Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Quoác gia phaùt trieån nhöng ngöôøi ngheøo khoâng ñöôïc höôûng

Quoác gia phaùt trieån nhöng ngöôøi ngheøo khoâng ñöôïc höôûng.

(UCAN PR9447.0965 6/03/98) - Philippines (Manila) - Maëc duø baùo caùo cuûa chính phuû cho thaáy, neàn kinh teá cuûa Philippines trong naêm 1997 vöøa qua ñaõ gia taêng nhöng cuoäc soáng cuûa ngöôøi ngheøo vaãn khoâng thay ñoåi.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa caùc Giaùm Muïc Philippines theo sau baùo caùo cuûa Ban Keá Hoaïch Kinh Teá cho thaáy trong naêm 1997, toång saûn phaåm noäi ñòa (GDP) cuûa Philippines taêng 5.1% vaø toång saûn phaåm quoác gia (GNP) taêng 5.8%. Tuy hai chæ soá naøy keùm hôn so vôùi naêm 1996 nhöng cuõng ñaõ ñaït chæ tieâu do chính phuû ñeà ra cho naêm 1997. Caùc Giaùm Muïc Philippines thì cho raèng nhöõng thaønh quaû kinh teá naøy ñaõ khoâng ñeán tay cuûa ngöôøi ngheøo vaø cuoäc soáng cuûa hoï cuõng vaãn coøn chaät vaät nhö nhöõng naêm tröôùc. Döôùi chính theå cuûa toång thoáng Fidel Ramos, hoá chia caùch giöõa giaøu vaø ngheøo tieáp tuïc gia taêng. Tình caûnh ngheøo khoù cuûa ña soá daân chuùng, theo caùc Giaùm Muïc, phaùt sinh töø caùc nguyeân do nhö: chính phuû thieáu thieän chí chính trò nhaém thaêng tieán ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân, caùc nhaø laøm luaät ñaõ ñaët sai öu tieân trong caùc chöông trình ñöôïc chính phuû ñöa ra thöïc hieän.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Orlando Quevedo, Toång Giaùm Muïc Nueva Segovia cho bieát Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines seõ ñeà caäp chi tieát hôn trong laù thö muïc vuï veà tình hình kinh teá cuûa quoác gia, döï truø seõ ñöôïc coâng boá vaøo thaùng 7 tôùi ñaây, khoâng laâu sau khi taân toång thoáng leân nhaäm chöùc. Caùc thoáng keâ môùi nhaát cuûa chính phuû cho thaáy, 40% daân soá Philippines vaãn coøn ñang soáng döôùi möùc ngheøo ñoùi, trong khi moät cuoäc thaêm doø khaùc cho thaáy coù 60 % gia ñình daân Philippines bò lieät keâ laø ôû möùc ngheøo.


Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöôïc keâu goïi daønh choã cho phuï nöõ trong thöøa taùc muïc vuï

Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñöôïc keâu goïi daønh choã cho phuï nöõ trong thöøa taùc muïc vuï.

(UCAN K09539.0965 6/03/98) - Nam Haøn (Seoul) - Giaùo Hoäi caàn phaûi môû roäng ñeå phuï nöõ coù theå tham döï vaøo caùc laõnh vöïc trong thöøa taùc muïc vuï, ñoàng thôøi taát caû ngaønh giaùo duïc vaø ngoân ngöõ cuûa giaùo hoäi caàn phaûi phaûn aùnh söï coâng baèng giöõa nam vaø nöõ.

Treân ñaây laø ñeà nghò cuûa moät toå chöùc Nam Haøn mang teân laø "Coäng Ñoaøn Phuï Nöõ Coâng Giaùo trong Moät Theá Giôùi Môùi". Ñeà nghò naøy ñöôïc göûi tôùi caùc tham döï vieân cuûa dieãn ñaøn veà chuû ñeà "Söï tham döï cuûa giaùo daân trong laõnh vöïc canh taân vaø taùi xaây döïng Giaùo Hoäi AÙ Chaâu trong Thieân Nieân Kyû thöù 3", dieãn ra taïi Manila beân Philippines töø ngaøy 2-6/03/98 vöøa qua. Dieãn ñaøn naøy do Phong Traøo Trí Thöùc Coâng Giaùo Quoác Teá coù truï sôû taïi Geneøve, Thuïy Só, ñöùng ra toå chöùc. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN, coâ Susana Youn Soon-Nyo cuûa toå chöùc phuï nöõ Nam Haøn cho bieát, ñeà nghò treân ñaây nhaém muïc ñích giuùp cho khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu naém vöõng tình hình Giaùo Hoäi Nam Haøn, ñaëc bieät lieân quan tôùi phuï nöõ.

