Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Laøo phaït tuø 13 ngöôøi Kitoâ giaùo tham döï buoåi hoïc kinh thaùnh

Laøo phaït tuø 13 ngöôøi Kitoâ giaùo tham döï buoåi hoïc kinh thaùnh.

Thaùi Lan (Bangkok) - Thöù Tö 25/03/98 vöøa qua, moät toøa aùn taïi Laøo ñaõ phaït tuø töø 1 ñeán 3 naêm, 13 tín höõu Kitoâ giaùo veà toäi tham döï buoåi hoïc kinh thaùnh traùi pheùp caùch ñaây hai thaùng.

Haõng thoâng taán AP töôøng thuaät töø Bangkok cho bieát 13 ngöôøi naøy naèm trong soá 44 ngöôøi tham döï buoåi hoïc kinh thaùnh taïi moät nhaø thôø tö ôû Thuû Ñoâ Vieân Chaên, vaøo ngaøy 30/01/1998, trong ñoù coù 3 ngöôøi quoác tòch Hoa Kyø vaø moät ngöôøi Phaùp goác Laøo. 8 ngöôøi ñaøn oâng bò phaït 3 naêm tuø veà toäi gaây chia reõ vaø coi thöôøng chính quyeàn. Moät phuï nöõ vaø moät ñaøn oâng khaùc bò phaït moät naêm tuø. Coù 3 phuï nöõ bò tuø treo moät naêm. Ñöôïc bieát 5 trong soá 8 ngöôøi bò aùn tuø 3 naêm, laø thaønh vieân cuûa moät toå chöùc toân giaùo coù truï sôû taïi Hoa Kyø.


Ngaøy Quoác Tang Ñöùc Hoàng Y Ribeiro, Toång Giaùm Muïc Lisboa, Boà Ñaøo Nha

Ngaøy Quoác Tang Ñöùc Hoàng Y Ribeiro, Toång Giaùm Muïc Lisboa, Boà Ñaøo Nha.

Lisboa - Boà Ñaøo Nha [Apic 25/03/98] - Chính phuû Boà Ñaøo Nha ñaõ tuyeân boá ngaøy thöù Tö 25/03/98 vöøa qua laø ngaøy quoác tang daønh cho Ñöùc Hoàng Y Antonio Ribeiro, Toång Giaùm Muïc Lisboa, vöøa qua ñôøi caùch ñaây hai hoâm. Thuû töôùng Antonio Guterres ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Toâi tin raèng moïi ngöôøi ñeàu cuøng vôùi toâi chia seû nieàm ñau vì söï ra ñi cuûa khuoân maët seõ ghi ñaäm neùt treân cuoäc soáng cuûa ngöôøi Boà Ñaøo Nha naøy.

Töø naêm 1971, Ñöùc Hoàng Y Ribeiro ñaõ ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc vaõn hoài neàn daân chuû cho ñaát nöôùc qua cuoäc caùch maïng hoài naêm 1974.

Ñöùc Hoàng Y Ribeiro sinh naêm 1928. tröôùc khi ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc, ngaøi ñaõ töøng giöõ caùc chöùc vuï nhö giaùm ñoác Coâng Giaùo Tieán Haønh trung öông, ñieàu khieån Hoïc Vieän Vaên Hoùa Toân Giaùo taïi Lisboa. Ngoaøi ra, ngaøi cuõng ñaõ chuû bieân nhieàu chöông trình toân giaùo treân ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình Boà Ñaøo Nha.

Ñöùc Hoàng Y Ribeiro ñaõ töøng laø thaønh vieân cuûa Boä Giaùo Só, Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo vaø Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa.


Caùc phieán quaân Hutu traû töï do cho 5 nöõ tu ngöôøi Rwanda

Caùc phieán quaân Hutu traû töï do cho 5 nöõ tu ngöôøi Rwanda.

(CWN 25/03/98) - Rwanda (Kigali) - Caùc phieán quaân Hutu ñaõ traû töï do cho 5 nöõ tu ngöôøi Rwanda bò baét coùc vaøo hoâm thöù Hai 23/03/98, nhöng coøn giöõ laïi hai nöõ tu khaùc ngöôøi Taây Ban Nha.

