Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nga ban haønh luaät môùi veà toân giaùo

Nga ban haønh luaät môùi veà toân giaùo.

Mascôva [CWN 16/03/98] - Hoâm 10 thaùng 3 naêm 1998 vöøa qua, caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa caùc toân giaùo lôùn taïi Nga ñaõ nhaän ñöôïc töø boä Tö Phaùp Nga ñieàu ñöôïc goïi laø luaät veà vieäc ñaêng kyù cuûa caùc toân giaùo.

Taøi lieäu ñöôïc trao cho caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo taïi moät phieân hoïp cuûa hoäi ñoàng chính phuû veà vieäc coäng taùc vôùi caùc toå chöùc toân giaùo, nhöng caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ñaõ khoâng coù cô hoäi ñeå thaûo luaân.

Ñieàu 27 cuûa Ñaïo Luaät qui ñònh raèng caùc toå chöùc toân giaùo phaûi tröng daãn taøi lieäu chöùng toû raèng ñaõ hieän höõu trong moät thôøi gian laø 15 naêm. Nhöõng qui ñònh naøy khoâng noùi roõ taøi lieäu naøo, nhöng laïi ñoøi hoûi phaûi ñöôïc chính quyeàn ñòa phöông caáp.

Theo caùc quan saùt vieân, nhöõng qui ñònh veà vieäc ñaêng kyù toân giaùo ñaõ khoâng laøm saùng toû ñöôïc nhieàu ñieåm mô hoà vaø nhö vaäy seõ ñöôïc caùc vieân chöùc chính quyeàn ñòa phöông tuøy tieän giaûi thích.


Giaùo duïc veà chính trò, coâng taùc naèm trong chöông trình muøa chay cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines

Giaùo duïc veà chính trò, coâng taùc naèm trong chöông trình muøa chay cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines.

(UCAN PH9567.0967 16/03/98) - Philippines (Manila) - Chieán dòch gaây quyõ muøa chay naêm 1998 cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines seõ bao goàm luoân caû vieäc giaùo duïc chính trò cho caùc cöû tri ñi baàu trong kyø baàu cöû toång thoáng vaøo thaùng 5/1998 tôùi ñaây.

Coâ Aimeùe Apolianario, ñieàu hôïp vieân chöông trình "Giaùo Duïc vaø Haønh Ñoäng" trong muøa Chay cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, ñaõ giaûi thích vôùi haõng thoâng taán UCAN nhö sau: "Ngheøo, theo chuùng toâi, khoâng chæ laø ngheøo veà maët vaät chaát maø thoâi, nhöng bao goàm caû caùi "ngheøo" veà maët tinh thaàn. Khi quyeàn lôïi cuûa moät ngöôøi bò laáy maát ñi, khi bò aùp böùc bôûi ngöôøi khaùc, chuùng toâi cuõng coi nhöõng thaønh phaàn ñoù laø ngheøo. Chöông trình do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines ñeà xöôùng thuùc giuïc nhöõng ngöôøi Kitoâ bieát chia seû vôùi ngöôøi ngheøo vaø giaùo duïc cho hoï veà traùch nhieäm xaõ hoäi. Giaùo duïc veà chính trò cuõng laø moät phaàn cuûa söù maïng rao giaûng Tin Möøng vaø muïc tieâu cuûa vieäc phaùt trieån nhaân baûn toaøn dieän".

Qua khaåu hieäu "Suy xeùt kyõ löôõng tröôùc khi choïn", chieán dòch naøy seõ treo daùn caùc bích chöông lieät keâ nhöõng tö caùch toát cuûa öùng cöû vieân ñeå caùc cöû tri döïa vaøo ñoù maø choïn ngöôøi mình muoán boû phieáu cho, cuõng nhö phaân phoái taäp saùch höôùng daãn cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines lieân quan tôùi hoaøn caûnh chính trò cuûa Philippines. Taäp saùch naøy ñöôïc coâng boá vaøo naêm ngoaùi 1997.


