Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Baéc Kinh chæ trích toå chöùc Amnesty phoùng ñaïi veà vi phaïm nhaân quyeàn ôû Trung Quoác

Baéc Kinh chæ trích toå chöùc Amnesty phoùng ñaïi veà vi phaïm nhaân quyeàn ôû Trung Quoác.

(CWN 4/03/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Chính quyeàn coäng saûn Trung Quoác vöøa leân tieáng noùi raèng toå chöùc nhaân quyeàn Amnesty International ñaõ phoùng ñaïi caùc baûn baùo caùo cuûa toå chöùc naøy veà naïn vi phaïm nhaân quyeàn ñoái vôùi caùc tín höõu Kitoâ, Hoài Giaùo vaø Phaät Giaùo Taây Taïng.

Trong moät baûn phuùc trình ñöôïc coâng boá hoài tuaàn tröôùc, Toå Chöùc Amnesty International caùo buoäc laø trong naêm 1997 vöøa qua, Baéc Kinh ñaõ ñöa hôn 200 ngaøn ngöôøi vaøo caùc traïi taäp trung maø khoâng heà ñöa ra xeùt xöû. Baûn phuùc trình cuõng noùi raèng nhieàu tín höõu Kitoâ, Hoài Giaùo vaø Phaät Giaùo Taây Taïng ñaõ bò xöû töû. Trong cuoäc hoïp baùo taïi Baéc Kinh hoâm thöù Tö 4/03/98, phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Trung Quoác, oâng Zhu Bangzao ñaõ chæ trích toå chöùc Amnesty International. OÂng noùi nhö sau: "Amnesty International thöôøng xuyeân xöû duïng nhöõng lôøi ñoàn ñoaùn hay nhöõng baùo caùo thieáu cô sôû ñeå ñöa ra nhöõng lôøi caùo buoäc voâ traùch nhieäm nhaém vaøo Trung Quoác. Chuùng toâi hy voïng laø toå chöùc naøy seõ thay ñoåi ñöôøng höôùng laøm vieäc cuûa hoï, neáu khoâng thì seõ chaúng coù ích gì".

Tröôùc ñoù vaøo hoâm thöù Ba 3/03/98, moät toå chöùc baûo veä nhaân quyeàn khaùc coù truï sôû taïi Hoàng Koâng cho bieát laø caûnh saùt Trung Quoác ñaõ baét giöõ anh Shen Lianqing, moät nhaân vaät baát ñoàng chính kieán, sau khi anh keâu goïi quoác hoäi Trung Quoác thöïc hieän caûi caùch daân chuû vaø toân troïng nhaân quyeàn.


Giaûi thöôûng Templeton ñöôïc trao cho nhaø thöông thuyeát ngöôøi Anh

Giaûi thöôûng Templeton ñöôïc trao cho nhaø thöông thuyeát ngöôøi Anh.

(CWN 4/03/98) - Hoa Kyø (New York) - Thöù Tö 4/03/98, oâng Sigmund Sternberg, ngöôøi Anh ñaõ ñöôïc choïn laøm nhaân vaät laõnh giaûi thöôûng Templeton trò giaù 1,2 trieäu Myõ Kim, vì ñaõ coù coâng ñöùng ra daøn xeáp cuoäc tranh chaáp veà söï hieän dieän cuûa moät nöõ tu doøng Kín Carmelite gaàn traïi taäp trung Auschwitz beân Balan.

OÂng Sigmund Sternberg, 76 tuoåi, vaø hieän ñang giöõ chöùc toång thö kyù uûy ban (Executive Committee Chairman) cuûa Hoäi Ñoàng Kitoâ Do Thaùi Giaùo Quoác Teá. Ban toå chöùc giaûi Templeton noùi raèng, thaønh coâng cuûa oâng Sternberg laø moät ñoùng goùp cho vieäc thaêng tieán toân giaùo treân theá giôùi, khoâng chæ rieâng giöõa Kitoâ vaø Do Thaùi Giaùo nhöng caû luoân vôùi phía Hoài Giaùo. Thöù Hai 2/03/98 vöøa qua, caùc nöõ tu Doøng Kín Carmelite ñaõ trao traû laïi cho chính phuû Ba Lan ngoâi nhaø hoï xöû duïng laøm tu vieän gaàn traïi taäp trung Auschwitz vaø vaán ñeà naøy ñöôïc coi laø ñaõ ñöôïc giaûi quyeát.

