Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhôø trung gian cuûa moät vò giaùm muïc, caùc tu só vaø thieän nguyeän vieân bò baét coùc taïi Sierra Leone ñaõ ñöôïc traû töï do

Nhôø trung gian cuûa moät vò giaùm muïc, caùc tu só vaø thieän nguyeän vieân bò baét coùc taïi Sierra Leone ñaõ ñöôïc traû töï do.

Makeni - Sierra Leone [Apic 5/03/98] - Nhôø trung gian cuûa Ñöùc Cha Georges Biguzzi, giaùm muïc giaùo phaän Makeni, Sierra Leone, 4 tu só Coâng Giaùo, moät döôïc só vaø hai thieän nguyeän vieân thuoäc toå chöùc "y só khoâng bieân giôùi" ñaõ ñöôïc traû töï do. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ bò caùc binh só trung thaønh vôùi oâng Johnny Paul Koroma baét coùc hoâm thaùng 2/98 vöøa qua.

Ñöùc Cha Biguzzi, voán laø moät tu só Salesien truyeàn giaùo taïi Phi Chaâu töø naêm 1970, vaø laøm giaùm muïc Makeni töø 11 naêm qua, cho bieát trong suoát cuoäc noäi chieán, taát caû caùc giaùo xöù ñeàu bò taán coâng. Hieän nay mieàn nam vaø mieàn ñoâng Sierra Leone vaãn coøn naèm döôùi söï kieåm soaùt cuûa caùc baêng ñaûng toäi phaïm lieân keát vôùi nhoùm ñaûo chính. Taïi caùc mieàn naøy, caùc nhaø truyeàn giaùo phaûi laãn troán trong röøng.


Ñöùc Hoàng Y Korec toá caùo phong traøo Thôøi Ñaïi Môùi

Ñöùc Hoàng Y Korec toá caùo phong traøo Thôøi Ñaïi Môùi.

Vatican [Apic 5/03/98] - Ñöùc Hoàng Y Korec leân tieáng toá caùo Phong Traøo Thôøi Ñaïi Môùi. Trong caùc baøi giaûng tónh taâm Muøa Chay cho giaùo trieàu, Ñöùc Hoàng Y Korec noùi raèng, ngöôøi ta khoâng theå xaây döïng moät theá giôùi khoâng coù Thieân Chuùa. Ngaøi ñaëc bieät nhaém ñeán Phong Traøo ñöôïc meänh danh laø Thôøi Ñaïi Môùi hieän ñang ñöôïc phoå bieán taùi caùc nöôùc Taây Phöông ngaøy nay.

Trong moät baøi suy nieäm veà "maàu nhieäm söï döõ", Ñöùc Hoàng Y Korec keâu goïi ñeà cao caûnh giaùc tröôùc côn caùm doã muoán kieán taïo moät theá giôùi khoâng coù Thieân Chuùa maø Phong Traøo Thôøi Ñaïi Môùi ñang coå voõ. Vò Hoàng Y ngöôøi Tieäp Khaùc naøy noùi raèng, chính ngaøi ñaõ traûi qua côn caùm doã naøy trong xöù sôû cuûa ngaøi döôùi thôøi coäng saûn. Ngaøi cho bieát döôùi cheá ñoä coäng saûn ñaõ coù ñeán 97 ngaøn ngöôøi bò giam giöõ vì bò xem nhö keû thuø cuûa nhaø nöôùc, 300 ngaøn ngöôøi bò ñaøy vaøo caùc traïi lao ñoäng khoå sai, moät trieäu 250 ngaøn ngöôøi bò quaûn thuùc vaø 250 ngöôøi bò haønh quyeát.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só chaøo möøng vieäc baõi boû söï pheâ chuaån cuûa chính quyeàn ñoái vôùi vieäc thieát laäp caùc toøa giaùm muïc

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só chaøo möøng vieäc baõi boû söï pheâ chuaån cuûa chính quyeàn ñoái vôùi vieäc thieát laäp caùc toøa giaùm muïc.

Berne - Thuïy Só [Apic 5/03/98] - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só haân hoan chaøo möøng vieäc baõi boû söï pheâ chuaån cuûa chính quyeàn ñoái vôùi vieäc thieát laäp caùc toøa giaùm muïc. Môùi ñaây, Hoäi Ñoàng Lieân Bang ñaõ boû phieáu huûy boû khoaûn 84 cuûa Hieán Phaùp môùi, theo ñoù caàn phaûi coù söï chuaån cuûa chính quyeàn lieân bang, Giaùo Hoäi môùi ñöôïc pheùp thieát laäp caùc toøa giaùm muïc.