Haõng thoâng taán Rwanda cho bieát hai nöõ tu Taây Ban Nha laø moät baùc só vaø moät y taù. Hoï ñöôïc giöõ laïi ñeå saên soùc cho caùc phieán quaân Hutu bò thöông trong caùc cuoäc giao chieán giöõa phe phieán quaân vôùi quaân ñoäi chính phuû do phía ngöôøi Tutsi kieåm soaùt. Nhieàu thöôøng daân voâ toäi vaãn tieáp tuïc bò saùt haïi do cuoäc chieán giöõa hai nhoùm saéc toäc. Haøng ngaøn ngöôøi ñaõ bò thieät maïng keå töø sau khi khoaûng 1 trieäu ngöôøi tò naïn Hutu trôû veà Rwanda daïo thaùnh 11 naêm 1996. Caùc phieán quaân Hutu traø troän vôùi ngöôøi tò naïn vaø thænh thoaûng toå chöùc nhöõng vuï taán coâng nhaèm muïc ñích gaây roái loaïn cho chính phuû cuûa ngöôøi Tutsi.


Ñöùc Hoàng Y Sodano noùi veà caûi toå Giaùo Hoäi thöïc söï

Ñöùc Hoàng Y Sodano noùi veà caûi toå Giaùo Hoäi thöïc söï.

(CWN 25/03/98) - Vatican - Giaùo Hoäi luoân mang baûn chaát thaùnh thieâng, nhöng caàn phaûi ñöôïc canh taân luoân.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh trong baøi dieãn thuyeát tröôùc moät soá kyù giaû taïi Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Laterano hoâm thöù Tö 25/03/98 vöøa qua. Ñaây laø moät loaït trong caùc baøi dieãn thuyeát nhaém coå voõ "Tuaàn Ñaïi Phuùc" taïi Roma. Theo Ñöùc Hoàng y Angelo Sodano, caùc bieän phaùp caûi toå caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän caùch naøo ñeå khoâng gaây chia reõ trong giaùo hoäi. Phaân bieät giöõa caùc beân ngoaøi vaø thöïc taïi beân trong, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh ví Giaùo Hoäi nhö moät caây, vôùi thaân caây vaãn vöõng chaéc, tuy beân ngoaøi coù nhieàu veát seïo vaø voû troùc. Traûi qua caùc giai ñoaïn roái ñaïo, ly giaùo vaø toäi loãi cuûa caùc tín höõu, Giaùo Hoäi vaãn tieáp tuïc ñöùng vöõng, sinh ñoäng töø 2000 naêm qua, qua göông chöùng nhaân cuûa bieát bao nhieâu caùc thaùnh Töû Ñaïo, trong ñoù coù caû haøng trieäu ngöôøi ñaõ cheát rieâng trong theá kyû naøy maø thoâi.

Giaùo Hoäi luoân ñöôïc môøi goïi canh taân ñeå qua ñoù gia taêng theâm hoa quaû cuûa baûn chaát thaùnh thieâng naøy. Vaø Ñöùc Hoàng Y Sodano ñaõ döïa treân nhöõng suy luaän cuûa thaàn hoïc gia Yves Congar, doøng Ña Minh, ñeå ñöa ra boán chìa khoùa chính cho coâng cuoäc canh taân cuûa Giaùo Hoäi. Thaàn hoïc gia Yves Congar ñaõ ñöôïc ÑTC naâng leân haøng Hoàng Y vì nhöõng ñoùng goùp voâ giaù cuûa ngaøi cho neàn thaàn hoïc Coâng Giaùo. Ñöùc Hoàng Y Congar ñöa ra boán nguyeân taéc chung nhö sau: "Thöù nhöùt, nhöõng ngöôøi yeâu Giaùo Hoäi khoâng neân möu tìm hay taïo neân moät ñieàu gì môùi trong Giaùo Hoäi, nhöng haõy cho thaáy Giaùo Hoäi vôùi taát caû veû ñeïp cuûa noù. Thöù hai, canh taân phaûi baûo toaøn vaø gia taêng söùc maïnh cho tình hieäp thoâng giöõa caùc Giaùm Muïc. Ñöùc Hoàng Y Sodano ghi nhaän laø tuy söï hieäp thoâng vaãn coøn coù nhöõng khoaûng troáng ñuû choå cho nhöõng yù kieán caù nhaân. Thöù ba, nhöõng ngöôøi chuû tröông caûi toå phaûi kieân nhaãn, cho nhöõng noã löïc cuûa mình, thôøi gian ñeå tröôûng thaønh. Vaø thöù tö, caûi toå thöïc söï luoân bao goàm söï trôû laïi vôùi caùc truyeàn thoáng cuûa Giaùo Hoäi.

