Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria keâu goïi traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò.

(AFP 7/03/98) - Nigeria (Lagos) - Hai tuaàn leã, tröôùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria vöøa leân tieáng keâu goïi chính quyeàn quaân nhaân traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò.

Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá sau khoùa hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, caùc Giaùm Muïc Nigeria baøy toû hy voïng laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC vaø leã phong Chaân Phöôùc cho moät Linh Muïc ngöôøi Nigeria seõ giuùp thaêng tieán vieäc hoøa giaûi taïi quoác gia ñoâng daân soá nhaät naøy cuûa Chaâu Phi. Tuyeân ngoân coù ñoaïn ghi nhö sau: "Bieán coá ÑTC vieáng thaêm Nigeria vaø Linh Muïc Cyprian Tansi ñöôïc phong AÙ Thaùnh, laø nhöõng thaùch ñoá cho moãi ngöôøi daân Nigeria tieán tôùi hoøa giaûi thöïc söï. Moät tieán trình hoøa giaûi trong boái caûnh cuûa Nigeria laø ñieàu heát söùc khaån caáp xeùt veà maët chính trò, toân giaùo vaø xaõ hoäi. Chuùng toâi muoán ñaëc bieät nhaéc tôùi caùc tuø nhaân chính trò, nhöõng ngöôøi maø vieäc traû töï do cho hoï chaéc chaén seõ giuùp thaêng tieán tinh thaàn hoøa giaûi giöõa ngöôøi daân Nigeria".

Noãi tieáng nhaát trong soá caùc tuø nhaân chính trò ñang bò giam giöõ coù oâng Moshood Abiola, ngöôøi maø daân chuùng Nigeria tin laø ñaõ thaéng cöû trong kyø baàu cöû toång thoáng daïo naêm 1993. Tuy nhieân keát quaû cuoäc baàu cöû naøy ñaõ bò phe quaân ñoäi baùc boû vaø oâng Abiola ñaõ bò giam tuø vì laäp tröôøng choáng ñoái cuûa oâng. Moät cuoäc baàu cöû toång thoáng môùi seõ dieãn ra vaøo thaùng 8/1998 tôùi ñaây. Cuõng trong tuyeân ngoân naøy, Hoäi Ñoàng Giaùm muïc Nigeria ñaõ leân aùn tình traïng baêng hoaïi veà maët luaân lyù trong xaõ hoäi hieän nay, ñöùng tröôùc naïn tham oâ, hoái loä, baïo ñoäng, ích kyû vaø taâm thöùc baát chính. Caùc Giaùm Muïc mong ñôïi laø dòp phong AÙ Thaùnh cho linh muïc Cyprian Tansi seõ giuùp chöõa laønh nhöõng beänh taät cuûa xaõ hoäi, tuy nhieân, tröôùc heát ngöôøi daân Nigeria neân côûi boû taâm thöùc döûng döng nhö khoâng coù gì xaûy ra nhöng traùi laïi phaûi yù thöùc vaø thöøa nhaän laø quoác gia cuûa hoï ñang ôû trong tình traïng beänh hoaïn.

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nigeria khoâng queân caùm ôn ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ chaáp nhaän lôøi môøi vieáng thaêm nöôùc naøy moät laàn nöõa. Theo chöông trình, ÑTC seõ coù maët taïi Nigeria töø ngaøy 21-23 thaùng 03 naêm 1998, vaø ñaây laø laàn thöù hai ngaøi vieáng thaêm Nigeria.


Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma

Keát thuùc tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 7.03.98 - Vôùi baøi giaûng sau cuøng veà hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn trong Giaùo Hoäi, tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vieân chöùc caáp cao trong Giaùo Trieàu keát thuùc saùng thöù Baåy muøng 7/03/98.