AÊn Chay theo kieåu Thaùi Lan

AÊn Chay theo kieåu Thaùi Lan.

(UCAN TH9406.0967 16/03/98) - Thaùi Lan (Udon Thani) - Maëc duø aên chay theo taäp quaùn Coâng Giaùo cuûa Taây Phöông vaãn coøn thònh haønh, nhöng moät soá tín höõu Coâng Giaùo Thaùi Lan aên chay, haõm mình vaø chia seû trong tinh thaàn cuûa Muøa Chay theo neùt ñaëc thuø cuûa Thaùi Lan.

Chaúng haïn nhö, thay vì aên caù kieâng thòt trong ngaøy thöù Saùu Muøa Chay, hoï aên toaøn rau trong nhöõng ngaøy kieâng thòt cuûa suoát Muøa Chay. Ña soá ngöôøi Thaùi theo Ñaïo Phaät, cho neân aên chay ñöôïc coi laø moät haønh ñoäng hy sinh coù lôïi ích veà maët tinh thaàn. Moät caùch khaùc ñeå giöõ chay cuûa tín höõu Coâng Giaùo, laø chia seû vôùi nhöõng anh chò em ngheøo khoù. Giaùo daân taïi caùc vuøng thaønh thò daâng cuùng tieàn, thöùc aên hay quaàn aùo trong khi tín höõu taïi caùc vuøng thoân queâ thì daâng cuùng gaïo. Soá gaïo naøy ñöôïc caát giöõ trong "ngaân haøng gaïo" ñeå phaân phaùt cho ngöôøi daân ngheøo ôû caùc thoân laøng xa xoâi heûo laùnh. Trong voøng 4 naêm vöøa qua, ñaõ coù 4 "ngaân haøng gaïo" loaïi naøy ñöôïc thieát laäp trong giaùo phaän Udon Thani thuoäc mieàn Ñoâng Baéc Thaùi Lan.

Töø 25 naêm qua, Hoäi Ñoàng ñaëc traùch veà Phaùt Trieån cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thaùi ñaõ phaùt ñoäng chieán dòch quyeân goùp trong muøa chay, keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo haõy toû loøng thoáng hoái qua caùc haønh ñoäng thöông xoùt, laøm vieäc toát vaø coù nhöõng cöû chæ hy sinh caù nhaân. Vaøi thaùng tröôùc khi baét ñaàu muøa Chay, caùc thaønh vieân thuoäc vaên phoøng phaùt trieån xaõ hoäi cuûa 10 giaùo phaän ôû Thaùi Lan nhoùm hoïp ñeå choïn chuû ñeà, laøm bích chöông ñeå quaûng caùo caùc chieán dòch quyeân goùp. Ñi keøm vôùi caùc taøi lieäu ñöôïc phaân phoái tôùi caùc tröôøng hoïc vaø toå chöùc töø thieän, laø söù ñieäp muøa chay cuûa ÑTC. Caùc taøi lieäu naøy cuõng nhaèm chuaån bò cho caùc tín höõu soáng ñaày ñuû vaø ñuùng ñaén tinh thaàn cuûa muøa chay.

Trong naêm nay, döïa theo chuû ñeà söù ñieäp muøa chay cuûa ÑTC: "Khi ta ngheøo caùc con ñaõ tieáp ñoùn ta", Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi ñaõ choïn caùc ñeà taøi veà tình caûnh cuûa ngöôøi ngheøo vaø thaønh phaàn bò gaït ra beân leà xaõ hoäi, ôû Thaùi Lan cuõng nhö treân theá giôùi.


Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi

Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi.

