Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Giaùm Muïc Kwangju, Nam Haøn keâu goïi ñeà cao caûnh giaùc tröôùc ñieàu ñöôïc xem laø nhöõng pheùp laï do Ñöùc Meï thöïc hieän

Ñöùc Giaùm Muïc Kwangju, Nam Haøn keâu goïi ñeà cao caûnh giaùc tröôùc ñieàu ñöôïc xem laø nhöõng pheùp laï do Ñöùc Meï thöïc hieän.

Kwangju - Nam Haøn [Apic 3/03/98] - Ñöùc Cha Victorinus Youn Kong Hi, giaùm muïc giaùo phaän Kwangju, Nam Haøn, leân tieáng keâu goïi giaùo daân ñeà cao caûnh giaùc tröôùc nhöõng ñieàu ñöôïc xem laø pheùp laï cuûa Ñöùc Meï töø 11 naêm nay.

Trong moät laù thö muïc vuï gôûi cho toaøn giaùo phaän, Ñöùc Cha Youn Kong Hi noùi raèng, khoâng coù baèng chöùng naøo veà nguoàn goác sieâu nhieân cuûa nhöõng bieán coá ñaõ xaûy ra taïi Naju. Taïi ñaây, baø Julia Youn, moät ngöôøi phuï nöõ 50 tuoåi coù 4 ñöùa con, noùi raèng khi baø röôùc leã thì Baùnh Thaùnh bieán thaønh thòt chaûy maùu trong mieäng baø. Ngoaøi ra, ngöôøi ñaøn baø naøy coøn cho bieát töôïng Ñöùc Meï trong nhaø baø chaûy nöôùc maét baèng maùu vaø toûa ra moät muøi thôm ñaëc bieät.

Trong nhöõng naêm vöøa qua, baø Youn ñaõ cho phoå bieán nhieàu taøi lieäu ghi laïi nhöõng ñieàu maø baø cho laø ñöôïc Ñöùc Meï maïc khaûi cho rieâng baø. Tuy nhieân, theo Ñöùc Cha Youn Kong Hi, phaàn lôùn caùc taøi lieäu naøy ñeàu laø nhöõng sao cheùp töø nhöõng cuoán saùch toân giaùo khaùc.


Toång Thoáng Bill Clinton phaûi thoûa hieäp caám taøi trôï phaù thai

Toång Thoáng Bill Clinton phaûi thoûa hieäp caám taøi trôï phaù thai.

(CWN 3/03/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Ba 3/03/98, caùc nhaø laøm luaät thuoäc ñaûng Coäng Hoøa noùi raèng neáu toång thoáng Bill Clinton muoán haï vieän thoâng qua döï luaät caáp 18 tæ Myõ Kim cho Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá, thì oâng phaûi thoûa hieäp baèng caùch tu chính caùc ñieàu khoaûn caám xöû duïng tieàn vieän trôï cho muïc ñích phaù thai.

Ñeå boå xung cho döï tröõ cuûa Quõy Tieán Teä Quoác Teá bò thaâm thuûng do caùc khoaûn vieän trôï caùc nöôùc AÙ Chaâu ñang gaëp khuûng hoaûng tieàn teä, toång thoáng Bill Clinton ñaõ yeâu caàu quoác hoäi chaáp thuaän chi ngaân khoaûn 18 tæ Myõ Kim cho toå chöùc taøi chaùnh naøy. Tuy nhieân, theo daân bieåu Dick Anney, laõnh tuï phía Coäng Hoøa chieám ña soá taïi quoác hoäi, thì toång thoáng Bill Clinton phaûi chaáp nhaän caùc ñieàu kieän giôùi haïn, caám xöû duïng ngaân quyõ lieân bang ñeå taøi trôï cho phaù thai cuõng nhö caùc dòch vuï phaù thai ôû nöôùc ngoaøi.


Caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo Malaysia tìm hieåu veà hoaøn caàu hoùa

Caùc nhaø laõnh ñaïo Coâng Giaùo Malaysia tìm hieåu veà hoaøn caàu hoùa.

