Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tröôøng Coâng Giaùo coù theå daïy moân toân giaùo khaùc

Caùc tröôøng Coâng Giaùo coù theå daïy moân toân giaùo khaùc.

(UCAN II9654.0968 26/03/98) - Indonesia (Jakarta) - Theå theo ñieàu leä môùi cuûa chính phuû, buoäc caùc em hoïc sinh phaûi ñöôïc daïy moân toân giaùo cuûa rieâng caùc em, UÛy Ban Giaùo Duïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñaõ ñoàng yù ñeå caùc tröôøng Coâng Giaùo taïi Indonesia daïy caùc moân toân giaùo khaùc cho hoïc sinh cuûa tröôøng.

Theo linh muïc Ignatius Sumaryo, doøng Teân vaø laø chuû tòch UÛy Ban, treân nguyeân taéc caùc tröôøng Coâng Giaùo coù theå chaáp haønh ñieàu leä môùi naøy, vì ñaây laø moät haønh ñoäng toân troïng nhaân quyeàn, caùc em hoïc sinh ñöôïc töï do tieáp thu kieán thöùc veà toân giaùo cuûa caùc em. Tuy nhieân cha cuõng ghi nhaän coù moät vaán ñeà cuï theå khaùc, ñoù laø tìm giaùo lyù vieân ñeå daïy cho caùc em. Coù 5 toân giaùo chính ñöôïc hieán phaùp Indonesia thöøa nhaän, vaø nhö theá moãi tröôøng Coâng Giaùo phaûi kieám theâm 4 giaùo lyù vieân khaùc nöõa ngoaøi Coâng Giaùo. Ñaây laïi laø moät gaùnh naëng taøi chaùnh theâm nöõa cho nhaø tröôøng.

Vò chuû tòch UÛy Ban Giaùo Duïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia ñeà nghò, môû nhöõng lôùp daïy moân toân giaùo ôû ngoaøi tröôøng cho caùc em hoïc sinh khoâng phaûi laø Coâng Giaùo vaø nhö theá vieäc daïy caùc moân toân giaùo khaùc seõ khoâng phaûi laø traùch nhieäm cuûa tröôøng Coâng Giaùo. Cha Sumaryo khoâng nghó raèng ñieàu leä môùi naøy seõ aûnh höôûng tôùi söù maïng truyeàn giaùo cuûa caùc tröôøng Coâng Giaùo, bôûi vì duø caùc em hoïc sinh khoâng phaûi Coâng Giaùo khoâng tham döï caùc lôùp hoïc giaùo lyù, caùc tröôøng Coâng Giaùo vaãn khoâng bò maát giaù trò cuûa noù, neáu tieáp tuïc duy trì ñöôïc moâi tröôøng vaø caùc giaù trò Coâng Giaùo trong hoïc ñöôøng.

Trong khi ñoù, moät nhaø giaùo duïc ngöôøi Coâng Giaùo, oâng Johanes Riberu baøy toû caûm nghó raèng, ñieàu leä môùi naøy cuûa chính phuû hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi giaùo huaán cuûa Coâng Ñoàng Chung Vatican II trong coâng taùc daïy giaùo lyù cho treû em. Trong tinh thaàn Kitoâ giaùo, caùc tröôøng Coâng Giaùo phaûi daïy caùc moân toân giaùo theo ñöùc tin cuûa caùc em hoïc sinh, vaø laøm nhö theá seõ xoùa tan ñöôïc nhöõng nghi kî töø phía ngöôøi Hoài Giaùo raèng caùc tröôøng Coâng Giaùo ñöôïc duøng ñeå chieâu duï tín ñoà. Caùc tröôøng Coâng Giaùo seõ trôû neân nôùi môû vaø khoan nhöôïng hôn ñoái vôùi caùc toân giaùo khaùc. Taát caû ñeàu laø nhöõng giaù trò tích cöïc caàn ñöôïc coå voõ.


Tieáp tuïc tranh luaän veà söï hieän dieän cuûa Thaùnh Giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz

Tieáp tuïc tranh luaän veà söï hieän dieän cuûa Thaùnh Giaù taïi traïi taäp trung Auschwitz.

Versava - Balan [Apic 26/03/98] - Ñaïi giaùo tröôûng Do Thaùi taïi Ba Lan laø oâng Menuliem Joskowicz, moät laàn nöõa, ñaõ leân tieáng yeâu caàu caát caây thaùnh giaù khoûi coång ra vaøo cuûa traïi taäp trung Auschwitz.

