Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ngöôøi Coâng Giaùo AÁn Ñoä giöõ Muøa Chay

Ngöôøi Coâng Giaùo AÁn Ñoä giöõ Muøa Chay.

(UCAN IA9613.0967 18/03/98) - AÁn Ñoä (Calcutta) - Tín höõu Coâng Giaùo taïi mieàn Taây AÁn Ñoä, giaø cuõng nhö treû, ñeàu nghieâm chænh giöõ luaät kieâng thòt vaø aên chay haõm mình trong Muøa Chay, ñoâi luùc coøn hôn caû caùc linh muïc vaø giôùi tu só.

Ñoù laø quan ñieåm maø nhieàu linh muïc cuõng nhö giaùo daân AÁn Ñoä ñeàu ñoàng yù. Taïi Bang Taây Bengal, nhieàu tín höõu aên chay haõm mình baèng caùch chæ uoáng moät ly traø vaøo buoåi saùng vaø aên toái raát ít. Taïi thaønh phoá Bettiah, moät trong vuøng coù ñoâng ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc bang Bihar, moät soá giaùo daân hoaøn toaøn kieâng thòt töø thöù Tö Muøa Chay cho ñeán Chuùa Nhaät Phuïc Sinh. Giôùi treû trong nhoùm tuoåi töø 18-20 nhòn aên moät tuaàn hai laàn vaø kieâng thòt trong suoát Muøa Chay. Vaø taäp quaùn naøy ñang ñöôïc caùc tín höõu Coâng Giaùo ôû mieàn Ñoâng AÁn Ñoä noi theo.

Ngöôïc laïi moät soá tín höõu thuoäc haøng boâ laõo ôû AÁn Ñoä ñaõ baøy toû caûm nghó laø nhieàu linh muïc vaø tu só khoâng coøn giöõ caùc luaät leä cuûa Muøa Chay, hay caû ñeán vieäc nhaéc nhôû caùc giaùo daân cuûa hoï tuaân giöõ vieäc chay tònh vaø hy sinh cuûa Muøa Chay. Thay vì laø soáng chöùng nhaân nhö nhöõng vò toâng ñoà ñöôïc Chuùa Gieâsu tuyeån choïn, nhieàu linh muïc tu só ñaõ khoâng soáng troïn tinh thaàn cuûa Muøa Chay. Linh muïc Cyprian Pinto, cha xöù Asandol, naèm caùch thuû ñoâ New Dehli khoaûng 1,200 caây soá cuõng ñoàng yù laø giaùo daân cuûa cha tuaân giöõ caùc luaät leä cuûa Muøa Chay nghieâm tuùc hôn laø caùc giaùo só. Haàu heát caùc giaùo daân trong xöù cuûa cha ñeàu tham döï caùc buoåi Ñaøng Thaùnh Giaù vaøo caùc ngaøy thöù Saùu Muøa Chay, vaø hoï nhòn aên suoát ngaøy cho tôùi sau khi ñaõ tham döï xong chaëng Ñaøng Thaùnh Giaù.


Kitoâ Giaùo ñaùp öùng teû nhaït ñoái vôùi taân chính phuû AÁn Giaùo

Kitoâ Giaùo ñaùp öùng teû nhaït ñoái vôùi taân chính phuû AÁn Giaùo.

(UCAN IA9621.0967 18/03/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Kitoâ giaùo taïi AÁn Ñoä ñaõ ñaùp öùng moät caùch laïnh nhaït ñoái vôùi taân chính phuû AÁn Giaùo döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa thuû töôùng Atal Bihari Vajpayec.