Trong baøi suy nieäm cuoái cuøng, Ñöùc Hoàng Y Korec noùi: Chuùa Thaùnh Thaàn luoân luoân hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi. Söï hieän dieän vaø haønh ñoäng cuûa Ngoâi Ba Thieân Chuùa khoâng phaûi chæ coù luùc khôûi ñaàu lòch söû Giaùo Hoäi maø thoâi, nhöng coøn laø moät thöïc taïi luoân luoân soáng ñoäng caû ngaøy nay nöõa, moät thöïc taïi khoâng keùm kyø dieäu, khoâng keùm saâu xa vaø khoâng keùm laï luøng, nhö ñaõ xaåy ra trong coäng ñoàng ñaàu tieân cuûa caùc moân ñeä. Caû ngaøy nay nöõa, giöõa söï khoâ khan nguoäi laïnh cuûa theá gian, coøn bieát bao ngöôøi, trong yeân laëng cuûa caùc tu vieän vaø cuûa caùc gia ñình, giöõ ñöôïc ngoïn löûa noùng saùng cuûa lôøi caàu nguyeän vaø söï toân kính saâu xa ñoái vôùi Thieân Chuùa. Bieát bao söï trung thaønh voâ hình vaø aån giaáu ngaøy nay hieän coù nôi chuùng ta, bieát bao loøng nhaân haäu voâ vò lôïi vaø söï can ñaûm maïnh meõ nôi chuùng ta; bieát bao söùc maïnh taâm hoàn trong yeân laëng moãi ngaøy chu toaøn boån phaän cuûa ngöôøi meï gia ñình, cuûa ngöôøi y taù trong caùc beänh vieän hoaëc cuûa caùc thöøa taùc vieân nôi baøn thôø. Bieát bao taâm hoàn bình thaûn vaø vui möøng caû ngaøy nay nöõa soáng trong theá gian, bieát bao lôøi tuyeân xöng ñöùc tin, tuyeân xöng chaân lyù maø khoâng ñoàng loõa vôùi thuø ñòch cuûa Thieân Chuùa, cuûa Giaùo Hoäi!.

Trong baøi suy nieäm cuoái cuøng saùng thöù Baåy muøng 7/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec ñaõ nhaéc laïi kinh nghieäm rieâng cuûa ngaøi trong thôøi kyø bò baùch haïi döôùi cheá ñoä coäng saûn. Ngaøi noùi: "Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ laø söùc maïnh cuûa chuùng toâi vaø laø söï an uûi cuûa chuùng toâi. Ngaøi linh doäng giôùi treû vaø caùc gia ñình trong ñöùc tin vaø höôùng daãn hoï nhieàu luùc cho ñeán vieäc hy sinh hoaøn toaøn baûn thaân; caùc linh muïc, caùc tín höõu trong tuø ñöôïc kieân cöôøng caùch laï luøng. Vaø sau ñoù, haàu nhö moät pheùp laï Ngaøi giuùp chuùng toâi laáy laïi ñöôïc töï do, vaø giôø ñaây Ngaøi giuùp chuùng toâi canh taân ñôøi soáng giöõa caùc ñoå naùt. Chuùng toâi coù nhaät baùo, xuaát baûn saùch vôû, caùc phong traøo Kitoâ cho caùc treû em , cho thanh nieân vaø cho caùc gia ñình. Taát caû caùc doøng tu ñeàu ñöôïc phuïc höng vaø ñang hoaït ñoäng moät caùch laï luøng. Taïi Slovak chuùng toâi ñaõ laäp ñöôïc 130 tröôøng Coâng Giaùo. Sau thôøi gian baùch haïi, Chuùa Thaùnh Thaàn ñang giuùp chuùng toâi göûi caùc linh muïc ñeán taän Novosibirsk, beân Nga-Siberia, vaø ñeán caùc nöôùc khaùc nöõa. Khi nhaéc laïi coâng vieäc naøy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, chuùng toâi khoâng coù nhöõng "taâm tình cuûa ngöôøi ñaéc thaéng", nhöng vì chuùng toâi muoán nuoâi döôõng nieàm hy voïng nhieàu hôn nöõa".

Ñöùc Hoàng Y keát thuùc baøi giaûng baèng kinh cuûa ÑTC ñaõ soaïn daâng kính Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå "xin Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn nhaân loaïi nhaän bieát Chuùa Gieâsu Thaønh Nagiaret laø Chuùa cuûa vinh quang, laø Ñaáng Cöùu Chuoäc theá gian, laø söï thöïc hieän ñaày ñuû cuûa lòch söû".

