäng cuûa giaùo hoäi taïi bang naøy, Ñöùc Hoàng Y Rivera noùi nhö sau: "Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng coù duïng yù chính trò hay baát cöù chieán löôïc naøo. Ñieàu maø giaùo hoäi ñoøi hoûi laø kieán taïo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho muïc tieâu hoøa bình, bôûi vì Meâhicoâ seõ khoâng theå naøo phaùt trieån neáu khoâng coù hoøa bình. Con ñöôøng daãn tôùi hoøa bình taïi Chiapas caàn moät söï thoûa hieäp lieân quan tôùi chính phuû, caùc ñaûng phaùi chính trò, caùc coäng ñoaøn thoå daân vaø giaùo hoäi Coâng Giaùo".

Vò toång giaùm muïc thuû ñoâ Meâhicoâ cuõng tin raèng chæ coù ñoái thoaïi, hay tu chính hieán phaùp khoâng thoâi thì chöa ñuû. Ñieàu quan troïng laø laøm theá naøo ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ñang laâm vaøo caûnh ngheøo ñoùi cuøng cöïc taïi Chiapas cuõng nhö treân toaøn quoác. Giaùo Hoäi chæ muoán thi haønh söù maïng cuûa mình döïa treân Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng luoân quan taâm ñaëc bieät tôùi nhöõng ngöôøi ngheøo. Cuõng trong baøi phoûng vaán naøy, Ñöùc Hoàng Y Rivera leân aùn vuï thaûm saùt ngöôøi thoå daân taïi laøng Acteal trong bang Chiapas daïo cuoái thaùng 12 naêm 1997. Ngaøi goïi ñaây laø moät toäi aùc ñaùng gheâ tôûm vaø haønh ñoäng voâ lyù, bôûi vì khoâng moät ai coù theå duøng maùu cuûa ngöôøi ngheøo ñeå bieän minh cho toan tính chính trò. Ñieàu quan troïng khoâng chæ laø tìm ra thuû phaïm vuï saùt haïi, nhöng luoân caû nhöõng nguyeân nhaân gaây ra cuoäc baïo ñoäng taïi Chiapas. Ñöùc Hoàng Y keâu goïi chính quyeàn kieán taïo vaø thöïc thi taát caû caùc ñieàu kieän veà maët kinh teá, chính trò, xaõ hoäi vaø toân giaùo, ñeå ngaên ngöøa caùc vuï thaûm saùt töông töï xaûy ra trong töông lai.


Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka leân aùn baïo ñoäng gia taêng

Caùc Giaùm Muïc Sri Lanka leân aùn baïo ñoäng gia taêng.

Sri Lanka (Colombo) - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka ñaõ leân tieáng baùo ñoäng veà caùc vuï phaïm phaùp baïo ñoäng ñang ngaøy moät gia taêng trong nöôùc, phaùt sinh töø cuoäc giao chieán giöõa hai saéc toäc Tamil vaø Sinhala keùo daøi töø 15 naêm qua.

Trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi töø ngaøy 9-11 thaùng 3/1998 vöøa qua taïi Nawara Eliya, mieàn Trung Sri Lanka, caùc giaùm muïc goïi cuoäc tranh chaáp naøy laø moät vaán ñeà nghieâm troïng ñoái vôùi quoác gia, ñoàng thôøi keâu goïi toång thoáng cuõng nhö caùc ñaûng chính trò ñoái laäp neân hôïp taùc ñeå tìm ra moät giaûi phaùp trung hoøa. Caùc Giaùm Muïc ghi nhaän hoá chia caùch ngaøy moät saâu roäng giöõa hai ñaûng phaùi chính trò lôùn nhaát cuûa Sri Lanka trong vaán ñeà quyeàn töï trò cuûa ngöôøi Tamil, nhöõng vuï baïo ñoäng chính trò ôû mieàn Nam nöôùc naøy vaø naïn phaïm phaùp ñang coù chieàu höôùng gia taêng treân toaøn laõnh thoå. Taát caû ñeàu laø nhöõng yeáu toá khieán cho cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân caøng bò maát an ninh hôn.

Vaø môùi ñaây, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka ñaõ khaùnh thaønh moät trung taâm coäng ñoàng daønh cho caùc phuï nöõ laø naïn nhaân cuûa caùc cuoäc giao chieán giöõa quaân ñoäi chính phuû vaø phieán quaân Hoå Tamil. Ñöùc Cha Oswald Gomis, Giaùm Muïc Anuradhapura vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaõ laøm pheùp trung taâm. Taïi buoåi leã khaùnh thaønh, moät ñaïi dieän cuûa chính phuû ñòa phöông ñaõ baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi giaùo hoäi vì söï quan taâm cho nhöõng ngöôøi voâ phöông theá töï veä baát luaän hoï thuoäc toân giaùo naøo. Ñieàu ñaùng möøng nöõa laø trung taâm naøy ñöôïc thieát laäp qua söï ñoùng goùp cuûa caû phía Phaät Giaùo. Moät Hoäi phuï nöõ Phaät Giaùo Sri Lanka ñaõ taëng mieáng ñaát nôi döïng trung taâm môùi naøy trong khi giaùo hoäi Coâng Giaùo töï xuaát taøi chaùnh ñeå xaây vaø laäp moät ngaân quyõ ñeå huaán luyeän ngheà nghieäp cho caùc naïn nhaân.