Ñieàu khoaûn naøy laø moät qui ñònh ñaõ coù töø naêm 1874 vaø chæ nhaém ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo maø thoâi.

Trong phieân hoïp khoaùng ñaïi dieãn ra töø hoâm thöù Hai ñeán thöù Tö 2-4/03/98 vöøa qua, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Thuïy Só ñaõ nhieät lieät chaøo möøng quyeát ñònh cuûa Hoäi Ñoàng Lieân Bang vaø xem ñoù nhö moät böôùc tieán trong coá gaéng chaám döùt söï kyø thò ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo.

Ngoaøi ra, cuõng trong phieân hoïp khoaùng ñaïi, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Thuïy Só ñaõ baøn ñeán vieäc ñaøo taïo linh muïc trong caùc chuûng vieän. Chöông trình huaán luyeän hieän haønh ñaõ ñöôïc pheâ chuaån töø naêm 1988 vaø ñöôïc ñem ra thöû nghieäm trong moät thôøi gian 6 naêm. Vieäc huaán luyeän chuûng sinh taïi Thuïy Só coù nhieàu ñaëc ñieåm maø ngöôøi ta khoâng tìm thaáy taïi caùc nöôùc khaùc. Taïi moät soá chuûng vieän chaúng haïn, chuûng sinh soáng chung vôùi caùc sinh vieân thaàn hoïc giaùo daân goàm caû nam laãn nöõ.

Cuõng lieân quan ñeán vaán ñeà chuûng vieän, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Thuïy Só ñaõ thaûo luaän veà vieäc huaán luyeän caùc linh muïc töông lai bieát coäng taùc khoâng nhöõng vôùi caùc nhaân vieân muïc vuï, maø coøn vôùi taát caû moïi giaùo daân daán thaân trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi.


Vaøi suy nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y Korec daønh cho Tuaàn Tónh Taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vieân chöùc Giaùo Trieàu Roma

Vaøi suy nieäm cuûa Ñöùc Hoàng Y Korec daønh cho Tuaàn Tónh Taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vieân chöùc Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 5.3.98 - Chieàu thöù Tö, 4/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec, vò giaûng thuyeát, ñaõ trình baøy veà ñeà taøi: "Beân caïnh nhieàu khoå cöïc cuûa theá giôùi naøy vaø beân caïnh caû nhöõng khoù khaên cuûa Giaùo Hoäi, Chuùa vaãn luoân khôi ñoäng leân trong Giaùo Hoäi nhöõng chöùng nhaân ñöôïc linh ñoäng bôûi Tình Yeâu".

Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp:
"Giaùo hoäi luoân luoân caàn ñeán nhöõng chöùng nhaân tröôûng thaønh vaø coù xaùc tín veà söï hieän dieän soáng ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ giöõa theá giôùi ngaøy nay. Nhöõng chöùng nhaân khoâng sôï haõi, nhöõng chöùng nhaân bieát choáng laïi nhöõng aùp löïc vaø nhöõng caùm doã quyeán ruõ cuûa ñôøi soáng taân tieán ngaøy nay, vôùi söùc maïnh hieäu nghieäm cuûa ñöùc tin, moät ñöùc tin ñöôïc linh ñoäng bôûi tình yeâu vaø bôûi nieàm hy voïng. Chuùa Kitoâ ñaõ maïc khaûi Thieân Chuùa nhö Ngöôøi Cha luoân luoân lo laéng veà ngöôøi laønh cuõng nhö keû döõ. Ngöôøi tín höõu khoâng ñöôïc troán traùnh khoûi theá gian, nhöng phaûi lo laéng ñeán con ngöôøi vaø hoaït ñoäng ñeå xaây döïng moät theá giôùi baèng ñöùc tin vaø baèng tình yeâu thöông."