Phuï nöõ Coâng Giaùo Nam Haøn nghó raèng, taøi lieäu chuaån bò "Ñaïi cöông" (Lineamenta) cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu khoâng ñeà caäp tôùi hay khoâng quan taâm nhieàu tôùi tình caûnh cuûa phuï nöõ. Noùi moät caùch khaùc, ngoân ngöõ cuûa Lineamenta vaãn coøn mang naëng taâm thöùc gia tröôûng. Caùc phuï nöõ yeâu caàu Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu nghieâm chænh cöùu xeùt tôùi caùc ñeà nghò maø ñaõ boán laàn hoï trình baøy tröôùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn, laø ñeå cho phuï nöõ coù cô hoäi deã daõi hôn trong vaán ñeà thaàn hoïc, tham gia vaøo caùc nghi leã phuïng vuï, vaø sinh hoaït cuûa hoäi ñoàng giaùo xöù. Bôûi leõ tröôùc khi giaùo hoäi rao giaûng veà coâng baèng trong theá giôùi, giaùo hoäi treân heát phaûi thöøa nhaän quyeàn cuûa taát caû nhöõng thaønh vieân cuûa nhöõng ngöôøi phuïc vuï trong giaùo hoäi.


Caùc Giaùm Muïc Indonesia choïn ñeà taøi naêm Chuùa Thaùnh Thaàn trong söù ñieäp Muøa Chay

Caùc Giaùm Muïc Indonesia choïn ñeà taøi naêm Chuùa Thaùnh Thaàn trong söù ñieäp Muøa Chay.

(U9525.0965 6/03/98) - Indonesia (Jarkata) - Beân caïnh lôøi keâu goïi thoáng hoái vaø xaây döïng tình ñoaøn keát, ña soá caùc Giaùm Muïc Indonesia ñaõ choïn ñeà taøi veà Chuùa Thaùnh Thaàn trong söù ñieäp Muøa Chay naêm 1998 ñeå giôùi thieäu cho caùc tín höõu trong giaùo phaän.

Ñöùc Cha Alexander Djajasiswaja, Giaùm Muïc Bandung ghi nhaän trong söù ñieäp cuûa Muøa Chay 1998 cuûa ngaøi raèng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá taïi Indonesia hieän nay laø cô hoäi ñeå caùc tín höõu Coâng Giaùo xaây döïng tình ñoaøn keát vôùi nhau, vaø ñaây laø moät daáu hieäu hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Söù ñieäp trích daãn lôøi nhaän ñònh cuûa moät nhaø kinh teá hoïc ngöôøi Indonesia raèng trong moät hoaøn caûnh khoå cöïc vaø khoâng nôi nöông töïa, tình ñoaøn keát vaø hôïp taùc giöõa caùc laùng gieàng vôùi nhau laø ñieàu heát söùc caàn thieát. Ngöôøi Coâng Giaùo neân caûm taï Thieân Chuùa vaø Ngaøi ñeå cho hoï cô hoäi phuïc vuï anh chò em mình vaø qua ñoù toû loä caùc hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

Trong khi ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Petrus Turang, Toång Giaùm Muïc Kupang thuoäc Taây Timor, keâu goïi caùc tín höõu cuûa ngaøi haõy coi thôøi gian 40 ngaøy cuûa Muøa Chay laø moät cuoäc haønh trình thoáng hoái ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn. Caùc tín höõu neân laéng nghe tieáng noùi cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø ñoù laø cô hoäi ñeå hoï phaùt trieån trong Ngaøi, suoái nguoàn cuûa söï soáng vaø canh taân cuûa con ngöôøi. Thoáng hoái coù nghóa laø trôû laïi vai troø laøm moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Vai troø naøy ñoøi hoûi moãi ngöôøi phaûi bieát toû loøng thöông xoùt anh chò em laùng gieàng cuûa mình vaø chia seû vôùi hoï nhöõng gì mình coù.


Toøa Thaùnh ñang chuaån bò cho coâng boá vaên kieän veà ñaïi keát

Toøa Thaùnh ñang chuaån bò cho coâng boá vaên kieän veà ñaïi keát.

