Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 21 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia loan baùo toå chöùc chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù cho muïc ñích hoøa giaûi

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia loan baùo toå chöùc chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù cho muïc ñích hoøa giaûi.

(CWN 21/03/98) - Colombia (Bogota) - Thöù Tö 11/03/98 vöøa qua, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia ñaõ loan baùo chöông trình Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù toaøn quoác laàn thöù III, dieãn ra töø nagyø 26/03/98-5/04/98 tôùi ñaây. Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù ñaëc bieät cuûa Muøa Chay 1998 laø ñeå giuùp thaêng tieán hoøa bình vaø hoøa giaûi trong nöôùc ñang bò xaâu xeù vì cuoäc noäi chieán.

Theo nguoàn tin töø vaên phoøng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù toaøn quoác naêm nay seõ khôûi ñaàu töø thaønh phoá Valledupar thuoäc vuøng Carribeâ vaø keát thuùc taïi Monteria. Trong suoát thôøi gian cuûa Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù naøy, caùc tín höõu haønh höông tôùi tham döï seõ ñi qua 14 thaønh phoá cuûa Colombia, ña soá laø nhöõng vuøng ñang bò aûnh höôûng nghieâm troïng bôûi nhöõng cuoäc giao chieán giöõa quaân ñoäi chính phuû vaø phieán quaân Colombia. Trong moät söù ñieäp ñöôïc chính thöùc coâng boá nhaân bieán coá naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia môøi goïi ngöôøi daân trong nöôùc soát saéng tham döï, bôûi vì taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù theå duøng cô hoäi naøy ñeå suy tö veà Tin Möøng cuûa Chuùa, vaø Ngaøi seõ ñeán hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa taát caû ngöôøi daân Colombia.

Caùc Giaùm Muïc cuõng baøy toû hy voïng laø Chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù ñaëc bieät naøy seõ cuûng coá tinh thaàn cuûa ngöôøi daân, giuùp haøn gaén veát thöông chieán tranh vaø hoaùn caûi taâm hoàn moïi ngöôøi daán thaân mang laïi hoøa giaûi cho ñaát nöôùc. Môùi ñaây Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia cuõng loan baùo môû moät chieán dòch coå ñoäng xaây döïng hoøa bình vaø hoøa giaûi theo sau moät trong nhöõng kyø baàu cöû ñaãm maùu nhaát trong lòch söû cuûa Colombia.


Ñaïi Hoäi caùc nam nöõ tu só Doøng Xitoâ treân khaép theá giôùi

Ñaïi Hoäi caùc nam nöõ tu só Doøng Xitoâ treân khaép theá giôùi.

Paris [Apic 21/03/98] - ngaøy thöù Baûy 21/03/98, khoaûng 700 nam nöõ tu só thuoäc Doøng Xitoâ treân khaép theá giôùi ñaõ tuï taäp taïi Ñan Vieän Citeaux, Phaùp Quoác, ñeå kyû nieäm ngaøy qua ñôøi cuûa thaùnh Benedictoâ vaø möøng 900 naêm thaønh laäp Ñan Vieän.

Trong naêm kyû nieäm naøy, Ñan Vieän Citeaux seõ toå chöùc moät cuoäc hoïp maët giôùi treû vaøo ngaøy 21/05/98 tôùi ñaây, vaø ngaøy 17/10/98 tôùi laø ngaøy cung hieán nhaø thôø Citeaux.

Ngoaøi caùc leã nghi toân giaùo, vieäc möøng kyû nieäm 900 naêm thaønh laäp Ñan Vieän cuõng seõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhieàu bieåu döông coù tính caùch vaên hoùa nhö trieån laõm, hoøa taáu, vaên ngheä, hoäi thaûo.

Hieän nay treân theá giôùi Doøng Xitoâ goàm coù 1,389 nam tu só taïi 86 ñan vieän vaø 1,100 nöõ tu taïi 61 ñan vieän. Doøng Xitoâ nhieäm nhaët hay coøn goïi laø trappist coù 2,500 nam tu só taïi 96 ñan vieän vaø 1,800 nöõ tu taïi 66 ñan vieän. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu coäng ñoàng nöõ tu theo tinh thaàn cuûa moät trong hai nhaùnh treân ñaây, nhöng töï trò veà maët phaùp lyù.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Paraguay phaûn ñoái vieäc ñình hoaõn cuoäc toång tuyeån cöû

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Paraguay phaûn ñoái vieäc ñình hoaõn cuoäc toång tuyeån cöû.

(CWN 21/03/98) - Paraguay (Asancion) - Theo sau moät phieân hoïp ñaëc bieät giöõa caùc Giaùm Muïc, caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò trong nöôùc, thöù Tö 18/03/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Pastor Cuquejo, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Paraguay cho bieát caùc thaønh phaàn tham döï phieân hoïp naøy uûng hoä neàn daân chuû vaø maïnh meõ choáng laïi toan tính ñình hoaõn cuoäc toång tuyeån cöû seõ dieãn ra vaøo ngaøy 10/05/1998 tôùi ñaây.

Ñöùng tröôùc cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø chính trò vaø ngaøy baàu cöû ñang gaàn keà, caùc nhaø laõnh ñaïo chính phuû Paraguay ñaõ leân tieáng keâu goïi môû moät cuoäc ñoái thoaïi môùi treân toaøn quoác, nhaém gia haïn theâm nhieäm kyø cuûa toång thoáng Carlos Wasmosy. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Paraguay cho raèng phieân hoïp ñaëc bieät vöøa qua laø moät dòp ñeå cuûng coá chính phuû Paraguay ñöùng tröôùc nhöõng vaán naïn hieän nay, tuy nhieân caùc Giaùm Muïc baùc boû vieäc môû cuoäc ñoái thoaïi maø caùc ngaøi tin raèng seõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc côn khuûng hoaûng kinh teá vaø chính trò trong nöôùc. Moät cuoäc ñoái thoaïi nhö theá ñoøi hoûi nhieàu thôøi gian chuaån bò vaø ñöôïc nhieàu thaønh phaàn khaùc nhau trong xaõ hoäi tham döï. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Paraguay saün saøng uûng hoä vieäc ñoái thoaïi mieãn laø noù ñöôïc thöïc hieän trong moät thôøi ñieåm khaùc. Trong luùc naøy, caùc giaùm muïc yeâu caàu toång thoáng Wasmosy toân troïng hieán phaùp vaø tieán haønh cuoäc toång tuyeån cöû theo chöông trình ñaõ doïn saün. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo luoân toân troïng vaø saün saøng baûo veä caùc lyù töôûng daân chuû, toân troïng hieán phaùp vaø seõ tìm nhöõng ñöôøng höôùng toát ñeïp nhaát ñeå vöôït qua nhöõng khoù khaên hieän nay. Caùc giaùm muïc Paraguay cuõng keâu goïi taát caû daân chuùng neân coäng taùc trong noã löïc naøy bôûi vì ñoù laø caùch theá duy nhaát ñeå ñaûm baûo cho moät tieán trình daân chuû trong traùch nhieäm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page