Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Taân Hoàng Y Ñaøi Loan keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo choáng laïi söï baêng hoaïi luaân lyù

Ñöùc Taân Hoàng Y Ñaøi Loan keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo choáng laïi söï baêng hoaïi luaân lyù.

(UCAN TA9527 11/03/98) - Ñaøi Loan (Hsinchuang) - Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ Ñan Quoác Tyû cuûa Ñaøi Loan, (vò vöøa ñöôïc ÑTC boå nhieäm Hoàng Y vaøo ngaøy 21/02/98 vöøa qua, vaø ñaõ töøng laøm Phoù Giaùm Ñoác Taäp Vieän cuûa Doøng Teân taïi Thuû Ñöùc, Vieät Nam trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1961 ñeán 1963, ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo trong nöôùc haõy giöõ vöõng caùc giaù trò gia ñình vaø kieán taïo moät xaõ hoäi môùi quan taâm tôùi ngöôøi ngheøo vaø nhöõng ngöôøi bò gaït ra ngoaøi leà xaõ hoäi.

Trong moät thaùnh leã taï ôn cöû haønh taïi Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Phuï Nhaân (Fujen) gaàn Ñaøi Baéc ngaøy 28/02/98 vöøa qua, Ñöùc Taân Hoàng Y Ñaøi Loan khuyeán khích caùc tín höõu haõy phuïc hoài ñôøi soáng gia ñình, caùc giaù trò luaân lyù, nhöng ñoàng thôøi cuõng neân quan taâm tôùi caùc gia ñình cha meï ñoäc thaân vaø con em cuûa nhöõng gia ñình bò ñoå vôõ. Khoaûng 3,000 tín höõu Coâng Giaùo ñeán töø khaép nôi trong toaøn quoác ñaõ tham döï thaùnh leã taï ôn.

Cuõng trong thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y Phaoloâ Ñan Quoác Tyû keâu goïi taêng gia hôïp taùc giöõa caùc toân giaùo ñeå qua ñoù kieán taïo moät xaõ hoäi bieát toân troïng phaåm giaù con ngöôøi, coâng baèng xaõ hoäi, daân chuû vaø töï do, cuõng nhö bieát quan taâm tôùi nhöõng ngöôøi giaø laõo thieáu söï saên soùc cuûa gia ñình, nhöõng ngöôøi saéc toäc, nhöõng thaønh phaàn di daân lao ñoäng, caùc tuø nhaân, vaø nhöõng ngöôøi bò gaït ra beân leà xaõ hoäi. Ñeå chuaån bò cho Thieân Nieân Kyû thöù ba, ngaøi keâu goïi caùc ngöôøi Coâng Giaùo uûng hoä cho Hoäi Nghò veà chuû ñeà "Taân Theá Kyû, Taân Truyeàn Baù" (Theá Kyû Môùi, Coâng Cuoäc Truyeàn Giaùo Môùi; Upcoming New Century, New Evangelization Convention). Hoäi nghò naøy ñaõ ñöôïc noùi ñeán trong laù thö muïc vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñaøi Loan coâng boá daïo thaùng 4 naêm 1997. Hoäi nghò nhaém muïc ñích tìm ra moät coâng thöùc thích hôïp cho coâng cuoäc truyeàn giaùo taïi giaùo hoäi ñòa phöông, haàu ñaùp öùng nhöõng nhu caàu trong thôøi ñaïi môùi vaø ñoái phoù vôùi nhöõng vaán ñeà cuûa ngöôøi daân.


Caùc Giaùm Muïc Peru phuû nhaän coù söï chia reõ vì caùc vaán ñeà kieåm soaùt sinh saûn

Caùc Giaùm Muïc Peru phuû nhaän coù söï chia reõ vì caùc vaán ñeà kieåm soaùt sinh saûn.

(CWN 11/03/98) - Peru (Liem) - Thöù Saùu vöøa qua (6/03/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru ñaõ phuû nhaän nguoàn tin cho raèng ñang coù söï chia reõ giöõa caùc Giaùm Muïc vì nhöõng vaán ñeà lieân quan tôùi vieäc kieåm soaùt sinh saûn.

Baùo chí taïi Peru trong tuaàn qua ñaõ tung ra lôøi ñoàn ñoaùn naøy sau khi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Juan Luis Cipriani duøng nhöõng lôøi leõ naëng neà ñeå moâ taû chöông trình kieåm soaùt sinh saûn cuûa chính phuû. Caùc kyù giaû trích thuaät lôøi cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cipriani noùi raèng: "Vò boä tröôûng y teá neân töø chöùc ngay töùc thì, bôûi vì oâng coi quoác gia Peru nhö moät noâng traïi ñaày nhöõng con vaät chæ bieát ñeán chuyeän sinh lyù maø thoâi". Sau ñoù, nhieàu vò giaùm muïc Peru cho raèng lôøi leõ cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cipriani laø khoâng thích hôïp. Nhieàu tôø baùo vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng uûng hoä chöông trình kieåm soaùt daân soá cuûa chính phuû ñaõ nhaân cô hoäi naøy ñeå phoùng ñaïi vaø cho raèng ñang coù söï chia reõ trong haøng laõnh ñaïo giaùo hoäi Peru.

