Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi taïi New Zwealand cöïc löïc leân aùn moät cuoäc trieån laõm xuùc phaïm ñeán Meï Maria

Giaùo Hoäi taïi New Zealand cöïc löïc leân aùn moät cuoäc trieån laõm xuùc phaïm ñeán Meï Maria.

Wellington - New Zeadand [CWN 17/03/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø nhieàu toân giaùo khaùc taïi New Zealand ñaõ cöïc löïc leân aùn moät cuoäc trieån laõm xuùc phaïm ñeán Meï Maria.

Ñöôïc bieát moät baûo taøng vieän coù teân laø "Te Papa" taïi Wellington, New Zealand ñaõ cho tröng baøy moät böùc töôïng Meï Maria, ñöôïc goùi trong moät bao cao su ngöøa thai. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, cuõng nhö coäng ñoàng Hoài Giaùo, hoäi ñoàng caùc giaùo hoäi Wellington, toøa ñaïi söù Iran, giaùo hoäi Chính Thoáng vaø nhieàu toå chöùc toân giaùo khaùc, ñaõ yeâu caàu ban toå chöùc cuûa cuoäc trieån laõm haõy thaùo gôû hình aûnh xuùc phaïm naøy. Ñöùc Hoàng Y Tom Williams, toång giaùm muïc Wellington, goïi ñaây laø moät xuùc phaïm traàm troïng ñeán tình caûm cuûa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng.

Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu tieân cuûa cuoäc trieån laõm hoài ñaàu thaùng 3/1998 vöøa qua, treân toaøn quoác, ñaõ coù nhöõng cuoäc xuoáng ñöôøng caàu nguyeän nhaèm yeâu caàu ban toå chöùc cuoäc trieån laõm chaám döùt töùc khaéc haønh ñoäng xuùc phaïm naøy.

UÛy Ban truyeàn thoâng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo cho bieát hieän nay coâng luaän New Zealand ñöùng veà phía Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Nhöõng ngöôøi khoâng Coâng Giaùo cuõng leân tieáng phaûn ñoái cuoäc trieån laõm. Baùo chí, truyeàn thanh, truyeàn hình treân toaøn quoác theo doõi vaø töôøng thuaät caùc cuoäc bieåu tình phaûn ñoái. Meï Maria ñaõ trôû thaønh ñeà taøi noùng boûng trong caùc chöông trình truyeàn thanh vaø truyeàn hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page