Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhöõng ngöôøi Do Thaùi cöïc ñoan muoán thoâng qua moät ñaïo luaät choáng laïi vieäc chieâu moä tín ñoà

Nhöõng ngöôøi Do Thaùi cöïc ñoan muoán thoâng qua moät ñaïo luaät choáng laïi vieäc chieâu moä tín ñoà.

Gieârusalem [Apic 31/03/98] - Khoaûng 50 nhoùm Tin Laønh ñaõ tuyeân boá ngöng caùc hoaït ñoäng cuûa hoï taïi Israel. Hoï ñang laø ñieåm nhaém cuûa moät döï luaät maø caùc daân bieåu cöïc ñoan ñang vaän ñoäng ñeå thoâng qua.

Trong moät tuyeân ngoân ñöa ra hoâm thöù Ba 31/03/98 vöøa qua, caùc nhoùm Tin Laønh cho bieát hoï quyeát taâm choáng laïi döï luaät nhaèm ngaên caûn vieäc chieâu moä caùc tín ñoà. Döï luaät maø caùc daân bieåu cöïc ñoan ñeà ra seõ phaït ñeán caû naêm tuø ôû nhöõng ai du nhaäp hay quaûng baù "taøi lieäu baát hôïp phaùp vôùi noäi dung chieâu moä tín ñoà".

Israel laø quoác gia daân chuû duy nhaát taïi Caän Ñoâng, Ñaûng lao ñoäng cuõng nhö ñaûng Israel ñang caàm quyeàn khoâng chaáp nhaän ñeå cho moät dö luaät nhö theá ñöôïc thoâng qua.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jakarta hoan ngheânh vieäc tha boång cho cha Ignatius Sumardi

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jakarta hoan ngheânh vieäc tha boång cho cha Ignatius Sumardi.

(UCAN 0969 31/03/98) - Indonesia (Jakarta) - Ñöùc Hoàng Y Julius Darmaatmadja, Toång Giaùm Muïc Jakarta beân Indonesia, ñaõ hoan ngheânh vieäc tha boång cho cha Ignatius Sumardi vaø ngöôøi em trai cuûa cha veà toäi chöùa chaáp nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho daân chuû ñang bò chính quyeàn Indonesia truy naõ, nhöng ñoàng thôøi Ñöùc Hoàng Y cuõng keâu goïi cô quan tö phaùp cuûa Indonesia aùp duïng nhöõng suy xeùt nhö trong vuï aùn cuûa cha Sumardi, cho caùc can phaïm bò caùo buoäc vôùi nhöõng toäi töông töï.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm thöù Hai tuaàn tröôùc 22/03/98, Ñöùc Hoàng Y Darmaatmadja cho bieát ngaøi raát vui möøng vì toøa aùn ñaõ tha boång cha Sumardi vaø ngöôøi em trai cuûa cha döïa treân caên baûn raèng haønh ñoäng cuûa hai ngöôøi hoaøn toaøn coù duïng yù nhaân ñaïo. Tuy nhieân ngaøi caûm thaáy bò xuùc phaïm khi thaáy nhöõng ngöôøi khaùc bò mang ra xöû tröôùc toøa aùn chæ vì hoï tranh ñaáu vaø leân tieáng thay cho nhöõng ngöôøi ngheøo vaø thaønh phaàn bò gaït ra ngoaøi leà xaõ hoäi. Vò Toång Giaùm Muïc Jakarta tröng daãn tröôøng hôïp cuûa coâ Karlina Leksono-Supeli vaø hai phuï nöõ khaùc bò chính phuû caùo buoäc veà toäi kích ñoäng daân chuùng. Ñöôïc bieát ba ngöôøi phuï nöõ naøy ñaõ caàm ñaàu moät nhoùm caùc baø meï bieåu tình ngaøy 23/03/98 vöøa qua ñeå phaûn ñoái vieäc taêng giaù caû thöïc phaåm, ñaëc bieät laø söõa cho treû em.