(UCAN ML 9480.0965 3/03/98) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Caùc giaùo só Malaysia goàm Giaùm Muïc, Linh Muïc, Tu Só vaø Giaùo Daân ñaõ cuøng nhau hoïc hoûi veà tieán trình hoaøn caàu hoùa ñeå chuaån bò cho khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu saép tôùi, vaø bieán coá möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

Khoùa hoäi thaûo veà chuû ñeà: "Hoïc Hoûi veà Tình Hieâp Thoâng vaø Ñoaøn Keát trong Boái Caûnh Hoaøn Caàu Hoùa", do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Malaysia, Singapore, Brunei vaø Hieäp Hoäi Beà Treân caùc Doøng Tu, cuøng ñöùng ra toå chöùc, ñaõ dieãn ra trong hai ngaøy 10 vaø 11 thaùng Hai naêm 1998 vöøa qua. Muïc ñích laø ñeå giuùp caùc tham döï vieân ñaøo saâu söï hieåu bieát veà tieán trình hoaøn caàu hoùa vaø laøm saùng toû ñaùp öùng cuûa Giaùo Hoäi trong vaán ñeà naøy.

Caùc thuyeát trình vieân taïi khoùa hoäi thaûo ñaõ ñeà caäp tôùi nhöõng haäu quaû veà maët xaõ hoäi trong moät theá giôùi khoâng haøng raøo bieân giôùi cuûa töï do hoùa maäu dòch, bò chi phoái bôûi kyõ thuaät thoâng tin vaø nhöõng ñònh cheá cuûa Toå Chöùc Maäu Dòch Theá Giôùi. Cuoäc khuûng hoaûng taøi chaùnh ôû AÙ Chaâu hieän nay cho thaáy moãi ngaøy coù haøng ngaøn tæ Myõ Kim chuyeån tay giöõa caùc coâng ty cuûa nhieàu quoác gia, qua caùc trao ñoåi maäu dòch. Tuy nhieân ôû möùc ñoä ñòa phöông, ngöôøi daân AÙ Chaâu xem ra vaãn chöa naém vöõng ñöôïc caùc cô caáu cuûa hoaøn caàu hoùa trong moät xaõ hoäi roäng lôùn hôn, maëc duø treân thöïc teá ñang coù söï phaùt trieån nhanh choùng taïi nhieàu quoác gia. Vì theá, chính phuû vaø caùc nhaø laõnh ñaïo caàn phaûi côûi môû (transparent) vaø laõnh nhaän traùch nhieäm, ñeå qua ñoù ngöôøi daân coù theå yù thöùc veà nhöõng gì ñang xaûy ra chung quanh hoï.

Moät tu huynh doøng La Salle ngöôøi Malaysia, ñaõ thuyeát trình veà ñeà taøi: Ñaùp öùng cuûa Giaùo Hoäi tröôùc tieán trình hoaøn caàu hoùa. Tu huynh naøy cho raèng söï thuùc ñaåy (impetus) töø Coâng Ñoàng Vatican II trong noã löïc ruùt ngaén hoá chia caùch giöõa ñöùc tin vaø ñôøi soáng, giöõa Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi, ñoøi hoûi chuùng ta khoâng chæ phaân tích veà theá giôùi xung quanh, nhöng cuõng caàn phaûi coù moät söï linh höôùng môùi töø noäi taâm (new spiritual insight), ñeå qua ñoù chuùng ta coù moät vieãn aûnh môùi veà chính chuùng ta vaø theá giôùi. Chính söï linh höôùng noäi taâm naøy seõ taêng söùc maïnh ñeå chuùng ta daán thaân soáng Tin Möøng moãi ngaøy trong nhöõng hoaøn caûnh hieän ñaïi cuûa ñôøi soáng.

