Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Cha Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" ñang vieáng thaêm Cuba

Ñöùc Cha Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" ñang vieáng thaêm Cuba.

Roma [Apic 19/03/98] - Ñöùc Cha Paul Cordes, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Ñoàng Taâm" ñang vieáng thaêm Cuba.

Moät thoâng caùo ñöôïc phoå bieán cho bieát Ñöùc Cha Paul Cordes muoán bieát vaø coå voõ nhöõng noã löïc cuûa caùc toå chöùc cuûa Giaùo Hoäi taïi Cuba, keå töø sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.

Trong nhöõng ngaøy vieáng thaêm, Ñöùc Cha Cordes gaëp gôõ vôùi caùc Giaùm Muïc, Giaùm Ñoác caùc chi nhaùnh Caritas ñòa phöông vaø caùc vieân chöùc toân giaùo vuï cuûa chính phuû Cuba.

Thöù Naêm 26/03/98 tôùi ñaây, Hoäi Ñoàng Ñoàng Taâm seõ coâng boá chöông trình cho naêm 1999. Hieän nay Hoäi Ñoàng naøy ñang phoái hôïp thöïc hieän treân 150 döï aùn vaø ñeà ra moät chieán dòch lieân ñôùi coù teân laø "Chieác Baùnh Baùc AÙi".


Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 13 taïi Roma

Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 13 taïi Roma.

Roma [Apic 19/03/98] - Khoaûng 50 ngaøn ngöôøi treû, phaàn ñoâng laø YÙ vaø Phaùp, seõ tham döï ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 13 ñöôïc toå chöùc taïi Roma vaøo ngaøy 2/04/98 tôùi ñaây.

Naêm nay, cuoäc gaëp gôõ seõ dieãn ra taïi Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng Thaùnh Gioan Laterano. Tuyeân boá trong moät cuoäc hoïp baùo, ñöùc cha Nosiglia, phoù giaùm quaûn giaùo phaän Roma, cho bieát cuoäc gaëp gôõ naøy laø moät caùch baøy toû yù muoán cuûa giôùi treû Roma nhaèm thay ñoåi boä maët cuûa thaønh phoá naøy.

Vôùi chuû ñeà "haõy vaùc laáy thaùnh giaù", cuoäc gaëp gôõ naøy nhaém chuaån bò caùc baïn treû YÙ ñoùn nhaän Thaùnh Giaù cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Ngaøy Chuùa Nhaät Leã Laù, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, töø tay moät phaùi ñoaøn giôùi treû Phaùp do Ñöùc Hoàng Y Lustiger, toång giaùm muïc Paris, laõnh ñaïo. Thaùnh Giaù seõ ñöôïc long troïng trao cho caùc baïn treû Roma do Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini höôùng daãn. Thaùnh Giaù naøy cuõng ñaõ ñöôïc caùc baïn treû Phaùp ñoùn nhaän töø tay caùc baïn treû Phi Luaät Taân, hoài Chuùa Nhaät Leã Laù naêm vöøa qua 1997.


Caùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi chính phuû baûo veä treû em khoûi moïi hình thöùc baïo ñoäng

Caùc Giaùm Muïc Colombia keâu goïi chính phuû baûo veä treû em khoûi moïi hình thöùc baïo ñoäng.

Bogota - Colombia [Apic 19/03/98] - Tröôùc caùc cuoäc baïo ñoäng maø treû em laø naïn nhaân, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia keâu goïi chính phuû haõy "baûo veä caùc treû em vò thaønh nieân khoûi moïi hình thöùc baïo ñoäng".

Ñöùc Cha Alberto Giraldo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, ñaõ leân tieáng keát aùn löïc löôïng caùch maïng voõ trang. Ñaây laø toå chöùc du kích quan troïng nhöùt taïi Colombia. Thaùng 2/1998 vöøa qua, trong moät cuoäc taán coâng moät ñoàn caûnh saùt taïi Nuevo, ôû phía Baéc Colombia, toå chöùc du kích naøy ñaõ saùt haïi moät em beù gaùi 3 tuoåi.

