Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines nghieân cöùu Taøi Lieäu Laøm Vieäc cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines nghieân cöùu Taøi Lieäu Laøm Vieäc cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

(UCAN PR9713.0969 30/03/98) - Philippines (Manila) - Ñeå chuaån bò cho Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñaõ phaân phoái cho moãi Giaùm Muïc ñaïi dieän tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng nghieân cöùu moät trong 14 ñeà taøi cuûa Taøi Lieäu Laøm Vieäc.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines vaø cuõng laø toång thö kyù Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu giaûi thích raèng, vì thôøi gian ñöôïc daønh cho moãi moät nghò phuï thuyeát trình trong hai tuaàn ñaàu tieân cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng quaù ngaén, chæ coù 5 phuùt maø thoâi, cho neân caùc Giaùm Muïc caàn phaûi chuaån bò kyõ löôõng theo ñeà taøi hôïp vôùi khaû naêng chuyeân moân cuûa mình. Ñaây laø dòp (intervention) ñeå caùc Giaùm Muïc ñoùng goùp nhöõng pheâ bình vaø ñaøo saâu caùc tö töôûng lieân quan tôùi khía caïnh muïc vuï vaø thaàn hoïc cuûa caùc ñeà taøi lieân heä. Trong laù thö göûi cho caùc nghò phuï Philippines, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Cruz ghi nhaän raèng caùc ñeà taøi trong taøi lieäu laøm vieäc quaû laø roäng vaø moät vò ñöôïc töï do ñeå coå ñoäng nhöõng quan ñieåm hay tö töôûng cuûa mình trong moät ñeà taøi chung hay cuù troïng tôùi moät vaán ñeà tieâu bieåu naøo coù lieân quan tôùi ñeà taøi ñöôïc chæ ñònh cho hoï ñeå nghieân cöùu.

Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñöa ra thí duï cuï theå lieân quan tôùi caùc ñeà taøi nhö vai troø cuûa Hoäi Thaùnh trong vaán ñeà hoäi nhaäp vaên hoùa (inculturation), hoäi nhaäp vaên hoùa trong phuïng vuï (liturgical inculturation), xaây döïng caùc coäng ñoaøn ñoái thoaïi hay caùc phong traøo coâng lyù vaø hoøa bình nhaém muïc ñích coå voõ ñoái thoaïi lieân toân, caùc khía caïnh veà vieäc huaán luyeän cuõng nhö canh taân haøng giaùo só vaø tu só trong boái caûnh thöïc taïi cuûa AÙ Chaâu.


Phaät Giaùo vaø Coâng Giaùo Sri Lanka phaûn ñoái taêng tæ leä hoïc sinh caùc toân giaùo khaùc vaøo tröôøng hoïc cuûa mình

Phaät Giaùo vaø Coâng Giaùo Sri Lanka phaûn ñoái taêng tæ leä hoïc sinh caùc toân giaùo khaùc vaøo tröôøng hoïc cuûa mình.

(UCAN SR9661.0969 30/03/98) - Sri Lanka (Colombo) - Caùc nhaø giaùo duïc Coâng Giaùo vaø Phaät Giaùo Sri Lanka ñaõ leân tieáng phaûn ñoái döï tính cuûa quoác hoäi nöôùc naøy muoán taêng tæ leä hoïc sinh thuoäc caùc toân giaùo khaùc ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng cuûa Coâng Giaùo hay Phaät Giaùo, töø 8% leân tôùi 23%.

Ñeà nghò nay ñeán töø moät daân bieåu ngöôøi Hoài Giaùo, nhaèm uûng hoä keá hoaïch cuûa chính phuû thay ñoåi tæ leä hoïc sinh ñöôïc nhaän vaøo caùc tröôøng toân giaùo, ña soá ñaõ thuoäc quyeàn kieåm soaùt cuûa chính phuû keå töø naêm 1960. Moät soá tröôøng tö thuïc khaùc laø do caùc toân giaùo khaùc ñieàu khieån. Linh Muïc Merl Mendis, thuoäc doøng Thöøa Sai Ñöùc Meï Voâ Nhieãm, vaø laø giaùm ñoác Vaên Phoøng Giaùo Duïc Coâng Giaùo Toaøn Quoác cho raèng ñaây laø moät toan tính muoán phaù boû nhöõng gì coøn laïi cuûa caùc tröôøng Coâng Giaùo. Cha Mendis baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ngöôøi Coâng Giaùo ñang ñieàu khieån nhöõng tröôøng tö naøy ñaëc bieät cho caùc em hoïc sinh Coâng Giaùo bôûi vì chuùng toâi muoán caùc em ñöôïc giaùo duïc theo neà neáp vaø trong moät moâi tröôøng Coâng Giaùo. Chuùng toâi khoâng buoäc nhöõng ngöôøi khaùc theo hoïc tröôøng cuûa chuùng toâi. Neáu chuùng toâi bò baét buoäc nhaän hoïc sinh cuûa caùc toân giaùo khaùc, thì khaùi nieäm veà tröôøng tö coi nhö hoaøn toaøn bò huûy boû".

