Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Khoâng coù tieán trieån trong ñoái thoaïi vôùi Chính Thoáng Serbi

Khoâng coù tieán trieån trong ñoái thoaïi vôùi Chính Thoáng Serbi.

(CWN 27/03/98) - Vatican - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Franc Perko cuûa Belgrade beân Serbia ñaõ hoái tieác baøy toû caûm nghó raèng ngaøi khoâng thaáy coù hy voïng naøo cho söï tieán boä trong cuoäc ñoái thoaïi giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vôùi Chính Thoáng Giaùo trong nöôùc. Ít ra trong luùc naøy, coâng cuoäc ñaïi keát laø ñieàu khoâng thöïc teá.

Trong baøi vieát ñaêng treân nhaät baùo "Töông Lai" cuûa YÙ soá ra tuaàn qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Perko leân tieáng baùo ñoäng veà tình hình deã buøng noå taïi tænh Kosovo. Tuy thöøa nhaän laø coäng ñoaøn Coâng Giaùo taïi ñaây chæ laø moät thieåu soá nhoû, chieám khoaûng 5% vaø phaàn lôùn thuoäc goác Albanie vaø Hungary, trong khi ngöôøi Hoài Giaùo chieám ña soá, nhöng vò Toång Giaùm Muïc Belgrade ngoû yù raèng ngaøi vaãn hy voïng coù theå ñoái thoaïi ñöôïc vôùi caùc laõnh tuï Chính Thoáng Giaùo, ñeå moät caùch naøo ñoù laøm giaûm bôùt tình traïng caêng thaúng taïi Kosovo. Ngaøi than phieàn veà thaùi ñoä baát khoan nhöôïng toû hieän roõ raøng töø caùc coäng ñoaøn Chính Thoáng Giaùo vaø ngaøi keâu goïi moïi ngöôøi haõy laéng nghe vaø thöïc thi tình baùc aùi. Maëc duø ngöôøi Coâng Giaùo taïi Kosovo chöa phaûi traûi qua nhöõng thuû thaùch nhö caùc anh chò em Coâng Giaùo taïi Bosnie Herzegovine, vò Toång Giaùm Muïc Belgrade baøy toû söï bi quan raèng khoâng ai coù theå bieát ñöôïc laø tín höõu Coâng Giaùo taïi Kosovo seõ tieáp tuïc ñöôïc höôûng töï do ñeán luùc naøo.

Nhaän ñònh toång quaùt veà tình hình trong vuøng Balkan, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Perko lo ngaïi raèng tình hình coù theå buøng noå daãn tôùi baïo ñoäng toaøn dieän. Ngaøi noùi nhö sau: "Baây giôø thì chöa coù chieán tranh. Ñieàu naøy ñuùng. Nhöng tình hình thaät laø caêng thaúng, taïi Bosnie vaø ñaëc bieät laø ôû tænh Kosovo.


Baéc Kinh vöøa kyù moät thoûa öôùc vôùi 24 Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Myõ do caùc linh muïc Doøng Teân ñieàu khieån

Baéc Kinh vöøa kyù moät thoûa öôùc vôùi 24 Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Myõ do caùc linh muïc Doøng Teân ñieàu khieån.

Baéc Kinh [Apic 27/03/98] - Daïo trung tuaàn thaùng 3/1998 vöøa qua, Ñaïi Hoïc Baéc Kinh, Trung Quoác, ñaõ kyù moät thoûa öôùc vôùi 24 Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo taïi Myõ do caùc linh muïc Doøng Teân ñieàu khieån. Muïc ñích cuûa thoûa öôùc laø giuùp ñaøo taïo caùn boä cho vieäc tö höõu hoùa.

Ñaây laø laàn ñaàu tieân keå töø khi Coäng Saûn leân caàm quyeàn taïi Trung Quoác, caùc toå chöùc vaên hoùa coù lieân heä ñeán theá giôùi Coâng Giaùo ñöôïc môøi phuï traùch vieäc giaûng daïy taïi ñaây. Thoûa öôùc cho pheùp khôûi ñaàu moät chöông trình giaûng huaán khoâng naèm döôùi söï kieåm soaùt cuûa nhaø nöôùc.

Thoûa öôùc ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa giaùo sö Justin Liu, giaùm ñoác trung taâm nghieân cöùu kinh teá taïi ñaïi hoïc Baéc Kinh vaø giaùo sö Ernest Scalberg, khoa tröôûng phaân khoa quaûn trò kinh doanh thuoäc ñaïi hoïc Fordham, New York.