Ñöùc Hoàng Y Darmaatmadja baøy toû caûm nghó nhö sau: "Vuï aùn cuûa cha Sandyawan Samardi vaø em trai cuûa cha laø moät söï xuùc phaïm tôùi yù thöùc veà coâng lyù. Tröôøng hôïp cuûa nhoùm coâ Supeli cuõng theá. Toâi thaønh thaät hy voïng laø duïng yù nhaân ñaïo ñöôïc duøng laøm caên baûn ñeå tha boång cha Sumardi vaø ngöôøi em, cuõng seõ ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp nhoùm coâ Supeli vaø nhöõng ngöôøi khaùc nöõa". Ñoái vôùi rieâng cha Sumardi, Ñöùc Hoàng Y ñaõ heát loøng ca ngôïi söï can ñaûm cuûa cha trong suoát thôøi gian xöû aùn. Ngaøi moâ taû cha nhö moät ngöôøi ñaõ thöïc hieän lôøi daïy cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, saün saøng hy sinh tính maïng cuûa mình vì ngöôøi khaùc, yeâu thöông vaø khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi ai trong baát cöù hoaøn caûnh naøo.


Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä chuùc möøng taân chính phuû AÁn Ñoä

Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä chuùc möøng taân chính phuû AÁn Ñoä.

(UCAN IA9731.0969 31/03/98) - AÁn Ñoä (Varanasi) - Caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ leân tieáng chuùc möøng taân chính phuû AÁn Ñoä, do ñaûng AÁn Giaùo caàm ñaàu vaø ñaûm baûo lôøi caàu nguyeän cuûa caùc ngaøi ñeå chính phuû ñöôïc thaønh coâng trong coâng taùc cai quaûn ñaát nöôùc.

Trong söù ñieäp göûi cho taân thuû töôùng AÁn Ñoä, oâng Atal Beharl Vajpayee, caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä baøy toû lôøi möøng chaân thaønh vaø ñaûm baûo vôùi thuû töôùng raèng caùc Giaùm Muïc seõ tieáp tuïc vôùi truyeàn thoáng caàu nguyeän cho caùc vò laõnh ñaïo quoác gia. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan da Lantic, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo AÁn Ñoä (Assembly of Catholic Bishops of India), Giaùo Hoäi kính troïng quyeàn haønh nhö laø ñeán töø Thieân Chuùa. Ñaëc bieät treân danh nghóa cuûa toân giaùo, caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä caàu nguyeän xin cho taân chính phuû bieát toân troïng hieán phaùp AÁn Ñoä. Ñaûm baûo töï do vaø coâng lyù cho taát caû moïi ngöôøi; daán thaân chaám döùt naïn ngheøo ñoùi, tham nhuõng vaø kyø thò.

Söù ñieäp ñöôïc coâng boá theo sau khoùa hoïp baùn nieân cuûa caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä, dieãn ra töø ngaøy 21-28 thaùng 3/1998 vöøa qua taïi Varanasi, mieàn Baéc AÁn. Cuõng trong khoùa hoïp naøy, caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ quyeát ñònh ñoåi teân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä vaø töø nay trong giaùo hoäi seõ ñöôïc bieát vôùi teân laø Hoäi Ñoàng Caùc Giaùm Muïc Coâng Giaùo AÁn Ñoä. Tuy nhieân teân cuõ cuõng vaãn ñöôïc giöõ laïi ñeå tieän vieäc xöû duïng veà maët daân söï.


Moät linh muïc da ñen ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Salvador da Bahia, Brazil

Moät linh muïc da ñen ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Salvador da Bahia, Brazil.

Savador - Brazil [Apic 31/03/98] - Moät linh muïc da ñen ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Salvador da Bahia, Brazil.