Taïi Colombia, luaät phaùp tieân lieäu raèng, Nhaø Nöôùc baûo ñaûm an ninh cho caùc treû em vò thaønh nieân soáng trong nhöõng vuøng coù xung ñoät. Nhöng caùc söï kieän xaûy ra cho thaáy Luaät Phaùp khoâng ñöôïc aùp duïng. Thoáng keâ do UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa caùc Doøng Tu cho thaáy 6.1 phaàn traêm naïn nhaân cuûa caùc cuoäc baïo ñoäng chính trò laø treû em.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia daán thaân xaây döïng Hoøa Bình

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia daán thaân xaây döïng Hoøa Bình.

(CWN 19/03/98) - Colombia - Ñaùp öùng chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa moät uûy ban Giaùm Muïc ngoaïi quoác ñeå uûng hoä cho caùc noã löïc hoøa bình vaø hoøa giaûi taïi Colombia, ñaàu tuaàn naøy (thöù Ba 17/03/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia ñaõ ra moät thoâng caùo baøy toû thieän chí tham döï vaøo tieán trình xaây döïng hoøa bình, nhöng hoaõn laïi döï tính thaønh laäp moät UÛy Ban Hoøa Giaûi Quoác Gia.

Trong moät thoâng caùo do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto Giraldo Jaramillo coâng boá, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia ghi nhaän laø coâng taùc hoøa giaûi cuûa Giaùo Hoäi trong töông lai coù theå ñöôïc toùm goïn trong boán muïc tieâu laø: xem xeùt, xaùc ñònh, daán thaân vaø môøi goïi. Thoâng caùo cuõng khaúng ñònh laø caùc cuoäc tranh chaáp baïo ñoäng gia taêng ñang laøm suy giaûm giaù trò söï soáng taïi Colombia, Giaùo Hoäi keâu goïi taát caû daân chuùng Colombia ñöøng ñaùnh maát hy voïng ñoàng thôøi môøi goïi moïi ngöôøi haõy nhaän xeùt ñuùng ñaén thöïc taïi cuûa ñaát nöôùc vaø daán thaân ñoái thoaïi vôùi nhau. Baûn thoâng caùo cuõng môøi goïi caùc phe khaùng chieán neân chaám döùt nhöõng haønh ñoäng taøn aùc, toân troïng nhaân quyeàn vaø luaät nhaân ñaïo quoác teá.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto cuõng cho bieát theâm laø quyeát ñònh thaønh laäp moät UÛy Ban Hoøa Giaûi Quoác Gia seõ ñöôïc hoaõn laïi cho ñeán khi hoaøn caûnh xaõ hoäi cuûa Colombia ñöôïc thaåm ñònh moät caùch roõ raøng vaø moïi phe phaùi ñeàu coù nhöõng ñeà nghò cuï theå cho vieäc hoøa giaûi quoác gia.


Söû gia Toøa Thaùnh baùc boû tin veà vieäc trao ñoåi thö töø giöõa Ñöùc Pioâ XII vaø Hitler

Söû gia Toøa Thaùnh baùc boû tin veà vieäc trao ñoåi thö töø giöõa Ñöùc Pioâ XII vaø Hitler.

(AFP 19/03/98) - Vatican - Thöù Naêm 19/03/98, söû gia Toøa Thaùnh, Linh Muïc Pierre Blet ñaõ thaúng thaén baùc boû nhöõng ñoàn ñaïi cho laø coù söï trao ñoåi thö töø giöõa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Pio XII vaø nhaø ñoäc taøi Hitler cuûa Ñöùc Quoác Xaõ.