Vatican - 16.03.98 - Chieàu thöù Hai, 16/03/98, Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñaõ ñöôïc khai maïc vaøo luùc 5 giôø chieàu (giôø Roma) baèng thaùnh leã ñoàng teá do Ñöùc Hoàng Y Hyacinthe Thiandoum, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Dakar (Seùnegal) chuû söï. Khoùa hoïp seõ beá maïc vaøo thöù Saùu tôùi ñaây 20/03/98. Sau thaùnh leã, Ñöùc Giaùm Muïc Pierfranco Pastore, thö kyù Hoäi Ñoàng, ñoïc baøi thuyeát trình veà hoaït ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng, töø Khoùa Hoïp tröôùc cho tôùi Khoùa Hoïp laàn naøy.

Sau ñaây laø nhöõng ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, nhaéc ñeán treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican (16.3.98):

Moät trong caùc ñeà taøi quan troïng hôn caû laø vieäc chuaån bò taát caû nhöõng gì lieân heä ñeán laõnh vöïc truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa Naêm Ñaïi Toaùn Xaù 2000, ñeå tieán ñeán moät cuoäc taùi rao giaûng Tin Möøng, qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi. Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng cuõng nghó ñeán vieäc nghieân cöùu moät vaên kieän veà ñaïo ñöùc luaân lyù trong laõnh vöïc truyeàn thoâng xaõ hoäi; vaên kieän naøy tieáp theo vaên kieän tröôùc ñaây veà "Ñaïo ñöùc luaân lyù trong vieäc quaûng caùo". Vaên kieän naøy ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän caùch tích cöïc trong caû theá giôùi. Hoäi Ñoàng cuõng laéng nghe nhöõng baûn töôøng trình veà coâng vieäc laøm cuûa Giaùo Hoäi treân caû theá giôùi, caùch rieâng trong laõnh vöïc phaùt thanh taïi Chaâu Phi, trong laõnh vöïc truyeàn hình vôùi caùc ñaøi Coâng Giaùo môùi taïi Brazil vaø Chaâu Myõ Latinh; Vieäc phaùt trieån caùc "maïng löôùi thoâng tin" (internet) taïi Chaâu Myõ Latinh, ñang giöõ moät vai troø quan troïng ñeå trao ñoåi caùc tin töùc vaø phoå bieán caùc vaên kieän cuûa Giaùo Hoäi".


ÑTC tieáp caùc vò Hoàng Y, Giaùm Muïc ñeán vieáng Vatican

ÑTC tieáp caùc vò Hoàng Y, Giaùm Muïc ñeán vieáng Vatican.

Vatican - 16.03.98 - Saùng thöù Hai, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y Paul Shan Kuo-Shi, giaùm muïc Kaohsiung beân Ñaøi Loan. Ñöùc Hoâng Y ñöôïc taán phong hoâm 21.2.98 vöøa qua vaø ñöôïc ÑTC chæ ñònh laøm Thuyeát Trình Vieân chính cuûa Khoùa Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu, seõ khai maïc taïi Vatican ngaøy 19.4.98 tôùi ñaây vaø beá maïc vaøo ngaøy 16 thaùng 5/98, sau gaàn moät thaùng laøm vieäc.

Sau ñoù, ÑTC tieáp Ñöùc Hoàng Y James Hickey, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Washington, cuøng vôùi hai giaùm muïc phuï taù vaø ba vò giaùm muïc khaùc cuûa ba giaùo phaän Hoa Kyø, ñeán Roma "Ad Limina".

Cuõng saùng thöù Hai, ÑTC boå nhieäm hai vò coá vaán cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Gia ñình: baùc só Carlos Blanco Perez Ascaio, ngöôøi Taây Ban Nha vaø giaùo sö Guilermo Leon de Escobar, ngöôøi Colombia.


Cuoäc hoïp baùo trình baøy vaên kieän veà nhöõng moái quan heä vôùi Do Thaùi Giaùo

Cuoäc hoïp baùo trình baøy vaên kieän veà nhöõng moái quan heä vôùi Do Thaùi Giaùo.