Giaûi thöôûng Templeton do moät nhaø thöông gia ngöôøi Anh laø oâng John M. Templeton thieát laäp vaøo naêm 1972, vôùi muïc ñích khuyeán khích vieäc thaêng tieán vaø xaây döïng tình caûm thoâng giöõa caùc toân giaùo treân theá giôùi. Leã trao taëng giaûi thöôûng cho oâng Sternberg seõ dieãn ra taïi cung ñieän Buckingham cuûa hoaøn gia Anh vaøo thaùng 5 naêm 1998 tôùi ñaây.


Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só baõi boû ñieàu khoaûn veà vieäc thaønh laäp toøa giaùm muïc

Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só baõi boû ñieàu khoaûn veà vieäc thaønh laäp toøa giaùm muïc.

Berne - Thuïy Só [Apic 4/03/98] - Töø nay Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñöôïc töï do toå chöùc theo yù muoán cuûa mình taïi Thuïy Só.

Vôùi 20 phieáu thuaän vaø 17 phieáu choáng, Hoäi Ñoàng Lieân Bang Thuïy Só ñaõ boû phieáu baõi boû ñieàu 50, trieät 4 cuûa Hieán Phaùp hieän haønh, theo ñoù muoán thieát laäp caùc toøa giaùm muïc phaûi coù söï ñoàng yù tröôùc cuûa chính phuû lieân bang.

Trong laù thö gôûi cho caùc daân bieåu lieân bang hoâm 19 thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua, Ñöùc Cha Arnedeù Grab, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Thuïy Só, ñaõ yeâu caàu quoác hoäi huûy boû ñieàu khoaûn naøy, vôùi lyù do laø moät ñieàu khoaûn nhö theá khoâng phuø hôïp vôùi moät Hieán Phaùp hieän ñaïi vaø daân chuû.


Ñaïi Dieän cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu seõ ñeán thaêm Ñoâng Timor

Ñaïi Dieän cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu seõ ñeán thaêm Ñoâng Timor.

Bonn - Ñöùc [Apic 4/03/98] - Boä tröôûng ngoaïi giao Ñöùc, oâng Klaus Kinkel, cho bieát caùc ñaïi söù cuûa Lieân Hieäp AÂu Chaâu taïi thuû ñoâ Jakarta cuûa Indonesia, seõ ñi thaêm Ñoâng Timor trong voøng ba thaùng tôùi.

Trong moät cuoäc gaëp gôõ vôùi Ñöùc Cha Carlos Ximenes Belo, giaùm quaûn toâng toøa giaùo phaän Dili taïi Ñoâng Timor, boä tröôûng ngoaïi giao Ñöùc ñaõ xaùc nhaän raèng ñaïi dieän cuûa Anh Quoác, Luxembourg vaø AÙo seõ ñeán taïi choã ñeå coù moät caùi nhìn chính xaùc hôn veà tình hình cuûa Ñoâng Timor, moät cöïu thuoäc ñòa cuûa Boà Ñaøo Nha, bò Indonesia saùt nhaäp hoài naêm 1975.

Veà phía mình, caùch ñaây vaøi hoâm, nhaân dòp ñeán ñaïi hoïc giaùo hoaøng Salesien taïi Roma ñeå nhaän laõnh baèng tieán só danh döï, ñöùc cha Belo ñaõ tuyeân boá raèng tình hình taïi Ñoâng Timor ñaõ khoâng heà thay ñoåi keå töø khi ngaøi ñöôïc trao taëng Giaûi Nobel hoøa bình hoài naêm 1996. Ngaøi noùi raèng daân chuùng vaãn chöa ñöôïc noùi leân tieáng noùi cuûa mình. Nhöõng ai tranh ñaáu cho ñoäc laäp cuûa xöù sôû vaãn tieáp tuïc bò saên ñuoåi. Ñoái vôùi nhöõng coá gaéng cuûa ngaøi ñeå tìm moät giaûi phaùp oân hoøa, chính phuû Indonesia vaãn giaû ñieác laøm ngô.


Tony Blair coù theå trôû thaønh vò thuû töôùng Coâng Giaùo ñaàu tieân cuûa Anh Quoác?

Tony Blair coù theå trôû thaønh vò thuû töôùng Coâng Giaùo ñaàu tieân cuûa Anh Quoác?