(CWN 6/03/98) - Vatican - Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Hieäp Nhaát Kitoâ ñang chuaån bò cho coâng boá vaøo thöù Hai tôùi naøy (9/03/98) moät vaên kieän môùi veà ñaïi keát trong taùc vuï muïc vuï. Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho bieát vaên kieän goàm caùc baûn ngöõ tieáng Anh, YÙ, Phaùp vaø Taây Ban Nha, seõ ra maét giôùi truyeàn thoâng trong buoåi hoïp baùo döôùi söï chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Edward Cassidy vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Pierre Duprey, toång thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng Hieäp Nhaát Kitoâ Giaùo.

Thoâng caùo cuõng cho bieát theâm laø vaøo ngaøy thöù Ba 10/03/98, Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo vaø Boä Giaùo Só cuûa Toøa Thaùnh seõ coâng boá moät vaên kieän chung bao goàm nhöõng qui ñònh môùi trong vieäc chuaån bò caùc öùng vieân taùc vuï Phoù Teá Vónh Vieãn. Chuû toïa cuoäc hoïp baùo coù Ñöùc Hoàng Y Pio Laghi, toång tröôûng Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo, vaø Ñöùc Hoàng Y Dario Castrillon Hoyos, toång tröôûng Boä Giaùo Só.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Algiers chæ trích coäng ñoaøn Thaùnh Egidio

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Algiers chæ trích coäng ñoaøn Thaùnh Egidio.

(CWN 6/03/98) - Vatican - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Henri Teissier, Toång Giaùm Muïc Algiers vöøa chæ trích coäng ñoaøn Thaùnh Egidio veà vieäc coäng ñoaøn naøy môøi moät toå chöùc khuûng boá "cöùng ñaàu" tham döï vaøo baøn thöông thuyeát nhaém tìm moät giaûi phaùp hoøa bình cho cuoäc tranh chaáp hieän nay taïi Algerie.

Trong cuoäc phoûng vaán treân moät ñaøi phaùt thanh cuûa YÙ, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Teisser cho raèng coäng ñoaøn Thaùnh Egidio ñaõ phaïm moät sai laàm khi ñöùng ra môøi toå chöùc khuûng boá naøy vaøo baøn thöông thuyeát. Ñöôïc bieát ngay sau khi tham döï cuoäc hoïp taïi Roma, ñaïi dieän cuûa toå chöùc khuûng boá naøy ñaõ ra moät thoâng caùo ñoàng tình vôùi nhöõng vuï taán coáng vaøo nhöõng ngöôøi daân voâ toäi, trong ñoù coù vuï thaûm saùt khieán cho 150 ngöôøi bò thieät maïng. Theo vò Toång Giaùm Muïc Algiers, giaûi phaùp cho cuoäc khuûng hoaûng cuûa Algerie chæ coù theå ñeán töø trong noäi boä Algerie maø thoâi.


Ngöôøi Coâng Giaùo vaãn coøn rôøi boû Sarajevo

Ngöôøi Coâng Giaùo vaãn coøn rôøi boû Sarajevo.

(CWN 6/03/98) - Vatican - Caùc tín höõu Coâng Giaùo Bosnie vaãn coøn tieáp tuïc rôøi boû Sarajevo, bôûi vì hoï thaát voïng tröôùc tình traïng trì treä trong vaán ñeà tìm ra moät giaûi phaùp chính trò, coù theå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi Coâng Giaùo taïi ñaây.

Ñöùc Hoàng Y Vinko Puljie, Toång Giaùm Muïc Sarajevo, ñaõ cho bieát nhö treân trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi nguyeät san "Gieâsu" cuûa YÙ. Ñöùc Hoàng Y Puljie noùi raèng maëc duø thoûa hieäp Hoøa Bình Dayton vaãn coøn hieäu löïc vaø ñang ñöôïc aùp duïng, nhöng thoâng thöôøng moät thoûa hieäp hoøa bình khoâng baûo ñaûm cho taát caû moïi ngöôøi nhöõng quyeàn lôïi nhö nhau. Do ñoù, trong soá hôn nöûa trieäu ngöôøi Coâng Giaùo soáng taïi thuû ñoâ Sarajevo tröôùc ñaây, nay chæ coøn laïi khoaûng 200 ngaøn. Vò Toång Giaùm Muïc Sarajevo baøy toû hy voïng laø caùc aùp löïc quoác teá seõ buoäc chính quyeàn ñòa phöông ñoái xöû coâng baèng vôùi taát caû daân chuùng ôû Sarajevo. Haønh ñoäng tích cöïc vaø cuï theå nhaát, theo ngaøi, laø vieäc baét giöõ vaø mang ra xeùt xöû nhöõng toäi phaïm chieán tranh. Khi naøo tay toäi phaïm chieán tranh naøy coøn ñöôïc töï do vaø tieáp tuïc naém giöõ quyeàn haønh, thì khi ñoù khoâng theå naøo coù moät giaûi phaùp döùt khoaùt, vaø tình traïng thieáu an ninh seõ tieáp tuïc.