Giôùi thieäu cuoán phim "ngöôøi anh em cuûa Thieân Chuùa chuùng ta" döïa theo moät vôû kòch cuøng töïa ñeà do Ñöùc Thaùnh Cha saùng taùc

Giôùi thieäu cuoán phim "ngöôøi anh em cuûa Thieân Chuùa chuùng ta" döïa theo moät vôû kòch cuøng töïa ñeà do Ñöùc Thaùnh Cha saùng taùc.

Roma [Apic 27/03/98] - Cuoán phim coù töïa ñeà "Ngöôøi anh em cuûa Thieân Chuùa chuùng ta" döïa theo vôû kòch cuøng töïa ñeà do Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II saùng taùc luùc coøn laøm linh muïc, ñaõ ñöôïc giôùi thieäu taïi Vatican hoâm thöù Saùu 27/03/98 vöøa qua.

Vôû kòch naøy keå laïi cuoäc ñôøi cuûa hoïa só Ba Lan Adam Chmielowski, ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha toân phong chaân phöôùc naêm 1983 vaø phong thaùnh naêm 1989. Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong lòch söû ñieän aûnh, nhöõng lôøi ñoái thoaïi trong cuoán phim ñöôïc chính moät vò giaùo hoaøng soaïn. Cuoán phim döï truø seõ ñöôïc trình chieáu taïi Italia ngaøy 25 thaùng 5/1998 saép tôùi.

Laø moät anh huøng trong cuoäc chieán ñaáu choáng laïi quaân ñoäi Nga hoài theá kyû 19, Adam Chmielowski ñaõ töø boû söï nghieäp hoïa só ñeå daán thaân hoaït ñoäng cho ngöôøi ngheøo. Trôû thaønh tu só vôùi teân doøng laø Alberto, thaùnh Adam Chmielowski ñaõ thaønh laäp hai tu hoäi chuyeân phuïc vuï ngöôøi ngheøo. Thaùnh nhaân laø moät göông maët noãi baät ñaõ ñaùnh daáu cuoäc haønh trình thieâng lieâng cuûa vò giaùo hoaøng töông lai. Nhaân ngaøy kyû nieäm 50 naêm chòu chöùc linh muïc, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ noùi nhö sau: "Ñoái vôùi toâi, thaùnh Alberto ñaõ ñoùng moät vai troø quyeát ñònh. Nôi ngaøi, toâi ñaõ tìm ñöôïc ñieåm töïa thieâng lieâng vaø moät taám göông giuùp toâi töø boû ngheä thuaät, vaên chöông vaø saân khaáu ñeå döùt khoaùt choïn löïa ôn goïi linh muïc".


Tuyeân ngoân lieân toân cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi Phaùp leân aùn Maët Traän Quoác Gia

Tuyeân ngoân lieân toân cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi Phaùp leân aùn Maët Traän Quoác Gia.

Paris [Apic 27/03/98] - Môùi ñaây, caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo taïi Phaùp ñaõ ñöa ra tuyeân ngoân leân aùn moät Ñaûng chính trò Phaùp coù chuû tröông phaân bieät chuûng toäc, baøi ngoaïi vaø baøi Do Thaùi. Tuy tuyeân ngoân khoâng neâu ñích danh, ai cuõng hieåu raèng caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo taïi Phaùp nhaém vaøo Maët Traän Quoác Gia cuûa oâng Jean Marie de Pen.

Tuyeân ngoân mang chöõ kyù cuûa Ñöùc Cha Louis Marie Billeù, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp vaø cuûa taát caû ñaïi dieän cuûa caùc Giaùo Hoäi vaø toân giaùo taïi Phaùp. Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo keâu goïi daân chuùng Phaùp phaûi tuyeät ñoái tìm laïi nhöõng giaù trò neàn taûng cuûa daân chuû, maø cô baûn nhaát laø tuyeät ñoái toân troïng phaåm giaù cuûa moãi ngöôøi.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Slovak xin loãi Do Thaùi Giaùo

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Slovak xin loãi Do Thaùi Giaùo.

(AFP 27/03/98) - Slovak (Bratislava) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Slovak ñaõ leân tieáng xin loãi coäng ñoàng Do Thaùi Giaùo veà vai troø cuûa phía ngöôøi Coâng Giaùo Slovak trong vuï thaûm saùt ngöôøi Do Thaùi trong thôøi Theá Chieán thöù hai.