Vatican - 16.03.98 - Saùng thöù Hai, 16/03/98, trong moät cuoäc baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, Ñöùc Hoàng Y Edward Cassidy, Chuû Tòch UÛy Ban phuï traùch veà caùc moái quan heä vôùi Do Thaùi Giaùo, Ñöùc Giaùm Muïc Pierre Duprey, phoù chuû tòch vaø Cha Remi Hoeckman, Thö Kyù, ñaõ trình baøy vôùi giôùi baùo chí Vaên Kieän veà caùc moái quan heä vôùi Do Thaùi Giaùo. Vaên Kieän coù töïa ñeà laø:

Theo Ñöùc Cha Duprey, phoù chuû tòch UÛy Ban, chìa khoùa chính ñeå hieåu Vaên Kieän laø vieäc nhôù laïi; vaø vieäc nhôù laïi naøy raát quan troïng; noù giuùp chuùng ta hieåu hieän taïi, vöøa ñoàng thôøi höôùng chuùng ta veà töông lai. Vôùi vaên kieän vöøa ñöôïc trình baøy veà cuoäc Dieät Chuûng Do Thaùi, chuùng ta, nhöõng tín höõu Kitoâ, chuùng ta ñaõ muoán nhaéc laïi taát caû lòch söû cuûa Daân Do Thaùi, taát caû lòch söû cuûa caùc moái quan heä giöõa tín höõu Kitoâ vaø ngöôøi Do Thaùi, vaø taát caû lòch söû cuûa theá kyû naøy: töø vieäc baøi tröø cho ñeán cuoäc taøn saùt ngöôøi Do Thaùi.

Ngay trong buoåi trình baøy vaên kieän, Ñöùc Hoàng Y Cassidy, chuû tòch UÛy Ban, tuyeân boá ngay raèng: Trong thö göûi cho ngaøi, coù ñính theo vôùi vaên kieän, ÑTC baøy toû hy voïng saâu xa laø vaên kieän thöïc söï giuùp chöõa laønh caùc veát thöông cuûa nhöõng hieåu laàm vaø nhöõng baát coâng cuûa quaù khöù.


Coâng boá vaên kieän veà moái quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo

Coâng boá vaên kieän veà moái quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo.

Roma [Apic 16/03/98] - Hoâm thöù Hai 16/03/98, Toøa Thaùnh ñaõ cho coâng boá moät vaên kieän veà moái quan heä giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo. Taøi lieäu goàm 29 trang naøy do UÛy Ban Toøa Thaùnh veà Quan Heä vôùi Do Thaùi Giaùo soaïn thaûo do chính yeâu caàu cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II.

Ngay töø luùc khôûi ñaàu söù vuï chuû chaên Giaùo Hoäi hoaøn vuõ, trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï ñaàu tieân taïi Ba Lan naêm 1979, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñeán vieáng thaêm traïi taäp trung Ñöùc Quoác Xaõ taïi Auschwitz. Naêm 1979, ngaøi ñích thaân ñeán hoäi ñöôøng Do Thaùi taïi Roma. Nhieàu laàn, nhöùt laø nhaân dòp töôûng nieäm theá chieán thöù hai keát thuùc, ngaøi ñaõ leân aùn Ñöùc Quoác Xaõ.

Thaùng 11 naêm 1997, UÛy Ban Thaàn Hoïc vaø Lòch Söû, ñöôïc thaønh laäp ñeå chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoäi thaûo qui tuï caùc chuyeân gia ñeå suy tö veà nhöõng caên coäi daãn ñeán chuû nghóa baøi Do Thaùi. Moät thoâng caùo ñöôïc ñöa ra sau ba ngaøy hoäi thaûo ñaõ leân aùn chuû nghóa baøi Do Thaùi nhö moät xuùc phaïm ñeán chính Thieân Chuùa vaø Giaùo Hoäi. Dieãn ra trong khuoân khoå chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh, cuoäc hoäi thaûo seõ thaûo luaän nhieàu vaán ñeà veà tinh thaàn hieäp nhaát trong moät thôøi ñaïi môùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page