Nhìn cuoäc toång tuyeàn cöû vöøa qua, ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä theo AÁn Giaùo ñaõ giaønh ñöôïc thaéng lôïi, tuy vaãn chöa chieám ñöôïc ña soá taïi quoác hoäi. Ngaøy 15/03/98 vöøa qua, toång thoáng Kocheril Naryanan ñaõ boå nhieäm oâng Atal Vajpayee laøm vò thuû töôùng thöù 14 cuûa AÁn Ñoä. Linh muïc George Pereira, moät vieân chöùc trong Hoäi Ñoàng Giaùm muïc AÁn Ñoä cho bieát laø Giaùo Hoäi raát vui möøng vì sau nhieàu tuaàn caêng thaúng, AÁn Ñoä nay ñaõ coù moät chính phuû. Cha Pereira cuõng noùi raèng caùc Giaùm Muïc AÁn Ñoä thaønh thöïc hy voïng laø ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä seõ khoâng thöïc hieän caùc chöông trình nghò söï veà toân giaùo maø caùc chính trò gia cuûa ñaûng naøy ñaõ loan baùo tröôùc ñaây. Phe AÁn Giaùo töøng tuyeân boá laø moät khi leân naém quyeàn, hoï seõ ban haønh caùc ñaïo luaät nghieâm caám caùc hoaït ñoäng truyeàn giaùo cuûa ngöôøi Kitoâ.

Trong khi ñoù, linh muïc Joe Antony, doøng Teân vaø laø chuû buùt moät taïp chí Coâng giaùo ñaõ hoan ngheânh vieäc phe AÁn Giaùo naém chính quyeàn kieåm soaùt chính phuû, vaø ñaây laø dòp ñeå chöùng minh xem hoï seõ laøm ñöôïc gì khi quyeàn haønh ñaõ naèm trong tay. Theo ghi nhaän cuûa Cha Antony, thì phe AÁn Giaùo ñaõ hoaøn chænh keá hoaïch chia reõ caùc coäng ñoaøn töøng soáng hoøa hôïp vôùi nhau duø coù nhöõng khaùc bieät veà maët toân giaùo. Ngöôøi Kitoâ Giaùo ôû AÁn Ñoä cuõng khoâng queân nhöõng vuï xaùo troän do phe AÁn Giaùo chuû möu ñeå gaây caêng thaúng giöõa caùc coäng ñoaøn Kitoâ vaø AÁn Giaùo. Taïi nhöõng vuøng ñöôïc coi laø naèm duôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa phe AÁn Giaùo, nhöõng vuï taán coâng vaøo phía ngöôøi Kitoâ Giaùo vaãn tieáp dieãn.


Caùc laõnh tuï Do Thaùi Giaùo seõ hoäi kieán vôùi ÑTC vaøo tuaàn tôùi

Caùc laõnh tuï Do Thaùi Giaùo seõ hoäi kieán vôùi ÑTC vaøo tuaàn tôùi.

(Reuters 18/03/98) - Hoa Kyø (Los Angeles) - Caùc laõnh tuï Do Thaùi Giaùo seõ hoäi kieán vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II vaøo tuaàn tôùi vaø chaéc chaén, vaên kieän môùi coâng boá cuûa Toøa Thaùnh lieân quan tôùi cuoäc dieät chuûng ngöôøi Do Thaùi trong thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán seõ ñöôïc mang ra thaûo luaän.

Hoäi Ñoàng Do Thaùi Giaùo Theá Giôùi ñaõ cho bieát nhö treân hoâm thöù Tö 18/03/98. Cuoäc hoäi kieán seõ dieãn ra sau cuoäc hoäi thaûo giöõa caùc giôùi chöùc Toøa Thaùnh vaø Do Thaùi Giaùo, baét ñaàu vaøo thöù Hai tuaàn tôùi 23/03/98 vaø keùo daøi trong ba ngaøy. Chöông trình cuoäc hoäi ñaõ ñöôïc ñònh saün tröôùc khi Toøa Thaùnh cho coâng boá vaên kieän noùi treân. Trong buoåi tieáp kieán phaùi ñoaøn hoãn hôïp Coâng Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo Hoa Kyø hoâm thöù Tö 18/03/98 vöøa qua, ÑTC Gioan Phaoloâ II cho bieát ngaøi caàu nguyeän vaø hy voïng raèng cuoäc ñoái thoaïi lieân toân giöõa hai toân giaùo seõ ñöôïc tieáp tuïc trong baàu khí côûi môû vaø tin töôûng. Toång giaùm ñoác Hoäi Ñoàng Kitoâ Giaùo Theá Giôùi, oâng Elan Steinberg ñaõ baøy toû cuøng moät caûm nghó vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II khi oâng noùi nhö sau: "Cöõng gioáng nhö lôøi cuûa ÑTC noùi hoâm nay, söù ñieäp maø chuùng toâi muoán nhaén göûi laø chuùng toâi seõ gia taêng gaáp ñoâi noã löïc hieän nay ñeå taêng cöôøng tieán trình ñoái thoaïi vaø laøm noåi baät hôn loøng toân troïng laãn nhau."