Trong moät thoâng caùo coâng boá taïi thuû ñoâ Bratislava hoâm thöù Naêm 26/03/98, caùc giaùm muïc Slovak ghi nhaän raèng hoï khoâng theå choái boû söï kieän vieäc truïc xuaát vaø saùt haïi ngöôøi Slovak goác Do Thaùi ngay taïi quoác gia naøy vôùi söï tham döï cuûa moät soá ngöôøi theo Ñöùc Quoác Xaõ, vaø ngöôøi Slovak chæ thinh laëng ñöùng nhìn. Baûn thoâng caùo baøy toû hy voïng raèng lôøi xin loãi naøy seõ ñöôïc ngöôøi Do Thaùi chaáp nhaän nhö laø moät cöû chæ thoáng hoái. Naêm 1990 tröôùc khi Coäng Hoøa Czech vaø Slovak taùch rôøi nhau, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Tieäp Khaéc luùc ñoù cuõng baøy toû söï thoáng hoái qua moät thoâng caùo töông töï.

OÂng Josef Weiss, moät laõnh tuï Do Thaùi Giaùo taïi Slovak cho raèng haønh ñoäng môùi naøy cuûa caùc giaùm muïc Slovak laø moät böôùc ñi theo ñuùng ñöôøng höôùng. Ngoaøi ra oâng cuõng baøy toû söï ngöôõng moä vaø kính troïng ñoái vôùi caùc tín höõu Kitoâ Giaùo Slovak ñaõ hy sinh taùnh maïng, söï an toaøn cuûa rieâng hoï cuõng nhö cuûa gia ñình, ñeå cöùu nhöõng ngöôøi Do Thaùi khoûi tay Ñöùc Quoác Xaõ thôøi ñoù.


Ñöùc Thaùnh Cha trao quyeàn quyeát ñònh veà phuïng vuï cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Syro Malabar cuûa AÁn Ñoä

Ñöùc Thaùnh Cha trao quyeàn quyeát ñònh veà phuïng vuï cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Syro Malabar cuûa AÁn Ñoä.

(UCAN IA9693.0968 27/03/98) - AÁn Ñoä (Varanasi) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo theo nghi leã Syro Malabar beân AÁn Ñoä ñaõ böôùc theâm moät böôùc nöõa tôùi qui cheá töï trò hoaøn toaøn sau khi ÑTC Gioan Phaoloâ II quyeát ñònh trao quyeàn quyeát ñònh veà phuïng vuï cho caùc Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi naøy.

Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, chuû tòch Boä Caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông cuûa Toøa Thaùnh ñaõ thoâng baùo cho 23 Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi Syro Malabar quyeát ñònh treân ñaây cuûa ÑTC theo lôøi ñeà nghò cuûa Boä Caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông. Naêm 1992, ÑTC ñaõ trao cho giaùo hoäi Syro Malabar quyeàn töï trò qua vieäc yeâu caàu giaùo hoäi naøy töï thaønh laäp Giaùm Muïc ñoaøn ñeå cai quaûn giaùo hoäi, tuy nhieân Toøa Thaùnh vaãn giöõ laïi quyeàn quyeát ñònh veà nghi leã phuïng vuï trong giaùo hoäi Syro Malabar cuõng nhö quyeàn boå nhieäm caùc Giaùm Muïc.

Trong laù thö göûi cho caùc Giaùm Muïc Syro Malabar ñeà ngaøy 16/03/98, Ñöùc Hoàng Y Silvestrini noùi raèng quyeát ñònh môùi naøy cuûa vò chuû chaên Giaùo Hoäi Hoaøn Vuõ, chöùng toû raèng ÑTC tin töôûng raát nhieàu vaøo kieán thöùc saâu roäng cuûa caùc giaùm muïc lieân quan tôùi giaùo lyù vaø söï caån troïng trong traùch nhieäm muïc vuï. Ñaây cuõng laø moät phaàn trong caùc noã löïc cuûa Toøa Thaùnh nhaém giaûi quyeát nhöõng tranh chaáp giöõa caùc thaønh vieân trong Giaùo Hoäi Syro Malabar cuûa AÁn Ñoä, vôùi moät beân muoán trôû laïi vôùi truyeàn thoáng nghi leã phuïng vuï Chalñeâ, vaø moät beân theo nghi leã Latinh.