Ñöùc Hoàng Y noùi ñeán daán thaân truyeàn giaùo: coâng vieäc truyeàn giaùo phaûi ñöôïc nuoâi döôõng baèng lôøi caàu nguyeän: "Caùc con haõy chieáu doïi aùnh saùng tröôùc maët moïi ngöôøi". Haønh ñoäng vôùi tö caùch laø moät vò toâng ñoà, theo Ñöùc Hoàng Y, töùc laø chieáu doïi aùnh saùng. Nhöng vieäc truyeàn giaùo phaûi baét nguoàn töø vieäc caàu nguyeän. Con ngöôøi khoâng phaûi chæ laø ngöôøi anh em vui tính, deã thöông hoaëc moät ngöôøi chò em yeâu quí thuoäc nhoùm nhoû beù rieâng cuûa mình. Con ngöôøi cuõng laø moät ngöôøi ích kyû, cuõng töï kieâu töï cao, cuõng coù theå laø moät Giuda phaûn boäi nöõa. Vì theá, söùc rieâng cuûa mình khoâng ñuû. Chæ mình Thieân Chuùa coù theå giuùp ñôõ chuùng ta vaø coù theå yeâu thöông con ngöôøi. Chuùa Gieâsu ñaõ noùi roõ: "Khoâng coù Cha caùc con khoâng theå laøm ñöôïc gì caû". Ngaøi ñaõ noùi moät laàn cho taát caû moïi laàn vaø lôøi Ngaøi coù giaù trò moïi thôøi ñaïi. Nhöõng vieäc hoaøn toaøn coù tính caùch loaøi ngöôøi: dieãn vaên, chöông trình, vaên phoøng, toå chöùc... khoâng coù giaù trò gì caû, neáu khoâng coù vieäc tieáp xuùc vôùi Maàu Nhieäm, neáu khoâng coù moái lieân heä thaân maät vôùi Chuùa Kitoâ, Ngaøi laø Tình Yeâu vaø laø Söï soáng. Minh chöùng Chuùa nhö nhöõng ngöôøi ñöôïc sai ñi, nhö nhöõng toâng ñoà, chuùng ta coù theå laøm ñöôïc, chæ nhôø söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn maø thoâi.

Saùng thöù Naêm 5/03/98, trong baøi suy nieäm thöù nhaát, Ñöùc Hoàng Y ñaõ trình baøy veà ñeà taøi: "Thieân Chuùa laø Ñaáng laøm cho moïc leân". Ñöùc Hoàng Y noùi: Rao giaûng Tin Möøng laø moät cuoäc tranh ñaáu vôùi söï döõ vaø vôùi Taø Thaàn: töø bao ngaøn naêm noù phaù huûy nhaân loaïi bò thöông tích bôûi toäi loãi, döôùi nhöõng hình thöùc khaùc nhau: kieâu ngaïo, thuø gheùt... Ngöôøi laõnh Bí Tích Röûa Toäi khoâng töùc khaéc trôû neân thaùnh thieän. Caû nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc röûa toäi roài cuõng vaãn con yeáu ñuoái vaø toäi loãi, vì theá phaûi chieán ñaáu choáng laïi söï döõ vaø coäng taùc vôùi ôn thaùnh Chuùa.

Lòch söû cuûa daán thaân toâng doà khoâng phaûi laø lòch söû cuûa nhöõng chieán thaéng huy hoaøng. Maø laø lòch söû cuûa bieát bao hy sinh vaø cuûa ñöùc aùi, laø lòch söû cuûa Töû Ñaïo. Vinh danh cuûa Giaùo Hoäi khoâng ôû taïi nhöõng chieán thaéng lieân tieáp cuûa con caùi mình, maø ôû trong söï trung thaønh lieân læ cuûa hoï. Vinh danh cuûa Giaùo Hoäi laø tình yeâu soáng ñoäng cuûa Giaùo Hoäi, cuøng vôùi tình yeâu naøy Giaùo Hoäi noã löïc phuïc vuï nhö ngöôøi trung gian trong vieäc cöùu roãi caùc quoác gia, daân toäc. Caùc tín höõu Kitoâ, nhaát laø caùc linh muïc, phaûi nhìn vaøo theá gian vaø vaøo con ngöôøi vôùi con maét cuûa Chuùa Kitoâ vaø yeâu thöông hoï vôùi tình yeâu thöông cuûa Ngaøi. Trong theá giôùi ngaøy nay khoâng phaûi chæ coù söï döõ hoaønh haønh, nhöng coøn coù Thaàn Khí cuûa Thieân Chuùa, Chuùa Thaùnh Thaàn, Thaàn Chaân Lyù vaø Söùc Maïnh. Caû ngaøy nay nöõa, lôøi cuûa Chuùa Gieâsu vaãn coù giaù trò: "Caùc con haõy tín nhieäm, vì Cha ñaõ chieán thaéng theá gian".