Trong moät thoâng caùo ngaén vôùi nhöõng lôøi leõ cöùng raén, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru xaùc ñònh raèng caùc Giaùm Muïc Peru ñoaøn keát chaët cheõ trong nieàm xaùc tín veà söï xaáu xa cuûa chöông trình kieåm soaùt daân soá do chính phuû ñeà xöôùng. Thoâng caùo cuõng noùi theâm raèng: "Traùi vôùi nhöõng gì ñöôïc baùo chí ñeà caäp tôùi, hôn luùc naøo heát, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru vaãn giöõ vöõng tinh thaàn hieäp thoâng vaø nhaát trí trong vaán ñeà naøy, bôûi vì noù lieân quan tôùi troïng taâm söù maïng cuûa caùc ngaøi trong tö caùch laø nhöõng vò chuû chaên. Caùc Giaùm Muïc Peru laäp laïi moät laàn nöõa söï choáng ñoái maïnh meõ caùc bieän phaùp haïn cheá sinh saûn voâ luaân, thieáu nhaân baûn nhaém vaøo caùc thaønh phaàn daân ngheøo." Veà phaàn mình, Ñöùc Cha Alberto Diaz Ufano, chuû tòch UÛy Ban Gia Ñình vaø Söï Soáng cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Peru thì khaúng ñònh raèng khoâng coù moät baèng chöùng naøo cho thaáy coù söï chia reõ giöõa caùc Giaùm Muïc. Söï khaùc bieät trong caùch xöû duïng töø ngöõ chæ coù theå ñöôïc coi laø daáu hieäu chia reõ trong maét cuûa nhöõng ngöôøi muoán nhaém tôùi muïc tieâu chính trò. Hoï muoán ñöôïc thaáy coù söï chia reõ trong giaùo hoäi, nhöng raát tieác ñieàu naøy ñaõ khoâng xaûy ra".


Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger keâu goïi huaán luyeän nghieâm chænh giaùo daân

Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger keâu goïi huaán luyeän nghieâm chænh giaùo daân.

Roma [Apic 11/03/98] - Ñöùc Hoàng Y Josef Ratzinger, toång tröôûng boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc giaùm muïc vaø linh muïc haõy huaán luyeän giaùo daân moät caùch nghieâm chænh veà giaùo lyù vaø muïc vuï ñeå traùnh ñieàu maø ngaøi goïi laø "Tin Laønh hoùa" Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø "Giaùo Só hoùa" giaùo daân.

Treân baùo "Ngöôøi Quan saùt Roma" soá ra ngaøy 11/03/98, tieáp tuïc loaït baøi bình luaän veà huaán thò lieân boä veà söï coäng taùc cuûa giaùo daân vaøo thöøa taùc vuï cuûa linh muïc, Ñöùc Hoàng Y Ratzinger tröng daãn moät soá söï kieän taïi Trung vaø Baéc AÂu cuõng nhö taïi Baéc Myõ vaø Australia. Ngaøi giaûi thích raèng nhöõng laïm duïng taïi nhöõng vuøng naøy coù theå lan roäng ñeán nhöõng nôi khaùc. Ñieàu naøy cho thaáy tính thôøi söï vaø khaån tröông cuûa huaán thò. Do ñoù, theo Ñöùc Hoàng Y Ratzinger, caàn phaûi laøm saùng toû nhöõng hình thöùc coäng taùc cuûa giaùo daân vaøo thöøa taùc vuï cuûa linh muïc.

Vò toång tröôûng Boä Giaùo Lyù vaø Ñöùc Tin giaûi thích nhö sau: "Nhöõng nguyeân taéc vaø tieâu chuaån maø huaán thò nhaéc ñeán, ñoøi hoûi giaùo daân daán thaân coäng taùc vaøo taùc vuï muïc vuï cuûa linh muïc caàn phaûi ñöôïc huaán luyeän veà thaàn hoïc vaø muïc vuï moät caùch ñaày ñuû vaø quaùn trieät". Moät söï huaán luyeän nhö theá seõ giuùp traùnh nhìn Giaùo Hoäi döôùi khía caïnh "coâng chöùc", thöïc tieån vaø thöïc duïng.

Do ñoù, caùc giaùm muïc vaø linh muïc coù boån phaän phaûi huaán luyeän giaùo daân moät caùch nghieâm chænh veà maët giaùo thuyeát ñeå hoï coù ñöôïc "caûm thöùc veà Giaùo Hoäi".


Giaùo Hoäi taïi Meâhicoâ toá caùo chính saùch cöôõng baùch tuyeät sinh hoùa caùc phuï nöõ

Giaùo Hoäi taïi Meâhicoâ toá caùo chính saùch cöôõng baùch tuyeät sinh hoùa caùc phuï nöõ.