Lôøi keâu goïi treân ñaây ñaõ ñöôïc ñöa ra nhö moät phaûn öùng veà nhöõng lôøi tuyeân boá môùi ñaây cuûa Ñöùc Hoàng y Josef Glemp, theo ñoù thaùnh giaù naøy khoâng phaûi laø "ñoái töôïng ñeå maëc caû" vaø phaûi ñöôïc ôû ngay taïi vò trí noù ñaõ döïng leân. Môùi ñaây, haèng traêm ngöôøi daân Auschwitz ñaõ bieåu tình ñeå yeâu caàu giöõ caây thaùnh giaù laïi vò trí naøy. Ñaây laø caây thaùnh giaù ñaõ ñöôïc döïng leân nhaân chuyeán vieáng thaêm Ba Lan ñaàu tieân uûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II hoài naêm 1979. Trong moät laù thö gôûi cho thuû töôùng Jerzy Buzek, nhöõng ngöôøi bieåu tình ñaõ yeâu caàu toân troïng vaø khoan nhöôïng ñoái vôùi caùc xaùc tín toân giaùo cuûa hoï.

Cuõng trong thôøi gian naøy, khoaûng 400 cöïu tuø nhaân taïi traïi taäp trung Auschwitz ñaõ kyù vaøo moät thænh nguyeän thö yeâu caàu dôøi thaùnh giaù ñi nôi khaùc. Chính phuû Ba Lan hy voïng seõ ñaït ñöôïc moät thoûa hieäp vôùi nhöõng ngöôøi Do Thaùi, chaúng haïn döïng leân moät caây thaùnh giaù nhoû hôn vaø ôû moät choã khuaát hôn. Töø nay, duy trì hay dôøi thaùnh giaù ñi choã khaùc laø traùch nhieäm cuûa chính phuû Ba Lan, bôûi vì caùc nöõ tu doøng kín töøng soáng taïi ñaây ñaõ trao caùc cô sôû laïi cho sôû ngaân khoá nhaø nöôùc.


Naïn nhaân ñaàu tieân cuûa luaät cho pheùp töï töû taïi bang Oregon

Naïn nhaân ñaàu tieân cuûa luaät cho pheùp töï töû taïi bang Oregon.

(CWN 26/03/98) - Oregon (Portland) - Thöù Ba 24/03/98 vöøa qua, moät phuï nöõ thuoäc löùa tuoåi 80 vaø ñang mang beänh ung thö, ñaõ trôû thaønh ngöôøi ñaàu tieân lôïi duïng luaät taïi Bang Oregon, cho pheùp töï töû qua söï trôï giuùp cuûa baùc só.

Trong lôøi töø bieät ñöôïc thu aâm, phuï nöõ naøy noùi raèng baø mong ñôïi ñöôïc keát lieãu maïng soáng mình vì khoâng muoán thaáy mình soáng nhöõng thaùng coøn laïi trong cuoäc ñôøi vôùi nhöõng beänh nan y. Söï keát lieãu maïng soáng seõ giuùp baø thoaùt khoûi ñöôïc nhöõng caêng thaúng. Ñöùc Cha John Vlazny, Toång Giaùm Muïc Portland thuoäc bang Oregon cho bieát ngaøi raát ñau buoàn veà tin naøy. Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, Ñöùc Cha Vlazny noùi raèng, söï töï töû cuûa phuï nöõ naøy chæ mang laïi theâm ñau ñôùn cho nhöõng ngöôøi ñang choáng laïi luaät cho pheùp töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só taïi bang Oregon. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ maïnh meõ choáng laïi vieäc thoâng qua luaät naøy.

Bang Oregon ban haønh luaät cho pheùp gieát ngöôøi eâm dòu vaøo naêm 1994 nhöng luaät naøy ñaõ gaëp phaûi söï choáng ñoái töø phía caùc phong traøo baûo veä söï soáng cho ñeán khi caùc cöû tri bang Oregon ñaõ thoâng qua ñaïo luaät trong moät cuoäc tröng caàu daân yù daïo thaùng 11 naêm 1997. Oregon laø tieåu bang ñaàu tieân cuûa Hoa Kyø coù luaät cho pheùp töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só.