Caùc tín ñoà cuûa Giaùo Phaùi Chöùng Nhaân Gieâhoâva taïi Bæ yeâu caàu cho con caùi hoï ñöôïc mieãn giôø giaùo lyù ñaïo ñöùc

Caùc tín ñoà cuûa Giaùo Phaùi Chöùng Nhaân Gieâhoâva taïi Bæ yeâu caàu cho con caùi hoï ñöôïc mieãn giôø giaùo lyù ñaïo ñöùc.

Bruxelles - Bæ [Apic 18/03/98] - Caùc tín ñoà cuûa giaùo phaùi chöùng nhaân Gieâhoâva taïi Bæ yeâu caàu cho con caùi hoï ñöôïc mieãn giôø giaùo lyù ñaïo ñöùc.

Taïi vuøng Flandre, vì giaùo phaùi Gieâhoâva chöa ñöôïc thöøa nhaän, cho neân con caùi hoï khoâng buoäc phaûi theo giôø giaùo lyù cuûa moät trong saùu toân giaùo ñöôïc thöøa nhaän taïi Bæ, laø Coâng Giaùo , Tin Laønh, Anh Giaùo, Chính Thoáng, Do Thaùi Giaùo vaø Hoài Giaùo. Thay cho giôø giaùo lyù coù noäi dung toân giaùo, caùc hoïc sinh phaûi theo hoïc ñaïo ñöùc. Nhöng caùc chöùng nhaân Gieâhoâva laïi cho raèng cöôõng baùch phaûi theo hoïc moät giôø ñaïo ñöùc, duø laø ñaïo ñöùc khoâng thuoäc toân giaùo naøo, cuõng laø haønh ñoäng ñi ngöôïc laïi vôùi Qui Öôùc AÂu Chaâu veà nhaân quyeàn ñaõ ñöôïc Bæ pheâ chuaån naêm 1955.

Hieän nay, taïi Bæ coù khoaûng 25 ngaøn tín ñoà thuoäc giaùo phaùi chöùng nhaân Gieâhoâva vaø treân toaøn laõnh thoå coù khoaûng 220 nôi thôø phöôïng.


UÛy Ban trung gian hoøa giaûi leân tieáng baùo ñoäng veà söï baïo ñoäng ngaøy caøng gia taêng taïi Chiapas

UÛy Ban trung gian hoøa giaûi leân tieáng baùo ñoäng veà söï baïo ñoäng ngaøy caøng gia taêng taïi Chiapas.

Mehico [Apic 18/03/98] - UÛy Ban trung gian giöõa Phong Traøo Giaûi Phoùng Zapatista vaø chính phuû Mehicoâ, ñaõ leân tieáng baùo ñoäng veà söï baïo ñoäng ngaøy caøng gia taêng taïi Chiapas.

Phaùt bieåu hoâm thöù Ba 18/03/1998 vöøa qua, ñöùc cha Samuel Ruiz Garcia, giaùm muïc giaùo phaän Cristobal de las Casas, chuû tòch UÛy Ban trung gian hoøa giaûi, ñaõ leân tieáng toá caùo söï gia taêng cuûa hoaït ñoäng quaân söï trong vuøng Ñoâng Nam Mehico naøy. Ngaøi cho bieát hieän nay coù hôn 70 ngaøn binh só vaø nhieàu nhoùm quaân söï ñang hieän dieän trong vuøng.