Vò taân giaùm muïc phuï taù naøy laø ñöùc cha Gilio Belicio, naêm nay 49 tuoåi. Ngaøi cho bieát seõ ñeà cao caùc truyeàn thoáng cuûa ngöôøi da ñen trong coâng taùc muïc vuï cuûa ngaøi. Sôû dó vieäc boå nhieäm Ñöùc Cha Belicio ñöôïc giôùi truyeàn thoâng chuù yù tôùi laø bôûi vì ngaøi laø moät trong naêm vò giaùm muïc da ñen trong toång soá 400 giaùm muïc taïi Brazil, trong khi ñoù 50 phaàn traêm daân soá Brazil laïi laø ngöôøi da ñen hoaëc lai da ñen. Trong toång soá 14 ngaøn linh muïc treân toaøn quoác, cuõng chæ coù 500 linh muïc da ñen.


Ngöôøi con gaùi cuûa vò ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi Roma trong thôøi ñeä nhò theá chieán ñaõ leân tieáng beânh vöïc Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII

Ngöôøi con gaùi cuûa vò ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi Roma trong thôøi ñeä nhò theá chieán ñaõ leân tieáng beânh vöïc Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII.

Roma [Apic 31/03/98] - Ngöôøi con gaùi cuûa vò ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi taïi Roma trong thôøi ñeä nhò theá chieán ñaõ leân tieáng beânh vöïc ñöùc coá Giaùo Hoaøng Pioâ XII.

Baø Myriam Zolii, moät nhaø phaân taâm hoïc ñang soáng taïi Roma, noùi raèng ñöùc coá giaùo hoaøng Pioâ XII ñaõ lieân laïc raát chaët cheû vôùi thaân phuï baø laø giaùo tröôûng Israele Zolii ñeå cöùu thoaùt ngöôøi Do Thaùi khoûi cuoäc baùch haïi cuûa Ñöùc Quoác Xaõ.

Baø Zolii coøn cho bieát raèng tình baïn giöõa hai ngöôøi ñaõ khieán thaân phuï baø trôû laïi vôùi Coâng Giaùo hoài naêm 1945. Vì cuoäc trôû laïi naøy maø oâng Zolii ñaõ bò coäng ñoàng Do Thaùi ruoàng boû.

Phaùt bieåu trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho baùo "Il Giornale" xuaát baûn taïi Roma ngaøy 31/03/98 vöøa qua, baø Zolii nhaéc laïi lôøi cuûa cha baø nhö sau: "Roài con seõ thaáy, ngöôøi ta seõ bieát ñöùc Pioâ XII thaønh moät oan döông ñeå truùt leân ñoù taát caû söï thinh laëng cuûa theá giôùi tröôùc toäi aùc cuûa ñöùc quoác xaõ".

BaøZolii cuõng nhaéc ñeán söï kieän toøa thaùnh Vatican ñaõ noäp vaøng cho coäng ñoàng Do Thaùi taïi Roma ñeå chuoäc maïng cho nhöõng ngöôøi Do Thaùi taïi khu Porto d' Ottavia.


Caùc Giaùm Muïc Myanmar keâu goïi tín höõu Coâng Giaùo giuùp ngöôøi ngheøo

Caùc Giaùm Muïc Myanmar keâu goïi tín höõu Coâng Giaùo giuùp ngöôøi ngheøo.

(UCAN MY9716.0969 31/03/98) - Myanmar (Yangoon) - Trong laù thö muïc vuï muøa chay naêm nay, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myanmar, tröôùc goïi laø Mieán Ñieän, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc haõy canh taân ñöùc tin vaø ñôøi soáng cuûa hoï, ñaëc bieät trong coâng taùc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ngheøo vaø ñaáu tranh cho coâng lyù.