Cuoái baøi dieãn thuyeát, Ñöùc Hoàng Y Sodano ñöa ra hai keát luaän, moät cho nhöõng ngöôøi coù thieän chí vaø moät rieâng cho caùc tín höõu Coâng Giaùo. Vôùi nhöõng ngöôøi thieän chí, Ñöùc Hoàng Y ñeà nghò laø tröôùc khi ñöa ra baát cöù phaùn xeùt naøo veà Giaùo Hoäi, hoï caàn phaûi nhìn tôùi töø moïi khía caïnh vaø khoâng loaïi boû göông cuûa bieát bao chöùng nhaân trong caùc theá kyû qua. Vôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo, Ñöùc Hoàng Y Sodano môøi goïi hoï haõy yeâu meán Giaùo Hoäi nhieàu hôn nhö ngöôøi meï thöù hai cuûa mình.


Quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Geneve neâu baät söï khaån thieát phaûi giaûi quyeát vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo

Quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Geneve neâu baät söï khaån thieát phaûi giaûi quyeát vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo.

Roma [Apic 25/03/98] - Quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Geneve keâu goïi giaûi quyeát vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo.

Hoâm thöù Ba 24/03/98 vöøa qua, leân tieáng taïi khoùa hoïp thöù 54 cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác, ñöùc cha Giuseppe Beriello, quan saùt vieân thöôøng tröïc vaø tröôûng phaùi ñoaøn cuûa Toøa Thaùnh taïi khoùa hoïp, ñaõ noùi raèng, vieäc tha nôï caùc nöôùc ngheøo töø nay cho ñeán naêm 2000 vaø moät cuoäc caûi caùch ñieàn ñòa baûo ñaûm moät söï phaân phoái ñaát ñai toát ñeïp hôn laø hai coät truï cuûa "quyeàn phaùt trieån".

Vò ñaïi dieän cuûa Toøa Thaùnh nhaán maïnh ñeán söï khaån thieát phaûi giaûi quyeát vaán ñeà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø giuùp thaêng tieán quyeàn phaùt trieån.

Nhaéc laïi vaên kieän môùi ñaây cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Coâng Lyù vaø Hoøa Bình" veà caûi caùch ruoäng ñaát, ñöùc cha Bertello noùi raèng moät coâng cuoäc caûi caùch ruoäng ñaát ñích thöïc phaûi quan taâm ñeán moïi yeáu toá, nhöùt laø yeáu toá con ngöôøi.


UÛy Ban Quoác Hoäi Hoa Kyø uûng hoä döï luaät tröøng phaït caùc quoác gia vi phaïm töï do toân giaùo

UÛy Ban Quoác Hoäi Hoa Kyø uûng hoä döï luaät tröøng phaït caùc quoác gia vi phaïm töï do toân giaùo.

(AFP 25/03/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Tö 25/03/98, UÛy Ban ñaëc traùch veà quan heä quoác teá quoác hoäi Hoa Kyø ñaõ taùn thaønh döï luaät tröøng phaït caùc quoác gia vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo.

Vôùi 81 phieáu thuaän vaø 5 phieáu choáng, caùc thaønh vieân cuûa UÛy Ban naøy cho thaáy laäp tröôøng caùc nhaø laøm luaät cuûa Hoa Kyø, choáng laïi baát cöù moät hình thöùc ñaøn aùp töï do toân giaùo naøo taïi nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Tuy Toøa Baïch OÁc choáng laïi döï luaät naøy nhöng caùc nhaø quan saùt cho raèng noù seõ ñöôïc thoâng qua deã daøng taïi löôõng vieän quoác hoäi Hoa Kyø. Döï luaät bao goàm caùc ñieàu khoaûn xöû duïng bieän phaùp tröøng phaït kinh teá vaø maäu dòch vôùi caùc quoác gia nhö: Trung Quoác, Myanmar, Cuba, Iran, Pakistan, AÛ Raäp Saudi, Sudan vaø Laøo vì khoâng cho pheùp ngöôøi daân ñöôïc quyeàn töï do toân giaùo.

Chuû tòch UÛy Ban ñoái ngoaïi cuûa haï vieän, daân bieåu Benjamin Gilman ñaõ baøy toû caûm nghó cuûa oâng nhö sau: "Döï luaät naøy nhaém göûi tôùi caùc quoác gia coù thaønh tích ñaøn aùp toân giaùo laø nhöõng söï ñaøn aùp nhö theá, neáu tieáp dieãn, seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng phaûn öùng töø Hoa Kyø". OÂng cuõng noùi theâm raèng "nhöõng tín höõu Kitoâ bò baùch haïi taïi Baéc Haøn, Cuba, Laøo, Vieät Nam, Trung Quoác, Indonesia, Sudan vaø caùc quoác gia khaùc seõ caûm thaáy ñöôïc khích leä".