(AFP 4/03/98) - Anh Quoác (Luaân Ñoân) - Söï khaû dó, oâng Tony Blair, coù theå trôû thaønh vò thuû töôùng Coâng Giaùo ñaàu tieân cuûa Anh Quoác, ñaõ ñöôïc baùo chí taïi ñaây ñeà caäp tôùi trong soá ra hoâm thöù Tö 4/03/98. Vaên phoøng phuû thuû töôùng Anh Quoác khaúng ñònh raèng, oâng Tony Blair khoâng coù döï tính chuyeån sang Coâng Giaùo. Tuy nhieân tin töùc veà vieäc oâng nhieàu laàn tôùi döï leã moät mình taïi nhaø thôø Chính Toøa Westminster cuûa Coâng Giaùo ñaõ xaùc ñònh theâm coâng luaän taïi Anh Quoác, cho raèng vò ñöông kim thuû töôùng ñang coù chieàu höôùng muoán theo ñaïo Coâng Giaùo.

Phu nhaân cuûa oâng, baø Cherie laø moät tín höõu Coâng Giaùo, vaø caû 3 ngöôøi con cuûa hoï ñeàu ñöôïc giaùo duïc theo neàn taûng ñöùc tin Coâng Giaùo. Phaùt ngoân vieân cuûa oâng Tony Blair thöøa nhaän vaán ñeà theo ñaïo Coâng Giaùo cuûa oâng Tony Blair coù theå laø moät ñeà taøi thu huùt nhieàu coâng luaän neáu coù thöïc, nhöng vaán ñeà oâng ñi döï leã ôû ñaâu hoaøn toaøn laø moät sinh hoaït toân giaùo töï do cuûa oâng maø thoâi.


Moät Giaùm Muïc Hoøa Lan nguû qua ñeâm ngoaøi ñöôøng phoá

Moät Giaùm Muïc Hoøa Lan nguû qua ñeâm ngoaøi ñöôøng phoá.

(CWN 4/03/98) - Hoøa Lan (Amsterdam) - Moät Giaùm Muïc ngöôøi Hoøa Lan, Ñöùc Cha Martinus Petrus Muskens, Giaùm Muïc Breda, ñaõ nghæ qua ñeâm vôùi nhöõng ngöôøi soáng ngoaøi ñöôøng phoá, vaø Ñöùc Cha ñaõ goïi ñaây laø moät kinh nghieäm giuùp ngaøi hieåu roõ taâm traïng cuûa nhöõng ngöôøi lang thang voâ gia cö.

Vôùi moät boä quaàn aùo nguû Ñöùc Cha Muskens ñeán aên toái taïi moät trung taâm phaùt thöùc aên mieãn phí cho ngöôøi ngheøo vaø nguû döôùi moät chaân caàu ôû thuû ñoâ Amsterdam. Ñöùc Cha moâ taû cuoäc soáng nhö theá quaû thaät laø khoù khaên vaø giôø ñaây chính ngaøi ñaõ nhaän thaáy raèng tình caûnh cuûa nhöõng ngöôøi voâ gia cö thaät ñaùng toäi, vaø cuoäc soáng cuûa hoï laø nhöõng chuoãi ngaøy ñi tìm nôi cö nguï töû teá, khieán cho hoï khoâng coøn thì giôø laøm nhöõng coâng vieäc khaùc. Caùch ñaây moät naêm, Ñöùc Cha Muskens ñaõ gaây neân nhieàu cuoäc tranh luaän taïi Hoøa Lan sau khi ngaøi tuyeân boá raèng vieäc ngöôøi ngheøo aên caép côm baùnh laø haønh ñoäng hôïp vôùi chaân lyù. Ñöùc Cha cuõng coâng khai chæ trích chính phuû Hoøa Lan laø keo kieät trong caùc chi phí trôï caáp xaõ hoäi cho daân chuùng.


Giaùo Hoäi Tieäp Khaéc ñaõ chính thöùc cho pheùp röôùc leã treân tay

Giaùo Hoäi Tieäp Khaéc ñaõ chính thöùc cho pheùp röôùc leã treân tay.

Praha - Tieäp Khaéc [Apic 4/03/98] - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Tieäp Khaéc ñaõ chính thöùc cho pheùp giaùo daân ñöôïc röôùc leã treân baøn tay keå töø Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Chay vöøa qua (1/03/98).

Trong thöïc teá, caùc linh muïc ñeå cho giaùo daân ñöôïc töï do choïn löïa hoaëc ñeå cho Linh Muïc trao Mình Thaùnh Chuùa vaøo mieäng hoaëc ñoùn nhaän treân tay. Vôùi vieäc canh taân phuïng vuï do Coâng Ñoàng Vatican II ñeà xöôùng, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ ñeå cho caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc töï ñònh ñoaït veà thöïc haønh naøy, vôùi ñieàu kieän laø phaûi chính thöùc laøm ñôn veà Boä Phuïng Töï vaø Bí Tích.

