Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 04/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chính phuû Laøo chính thöùc tuyeân phaït 13 ngöôøi Kitoâ giaùo

Chính phuû Laøo chính thöùc tuyeân phaït 13 ngöôøi Kitoâ giaùo.

(AFP 1/04/98) - Laøo (Vieân Chaên) - Thöù Tö 1/04/98, moät toøa aùn taïi thuû ñoâ Vieân Chaên cuûa Laøo ñaõ chính thöùc coâng boá aùn phaït 13 ngöôøi Laøo bò baét vì ñaõ tham döï moät buoåi hoïc kinh thaùnh vaø bò chính phuû Laøo keát toäi hoï laø tuï hoïp traùi pheùp vaø muoán gaây baát an trong xaõ hoäi. Lôøi coâng boá treân giaáy tôø naøy xaùc nhaän tin maø Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø nhaän ñöôïc hoài tuaàn tröôùc.

8 trong soá 13 ngöôøi noùi treân laõnh 3 naêm tuø, hai ngöôøi khaùc moät naêm tuø vaø ba ngöôøi coøn laïi 2 thaùng tuø. Taát caû naèm trong soá 39 ngöôøi laøo vaø 5 ngöôøi ngoaïi quoác bò nhaân vieân an ninh cuûa laøo baét giöõ ngaøy 30/01/98 vöøa qua. 5 ngöôøi ngoaïi quoác goàm coù 3 ngöôøi Myõ, moät phuï nöõ Phaùp vaø moät ngöôøi Thaùi. Nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác naøy bò giam nhieàu ngaøy vaø sau ñoù bò truïc xuaát khoûi Laøo.

Qua moät thoâng caùo, chính phuû Hoa Kyø ñaõ baøy toû söï thaát voïng veà vuï baét giöõ vaø keát toäi naøy, moät söï kieän taïo neân söï hoaøi nghi veà quyeàn töï do toân giaùo ôû Laøo. Theo baûn tin cuûa haõng thoâng taán AFP, boä ngoaïi giao Laøo ñaõ traùnh ñöa ra phaûn öùng veà baûn thoâng caùo naøy cuûa Hoa Kyø. Trong caùc baûn tin ñöôïc ñaêng treân caùc nhaät baùo ôû Laøo ngay sau khi baét giöõ nhöõng ngöôøi noùi treân, chính phuû Laøo ñaõ caùo buoäc nhöõng ngöôøi tham döï buoåi hoïc hoûi kinh thaùnh laø ñaõ duøng Kitoâ giaùo ñeå taïo neân coâng luaän choáng chính phuû Laøo vaø caùc toân giaùo khaùc.


Moät Tu Huynh doøng caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi bò saùt haïi

Moät Tu Huynh doøng caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi bò saùt haïi.

(AFP 1/04/98) - AÁn Ñoä - Thöù Tö 1/04/98, truï sôû doøng caùc Nöõ Töû Thöøa Sai Baùc AÙi cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta cho bieát, tu huynh Luke Puttyaniyit ñaõ bò nhöõng teân cöôùp saùt haïi treân ñöôøng ñi phaùt thuoác cho nhöõng ngöôøi bò beänh cuøi.

Ñöôïc bieát ngaøy 26/03/98 vöøa qua, tu huynh naøy cuøng vôùi moät phuï taù ñaõ ñi theo moät chieác xe chôû thuoác, thöïc phaåm vaø quaàn aùo cho nhöõng ngöôøi bò phong cuøi ôû Patna. Caûnh saùt tin laø hai ngöôøi cuøng vôùi taøi xeá xe ñaõ bò caùc teân cöôùp treân xa loä gieát cheát.

Tuy nhieân vì caûnh saùt khoâng nhaän dieän ra ñöôïc ba ngöôøi laø ai neân ñaõ choân hoï. Ngöôøi cuûa nhaø doøng ñaõ nhaän ra ñöôïc tu huynh Luke döïa treân taám hình do caûnh saùt chuïp khi khaùm phaù ra thi haøi cuûa ba ngöôøi. Moät phaùt ngoân vieân cuûa doøng cho bieát treân ñaàu cuûa tu huynh Luke coù moät veát ñaïn, caû hai chaân vaø tay ñeàu bò coät.