Boán veä binh quoác gia El Salvador thuù nhaän toäi

Boán veä binh quoác gia El Salvador thuù nhaän toäi.

(AFP 3/04/98) - Hoa Kyø (Washington) - Boán veä binh quoác gia ngöôøi El Salvador ñang chòu aùn tuø veà toäi saùt haïi ba nöõ tu ngöôøi Myõ vaø moät giaùo daân daïo naêm 1980 vöøa thuù nhaän laø hoï nhaän chæ thò töø caáp treân cuûa hoï ñeå gieát caùc nöõ tu, tuy nhieân hoï khoâng bieát roõ ai laø ngöôøi tröïc tieáp ra leänh gieát ba nöõ tu.

Tôø New York Times soá ra ngaøy thöù Saùu 3/04/98 vöøa qua, noùi raèng boán veä binh tieát loä chi tieát noùi treân trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi hai thaønh vieân cuûa UÛy Ban caùc Luaät Sö Thanh Ñaáu cho Nhaân Quyeàn. Toå chöùc naøy ñaïi dieän cho caùc naïn nhaân ñeå ñieàu tra veà vuï aùn.

Caùc giôùi chöùc Hoa Kyø cuõng nhö El Salvador luùc ñoù ñeàu xaùc nhaän raèng boán veä binh naøy töï yù saùt haïi caùc nöõ tu, trong khi caùc toå chöùc nhaân quyeàn vaø thaân nhaân caùc nöõ tu ñeàu cho raèng hoï haønh ñoäng theo leänh cuûa caáp treân.

Ñöôïc hoûi veà tin treân ñaây, phaùt ngoân vieân boä ngoaïi giao Hoa Kyø, oâng James Rubin noùi raèng vieäc môû laïi cuoäc ñieàu tra veà vuï aùn tuøy thuoäc quyeát ñònh cuûa boä tö phaùp El Salvador. Tuy nhieân baát cöù baèng chöùng môùi naøo ñöôïc ñöa ra cuõng caàn phaûi ñöôïc ñieàu tra kyõ caøng. Boán veä binh naøy bò keát toäi 30 naêm tuø vaøo naêm 1984. Ngoaøi ba nöõ tu ngöôøi Hoa Kyø, nhieàu vò tu só ngöôøi El Salvador cuõng bò saùt haïi trong giai ñoaïn xaûy ra chieán tranh taïi El Salvador, giöõa quaân ñoäi chính phuû vaø caùc phieán quaân khunh taû. Noåi tieáng nhaát trong soá caùc vò bò saùt haïi naøy laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Romero, Toång giaùm Muïc San Salvador.


AÙn töû hình ñaët Hoa Kyø vaøo trong soá caùc cheá ñoä chuyeân cheá

AÙn töû hình ñaët Hoa Kyø vaøo trong soá caùc cheá ñoä chuyeân cheá.

(AFP 3/04/98) - Thuïy Só (Geneve) - Thöù Saùu 3/04/98, UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác vöøa thoâng qua moät nghò quyeát choáng laïi aùn töû hình, vaø nhö theá cuõng ñaët Hoa Kyø vaøo trong danh saùch caùc quoác gia chuyeân cheá vaãn coøn duy trì aùn töû hình nhö trung Quoác vaø Iran.

Noäi dung baûn nghò quyeát keâu goïi caùc quoác gia treân theá giôùi coøn duy trì aùn töû hình haõy taïm ngöng thi haønh nhöõng vuï haønh quyeát. Vôùi yù ñònh xoùa boû aùn töû hình hoaøn toaøn, 64 quoác gia, ñöùng ñaàu laø YÙ, ñaõ uûng hoä nghò quyeát naøy. Con soá naøy cao hôn so vôùi soá quoác gia uûng hoä nghò quyeát töông töï daïo naêm 1997 laø 18 quoác gia. Trong soá 53 quoác gia thaønh vieân UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác, chæ coù 26 thaønh vieân boû phieáu thuaän, 13 nöôùc boû phieáu choáng, trong soá naøy coù Hoa Kyø, 12 nöôùc boû phieáu traéng, vaø 2 nöôùc khoâng göûi ñaïi dieän tham döï khoùa hoïp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page