Mehico [Apic 11/03/98] - Toång Giaùo Phaän Mehico ñaõ cöïc löïc pheâ bình chính saùch cöôõng baùch vieäc tuyeät sinh hoùa phuï nöõ hieän ñang ñöôïc thöïc thi treân qui moâ toaøn quoác.

Baøi xaõ luaän cuûa tôø baùo giaùo phaän coù teân laø "Desde la Fe", trong moät soá ra gaàn ñaây, ñaõ vieát nhö sau: "Ñaây laø moät cheá ñoä baïo chuùa tinh vi, cuõng ñoäc aùc khoâng keùm gì caùc cheá ñoä Ñöùc Quoác Xaõ vaø Stalinit. Ngöôøi ta muoán thoáng trò nhaân daân baèng vieäc kieåm soaùt sinh saûn."

Theo tôø baùo, hieän nay chính phuû Mehico ñang môû chieán dòch cöôõng baùch caùc phuï nöõ ngheøo phaûi tuyeät sinh hoùa. Tôø baùo keát luaän: Nhaø nöôùc cuõng nhö baát cöù toå chöùc tö nhaân naøo, khoâng coù quyeàn xen vaøo vieäc quyeát ñònh soá con cuûa cha meï.


Giaùo Hoäi neân nghieân cöùu laïi moâ hình kinh teá AÙ Chaâu

Giaùo Hoäi neân nghieân cöùu laïi moâ hình kinh teá AÙ Chaâu.

(UCAN AS9557.0966 11/03/98) - Philippines (Quezon City) - Giaùo Hoäi caàn phaûi xeùt laïi (re-examine) moâ hình kinh teá ôû AÙ Chaâu, laø nguyeân nhaân daãn tôùi cuoäc khuûng hoaûng tieàn teä ñang gaây neân nhöõng tai haïi naëng neà cho ngöôøi daân.

Treân ñaây laø nhaän ñònh chung keát cuûa dieãn ñaøn lieân quan tôùi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu toå chöùc taïi thaønh phoá Quezon beân Philippines töø ngaøy 2-6/03/1998 vöøa qua. Dieãn ñaøn naøy do Phong Traøo Trí Thöùc vaø Vaên Hoùa Coâng Giaùo Quoác Teá, coù truï sôû beân Geneve, Thuïy Só, ñöùng ra toå chöùc. Khoûang 55 ngöôøi goàm giaùm muïc, linh muïc, tu só vaø giaùo daân ñeán töø AÙ Chaâu, Australia vaø AÂu Chaâu ñaõ ñeán tham döï. Trong tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá, caùc tham döï vieân cho raèng moâ hình kinh teá ôû AÙ Chaâu ngaøy nay ñöôïc döïa treân söï caïnh tranh taøn nhaãn, tham lôïi, khai thaùc con ngöôøi vaø gaây neân nhöõng gaùnh naëng xaõ hoäi cho ngöôøi daân ngheøo. Baûn tuyeân ngoân cho raèng, cô caáu beänh hoaïn daãn tôùi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá ôû AÙ Chaâu bao goàm caùc nguyeân nhaân nhö: söï phaùt trieån kinh teá nhanh choùng vaø thieáu kieåm soaùt, luoân caû trong laõnh vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi, thieáu söï troâng nom töø chính phuû trong caùc cô cheá tö nhaân cuõng nhö cuûa chính phuû, tham nhuõng vaø naïn bao che dung tuùng cho ngöôøi thaân thuoäc (nepotism) nôi nhöõng ngöôøi naém giöõ quyeàn haønh. Tuy nhieân, naïn ñaàu cô tích tröõ ngoaïi teä cuõng phaûi chòu phaàn traùch nhieäm lôùn, trong khi caùc ñieàu kieän kieåm soaùt khaét khe do nhöõng toå chöùc taøi chaùnh theá giôùi nhö Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá vaø Ngaân Haøng Theá GIôùi aùp ñaët ñaõ khieán cho söï soi moøn trong chuû quyeàn chính trò vaø kinh teá trôû neân traàm troïng hôn.

Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän nay vöøa laø moät thaùch ñoá vöøa laø cô hoäi cho giaùo hoäi trong tieán trình trôû laïi (conversion) thaønh moät giaùo hoäi môùi. Söï trôû laïi cuûa giaùo hoäi AÙ Chaâu coù nghóa laø giaùo hoäi phaûi thöïc söï trôû thaønh moät giaùo hoäi cuûa ngöôøi ngheøo. Noù cuõng coù nghóa laø côûi boû chính mình (self-emptying), côûi boû ñöôøng höôùng ñeá quoác vaên hoùa (cultually imperalistic) trong söù maïng rao gaûing Tin Muøng, vaø nhaän thöùc ñöôïc daáu chaân cuûa Thieân Chuùa trong soá caùc daân toäc AÙ Chaâu, trong caùc truyeàn thoáng, vaên hoùa vaø toân giaùo cuûa hoï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page