Trong baøi suy nieäm thöù hai, cuõng vaøo saùng thöù Naêm 5/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec giaûi thích "Maàu Nhieäm Con Ngöôøi cuûa Chuùa Kitoâ". Luoân luoân trong moïi thôøi ñaïi ngöôøi ta löu yù nhieàu ñeán "Con Ngöôøi cuûa Chuùa Kitoâ", caû ngaøy nay cuõng vaäy. Thaäm chí caùc ngöôøi voâ thaàn cuõng töï ñaët nhöõng caâu hoûi veà Ngaøi. Ñaây laø ñaáu hieäu noùi leân raèng Chuùa Kitoâ hieän dieän trong neàn vaên hoùa cuûa chuùng ta vaø Ngaøi can thieäp vaøo ñôøi soáng cuûa chuùng ta. Khoâng ai nhö Ngaøi ñaõ daùm noùi vôùi theá giôùi: "Ta laø Caây nho, caùc ngöôøi laø caønh nho... Caùc ngöôøi haõy ôû laïi trong tình yeâu cuûa Ta". Vì theá, giôùi haïn Chuùa Gieâsu vaøo taàm möùc hoaøn toaøn nhaân loaïi cuûa moät nguôøi toát laønh, thì quaû thaät laø noùi quaù ít, khoâng ñuû.

Neáu coù nhöõng nhaø thaàn hoïc nghó nhö vaäy, thaät laø ñaùng tieác, ñaùng than phieàn. Ñöùc Hoàng Y keát thuùc: Nhaân loaïi ñaõ soáng hai traän baõo kinh khuûng cuûa lòch söû (ñeä nhaát vaø ñeä nhò theá chieán) vaø caùc daân toäc töï hoûi: mai ñaây seõ ra sao? Caùc vò laõnh ñaïo caùc quoác gia hoïp nhau, thaûo luaän, kyù thoûa öôùc. Nhöng moät tieáng noùi duy nhaát seõ coù theå ñem laïi hoøa bình vaø baûo veä hoøa bình treân theá giôùi naøy laø tieáng noùi cuûa Chuùa Gieâsu. Ngaøi ñaõ noùi: "Ta laø Ñöôøng Ñi, laø Söï Thaät vaø laø Söï Soáng". Ñaây laø chính tieáng noùi cuûa Ñaáng ñang ôû giöõa chuùng ta vaø trong chuùng ta, trong Giaùo Hoäi cuûa Ngaøi".


Toång thoáng Mandela vaø laõnh tuï Anh Giaùo Nam Phi hoäi kieán

Toång thoáng Mandela vaø laõnh tuï Anh Giaùo Nam Phi hoäi kieán.

(AFP 5/03/98) - Nam Phi (Cape Town) - Thöù Naêm 5/03/98, toång thoáng Nelson Mandela vaø Ñöùc Toång Giaùm muïc Winston Ndungane, thuû laõnh Anh Giaùo Nam Phi, ñaõ hoäi kieán nhaém giaûi quyeát nhöõng baát ñoàng ñang aâm æ giöõa nhaø nöôùc vaø giaùo hoäi coù theå laø yeáu toá taùc ñoäng cho cuoäc baàu cöû vaøo naêm tôùi.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ndungane ñaõ yeâu caàu ñöôïc hoäi kieán vôùi oâng Mandela sau khi oâng naøy baùc boû nhöõng lôøi chæ trích cuûa vò Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo nhaém vaøo nhaø nöôùc. Tin töùc töø Nam Phi cho bieát Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ndungane chæ trích toång thoáng Mandela laø ñaõ khoâng giöõ ñuùng lôøi höùa heïn cuûa oâng vôùi daân chuùng, vaø chính phuû cuûa oâng Mandela ñaõ laõng queân nhöõng ngöôøi ngheøo. Ñöôïc bieát toång thoáng Mandela raát nhaïy caûm tröôùc nhöõng lôøi chæ trích nhaém vaøo chính phuû, nhaát laø trong laõnh vöïc naïn toäi phaïm vaø ngheøo ñoùi.

Ñöùng tröôùc söï uûng hoä cuûa ngöôøi daân ñoái vôùi giaùo hoäi, moät phaùt ngoân vieân phuû toång thoáng Nam Phi ñaõ baùc boû nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn veà tình traïng ñoái ñaàu giöõa giaùo hoäi vaø chính phuû. Trong thôøi kyø choáng kyø thò taïi Nam Phi, Giaùo Hoäi Anh Giaùo vaø ñaûng Quoác Ñaïi do oâng Nelson Mandela caàm ñaàu laø hai ñoàng minh cöïc löïc choáng laïi chính phuû cuûa ngöôøi da traéng. Ngöôøi ta e ngaïi raèng, söï ñoái ñaàu naøy, dieãn ra khi maø cuoäc toång tuyeån cöû chæ coøn caùch hôn moät naêm maø thoâi, laø ñieàu khoâng toát cho chính phuû cuûa oâng Mandela. Vaø coù daáu hieäu laø phe ñoái laäp ñang khai thaùc tình theá naøy ñeå choáng laïi oâng Mandela.


Back to Radio Veritas Asia Home Page