Vôùi nhöõng nhaän ñònh treân ñaây, ban toå chöùc khoùa hoäi thaûo hy voïng laø caùc Giaùm Muïc vaø caùc vò Beà Treân caùc Doøng Tu seõ hôïp taùc chaët cheõ vôùi nhau, vaø vôùi nhöõng coäng taùc vieân cuûa mình taïi ñòa phöông cuõng nhö giöõa caùc quoác gia vôùi nhau, vaø töø ñoù, coù moät caùi nhìn chung veà töông lai.


Caùc Nöõ tu doøng Kín trao traû laïi cho chính phuû tu vieän gaàn traïi taäp trung Auschwitz

Caùc Nöõ tu doøng Kín trao traû laïi cho chính phuû tu vieän gaàn traïi taäp trung Auschwitz.

Varsava - Balan [Apic 3/03/98] - Caùc nöõ tu doøng Kín ñaõ trao traû laïi cho chính phuû Balan ngoâi nhaø hoï ñaõ xöû duïng laøm tu vieän gaàn traïi taäp trung Auschwitz töø naêm 1984, ñeán naêm 1993. Ñaây laø moät ngoâi nhaø haùt cuõ naèm beân ngoaøi khuoân vieân traïi taäp trung, ñaõ töøng ñöôïc Ñöùc Quoác Xaõ xöû duïng ñeå chöùa khí Zyklon B duøng trong caùc loø hôi ngaït.

Naêm 1984, caùc nöõ tu doøng Kín ñaõ bieán nhaø haùt naøy thaønh moät tu vieän vôùi muïc ñích caàu nguyeän cho hoøa bình vaø toân vinh nöõ chaân phöôùc Edith Stein, ngöôøi nöõ tu goác Do Thaùi bò saùt haïi taïi traïi taäp trung Auschwitz.

Tröôùc nhöõng phaûn ñoái cuûa nhöõng ngöôøi Do Thaùi cho raèng Giaùo Hoäi muoán "Coâng Giaùo hoùa" di tích lòch söû naøy, cho neân naêm 1993, tieáp theo nhieàu cuoäc thöông löôïng giöõa Coâng Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo, caùc nöõ tu ñaõ chaáp nhaän doïn ñeán moät nôi khaùc caùch traïi taäp trung Auschwitz khaûong 500 thöôùc. Tu vieän môùi naøy cuõng laø trung taâm thoâng tin, gaëp gôõ ñoái thoaïi vaø caàu nguyeän.


Nöõ tu Katherine Drexel coù theå trôû thaønh vò thaùnh thöù tö cuûa Hoa Kyø

Nöõ tu Katherine Drexel coù theå trôû thaønh vò thaùnh thöù tö cuûa Hoa Kyø.

Hoa Kyø (Washington 3/03/98) - Chaân phöôùc Katherine Drexel, ngöôøi Hoa Kyø, coù theå seõ ñöôïc phong thaùnh sau khi hai ngöôøi bò ñieác ñaõ nghe ñöôïc qua lôøi caàu nguyeän vôùi chaân phöôùc.

Nhaät baùo Inquirer xuaát baûn taïi thaønh phoá Philadelphia vöøa cho bieát nhö treân trong soá ra hoâm thöù Ba 3/03/98. Baûn tin cho bieát caùc giôùi chöùc giaùo hoäi taïi Philadelphia thuoäc bang Pennsylvania vaø Toøa Thaùnh ñang tìm hieåu thöïc hö vieäc moät em trai bò ñieác khoâng chöõa ñöôïc, ñaõ phuïc hoài thính giaùc sau khi gia ñình cuûa em caàu nguyeän vôùi chaân phöôùc Katherine Drexel. OÂng Alexander Palmieri, ngöôøi theo doõi taøi lieäu phong thaùnh cuûa chaân phöôïc taïi Toång Giaùo Phaän Philadelphia cho bieát caùc vieân chöùc cuûa Toøa Thaùnh tin raèng vieäc khoûi beänh cuûa nhöõng ngöôøi treân ñaây laø pheùp laï.