Taïi phaàn lôùn caùc nöôùc Taây AÂu cuõng nhö Hoa Kyø, giaùo daân ñaõ ñöôïc pheùp röôùc leã treân baøn tay.


Vaøi chi tieát veà Nigeria, quoác gia saép ñöôïc ÑTC ñeán thaêm ngaøy 21 thaùng 3 naêm 1998 naày

Vaøi chi tieát veà Nigeria, quoác gia saép ñöôïc ÑTC ñeán thaêm ngaøy 21 thaùng 3 naêm 1998 naày.

Tin Vatican (VIS 4/3/98): ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm muïc vuï quoác teá laàn thöù 82 cuûa ngaøi, taïi quoác gia NIGERIA, beân Phi Chaâu, trong voøng ba ngaøy, töø ngaøy thöù Baûy 21/03/98 ñeán thöù Hai 23/03/98.

Coäng Hoøa NIGERIA, naèm ôû mieàn Taây Phi Chaâu, naèm giaùp ranh vôùi caùc quoác gia Beânin, Niger, Chad, Cameroun, vaø bieån Ñaïi Taây Döông. Vôùi dieän tích roäng 923 ngaøn caây soá vuoâng, Coäng Hoøa Nigeria coù 112 trieäu daân, trong soá naày ngöôøi Coâng Giaùo chæ coù 12 trieäu, töùc khoaûng 10 phaàn traêm daân soá.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi NIGERIA goàm coù 45 giaùo phaän, do 48 giaùm muïc chaêm soùc, vôùi söï coäng taùc cuûa 2,998 linh muïc vaø 3,417 tu só. Treân bình dieän hoaït ñoäng vaên hoùa vaø xaõ hoäi, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nigeria laøm chuû 122 nhaø thöông, 158 chuaån y vieän, 21 trung taâm daønh cho ngöôøi cuøi, 23 nhaø daønh cho ngöôøi lôùn tuoåi, beänh taät, 12 vieän moà coâi, 188 trung taâm coá vaán hoân nhaân vaø gia ñình, 75 trung taâm huaán luyeän hoaëc taùi huaán luyeän hoäi nhaäp xaõ hoäi. Töø thuû ñoâ Roma, ñeán thuû ñoâ ABUJA cuûa Nigeria, caàn phaûi maát khoaûng 5 giôø bay. Muïc tieâu chính cuûa chuyeán vieáng thaêm Nigeria laø leã phong chaân phöôùc cho linh muïc Cyprian Michael IWENE TANSI, ngöôøi mieàn nam Nigeria, qua ñôøi naêm 1964. Taân Chaân Phöôùc Linh Muïc TANSI laø nhaø giaûng thuyeát coù taøi vaø laø vò toâng ñoà cuûa ñöùc baùc aùi. Thaùnh Leã phong chaân phöôùc seõ ñöôïc ÑTC cöû haønh vaøo saùng Chuùa Nhaät 22 thaùng 3 naêm 1998, taïi thaønh phoá ONITSHA, naèm ôû mieàn ñoâng nam cuûa Nigeria.


Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh loan baùo veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Vieät Nam

Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh loan baùo veà chuyeán vieáng thaêm cuûa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Vieät Nam.

Tin Vatican (RG4/03/98): Ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi cuûa caùc kyù giaû, Tieán Só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ coâng boá saùng thöù Tö vöøa qua, ngaøy 4/03/98, moät thoâng caùo, coù noäi dung cho bieát laø Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh do Ñöùc OÂng Celestino Migliore höôùng daãn, ñaõ ñeán Vieät Nam vaøo tuaàn leã cuoái thaùng Hai naêm 1998 vöøa qua, vaø ñaõ coù nhöõng tieáp xuùc vôùi Ban Thöôøng Vuï cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam vaø Vôùi Nhaø Nöôùc Vieät Nam. Veà keát quaû cuûa cuoäc gaëp gôõ naày, thì Tieán Só Navarro Valls cho bieát laø: "Chæ Trong vaøi ngaøy nöõa, Thì Toøa Thaùnh môùi coù theå coâng boá nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc".

Chuùng ta haõy ñoùn chôø nhöõng coâng boá cuûa Toøa Thaùnh trong moät ngaøy gaàn ñaây veà Giaùo Hoäi Vieät Nam. Ñoùn Chôø! Ñoùn Chôø Nhöõng Coâng Boá Ñaëc Bieät cuûa Toøa Thaùnh veà Giaùo Hoäi Vieät Nam!


Back to Radio Veritas Asia Home Page