Sau baøi giaûng cuoái cuøng, ÑTC caát kinh "Magnificat" (Linh hoàn toâi chuùc tuïng Chuùa). Roài ngaøi caûm ôn vò giaûng thuyeát vaø nhaéc laïi ñeà taøi chung cuûa Tuaàn Tónh Taâm vöøa keát thuùc, ñeà taøi cuõng theo loä trình cuûa vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000: "Chuùa Kitoâ hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi". ÑTC baøy toû söï caûm phuïc khoâng nhöõng veà caùc ñieàu Ñöùc Hoàng Y ñaõ noùi leân trong tuaàn vöøa qua, nhöng nhaát laø veà chöùng taù cuûa ngaøi trong nhöõng naêm khieáp sôï cuûa cheá ñoä coäng saûn, khi ngaøi trôû neân nhö ñieåm tham khaûo cho caùc linh muïc vaø giaùo daân, moät chöùng taù ñaõ thaáy xuaát hieän roõ raøng trong caùc baøi suy nieäm trình baøy, baèng caùch ñem ñeán cho caùc baøi ñoù moät tính caùch rieâng bieät cuûa kinh nghieäm ñaõ soáng nôi baûn thaân cuûa ngaøi. ÑTC noùi vôùi taát caû vò tham döï tuaàn tónh taâm:

"Giôø ñaây, nhö Maisen töø nuùi xuoáng, nôi oâng ñaõ gaëp ñöôïc veû xinh ñeïp haáp daãn vaø ñaùng kính sôï cuûa Thieân Chuùa, caû chuùng ta nöõa chuùng ta trôû laïi thung luõng, trôû laïi coâng vieäc haèng ngaøy, ñeå rao giaûng caùc vieäc kyø dieäu maø chuùng ta ñaõ chieâm ngöôõng. Vò giaûng thuyeát ñaõ nhaéc laïi cho chuùng ta raèng chuùng ta coù theå, trong coâng vieäc naøy, caäy nhôø vaøo söï naâng ñôõ cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Chính nhôø hoaït ñoäng, hoaït ñoäng aâm thaàm nhöng quyeàn pheùp, cuûa Ngoâi Ba Thieân Chuùa, Giaùo hoäi coù theå tieáp tuïc thöøa taùc vuï cuûa mình vôùi Loøng tín thaùc baát di dòch, baèng vieäc rao giaûng cho caùc theá heä keá tieáp treân maët ñaát naøy: "Chuùa Kitoâ luoân luoân laø moät, hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi".

ÑTC ban pheùp laønh cho moïi ngöôøi vaø ngay sau ñoù ngaøi tieáp rieâng vò Giaûng Phoøng, Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec.


ÑTC tieáp kieán Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø, Baø Madeleine Albright

ÑTC tieáp kieán Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø, Baø Madeleine Albright.

Vatican - 7.03.98 - Saùng thöù Baåy 7/03/98, nhö chuùng toâi ñaõ loan baùo, ÑTC tieáp kieán Ngoaïi Tröôûng Hoøa Kyø, Baø Madeleine Albright vaø Phaùi Ñoaøn thaùp tuøng, do Baø Corinne Boggs, Ñaïi söù Hoa Kyø caïnh Toøa Thaùnh höôùng daãn.

Sau cuoâïc tieáp kieán, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây:

"Cuoäc gaëp gôõ keùo daøi khoaûng 30 phuùt vaø dieãn ra trong baàu khí raát thaân maät. Trong cuoäc noùi chuyeän, ñaõ coù nhöõng trao ñoåi yù kieán veà traùch nhieäm cuûa Hoa Kyø treân saân khaáu theá giôùi, cuõng nhö veà caùc vaán ñeà gaây lo laéng nhieàu hôn cho coäng ñoàng quoác teá trong luùc naøy, töø nhöõng caêng thaúng xaåy ra taïi Kosovo ñeán söï caàn thieát cuûa nhöõng noã löïc môùi veà hoøa bình cho mieàn Trung Ñoâng, töø nhöõng xung khaéc chuûng toäc taïi Chaâu Phi ñeán vieäc coå voõ töï do toân giaùo taïi Trung Quoác". Thoâng caùo keát thuùc: "Trong cuoäc gaëp gôõ cuõng nhaéc ñeán caùch rieâng veà töông lai Cuba, sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi nöôùc naøy".


ÑTC tieáp 1,200 thaønh vieân cuûa Tu Hoäi môùi "Coâng Vieäc cuûa Giaùo Hoäi" ("Opera della Chiesa")

ÑTC tieáp 1,200 thaønh vieân cuûa Tu Hoäi môùi "Coâng Vieäc cuûa Giaùo Hoäi" ("Opera della Chiesa").