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Sarajevo cuõng cho bieát theâm laø treân thöïc teá, tín höõu Coâng Giaùo taïi Sarajevo raát khoù tìm ñöôïc nhaø ôû vaø coâng aên vieäc laøm. Nhöõng gia ñình Coâng Giaùo coøn ôû laïi ñang phaûi soáng trong nhöõng khu phoá khoâng coù ñieän vaø hoï tìm ñeán Giaùo Hoäi ñeå xin ñöôïc giuùp ñôõ.


Giaùo Hoäi Chaâu Myõ Latinh xöû duïng kyõ thuaät thoâng tin hieän ñaïi trong vieäc truyeàn giaùo

Giaùo Hoäi Chaâu Myõ Latinh xöû duïng kyõ thuaät thoâng tin hieän ñaïi trong vieäc truyeàn giaùo.

(CWN 6/03/98) - Vatican - Taát caû caùc phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi nhaát, ñaëc bieät laø kyõ thuaät cuûa "maïng löôùi sieâu thoâng tin ñieän töû" (internet), caàn phaûi ñöôïc xöû duïng trong coâng taùc rao giaûng Tin Muøng.

Treân ñaây laø ñieåm chính trong söù ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, göûi cho caùc tham döï vieân Hoäi Nghò thöôøng nieân laàn thöù tö, cuûa toå chöùc coù teân laø "Maïng Löôùi Thoâng Tin cho caùc Giaùo Hoäi taïi Chaâu Myõ Latinh", dieãn ra trong tuaàn naøy taïi thuû ñoâ Santo Domingo cuûa Coäng Hoøa Dominican. Toå chöùc naøy do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi thieát laäp vôùi söï coäng taùc cuûa Lieân Hieäp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ La Tinh. Thaønh vieân cuûa toå chöùc bao goàm caùc kyõ thuaät vieân vaø chuyeân gia veà truyeàn thoâng ñeán töø caùc quoác gia noùi tieáng Taây Ban Nha. Muïc tieâu cuûa toå chöùc laø thieát laäp moät maïng löôùi thoâng tin toaøn boä trong vuøng Nam Myõ, ñeå thaêng tieán coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng taïi ñaïi luïc cuûa hy voïng naøy.

Trong söù ñieäp do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh chuyeån tôùi caùc tham döï vieân, ÑTC keâu goïi moïi ngöôøi haõy mang söù ñieäp cuûa Giaùo Hoäi vaøo trong vaên neàn vaên hoùa Chaâu Myõ Latinh, qua caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi vaø caû treân maïng löôùi Internet. ÑTC cuõng nhaéc nhôû caùc tham döï vieân raèng söï ñoùng goùp cuûa hoï cuõng coù theå ñöôïc môû roäng tôùi caùc ñoái töôïng ñang caàn tôùi söï hieåu bieát kyõ thuaät chuyeân moân. Ñöùc Hoàng Y Nicolas De Jesus Lopez Rodriguez, Toång Giaùm Muïc Santo Domingo, laø ngöôøi chuû toïa khoùa hoïp trong tuaàn naøy. Trong soá caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi ñeán tham döï, coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Oscar Rodriguez Maradiaga, Toång Giaùm Muïc Tegueigalpa cuûa Hondura vaø cuõng laø chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ latinh.


Nhöõng khoaûn taøi trôï cuûa Coâng Giaùo ñaõ giuùp ngaên caûn ñöôïc 250 vuï phaù thai hoài naêm 1997 vöøa qua

Nhöõng khoaûn taøi trôï cuûa Coâng Giaùo ñaõ giuùp ngaên caûn ñöôïc 250 vuï phaù thai hoài naêm 1997 vöøa qua.

Glasgow [Apic 6/03/98] - Söï trôï giuùp taøi chaùnh cho caùc phuï nöõ mang thai gaëp khoù khaên do toång giaùo phaän Glasgow, Scotland ñaûm traùch, ñaõ giuùp ngaên chaën ñöôïc khoaûng 250 vuï phaù thai.