Theo uûy ban trung gian hoøa giaûi, naêm 1995, bang Chiapas chæ coù 74 caên cöù quaân söï, nay con soá naøy ñaõ hôn 200. Trong ba thaùng vöøa qua, quaân ñoäi chính phuû ñaõ môû ít nhaát 104 cuoäc haønh quaân trong nhöõng vuøng naèm döôùi söï kieåm soaùt cuûa phong traøo giaûi phoùng Zapatista.

Veá phaàn mình, uûy ban thoáng nhöùt vaø hoøa bình quoác gia, goàm caùc daân bieåu, tuyeân boá raèng nhöõng noå löïc qui tuï caùc phieán quaân vaø caùc laõnh tuï chính trò vaøo baøn hoäi nghò cho tôùi nay ñeàu thaát baïi.

Theo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, chính söï hieän dieän quaân söï trong vuøng laø nguyeân nhaân gia taêng baïo ñoäng trong vuøng Chiapas. Noãi lo sôï cuûa ngöôøi daân caøng daâng cao khi caùc nhoùm baùn quaân söï tuøy tieän saùt haïi thöôøng daân nhö tröôøng hôïp ñaõ xaûy ra taïi Acteal ngaøy 22 thaùng 12 naêm 1997 vöøa qua: Treân 45 noâng daân, maø phaàn lôùn laø phuï nöõ, ngöôøi giaø vaø treû em, bò caùc löïc löôïng baùn quaân söï caáu keát vôùi Ñaûng Caùch Maïng ñònh cheá ñang caàm quyeàn, saùt haïi.


Caùc Giaùm Muïc Chileâ keâu goïi chaám döùt caùc cuoäc tranh luaän lieân quan tôùi töôùng Pinochet

Caùc Giaùm Muïc Chileâ keâu goïi chaám döùt caùc cuoäc tranh luaän lieân quan tôùi töôùng Pinochet.

(CWN 18/03/98) - Chileâ (Samiago) - Chuùa Nhaät vöøa qua 15/03/98, Ñöùc Cha Javier Prado, toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ ñaõ keâu goïi ngöôøi daân trong nöôùc, vì lôïi ích quoác gia, haõy chaám döùt caùc cuoäc tranh luaän lieân quan tôùi töôùng Chileâ, Pjugiuto Pinochet.

Vò toång thö kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chileâ khaúng ñònh raèng, cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân Chileâ khoâng theå ñöùng laïi ñöôïc, vì söï hieän dieän cuûa nhaø ñoäc taøi naøy taïi quoác hoäi. Ngaøy 10/03/1998 vöøa qua, töôùng Pinochet ñaõ ñöôïc tuyeân theä ñeå trôû thaønh vò thöôïng nghò só vónh vieãn cuûa Chileâ. OÂng Pinochet ñaõ caàm ñaàu quaân ñoäi ñaûo chaùnh vaøo 1973 vaø ñaõ cai trò Chileâ trong tö caùch laø ngöôøi caàm ñaàu chính quyeàn quaân nhaân töø 17 naêm qua. Söï hieän dieän cuûa oâng taïi thöôïng vieän Chileâ ñang gaây chia reõ traàm troïng giöõa phe uûng hoä vaø nhöõng ngöôøi choáng laïi oâng Pinochet maø hoï coi laø moät nhaø ñoäc taøi. Daân chuùng Chileâ thuoäc moïi giôùi cuõng ñang baøn taùn soâi noåi veà vuï naøy, ngoaøi ra coøn coù nhöõng vuï bieåu tình baïo ñoäng ñeå phaûn ñoái söï hieän dieän cuûa oâng Pinochet taïi thöôïng vieän.

Trong baøi giaûng tröôùc caùc tín höõu taïi thuû ñoâ Santiago, Ñöùc Cha Javier Prado xaùc ñònh raèng baïo ñoäng chæ coù theå daãn tôùi baïo ñoäng vaø seõ khoâng bao giôø giaûi quyeát ñöôïc chuyeän gì. Quoác gia Chileâ coù nhieàu muïc tieâu khaùc, nhieàu thaùch ñoá vaø mong ñôïi, cho neân ngöôøi daân Chileâ neân taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà quan troïng hôn laø soáng vôùi quaù khöù.


ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Bulgari

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Bulgari.