Caùc toå chöùc Phaät Giaùo Sri Lanka cuõng baøy toû söï choáng ñoái ñeà nghò naøy vaø cho bieát hoï ñaõ baøy toû quan ñieåm cuûa hoï vôùi boä tröôûng giaùo duïc Sri Lanka. Moät vò thöôïng toïa ñaõ cho bieát caûm nghó cuûa ngaøi nhö sau: "Tuy raèng caùc tröôøng hoïc laø do chính phuû quaûn lyù, nhöng chuùng toâi vaãn muoán duy trì moät moâi tröôøng hoïc ñöôøng theo Phaät Giaùo, bôûi vì ña soá caùc em theo hoïc laø ngöôøi Phaät Giaùo. Söï thay ñoåi tæ leä hoïc sinh nhö ñeà nghò môùi naøy seõ coù aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi moâi tröôøng hoïc ñöôøng hieän giôø".

Daïo naêm 1960, chính phuû Sri Lanka ñaõ naém quyeàn kieåm soaùt caùc tröôøng hoïc khoâng ñöôïc lieät keâ vaøo haïng caùc tröôøng öu tuù, maëc duø coù söï choáng ñoái töø caùc toå chöùc Coâng Giaùo cuõng nhö caùc toân giaùo khaùc. Hieän nay, giaùo hoäi Coâng Giaùo ñieàu khieån khoaûng 26 tröôøng tö treân toaøn quoác. Ñaây laø con soá cao nhaát so vôùi caùc giaùo hoäi khaùc. Haàu heát caùc em theo hoïc taïi nhöõng tröôøng naøy ñeàu laø Coâng Giaùo, ñoâi khi tæ leä Coâng Giaùo chieám 98%. Caùc em hoïc sinh thuoäc toân giaùo khaùc cuõng muoán ghi danh vaøo hoïc trong nhöõng tröôøng naøy vì coù kyû luaät vaø tieâu chuaån daïy cao hôn caùc tröôøng khaùc. Tuy nhieân cuõng coù nhieàu vaán ñeà phaùt sinh khi hoïc sinh thuoäc caùc toân giaùo khaùc theo hoïc taïi caùc tröôøng Coâng Giaùo. Nhö môùi ñaây, moät tröôøng doøng ñaõ töø choái lôøi yeâu caàu cuûa caùc phuï huynh Hoài Giaùo yeâu caàu cho con em cuûa hoï, laø nöõ sinh, ñöôïc maëc trang phuïc theo ñaïo Hoài. Ban quaûn lyù tröôøng vieän leõ raèng ñoàng phuïc cuûa tröôøng cho taát caû caùc hoïc sinh, khoâng phaân bieät toân giaùo, laø moät hình thöùc kyû luaät cho caùc em.


Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Bethleùhem chuaån bò möøng 25 naêm thaønh laäp

Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Bethleùhem chuaån bò möøng 25 naêm thaønh laäp.

Bethlehem [Apic 30/03/98] - Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Bethlehem ñang chuaån bò möøng 25 naêm thaønh laäp vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây.

Ñöôïc Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông thaønh laäp hoài thaùng 10 naêm 1973, ñaïi hoïc Bethlehem hieän ñang coù hôn 2,000 sinh vieân Palestine, phaân nöûa tín höõu Kitoâ, phaân nöûa tín ñoà Hoài Giaùo.

Vôùi nhieàu phaân khoa khaùc nhau, ñaïi hoïc Bethlehem ñöôïc xem laø moät trong nhöõng ñaïi hoïc noãi tieáng nhöùt taïi Thaùnh Ñòa. Toân chæ duy nhöùt cho sinh vieân cuõng nhö giaùo sö laø tinh thaàn côûi môû vaø toân troïng nieàm tin toân giaùo cuûa moãi ngöôøi.