Vatican - 7.03.98 - Sau 12 giôø tröa thöù Baûy 7/03/98, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp 1,200 thaønh vieân cuûa Tu Hoäi môùi veà ñôøi taän hieán, coù teân laø "Opera della Chiesa" (Coâng Vieäc cuûa Giaùo Hoäi). "Opera della Chiesa" môùi ñöôïc coâng nhaän nhö laø "Tu Hoäi theo luaät Giaùo Hoaøng". Cuoäc gaëp gôõ tröôùc heát nhaèm baøy toû loøng bieát ôn vaø tình yeâu meán saâu xa ñoái vôùi ÑTC vaø nhaéc laïi tröôùc maët ngaøi thaùi ñoä daán thaân phuïc vuï Giaùo Hoäi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Tu Hoäi goàm ba ngaønh: linh muïc, giaùo daân nam, giaùo daân nöõ. Nhieàu thaønh vieân, chieán só vaø coäng taùc vieân cuûa Tu Hoäi cuõng tham döï buoåi tieáp kieán naøy.

"Opera della Chiesa" ñöôïc thaønh laäp naêm 1959 do Meï Trinidad Sanchez Moreno, tröôùc heát trong Toång Giaùo Phaän Madrid (Taây Ban Nha) vaø luùc ñoù ñöôïc goïi laø hoäi ñaïo ñöùc maø thoâi. Sau nhieàu chaëng ñöôøng, Hoäi ñaïo ñöùc naøy ñöôïc coâng nhaän nhö laø "Tu Hoäi theo luaät Giaùo Hoaøng". Tu Hoäi laøm toâng ñoà trong coäng taùc tröôùc heát vôùi caùc giaùo phaän, trong nhöõng traùch nhieäm do caùc giaùm muïc phuù thaùc cho. Taïi Roma, Tu Hoäi nhaän traùch nhieäm coi soùc giaùo xöù "Nostra Signora di Calme"; giaùo xöù naøy ñaõ ñöôïc ÑTC vieáng thaêm.

Trong dieãn vaên ngaén, ÑTC nhaéc nhuû raèng: taát caû nhöõng ai hieán thaân trong Tu Hoäi "Opera della Chiesa" phaûi ñöôïc nhaän moät cuoäc huaán luyeän lieân læ, nhôø coâng vieäc giaùo duïc töông xöùng veà thaàn hoïc, vaø haõy yù thöùc raèng töø caùc thaønh vieân cuûa Tu Hoäi ngöôøi ta hy voïng moät ñeà nghò môùi vaø chieáu saùng veà tình yeâu, nhôø chöùng taù soáng ñôøi khieát tònh, moät ñöùc khieát tònh môû roäng taâm hoàn, chöùng taù soáng khoù ngheøo, moät ñöùc khoù ngheøo loaïi tröø moïi ngaên caùch, vaø chöùng taù soáng vaâng lôøi, moät ñöùc vaâng lôøi xaây döïng hieäp thoâng trong Giaùo Hoäi vaø treân theá giôùi. ÑTC noùi: "Hôn nöõa, taát caû anh chò em phaûi ñaøo saâu giaùo huaán maø Thaùnh Kinh vaø Thaùnh Truyeàn trình baøy cho chuùng ta veà Giaùo Hoäi, nhö vaäy loøng yeâu meán cuûa anh chò em ñoái vôùi Giaùo Hoäi ñöôïc xaây döïng treân giaùo lyù vöõng chaéc, ñeå roài anh chò em seõ thoâng truyeàn trong coâng vieäc toâng ñoà cuûa anh chò em".


ÑTC boå nhieäm caùc vieân chöùc môùi trong Giaùo Hoäi

ÑTC boå nhieäm caùc vieân chöùc môùi trong Giaùo Hoäi.

Vatican - 7.03.98 - Thöù Baåy 7.03.98, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, hieän laø Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Israel, Ñaûo Chypre vaø Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Gieârusalem vaø Palestine, laøm Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Coäng Hoøa YÙ vaø Coäng Hoøa San Marino, thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Colasuonno, vöøa ñöôïc thaêng Hoàng Y hoâm 21.02.98 vöøa qua.

Cuõng thöù Baåy, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Manuel Monteiro de Castro, hieän ñaïi dieän Toøa Thaùnh taïi Nam Phi vaø Swaziland, laøm Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Lesotho, quoác gia nhoû beù taïi Chaâu Phi.

Taïi Giaùo Trieàu, ÑTC boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jorge Mejia, hieän laø Toång Thö Kyù Boä Giaùm Muïc vaø Thö Kyù Vieän Hoàng Y, giöõ chöùc vuï "Quaûn Lyù Vaên Khoá vaø Thö Vieän Tröôûng cuûa Hoäi Thaùnh Roma". Ñoàng thôøi ngaøi boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Monterisi, hieän laø Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Bosnia-Erzegovina, laøm Toång Thöù Kyù Boä Giaùm Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page