Trong baøi vieát ñaêng treân tôø "Civilta Cattolica", vò söû gia cuûa Toøa Thaùnh xaùc ñònh laø nhöõng taøi lieäu trong vaên khoá lieân quan tôùi thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán ñeàu thaáy noå löïc quyeát taâm cuûa Ñöùc Pioâ XII ngaên ngöøa Ñöùc Quoác Xaõ truïc xuaát nhöõng ngöôøi goác Do Thaùi. Baøi vieát cuõng choáng laïi nhöõng lôøi chæ trích nhaém vaøo Ñöùc Pio XII, vì ngaøi ñaõ khoâng coâng khai leân aùn cuoäc dieät chuûng ngöôøi Do Thaùi. Cha Blet vieát nhö sau: "Söï thinh laëng ôû ñaây aån daáu nhöõng noå löïc aâm thaàm vaø kín ñaùo ñöôïc caùc toøa söù thaàn vaø Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc thöïc hieän ñeå traùnh ñi, vì giôùi haïn vieäc truïc xuaát, baïo ñoäng vaø baùch haïi nhaém nhaém vaøo ngöôøi Do Thaùi. Qua haønh ñoäng aâm thaàm cuûa ngaøi, Ñöùc Pio XII ñaõ giaûi thích moät caùch ñôn giaûn laø "moät söï leân aùn coâng khai seõ khoâng ích lôïi gì, vaø noù seõ chæ laøm cho soá phaän vaø con soá caùc naïn nhaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ teä haïi hôn maø thoâi".

söû gia Pierre Blet laø ngöôøi duy nhaát ñöôïc quyeàn nghieân cöùu caùc taøi lieäu trong vaên khoá cuûa Toøa Thaùnh. Cha ñaõ hoaøn taát moät boä taøi lieäu 11 taäp döïa treân caùc vaên thö cuûa Toøa Thaùnh trong thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán. Boä taøi lieäu naøy döùt khoaùt baùc boû nhöõng tö töôûng cho raèng Toøa Thaùnh ñaõ uûng hoä Ñöùc Quoác Xaõ vì sôï aûnh höôûng cuûa nöôùc Nga. Cha Blet cuõng cho bieát theâm laø nhaø ñoäc taøi Adolf Hitler leân naém quyeàn taïi Ñöùc vaøo naêm 1933, töùc laø 4 naêm sau khi Ñöùc Hoàng Y Eugenio Pacelli (sau naøy leân laøm Giaùo Hoaøng laáy teân laø Pio XII) rôøi boû chöùc vuï söù thaàn Toøa Thaùnh taïi thuû ñoâ Berlin. Baát cöù vieäc trao ñoåi thö töø naøo giöõa hai nhaân vaät, neáu coù, thì ñeàu ñaõ naèm trong vaên khoá cuûa Toøa Thaùnh. Lieân quan tôùi vaán ñeà caùc toå chöùc Do Thaùi Giaùo yeâu caàu Toøa Thaùnh môû vaên khoá cho caùc söû gia beân ngoaøi xem xeùt, moät ñieàu maø Toøa Thaùnh ñaõ nhieàu laàn töø choái, cha Blet vieát nhö sau: "Toâi khoâng muoán caùc nhaø nghieân cöùu töông lai naûn chí, nhöng toâi raát hoà nghi neáu vieäc môû laïi caùc taøi lieäu cuûa Toøa Thaùnh lieân quan tôùi thôøi theá chieán coù thay ñoåi nhöõng gì maø chuùng ta ñaõ bieát ñöôïc".


Moät soá nhaø tranh ñaáu cho nhaân quyeàn Myõ vaøo tuø vì phaûn ñoái moät trung taâm huaán luyeän quaân söï taïi Hoa Kyø

Moät soá nhaø tranh ñaáu cho nhaân quyeàn Myõ vaøo tuø vì phaûn ñoái moät trung taâm huaán luyeän quaân söï taïi Hoa Kyø.

Washington - Hoa Kyø [Apic 19/03/98) - 18 ngöôøi tranh ñaáu cho nhaân quyeàn, trong ñoù coù ba nöõ tu Coâng Giaùo vaø moät soá giaùo só thuoäc nhieàu Giaùo Hoäi khaùc nhau taïi Hoa Kyø seõ bò giam saùu thaùng tuø vaøo thöù Hai 23/03/98 tôùi ñaây.

Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ bò keát aùn tuø vì ñaõ tham gia nhieàu cuoäc bieåu tình phaûn ñoái Trung Taâm Huaán Luyeän Quaân Söï Fort Benning taïi bang Georgia. Sôû dæ coù nhöõng cuoäc bieåu tình phaûn ñoái nhö theá laø bôûi vì nhieàu só quan Chaâu Myõ Latinh xuaát thaân töø tröôøng naøy bò caùo buoäc coù nhöõng thaønh tích vi phaïm nhaân quyeàn trong xöù sôû cuûa hoï.

Hoâm thöù Hai 16/03/98 vöøa qua, nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho nhaân quyeàn ñaõ toå chöùc moät cuoäc bieåu tình taïi Philadelphia. Ñaây laø ngaøy kyû nieäm 18 naêm ngaøy Ñöùc Cha Oscar Romero, toång giaùm muïc San Salvador bò thaûm saùt. Ngöôøi ta cho raèng nhöõng ngöôøi chuû möu vuï thaûm saùt naøy ñeàu xuaát thaân töø loø ñaøo taïo Fort Benning.

Hoài thaùng 11 naêm vöøa qua 1997, 18 ngöôøi bò keát aùn treân ñaây ñaõ cuøng vôùi 600 ngöôøi khaùc ñoät nhaäp vaøo trung taâm Fort Benning vaø yeâu caàu ñoùng cöûa trung taâm, trong khi ñoù beân ngoaøi coång coù 2,000 ngöôøi khaùc bieåu tình yeåm trôï.

Trung taâm Fort Benning hay coøn goïi laø "Tröôøng Myõ" ñaõ ñöôïc thaønh laäp taïi Panama naêm 1946, vaø chuyeån veà bang Georgia naêm 1984. Ñaõ coù treân 60 ngaøn só quan chaâu Myõ Latinh ñöôïc huaán luyeän taïi ñaây, trong soá ñoù coù nhaø ñoäc taøi Manuel Noriega cuûa Panama, nhaø ñoäc taøi Hugo Banzer cuûa Bolivia, vaø Roberto D' Aubuisson, ngöôøi caàm ñaàu ñaïo quaân töû thaàn taïi Salvado.


ÑTC chuû söï thaùnh leã taán phong Giaùm Muïc cho ba vieân chöùc quan troïng cuûa Giaùo Trieàu

ÑTC chuû söï thaùnh leã taán phong Giaùm Muïc cho ba vieân chöùc quan troïng cuûa Giaùo Trieàu.

Vatican - 19.03.98 - Saùng thöù Naêm 19.03.98, Leã troïng kính Thaùnh Caû Giuse, Quan Thaày Giaùo Hoäi hoaøn caàu, luùc 9g30, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï thaùnh leã taán phong Giaùm Muïc cho ba vieân chöùc quan troïng cuûa Giaùo Trieàu Roma: Ñöùc Cha James Michael Harvey, ngöôøi Hoa Kyø, Taân Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng - Ñöùc Cha Stanislaw Dziwisz, ngöôøi Ba Lan, Thö kyù rieâng cuûa ÑTC vaø kieâm Phuï Taù Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng, moät chöùc vuï môùi vaø ñaây laø laàn thöù nhaát vò thö kyù rieâng cuûa ÑTC coù chöùc giaùm muïc - Caû hai vò naøy ñöôïc boå nhieäm ngaøy 7 thaùng 2 vöøa qua - vaø Ñöùc Cha Piero Marini, ngöôøi YÙ, tröôûng Ban Leã nghi Phuû Giaùo Hoaøng. Ñaây cuõng laø laàn thö nhaát vò tröôûng Ban Leã Nghi Phuû Giaùo Hoaøng coù chöùc Giaùm Muïc. Ñöùc Cha Marini ñöôïc boå nhieäm ngaøy 14 thaùng 2/98 vöøa qua.

Hai vò phuï phong vôùi ÑTC laø Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh vaø Ñöùc Hoàng Y Franciszek Macharski, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia. Ngöôøi giôùi thieäu ba vò ñöôïc taán phong trong nghi leã phong chöùc giaùm muïc, laø Ñöùc Hoàng Y Joseph Ratzinger, Toång tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin.


Back to Radio Veritas Asia Home Page