Ñaïi Hoäi laàn thöù 30 cuûa Lieân Hieäp caùc tín höõu Tin Laønh Baptist taïi Nga

Ñaïi Hoäi laàn thöù 30 cuûa Lieân Hieäp caùc tín höõu Tin Laønh Baptist taïi Nga.

Mascôva [Apic 26/03/98] - Ñaïi Hoäi laàn thöù 30 cuûa Lieân Hieäp caùc tín höõu Tin Laønh Thaùnh Taåy taïi Nga ñaõ dieãn ra töø hoâm 17 ñeán 20 thaùng 3/1998 vöøa qua taïi moät khaùch saïn naèm ôû Taây Nam thuû ñoâ Mascôva. Ñaïi Hoäi ñaõ qui tuï 374 ñaïi bieåu vaø hôn 200 quan khaùch, phaàn ñoâng laø caùc muïc sö thuoäc Giaùo Hoäi Thaùnh Taåy.

Lieân Hieäp caùc tín höõu Tin Laønh Thaùnh Taåy laø Giaùo Hoäi Tin Laønh lôùn nhaát taïi Nga. Trong kyø ñaïi hoäi vöøa qua vôùi chuû ñeà "Xin cho Nöôùc Cha trò ñeán", caùc tham döï vieân ñaõ baøy toû nguyeän voïng laø ñöôïc chính phuû Nga toân troïng ngang haøng nhö Giaùo Hoäi Chính Thoáng. Luaät Toân Giaùo vöøa ñöôïc ban haønh bò nhieàu ngöôøi xem nhö moät ñe doïa cho töï do löông taâm vaø kyø thò ñoái vôùi caùc Giaùo Hoäi thieåu soá.

Muïc sö Pyoti Konovalchik, ñöôïc ñaïi hoäi taùi cöû vaøo chöùc vuï chuû tòch cuûa Lieân Hieäp, cho raèng luaät toân giaùo môùi khoâng nhaém vaøo caùc Giaùo Hoäi Thaùnh Taåy vaø nhö vaäy vi phaïm töï do toân giaùo cuûa caùc Giaùo Hoäi naøy.

Trong söù ñieäp gôûi cho toång thoáng Boris Yelsin, caùc muïc sö thuoäc caùc Giaùo Hoäi Thaùnh Taåy taùi khaúng ñònh loøng trung thaønh vôùi toång thoáng vaø nöôùc Nga, ñoàng thôøi cuõng laáy laøm tieác laø quyeàn öï do löông taâm vaø bình ñaúng cuûa caùc Giaùo Hoäi khoâng ñöôïc chính quyeàn toân troïng. Qua lôøi than phieàn naøy, caùc muïc sö Thaùnh taåy aùm chæ ñeán vieäc chính phuû ñaõ khoâng cho pheùp caùc giaùo hoäi thieåu soá ñöôïc coù chöông trình treân ñaøi phaùt thanh hay truyeàn hình cuõng nhö khoâng cho pheùp xaây caát hoaëc traû laïi moät soá nôi thôø phöôïng.


Israel môû ngoâi laøng coå, nôi Chuùa Gieâsu laøm pheùp laï

Israel môû ngoâi laøng coå, nôi Chuùa Gieâsu laøm pheùp laï.

(AFP 26/03/98) - Israel (Bethsda) - Trong tuaàn naøy, chính quyeàn Israel ñaõ cho môû ngoâi laøng coå Bethesda cho nhöõng ngöôøi haønh höông Ñaát Thaùnh vaø khaùch du lòch. Bethesda hay Bethsaida theo tieáng Do Thaùi, ñöôïc kinh thaùnh trình thuaät laø nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ thöïc hieän nhöõng pheùp laï nhö ñi treân maët nöôùc, hoùa baùnh vaø caù ra cho nhieàu ngöôøi aên.

Caùc vieân chöùc Israel cho bieát Bethesda naèm veà bôø maïn Baéc cuûa soâng Galileâ. Caùc nhoùm khaûo cöùu töø Israel vaø tröôøng ñaïi hoïc Nebraska cuûa Hoa Kyø ñaõ khaùm phaù ra veát tích cuûa laøng naøy daïo naêm 1987 vaø ñaây laø ñòa ñieåm du lòch ñaàu tieân ñöôïc môû cöûa cho coâng chuùng trong chöông trình chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Caùc cô quan chính phuû Israel ñaõ hôïp taùc vôùi nhieàu toå chöùc Kitoâ giaùo ñeå phuïc hoài quang caûnh cuûa laøng theo nhö ñöôïc ghi laïi trong kinh thaùnh. Bethesda laø moät laøng ñaùnh caù quan troïng trong thôøi Vua Ñavid vaø ñaõ bò phaù huûy trong moät traän ñoäng ñaát vaø luït. Theo truyeàn thoáng Kitoâ Giaùo, Bethesda laø moät trong nhöõng ñòa ñieåm hoaït ñoäng chính cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ trong vuøng Galileâ, suoát thôøi gian Ngaøi ñi rao giaûng Tin Möøng.