Chính phuû Guineùe caûnh caùo nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan

Chính phuû Guineùe caûnh caùo nhöõng ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan.

Conakry - Guineùe [Apic 30/03/98] - Chính phuû Guineùe ñaõ leân tieáng taùi khaúng ñònh tính caùch theá tuïc cuûa quoác gia vaø caûnh caùo caùc nhoùm Hoài Giaùo cöïc ñoan trong nöôùc. Guineùe coù khoaûng 8 trieäu daân trong ñoù 85 phaàn traêm theo Hoài Giaùo, 14 phaàn traêm thôø vaät linh vaø 1 phaàn traêm laø tín höõu Coâng Giaùo.

Moät tuaàn tröôùc, moät nhoùm ngöôøi Hoài Giaùo cöïc ñoan taïi Conakry ñaõ giöông côø Hoài Giaùo ñeå choáng laïi löïc löôïng an ninh vì ñaõ truïc xuaát hoï ra khoûi moät toøa nhaø haønh chaùnh. Nhöõng cuoäc ñuïng ñoä môùi ñaây giöõa caûnh saùt vaø caùc nhoùm choáng ñoái ñaõ khieán cho 12 ngöôøi cheát.

Toái Chuùa Nhaät 29/03/98 vöøa qua, trong moät tuyeân ngoân ñöôïc truyeàn ñi treân Ñaøi Truyeàn Hình nhaø nöôùc, toång thoáng Lansana Conteù ñaõ toá caùo moät soá nöôùc ngoaøi muoán ñöa caùc giaùo phaùi vaøo Guineùe ñeå gaây xaùo troän trong nöôùc. Maët khaùc, ngöôøi phaùt ngoân cuûa chính phuû Guineùe cuõng tuyeân boá raèng khoâng ai coù quyeàn xöû duïng toân giaùo nhö duïng cuï ñeå gaây baïo ñoäng vaø xaùo troän trong xaõ hoäi.

Keå töø khi thu hoài ñoäc laäp hoài naêm 1958, ñaày laø laàn ñaàu tieân Coäng Hoøa Guineùe coù xaùo troän veà maët toân giaùo.


Theâm moät cuoán saùch veà Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ ñöôïc xuaát baûn taïi Myõ

Theâm moät cuoán saùch veà Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ ñöôïc xuaát baûn taïi Myõ.

New York - Hoa Kyø [Apic 30/03/98] - "Vò Giaùo Hoaøng Voâ Danh": ñoù laø töïa ñeà cuûa moät cuoán saùch môùi veà Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ ra maét ñoäc giaû trong töông lai gaàn ñaây. Taùc giaû cuûa cuoán saùch laø oâng Darcy O'Brian neâu baät taàm quan troïng cuûa tình baïn giöõa Ñöùc Karol Wojtyla vaø ngöôøi baïn hoïc Do Thaùi luùc thieáu thôøi taïi Wadowice laø Jerzy Kluger. Theo taùc giaû, tình baïn naøy ñaõ moät phaàn naøo aûnh höôûng treân chính moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø theá giôùi Do Thaùi.

Theo cuoán saùch, oâng Jerzy Kluger ñaõ thöïc hieän nhieàu coâng taùc bí maät ñöôïc chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II yeâu caàu ñeå thieát laäp lieân laïc vôùi chính quyeàn Israel.

Phaùt bieåu treân baùo "New York Times" hoài cuoái tuaàn qua, oâng Jerzy Kluger tuyeân boá raèng: "Nhöõng ngöôøi taïi Vatican khoâng bieát ngöôøi Do Thaùi cuõng nhö caùc vò Giaùo Hoaøng tröôùc ñaây khoâng heà bieát ngöôøi Do Thaùi. Vò Giaùo Hoaøng naøy laø baïn cuûa ngöôøi Do Thaùi, vì ngaøi bieát hoï. Ngaøi ñaõ lôùn leân vôùi hoï taïi Wadowice".

Wadowice, nôi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ lôùn leân, coù khoaûng 2,000 ngöôøi Do Thaùi vaø 8,000 ngöôøi Coâng Giaùo. Theo oâng Kluger, taát caû ñeàu cuøng hoïc, cuøng chôi vaø cuøng laøm vieäc vôùi nhau. OÂng noùi raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II raát ñau loøng vì nhöõng gì xaûy ra cho ngöôøi Do Thaùi döôùi thôøi Ñöùc Quoác Xaõ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page