Theå theo lôøi yeâu caàu cuûa nhaø doøng, caûnh saùt ñaõ cho quaät thi haøi ba ngöôøi leân. Thöù Tö 1/04/98, tu huynh ñaõ ñöôïc nhaø doøng an taùng. Tham döï leã an taùng coù nöõ tu Nirmala, beà treân toång quyeàn cuûa doøng.


Ngöôøi Cuba khao khaùt ñoïc caùc baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha

Ngöôøi Cuba khao khaùt ñoïc caùc baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

La Havana - Cuba [Apic 1/04/98] - Ngöôøi Cuba khao khaùt ñoïc caùc baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi töø ngaøy 21 ñeán 25 thaùng Gieâng 1998 vöøa qua.

Linh muïc Alberto Barrios, giaùm ñoác taäp vieän Phanxicoâ taïi moät vuøng ngoaïi oâ thuû ñoâ La Havana cho bieát: Giaùo Hoäi ñaõ phaân phaùt haøng chuïc ngaøn aán baûn caùc baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, nhöng vaãn khoâng ñuû ñeå ñaùp öùng yeâu caàu.

Linh muïc Barrios noùi nhö sau: "Trong caùc tröôøng hoïc, caùc giaùo sö ñaõ ñoïc cho hoïc sinh nghe caùc baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Trong caùc ñaïi hoïc, sinh vieân taäp trung laïi ñeå cuøng ñoïc caùc baøi giaûng cuûa ngaøi. Trong caùc beänh vieän, caùc baùc só vaø y taù cuõng laøm nhö theá baèng caùch toå chöùc thaønh töøng nhoùm vaø ñoïc vôùi nhau".


Toøa Thaùnh leân tieáng pheâ bình vieäc toång thoáng Bill Clinton vaø phu nhaân röôùc leã trong moät thaùnh leã Coâng Giaùo taïi Nam Phi

Toøa Thaùnh leân tieáng pheâ bình vieäc toång thoáng Bill Clinton vaø phu nhaân röôùc leã trong moät thaùnh leã Coâng Giaùo taïi Nam Phi.

Washington [Apic 1/04/98] - Toøa Thaùnh Vatican vöøa leân tieáng pheâ bình vieäc toång thoáng Bill Clinton vaø phu nhaân röôùc leã trong moät thaùnh leã Coâng Giaùo taïi Nam Phi.

Phaùt bieåu hoâm thöù Tö 1/04/98 vöøa qua, ñöùc cha Geraldo Agnelo, toång thö kyù boä phuïng töï vaø kyû luaät bí tích, ñaõ noùi raèng vì khoâng phaûi laø ngöôøi Coâng Giaùo cho neân toång thoáng Hoa Kyø vaø phu nhaân khoâng ñöôïc pheùp röôùc leã trong moät thaùnh leã Coâng Giaùo. Hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua, trong thaùnh leã taïi moät nhaø thôø Coâng Giaùo ôû Soweto, toång thoáng Bill Clinton vaø phu nhaân ñaõ leân röôùc leã. Linh muïc Moholomi Makobane, quaûn xöù taïi Soveto giaûi thích raèng theo nhöõng chæ daãn môùi ñaây cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Phi, cha khoâng thaáy coù ngaên trôû naøo trong vieäc cho pheùp toång thoáng Bill Clinton vaø phu nhaân ñöôïc röôùc leã.

Tuy nhieân, ñöùc cha Agnelo tröng daãn Giaùo Luaät ñieàu 844 vaø noùi raèng chæ coù "luùc nguy töû" hay nhöõng luùc khaån thieát nghieâm troïng khaùc môùi coù theå ñöôïc xem laø tröôøng hôïp ngoaïi leä maø thoâi vaø nhöùt laø vôùi ñieàu kieän ngöôøi ñöôïc röôùc leã phaûi chia seû nieàm tin cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vôùi Pheùp Thaùnh Theå. Toång thoáng Bill Clinton laø tín höõu thuoäc giaùo hoäi Tin Laønh Thaùnh Taåy, coøn vôï oâng thuoäc giaùo hoäi Methodist.


Ñaïi Hoïc Tmava beân Slovac trao taëng tieán só danh döï cho Ñöùc Hoàng Y Koenig, nguyeân toång giaùm muïc Vienne, AÙo Quoác

Ñaïi Hoïc Tmava beân Slovac trao taëng tieán só danh döï cho Ñöùc Hoàng Y Koenig, nguyeân toång giaùm muïc Vienne, AÙo Quoác.