Vatican - 18.03.97 - Sau buoåi tieáp kieán chung caùc ñoaøn haønh höông taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp ba Giaùm Muïc Bulgari, ñeán Roma döï leã Phong Chaân Phöôùc vaøo Chuùa Nhaät 15/03/98 vöøa qua cuûa Ñöùc Cha Eugenio Bossilkov, töû ñaïo naêm 1952, döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn: Ñöùc Cha Petko Christov, giaùm muïc giaùo phaän Nicopoli (cuõng laø giaùo phaän cuûa Chaân Phöôùc Bossilkov). Ñöùc Cha Gheorghi Ivanov Jovcev, giaùm muïc giaùo phaän Sophia vaø Ñöùc Cha Christo Provkov, giaùm muïc giaùo phaän phuï traùch caùc tín höõu coâng giaùo thay maët Toøa Thaùnh, thuoäc leã nghi Bizantin-Slavo.


ÑTC thieát laäp giaùo tænh môùi taïi Myanmar (Mieán Ñieän)

ÑTC thieát laäp giaùo tænh môùi taïi Myanmar (Mieán Ñieän).

Vatican - 18.03.98 - ÑTC vöøa thieát laäp giaùo tænh môùi Taunggyi, baèng vieäc caát nhaéc giaùo phaän Taunggyi leân haøng Toång Giaùo Phaän, vôùi caùc giaùo phaän phuï thuoäc laø Kengtung, Loikaw, vaø Taungngu. Ñoàng thôøi ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Matthias U Shwe, hieän laø giaùm muïc Taunggyi, laøm Toång Giaùm Muïc.

Toång giaùo phaän Taunggyi roäng 52,740 caây soá vuoâng, vôùi 1,709,956 daân cö, trong soá naøy coù 37,377 ngöôøi Coâng Giaùo. Nhaân söï muïc vuï vaø truyeàn giaùo goàm 28 linh muïc giaùo phaän, 4 linh muïc Doøng (taát caû ñeàu thuoäc Hoäi Truyeàn Giaùo ngoaïi quoác Milano (PIME), 2 Tu huynh, 95 Nöõ tu, 25 ñaïi chuûng sinh, 148 giaùo lyù vieân. Ngoaøi caùc giaùo lyù vieân, coøn coù 155 "Tieåu Huynh ñeä Truyeàn Giaùo" (Little Evangelizers). Ñaây laø moät hoäi truyeàn giaùo giaùo daân ñöôïc thaønh laäp naêm 1987, ñeå laøm vieäc truyeàn giaùo taïi mieàn röøng nuùi nôi caùc saéc toäc Lahus, Akhas vaø Lians sinh soáng.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Myanmar hieän coù 538,471 tín höõu, trong toång soá 51,249,300 daân cö, töùc 1,06%, ñöôïc chia thaønh 252 giaùo xöù döôùi söï höôùng daãn muïc vuï cuûa 401 linh muïc Giaùo phaän vaø 27 linh muc Doøng, vôùi söï coäng taùc cuûa 65 Tu Huynh, 1,049 Nöõ Tu, 2,097 giaùo lyù vieân, 204 ñaïi chuûng sinh vaø 601 tieåu chuûng sinh.

Taunggyi laø Giaùo tænh thöù ba ñöôïc thaønh laäp taïi Myanmar, sau Giaùo tænh Yangon vaø Mandalay. Giaùo tænh Yangon (goàm ba giaùo phaän phuï thuoäc: Mawlamyine - Pathein - Pyay, coù 164,553 tín höõu Coâng Giaùo trong soá 28,248,886 daân cö - Giaùo tænh Mandalay cuõng goàm ba giaùo phaän phuï thuoäc: Hakha - Lashio - Myitkyina, coù 196,006 tín höõu Coâng Giaùo (trong soá 17,513,417 daân cö) vaø Giaùo Tænh môùi Taunggyi cuõng goàm ba giaùo phaän phuï thuoäc: Kengtung - Loikaw - Taungngu, coù 177,912 tín höõu Coâng Giaùo (trong soá 5,487,397 daân cö).


Back to Radio Veritas Asia Home Page