Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 29 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Linh Muïc Tuyeân UÙy taïi Phi Tröôøng Bruxelles phaûn ñoái moät bieåu ngöõ quaûng caùo

Linh Muïc Tuyeân UÙy taïi Phi Tröôøng Bruxelles phaûn ñoái moät bieåu ngöõ quaûng caùo.

Bruxelles - Bæ [Apic 29/03/98] - Linh muïc tuyeân uùy taïi Phi Tröôøng Bruxelles ñaõ tuyeân boá töø chöùc ñeå phaûn ñoái moät bieåu ngöõ quaûng caùo hieän ñang ñöôïc daùn khaép nôi trong phi tröôøng.

Bieåu ngöõ ñöôïc vieát nhö sau: "Hôõi caùc nhaø tö baûn treân theá giôùi, haõy lieân keát vôùi nhau". Bieåu ngöõ naøy nhaïi laïi lôøi hoâ haøo thôøi danh maø K. Marx ñaõ ñöa ra caùch ñaây 250 naêm nhö sau: "Hôõi nhöõng ngöôøi voâ saûn treân khaép theá giôùi, haõy lieân keát vôùi nhau".

Bieåu ngöõ treân ñang ñöôïc daùn taïi phi tröôøng Bruxelles nhaèm quaûng caùo cho moät taïp chí Myõ coù teân laø "Forbes Global". Taïo chí naøy hoaøn toaøn daønh cho giôùi taøi chaùnh theá giôùi. Thay cho hình buùa lieàm ñöôïc veõ treân khaåu hieäu cuûa K. Marx, treân bieåu ngöõ quaûng caùo cho taïp chí Forbes Global, ngöôøi ta chæ thaáy coù nhöõng ñoàng tieàn cuûa nhöõng cöôøng quoác kinh teá nhö ñoâ la cuûa Myõ, ñoàng Sterling cuûa Anh, ñoàng Euro cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu vaø ñoàng Yen cuûa Nhaät Baûn.

Linh muïc Herman Boon, tuyeân uùy taïi phi tröôøng Bruxelles, cho raèng bieåu ngöõ naøy xuùc phaïm ñeán giôùi coâng nhaân, thôï thuyeàn. Cha Herman Boon giaûi thích raèng ngaøi cöïc löïc leân aùn chuû nghóa coïng saûn cuõng nhö taát caû nhöõng yù thöùc heä toaøn trò vaø voâ thaàn. Nhöng ñoàng thôøi ngaøi cuõng khöôùc töø chuû nghóa tö baûn naøo ñaët lôïi nhuaän leân treân lao ñoäng cuûa con ngöôøi.


Leã an taùng Ñöùc Cha Jean Zoa, Toång Giaùm Muïc Yaoundeù, Cameroun

Leã an taùng Ñöùc Cha Jean Zoa, Toång Giaùm Muïc Yaoundeù, Cameroun.

Yaoundeù - Cameroun [Apic 29/03/98] - Hoâm thöù Baûy 28/03/98 vöøa qua, khoaûng 30 Giaùm Muïc, 300 Linh Muïc vaø haøng ngaøn Giaùo Daân cuõng nhö Toång Thoáng Cameroun, oâng Paul Biya, ñaõ ñeán tieån ñöa ñöùc cha Jean Zoa, Toång Giaùm Muïc Yaoundeù ñeán nôi an nghæ cuoái cuøng.

Ñöùc Cha Jean Zoa ñaõ ñoät ngoät qua ñôøi hoâm 20 thaùng 3 naêm 1998 vöøa qua ñang khi cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø Chính Toøa Yaoundeù, höôûng thoï 74 tuoåi.

Ñöùc Thaùnh Cha vaø nhieàu coäng ñoàng toân giaùo treân theá giôùi ñaõ gôûi ñieän vaên chia buoàn vôùi giaùo hoäi vaø nhaân daân Cameroun vì söï ra ñi cuûa ñöùc cha Jean Zoa. Ñöùc Cha Jean Zoa ñaõ laõnh ñaïo Giaùo Hoäi taïi Cameroun töø 30 naêm qua. Ngaøi ñöôïc xem nhö moät laõnh tuï tinh thaàn maø aûnh höôûng ñaõ lan roäng ñeán nhieàu nöôùc taïi Phi Chaâu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page