Laù thö do taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Ñöùc Cha Matthias U Shwe, Toång Giaùm Muïc Taunggi vaø Ñöùc Cha Sotero Phanio Phein Myini, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc kyù teân, caùc Giaùm Muïc Myanmar keâu goïi tín höõu Coâng Giaùo haõy tích cöïc soáng kinh nghieäm thieáu thoán vaø ñau khoå vôùi ngöôøi ngheøo. Laù thö coù ñoaïn ghi nhö sau: "Muøa Chay laø dòp thuaän tieän ñeå canh taân ñöùc tin Kitoâ giaùo, chuùng toâi hy voïng laø caùc tín höõu Kitoâ trong nöôùc cuõng seõ tham gia vaøo noã löïc canh taân naøy nhö caùc anh chò em cuûa chuùng ta treân theá giôùi ñang laøm, vôùi söï löu taâm ñaëc bieät tôùi hoaøn caûnh cuûa rieâng chuùng ta hieän nay.

Thö muïc vuï ñöa ra hai ñònh nghóa veà ngöôøi ngheøo trong nöôùc: thöù nhöùt, nhöõng ngöôøi ngheøo veà maët vaät chaát, voâ gia cö, thieáu aên, thieáu vieäc laøm vaø cuõng thieáu phöông tieän ñöôïc saên soùc veà maët y teá vaø giaùo duïc. Thöù hai, nhöõng ngöôøi ngheøo veà maët tinh thaàn vaø linh hoàn ñang chòu nhieàu ñau khoå. Thö muïc vuï môøi goïi taát caû tín höõu coâng giaùo Myanmar haõy laéng nghe noãi thoáng khoå cuûa hoï, giuùp ñôõ vaø hoøa giaûi vôùi hoï baèng baát cöù caùch naøo coù theå. Khi ñöôïc traûi qua kinh nghieäm veà loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa, hoï seõ coù lyù do ñeå hy voïng vaø phuïc hoài ñöôïc giaù trò vaø nhaân phaåm trong tö caùch laø nhöõng con caùi cuûa Thieân Chuùa.

Ñöùc baùc aùi, caùc Giaùm Muïc Myanmar nhaán maïnh, caàn phaûi ñi keøm vôùi söï yù thöùc veà coâng lyù. Döïa theo söù ñieäp veà Ngaøy Hoøa Bình Theá Giôùi naêm 1998, cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, caùc Giaùm Muïc xaùc ñònh raèng nhöõng anh chò em ngheøo ñang caàn ñöôïc giuùp ñôõ, thöôøng laø naïn nhaân cuûa söï baát coâng. Neáu khoâng coù coâng lyù thì cuõng seõ thieáu hoøa bình, vaø haäu quaû laø tranh chaáp, baïo ñoäng vaø caêng thaúng. Trong boái caûnh naøy, thö muïc vuï cuõng ñeà caäp tôùi Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn Quoác Teá ñöôïc coâng boá caùch ñaây 50 naêm, trong ñoù nhaân quyeàn cuûa moïi ngöôøi daân ñeàu ñöôïc coâng nhaän nhö nhau. Caùc Giaùm Muïc Myanmar baøy toû hy voïng raèng trong tö caùch moät quoác gia ñaõ kyù teân vaøo baûn tuyeân ngoân nhaân quyeàn naøy, yù thöùc veà traùch nhieäm vaø boån phaän toân troïng nhaân quyeàn cuûa Myanmar seõ ngaøy moät trôû neân maïnh hôn. Tuy nhieân, tröôùc maét moïi ngöôøi, naïn kyø thò döïa treân maøu da, ngay caû trong moät chính theå ñöôïc cai trò baèng coâng lyù. Trong hoaøn caûnh nhö theá, caùc Giaùm Muïc Myanmar khaúng ñònh raèng tín höõu Kitoâ coù boån phaän ñaëc bieät baûo veä nhaân phaåm cuûa moãi moät con ngöôøi, bôûi vì chuùng ta tin nôi Thieân Chuùa, Ñaáng Taïo Hoùa, vaø tin Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng môøi goïi chuùng ta khao khaùt coâng lyù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page