Boä Du Lòch Israel hy voïng, laøng naøy cuõng nhö moät ñòa ñieåm khaùc laø thaønh Capharnaum, gaàn ñoù, seõ thu huùt ñöôïc khoaûng 4 trieäu tín höõu haønh höông, döï truø seõ vieáng thaêm Thaùnh Ñòa töø nay cho ñeán naêm 2000.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh vieáng thaêm Jordanie vaø Coäng Hoøa AÛ Raäp Yemen

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh vieáng thaêm Jordanie vaø Coäng Hoøa AÛ Raäp Yemen.

Vatican - 26.03.98 - Saùng thöù Naêm 26/03/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tuaran, Ngoaïi Tröôûng Toøa Thaùnh, leân ñöôøng vieáng thaêm Vöông Quoác Jordanie. Chieàu thöù Naêm, taïi Amman, thuû ñoâ Jordanie, Ngoaïi Tröôûng laøm vieäc vôùi moät soá nhaân vaät trong Chính Phuû. Ngaøy thöù Saùu 27/03/98, Ngoaïi Tröôûng Toøa Thaùnh vieáng thaêm chính thöùc Coäng Hoøa AÛ Raäïp Yemen. Theo chöông trình, taïi Sana'a, thuû ñoâ cuûa Yemen, Ñöùc Toång Giaùm Muïc seõ gaëp coäng ñoàng Coâng Giaùo vaø caùc nhaân vieân muïc vuï vaø truyeàn giaùo taïi ñaây.

Taïi Coäng Hoøa Yemen coù khoaûng 3 ngaøn ngöôøi Coâng Giaùo, taát caû laø ngöôøi ngoaïi quoác; coù 4 linh muïc, 26 Nöõ tu hoaït ñoäng trong laõnh vöïc nhaân ñaïo vaø y teá. Ngöôøi daân Yemen theo Hoài Giaùo. Trong nhöõng buoåi gaëp gôõ vôùi nhaø caàm quyeàn Yemen, caùc vaán ñeà lieân quan ñeán moái quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Coäng Hoøa AÛ Raäp Yemen seõ ñöôïc thaûo luaän, caùch rieâng veà vieäc coù theå xaây caát moät trung taâm Coâng Giaùo taïi thuû ñoâ Sana'a, hieän chöa coù nôi phuïng töï cho caùc tín höõu Kitoâ. Vieäc trao traû moät nhaø thôø taïi Aden cuõng döôïc ñeà caäp ñeán. Nhaø thôø naøy bò tòch thu naêm 1973, do chính phuû luùc ñoù laø chính phuû cuûa Coäng Hoøa Nhaân Daân Daân Chuû Yemen, theo cheá ñoä Maùcxít-Leânin.

Yemen tröôùc ñaây laø hai nöôùc: Coäng Hoøa Yemen mieàn Baéc (1962) khoâng coäng saûn, vaø Coäng Hoøa Nhaân Daân Daân Chuû Yemen mieàn Nam (döôùi quyeàn baûo hoä Anh quoác) ñoäc laäp naêm 1967, do Ñaûng xaõ hoäi Yemen theo cheá ñoä Maùc-Leâ, cai trò. Naêm 1994, sau vuï tranh chaáp ñaãm maùu, mieàn Baéc thaéng mieàn Nam, Yemen thoáng nhaát, theo cheá ñoä daân chuû. Hieán phaùp môùi ñöôïc tuyeân ngaøy 29.09.1994, coâng nhaän Hoài Giaùo laø quoác giaùo.

Caû hai mieàn Nam-Baéc Yemen goàm 485 ngaøn caây soá vuoâng - Daân soá khoaûng hôn 10 trieäu.


Keát thuùc chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes taïi Cuba

Keát thuùc chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes taïi Cuba.