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Algeri xin aân xaù cho nhöõng ngöôøi ñaõ saùt haïi ñöùc cha Clayeri

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Algeri xin aân xaù cho nhöõng ngöôøi ñaõ saùt haïi ñöùc cha Clayeri.

Alger - Algerie [Apic 25/03/98] - Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Algeri ñaõ xin aân xaù cho 7 ngöôøi Hoài Giaùo bò keát aùn töû hình vì ñaõ saùt haïi ñöùc cha Pierre Claveris, giaùm muïc Oran, hoài naêm 1996.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá hoâm thöù Ba 24/03/98 vöøa qua, caùc vò höõu traùch cuûa giaùo phaän Oran cho bieát ñaõ xuùc ñoäng saâu xa tröôùc baûn aùn daønh cho caùc can phaïm. Baûn thoâng caùo cuûa caùc ñöùc giaùm muïc Algeri vieát nhö sau: "Nhaân danh Giaùo Hoäi vaø caù nhaân chuùng toâi, chuùng toâi hy voïng baûn aùn seõ khoâng bò ñem ra aùp duïng moät caùch cöùng nhaéc vaø lôøi yeâu caàu aân xaù seõ ñöôïc chaáp nhaän". Gia ñình cuõng nhö baïn höõu cuûa Ñöùc Cha Claverie ñeàu leân aùn moïi yù töôûng traû thuø, vaø ñaõ xin aân xaù cho nhöõng keû ñaõ duøng bom saùt haïi ngaøi vaø ngöôøi taøi xeá cuûa ngaøi.


Chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa ÑTC laøm thay ñoåi chính saùch cuûa Hoa Kyø

Chuyeán vieáng thaêm Cuba cuûa ÑTC laøm thay ñoåi chính saùch cuûa Hoa Kyø.

(CWN 25/03/98) - Vatican - Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû taïi Roma, hoâm thöù Tö 25/03/98, baø Madaleine Albright, ngoaïi tröôûng Hoa Kyø xaùc nhaän raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Cuba laø yeáu toá khieán cho Hoa Kyø thay ñoåi nôùi loûng moät soá bieän phaùp caám vaän kinh teá vôùi Cuba chöù khoâng phaûi do baát cöù ñieàu gì töø chuû tòch Cuba, oâng Fidel Castro. Tuy nhieân, baø Madaleine Albright cuõng noùi theâm raèng Hoa Kyø seõ tieáp tuïc duy trì leänh caám vaän kinh teá maëc duø Toøa Thaùnh ñaõ nhieàu laàn keâu goïi baõi boû bieän phaùp tröøng phaït kinh teá naøy ñoái vôùi Cuba.

Trong khi ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Paul Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm, ñaõ noùi raèng, Cuba caàn phaûi ñöôïc beân ngoaøi giuùp ñôõ ñeå vuôït khoûi nhöõng khoù khaên veà maët kinh teá hieän nay. Tin veà vieäc nôùi loûng leänh caám vaän vôùi Cuba ñöôïc ñöa ra giöõa luùc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Codres ñang vieáng thaêm Cuba vaø ngaøi ñaõ hoan ngheânh quyeát ñònh môùi naøy. Theo vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Ñoàng Taâm, baát cöù moät hình thöùc gia taêng vieän trôï naøo cho Cuba ñeàu laø moät tin möøng. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Codres cuõng ghi nhaän laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñang mang laïi moät söùc sinh löïc môùi taïi Cuba, gia taêng söï can ñaûm cho ngöôøi daân vöôït thaéng nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên hieän nay. Hoa quaû quí giaù nhaát maø ngöôøi daân Cuba gaët haùi ñöôïc töø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC chính laø söï yù thöùc raèng hoï khoâng bò coâ laäp hay bò boû rôi.

(Reuters 25/03/98) - Trong khi ñoù, moät nguoàn tin töø Boä Ngoaïi Giao Cuba cho bieát hoâm thöù Tö 25/03/98, raèng boä tröôûng nöôùc naøy, oâng Roberto Robaina, ñang coâng du AÂu Chaâu, coù cuoäc hoäi kieán vôùi ÑTC vaøo thöù Saùu 26/03/98, ñeà taøi thaûo luaän giöõa oâng Robaina vaø ÑTC xoay quanh nhöõng bieán chuyeån theo sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba daïo cuoái thaùng Gieâng 1998 vöøa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page