Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Boå nhieäm quan troïng trong Giaùo Trieàu

Boå nhieäm quan troïng trong Giaùo Trieàu.

Vatican - 28.03.98 - ÑTC vöøa boå nhieäm Cha Marcello Zago, Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria Voâ Nhieãm (Oblats de Marie Immaculeùe: OMI) laøm Toång Thö Kyù Boä Phuùc AÂm Hoùa caùc Daân Toäc, ñoàng thôøi caát nhaéc Cha leân baäc Toång Giaùm Muïc hieäu toøa Roselle. Ñöùc Toång Thö Kyù môùi seõ thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Uhac, qua ñôøi chính ngaøy ÑTC ñaõ muoán ghi teân ngaøi vaøo danh saùch caùc Hoàng Y môùi vaø coâng boá trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin Chuùa Nhaät 18 thaùng Gieâng 1998 vöøa qua.

Cha Marcello Zago, sinh taïi Trevigiano, (YÙ), naêm nay 66 tuoåi. Cha vaøo tu Doøng OMI naêm 1953 vaø ñi truyeàn giaùo taïi Laøo trong 14 naêm (1960-1974). Sau ñoù, cha ñöôïc boå nhieäm laøm thö kyù Vaên Phoøng phuï traùch caùc ngöôøi khoâng phaûi tín höõu Kitoâ (nay ñöôïc goïi laø Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi Lieân Toân, do Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, ngöôøi Nigeria, höôùng daãn). Roài Cha ñöôïc baàu laøm Beà Treân Toång Quyeàn cuûa Doøng trong hai khoùa lieàn. Naêm 1994, ÑTC ñaët ngaøi laøm Thö Kyù rieâng cuûa Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà "Ôn goïi vaø söù meänh cuøa ñôøi soáng taän hieán". Ngoaøi ra, cha Marcello Zago coøn laø giaùo sö Khoa Truyeàn Giaùo vaø Phaät Giaùo taïi Ñaïi Hoïc Urbaniana vaø Ñaïi Hoïc Lateranense ôû Roma.

Cuõng ngaøy 28.03.98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc OÂng Karel Kasteel, hieän laø phoù thö kyù Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Cor Unum" laøm thö kyù cuûa cô quan naøy. Ñoàng thôøi ÑTC boå nhieäm Cha Francisco Azcona San Martin, thuoäc haøng giaùo só cuûa Toång Giaùo Phaän Pamplona vaø Tudela, beân Taây Ban Nha, laøm phoù thö kyù Hoäi Ñoàng Cor Unum.

Cuõng ngaøy 28.03.98, ÑTC tieáp 8 giaùm muïc thuoäc mieàn 5 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñeán Roma "Ad Limina".


Back to Radio Veritas Asia Home Page