Ñöùc Hoàng Y Thomas Winning, toång giaùm muïc giaùo phaän, ñaõ thaønh laäp quæ trôï giuùp naøy hoài naêm ngoaùi (1997) nhaèm ngaên caûn nhöõng vuï phaù thai vì lyù do kinh teá. Hieän nay coù khoaûng 130 phuï nöõ ñang ñöôïc giuùp ñôõ baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Ñöùc Hoàng Y Winning noùi nhö sau: "Thaät laø an uûi khi thaáy nhieàu phuï nöõ do döï muoán gieát haïi con mình, laïi ñöôïc giuùp ñôõ baèng caùch naøy".

Tyû leä phaù thai taïi Scotland ñöôïc xem laø khaù cao. Naêm 1996, treân toaøn laõnh thoå, coù ñeán 12 ngaøn vuï phaù thai.


Tuaàn baùo "chöùng taù Kitoâ Giaùo" cuûa Phaùp thay hình ñoåi daïng

Tuaàn baùo "chöùng taù Kitoâ Giaùo" cuûa Phaùp thay hình ñoåi daïng.

Paris [Apic 6/03/98] - Tuaàn baùo Coâng Giaùo Phaùp coù teân laø "chöùng taù Kitoâ Giaùo" ñaõ thay hình ñoåi daïng keå töø tuaàn naøy.

Keà töø thöù Naêm 5/03/98 vöøa qua, tuaàn baùo naøy laáy khaåu hieäu môùi laø "söùc maïnh cuûa tình lieân ñôùi". Töø nay, tuaàn baùo Coâng Giaùo "thieân taû" naøy seõ goàm hai taäp: moät taäp 12 trang daønh cho tin töùc thôøi söï vaø moät taäp 8 trang daønh cho hoaït ñoäng vaø tranh luaän. naêm 1993, tuaàn baùo naøy ñaõ phaûi traûi qua moät côn khuûng hoaûng taøi chaùnh naëng vì khoâng taïo ñöôïc nieàm tin nôi ñoäc giaû. Hieän nay, con soá ñoäc giaû cuûa tuaàn baøo ñöôïc oån ñònh ôû soá 15 ngaøn ngöôøi.


Ngaøy Chuùa Nhaät 15 thaùng 3 naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ phong chaân phöôùc cho Giaùm Muïc EUGENIUS BOSSILKOV, vò töû ñaïo ñaàu tieân cuûa cheá ñoä coäng saûn BULGARI

Ngaøy Chuùa Nhaät 15 thaùng 3 naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ phong chaân phöôùc cho Giaùm Muïc EUGENIUS BOSSILKOV, vò töû ñaïo ñaàu tieân cuûa cheá ñoä coäng saûn BULGARI.

Tin Roma (Apic 6/3/98): Laàn ñaàu tieân, moät vò töû ñaïo cuûa nhöõng cuoäc baùch haïi toân giaùo do cheá ñoä coäng saûn Bulgari thöïc hieän tröôùc ñaây, seõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II phong chaân phöôùc, vaøo saùng Chuùa Nhaät 15/03/98, taïi Roma. Ñoù laø Ñöùc Cha EUGENIUS BOSSILKOV, giaùm muïc giaùo phaän NICOPOLI, beân BULGARI, bò gieát cheát ngaøy 11 thaùng 11 naêm 1952, vì lyù do laø Ñöùc Cha khoâng chòu coäng taùc vôùi cheá ñoä coäng saûn BULGARI, ñeå thieát laäp moät Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Bulgari taùch rôøi ra khoûi Roma.

Sau nhieàu naêm giöõ im laëng veà vuï haønh quyeát naày, Toång Thoáng cuûa Bulgari, oâng TODOR JIVKOV, ñaõ nhìn nhaän vieäc haønh quyeát Ñöùc Cha EUGENIUS laàn ñaàu tieân, vaøo naâm 1975, khi ñöôïc Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI tieáp kieán. Naêm 1994, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ kyù saéc leänh nhìn nhaän caùi cheát töû ñaïo cuûa Ñöùc Cha Eugenius BOSSILKOV. Trong thaùnh leã phong chaân phöôùc cho Ñöùc Cha vaøo Chuùa Nhaät 15/03/98, nguôøi ta seõ daâng cho Ñöùc Thaùnh Cha moät mieáng vaûi töø chieác aùo sô-mi ñaåm maùu maø Ñöùc Cha Eugenius ñaõ maëc khi bò haønh quyeát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page