Vatican - 26.3.98 - Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm (Cor Unum), höôùng daãn, ñaõ trôû veà Roma, sau chuyeán vieáng thaêm 5 ngaøy taïi Cuba.

Tuyeân boáù treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, trong buoåi phaùt thöù naêm 26.03.98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc cho bieát: "Taïi Thuû Ñoâ La Havana, caûnh ngheøo naøn khoâng thaáy roõ laém, nhöng taïi Santiago de Cuba vaø Santa Clara (caû hai nôi naøy ñaõ ñöôïc ÑTC vieáng thaêm) , chuùng toâi thaáy ngöôøi daân raát ngheøo, ngheøo ñeán noãi cuøng cöïc. Thí duï caùc ngöôøi giaø chæ laõnh hai Myõ Kim tieàn höu moät thaùng. Nhö vaäy hoï chæ aên moãi ngaøy coù moät böõa vaø aên cuõng moät moùn maõi: ñaäu vaø côm. Daân Cuba ñang soáng nhôø nhöõng giuùp ñôõ ñeán töø ngoaøi. Neáu ñình chæ caùc vieän trôï naøy, chaéc chaén hoï coøn khoå cöïc hôn nöõa". Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi theâm: "Toâi phaûi nhaán maïnh raèng Hoäi Caritas vaø caùc toå chöùc nhaân ñaïo khaùc cuûa Giaùo Hoäi phaûi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi caùc giaùm muïc, khoâng ñi thaúng vôùi Nhaø Nöôùc; nhöng Nhaø Nöôùc laõnh nhaän phaân phaùt caùc vieän trôï Giaùo Hoäi thu ñöôïc töø nöôùc ngoaøi cho daân Cuba. Nhö vaäy, Giaùo Hoäi khoâng ñoäc laäp. Ñieàu quan troïng phaûi nhaán maïnh vaø ai cuõng thaáy roõ raøng vai troø cuûa Giaùo Hoäi ñaûm nhaän trong luùc naøy vaø ñoái vôùi daân toäc Cuba."

Noùi ñeán moái quan heä toát ñeïp hôn giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Nhaø Nöôùc Cuba, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cordes, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Cor Unum cho bieát: Quyeát ñònh môùi ñaây cuûa Chính Phuû Hoa Kyø veà vieäc giaûm bôùt bieän phaùp tröøng phaït kinh teá vaø cho pheùp chuyeân chôû baèng maùy bay caùc vieän trôï töø Hoa kyø ñeán Cuba, laø haäu quaû roõ raøng cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Ñaây laø lyù do vui möøng lôùn lao cho ngöôøi daân Cuba vaø cho caùc ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "Chuùng toâi ñaõ coù theå thaáy nhöõng thaønh quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy: thaønh quaû, dó nhieân veà tính caùch vaät chaát vaø chính trò, nhöng nhaát laø coøn veà phöông dieän tinh thaàn nöõa. Chuùng toâi ñaõ thaáy taùi sinh nghò löïc cuûa daân toäc naøy, moät daân toäc sau nhieàu naêm baùch haïi vaø ñaøn aùp, ñaõ caûm thaáy mình ñöôïc naâng ñôõ vaø nhìn veà töông lai vôùi nhieàu hy voïng hôn. Thöïc söï, thuø ñòch lôùn lao cuûa phaùt trieån laø tính caùch thuï ñoäng, thoaùi chí; nhöng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñaõ cho thaáy daân toäc naøy khoâng bò coâ laäp, daân toäc naøy coù nhöõng ñoàng minh huøng maïnh beân ngoaøi Ñaûo naøy vaø vieäc naøy ñaõ ñem laïi nghò löïc môùi, nieàm an vui môùi, ñaø thuùc ñaåy môùi".

Ñöùc Cha Cordes keát thuùc: "Toâi thieát nghó chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñaõ ñem ñeán moät thuùc ñaåy khuyeán khích, nhöng cuõng ñeå laïi moät lôøi keâu goïi rao giaûng Tin Möøng. Caùc giaùm muïc ñaõ hieåu raèng phaûi ra khoûi Ghetto (haàm truù aån), ghetto naøy nhieàu khi bò cöôõng eùp, ñeå tìm ñeán vôùi nhöõng ai chöa bieát Thieân Chuùa vaø nhöõng ai coù theå tìm thaáy trong Thieân Chuùa con ñöôøng soáng ñích thöïc nhö Phuùc AÂm daïy chuùng ta soáng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page