Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC coù theå ñeán thaêm CHILE vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây

ÑTC coù theå ñeán thaêm CHILE vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây.

Tin Chile (CWN 14 vaø 15/03/98): Ñöùc Toång Giaùm Muïc OSCAR RODRIGUEZ MARADIAGA, chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ LaTinh, hoâm thöù Saùu ngaøy 14/03/98, ñaõ cho bieát laø caùc giaùm muïc Chile ñang hy voïng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ ñeán thaêm SANTIAGO, thuû ñoâ CHILE, vaøo thaùng 10 naêm 1998 naày.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc OSCAR Rodriguez MARADIAGA, hieän ñang coù maët taïi thuû ñoâ Chile cuøng vôùi 19 giaùm muïc khaùc ñeán töø caùc quoác gia Chaâu Myõ Latinh, ñeå chuaån bò cho Cuoäc Gaëp Gôõ Ñaàu Tieân cuûa Giôùi Treû toaøn theå Ñaïi Luïc Myõ Chaâu. Ban Toå Chuùc hy voïng laø seõ coù khoaûng 1 trieäu baïn treû töïu veà thuû ñoâ SANTIAGO cuûa CHILEÂ, vaø hy voïng laø ÑTC seõ ñeán chuû söï thaùnh leã beá maïc cuoäc Gaëp Gôõ Quoác Teá naày. Toøa Thaùnh chöa loan baùo chính thöùc veà chuyeán vieáng thaêm naày. Nhöng theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Rodriguez MARADIAGA, thì chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Chileâ vaøo thaùng 10/1998 tôùi ñaây, laø ñieàu raát coù theå xaûy ra.

Trong khi ñoù, lieân quan ñeán Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Roma vaøo Naêm Thaùnh 2000, oâng thò tröôûng thaønh phoá Roma, OÂng Francesco Rutelli, hoâm thöù Naêm ngaøy 15/03/98, ñaõ cho bieát laø ban toå chöùc ñaõ tìm ra ñòa ñieåm khaù roäng gaàn thuû ñoâ Roma, ñeå toå chöùc cuoäc gaëp gôõ quoác teá giôùi treû Naêm 2000. Ñòa ñieåm ñoù laø Ñeàn Thôø cuûa Tình Yeâu Thieân Chuùa, naèm caùch Roma khoaûng 20 caây soá. Ñòa ñieåm coù theå chöùa ñeán 2 trieäu baïn treû, vaø khoaûng caùch 20 caây soá vôùi thuû ñoâ Roma, laø yeáu toá lyù töôûng ñeå caùc baïn treû thöïc hieän cuoäc haønh höông töø Roma ñeán Ñeàn Thaùnh naày. Tuy ñòa ñieåm ñaõ ñöôïc quyeát ñònh, nhöng ngaøy giôø luùc naøo trong Naêm Thaùnh 2000, ñeå toå chöùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, thì ñeán nay, chöa ñöôïc quyeát ñònh.


Xaõ hoäi Ai Caäp khoâng baïo ñoäng

Xaõ hoäi Ai Caäp khoâng baïo ñoäng.

Cairo - Ai Caäp [Apic 15/03/98] - "Xaõ hoäi Ai Caäp khoâng baïo ñoäng".

Treân ñaây laø khaúng ñònh cuûa oâng Amin Fahim, chuû tòch cuûa moät toå chöùc coù teân laø "Hieäp Hoäi Thöôïng Ai Caäp". Trong moät cuoäc phoûng vaán daønh cho haûng tin Coâng Giaùo Thuïy Só Apic, OÂng Amin Fahim, voán laø moät tín höõu Coâng Giaùo theo nghi leã Copte noùi raèng, maëc duø ñaõ xaûy ra nhöõng cuoäc khuûng boá nhö cuoäc khuûng boá xaûy ra taïi Louxor ngaøy 17 thaùng 11 naêm 1997 vöøa qua, khieán cho 60 ngöôøi thieät maïng, xaõ hoäi Ai Caäp khoâng mang tính caùch baïo ñoäng.

Hieäp Hoäi Thöôïng Ai Caäp do oâng Amin Fahim laøm chuû tòch ñaõ ñöôïc moät linh muïc doøng Teân goác Syri thaønh laäp naêm 1941 nhaèm giuùp cho caùc hoïc sinh ngheøo trong vuøng naøy coù phöông tieän aên hoïc. Hieän nay hieäp hoäi naøy ñaøi thoï cho 680 giaùo vieân quaûn lyù 37 tröôøng vaø 50 trung taâm phaùt trieån.

OÂng Amin Fahim khaúng ñònh raèng taát caû caùc cuoäc khuûng boá ñeàu do nhöõng toå chöùc Hoài Giaùo cöïc ñoan ngoaïi quoác nhö Soudan, Pakistan, Iran vaø Afghanistan chuû möu. Cuoäc khuûng boá taïi Touxor chaúng haïn laø do Ben Laden, moät ngöôøi AÙ Raäp Saudi toå chöùc.

OÂng Amin Fahim cho bieát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Ai Caäp xuaát phaùt töø coäng ñoàng do thaùnh söû Marcoâ thaønh laäp vaøo khoaûng naêm 40 sau coâng nguyeân. Theo caùc soá lieäu do chính phuû hoaëc caùc coäng ñoàng thuoäc nghi leã Copte cung caáp, hieän nay soá tín höõu Chính Thoáng thuoäc nghi leã Copte chieám khoaûng töø 6 ñeán 10 phaàn traêm daân soá, nghóa laø töø 3 ñeán 6 trieäu ngöôøi. Laø moät thieåu soá trong thieåu soá, caùc tín höõu Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Copte chæ coù khoaûng 250 ngaøn ngöôøi. Coøn tín höõu Tin Laønh vôùi khaûong 150 ngaøn ngöôøi thuoäc 17 heä phaùi khaùc nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page