Ñöùc Giaùm Muïc Alan de Lastic, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä

Ñöùc Giaùm Muïc Alan de Lastic, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä.

(UCAN IA9704.0968 27/03/98) - AÁn Ñoä (Varanasi) - Trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi toå chöùc taïi thaønh phoá Varanasi hoâm thöù Naêm 26/03/98 vöøa qua, caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä ñaõ baàu Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic, Toång Giaùm Muïc New Delhi, laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vôùi nhieäm kyø 2 naêm. Ñöùc Taân Toång Giaùm Muïc, naêm nay 69 tuoåi, keá nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Powathil, Giaùm Muïc Changanacherry theo nghi leã Syro Malabar. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Powathil ñaõ giöõ chöùc chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc keå töø naêm 1994.

Tröôùc ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alan de Lastic laø moät trong hai vò phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä. Ngaøi cuõng laø coá vaán cho Boä Truyeàn Giaùo (Congregation for Evangelization of Peoples) cuûa Toøa Thaùnh vaø laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà Giaùo Daân cuõng nhö thaønh vieân cuûa Vaên Phoøng Giaùo Daân cuûa Lieân Hieäp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu. Cuõng trong khoùa hoïp, Ñöùc Cha Oswald Gracias, Giaùm Muïc Phuï Taù Bombay ñöôïc baàu laøm taân toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÁn Ñoä.


Hoïc sinh Coâng Giaùo Nam Haøn vaø Nhaät Baûn thaêng tieán tình ñoaøn keát giöõa hai quoác gia

Hoïc sinh Coâng Giaùo Nam Haøn vaø Nhaät Baûn thaêng tieán tình ñoaøn keát giöõa hai quoác gia.

(UCAN JA9647.0968 27/03/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät Baûn ñaõ keâu goïi caùc hoïc sinh Coâng Giaùo Nam Haøn vaø Nhaät Baûn goùp phaàn trong caùc noã löïc nhaém thaêng tieán tình ñoaøn keát giöõa hai quoác gia.

Trong traïi heø toå chöùc töø ngaøy 24-26/02/98 vöøa qua taïi Trung Taâm Coâng GiaùoYokohama, naèm veà phía Taây Nam thuû ñoâ Tokyo, 38 em hoïc sinh Nhaät vaø 25 em hoïc sinh Nam Haøn ñaõ gaëp laïi nhau. Naêm 1997, caùc em ñaõ hoäi ngoä taïi Loä Ñöùc beân Phaùp cuõng nhaân dòp traïi heø. Trong baøi dieãn vaên khai maïc traïi heø taïi Nhaät naêm nay, Ñöùc Cha Stephen Phunio Hamao, Giaùm Muïc Yokohama vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät ñaõ baøn tôùi ñeà nghò cuûa caùc Giaùm Muïc Nam Haøn, laø caùc em hoïc sinh giuùp caùc ngaøi trong noã löïc taïo söï caûm thoâng vaø ñoaøn keát döïa treân lòch söû chung cuûa hai daân toäc. AÙm chæ tôùi söï kieän Nhaät ñoâ hoä Nam Haøn trong quaù khöù, Ñöùc Cha Stephen Hamao baøy toû caûm nghó raèng caùc theá heä tröôùc caùc em seõ khoù loøng xoùa boû ñöôïc nhöõng kinh nghieäm ñau thöông do lòch söû ñeå laïi trong kyù öùc. Tuy nhieân ngaøi hy voïng raèng theá heä môùi seõ laø chieác caàu noái keát tình huynh ñeä vaø xaây döïng quan heä toát ñeïp giöõa hai quoác gia.

Veà phaàn mình, Linh Muïc Peter Chung, chuû tòch UÛy Ban ñaëc traùch veà Giaùo Duïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn keâu goïi caùc em hoïc sinh ñöøng neân nhìn vaøo nhöõng khaùc bieät giöõa hai daân toäc, nhöng nhöõng gì hai beân coù chung. Caùc em hoïc sinh Coâng Giaùo neân goùp phaàn xaây döïng tính caûm thoâng vì hai daân toäc Nhaät vaø Nam Haøn ñeàu cuøng chia seû moät di saûn lòch söû vaø neàn vaên hoùa gioáng nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page