Tmava - Slovac [Apic 1/04/98] - Ñaïi hoïc Tmava beân Slovac trao taëng tieán só danh döï cho Ñöùc Hoàng Y Franz Koenig, nguyeân toång giaùm muïc Vienne, AÙo Quoác. Nghi leã trao taëng seõ dieãn ra vaøo ngaøy thöù Saùu 3/04/98.

Ñaïi Hoïc Tmava ñöôïc thuû töôùng Jan Carnogusky, thuoäc ñaûng Daân Chuû Kitoâ Giaùo cho taùi laäp ñeå phuïc hoài di saûn cuûa ñaïi hoïc cuûa caùc linh muïc doøng Teân ñöôïc thaønh laäp naêm 1635.

Ñaïi Hoïc Tmava noåi tieáng vôùi caùc phaân khoa veà khoa hoïc nhaân vaên trong ñoù coù thaàn hoïc, trieát hoïc vaø lòch söû. Döôùi thôøi coäng saûn, nhieàu moân hoïc bò laõng queân hay hoaøn toaøn höôùng theo yù thöùc heä Marxit.

Vôùi vieäc trao taëng baèng tieán só danh döï cho Ñöùc Hoàng Y Franz Koenig, ñaïi hoïc Tmava muoán ñeà cao söï daán thaân cuûa ngaøi trong tieán trình hoäi nhaäp Slovac vaøo coâng vieäc nghieân cöùu lòch söû vaø giaùo duïc.


Ngöôøi AÁn Giaùo taïi Kanpur taán coâng moät buoåi hoïp caàu nguyeän cuûa ngöôøi Kitoâ

Ngöôøi AÁn Giaùo taïi Kanpur taán coâng moät buoåi hoïp caàu nguyeän cuûa ngöôøi Kitoâ.

(UCAN 0959 1/04/98) - AÁn Ñoä (Kanpur) - Daïo trung tuaàn thaùng 3/1998 vöøa qua, nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan taïi thaønh phoá Kanpur thuoäc bang Uttar Pradesh beân AÁn Ñoä ñaõ taán coâng nhöõng ngöôøi Kitoâ ñang tham döï moät buoåi caàu nguyeän. Ñaây laø vuï taán coâng thöù ba nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ trong voøng 6 thaùng vöøa qua.

Nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo voõ trang baèng gaäy vaø caây saét ñaõ taán coâng khoaûng 500 ngöôøi Kitoâ. Hoï ñaùnh ñaäp caû phuï nöõ, treû em vaø ban toå chöùc buoåi caàu nguyeän. Ngöôøi ta nhaän thaáy keå töø sau khi ñaûng AÁn Giaùo leân naém chính quyeàn taïi AÁn Ñoä, thì nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo toû thaùi ñoä hung haõn hôn ñoái vôùi phía Kitoâ giaùo. Linh muïc Thomas Crasta, cha sôû nhaø thôø Chuùa Gieâsu Haøi Ñoàng ôû Lucknow, thuû phuû bang Uttar Pradesh ñaõ leân aùn vuï taán coâng naøy vaø cha keâu goïi taát caû nhöõng ngöôøi yeâu chuoäng hoøa bình trong nöôùc haõy ñoaøn keát choáng laïi nhöõng vuï taán coâng naøy. Cha Thomas Carasta caûnh caùo raèng neáu ngöôøi Kitoâ giöõ thinh laëng thì khoâng bao laâu nöõa caùc coäng ñoàng vaø ngay caû nhaø thôø cuõng seõ bò taán coâng.

Trong khi ñoù UÛy Ban Nhaân Quyeàn Quoác Gia cuûa chính phuû Lieân Bang ñaõ yeâu caàu giôùi chöùc an ninh taïi nhöõng nôi xaûy ra caùc vuï taán coâng neân coù haønh ñoäng ñeå ngaên ngöøa nhöõng vuï baïo ñoäng nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ vaø truy toá keû chuû möu nhöõng vuï taán coâng ñoù. Lôøi yeâu caàu naøy ñöôïc ñöa ra sau khi toå chöùc Lieân Minh Coâng Giaùo AÁn Ñoä noäp ñôn than phieàn veà thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan. Lieân Minh Coâng Giaùo AÁn Ñoä laø toå chöùc giaùo daân qui tuï khoaûng 16 trieäu tín höõu coâng giaùo trong nöôùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page