Naêm 1988, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ phong nöõ tu Katherine Drexel leân baäc chaân phöôùc sau khi boä phong thaùnh xaùc nhaän tröôøng hôïp khoûi beänh cuûa moät thanh nieân bò ñieác töø 14 naêm, qua lôøi caàu nguyeän cuûa gia ñình thanh nieân naøy vôùi nöõ tu Katherine Drexel. Theo qui leä, giôø ñaây caàn phaûi coù hai pheùp laï nöõa ñöôïc chöùng thöïc tröôùc khi chaân phöôùc Drexel ñöôïc phong thaùnh. Nöõ tu Katherine Drexel sinh naêm 1858 trong moät gia ñình giaøu coù vaø laø ngauôøi saùng laäp ra Doøng caùc Nöõ Töû cuûa Thaùnh Theå. Doøng ñaõ xaây nhieàu tröôøng hoïc cho caùc em da ñoû vaø da ñen.


Hai ngöôøi baïn, moät Coâng Giaùo, moät Tin Laønh bò baén cheát taïi Baéc Ai Len

Hai ngöôøi baïn, moät Coâng Giaùo, moät Tin Laønh bò baén cheát taïi Baéc Ai Len.

(AFP 3/03/98) - Baéc Ai Len (Poyntzpass) - Toái hoâm thöù Ba 3/03/98, hai ngöôøi baïn, moät Coâng Giaùo, moät Tin Laønh ñaõ bò baén cheát taïi moät quaùn röôïu ôû thaønh phoá Poyntzpass, naèm veà phía Taây Nam thuû ñoâ Belfast cuûa Baéc Ai Len. Thuû phaïm vuï saùt haïi naøy laø hai ngöôøi bòt maët, maø caûnh saùt tin laø nhöõng ngöôøi Tin Laønh cöïc ñoan choáng laïi vieäc trao traû laõnh thoå mieàn Baéc laïi cho Coäng Hoøa Ai Len.

Boä tröôûng Anh ñaëc traùch veà Ai Len, baø Mo Mowlam ñaõ leân aùn haønh ñoäng saùt haïi heøn nhaùt naøy, vaø cho ñaây laø aâm möu cuûa nhöõng keû muoán phaù hoaïi tieán trình hoøa bình taïi Baéc Ai Len. Daân chuùng taïi Baéc Ai Len cuõng heát söùc caêm phaãn tröôùc vuï baïo ñoäng môùi nhaát naøy khi maø naïn nhaân ñeàu laø ngöôøi Coâng Giaùo cuõng nhö Tin Laønh. Tröôùc ñoù, moät tín höõu Coâng Giaùo ñaõ thoaùt cheát trong moät vuï möu saùt khaùc. Chính phuû Anh Quoác ñaõ taïm thôøi ñình chæ trong voøng vaøi tuaàn leã, khoâng cho hai toå chöùc laø Sinn Fein, caùnh chính trò cuûa Quaân Ñoäi Coäng Hoøa Ai Len, vaø ñaûng Daân Chuû Ulster cuûa Tin Laønh, tham döï cuoäc hoøa ñaøm hieän nay, vì caû hai ñaõ vi phaïm thoûa thuaän ngöng chieán.


Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I cuûa Cilixi phaûn ñoái vieäc Thoå Nhó Kyø bieán moät tu vieän Chính Thoáng thaønh khaùch saïn

Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I cuûa Cilixi phaûn ñoái vieäc Thoå Nhó Kyø bieán moät tu vieän Chính Thoáng thaønh khaùch saïn.

Geneve - Thuïy Só [Apic 3/03/98] - Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I, Giaùo Chuû Chính Thoáng mieàn Cilixi thuoäc Giaùo Hoäi Armeni, ñaõ vieát thö keâu goïi toå chöùc Unesco haõy coù nhöõng bieän phaùp caàn thieát ñeå ngaên caûn vieäc chính phuû Thoå Nhó Kyø bieán moät tu vieän Chính Thoáng taïi Saint Markar, phía Baéc Ñaûo Chypre, thaønh moät khaùch saïn.

Ñöôïc thieát laäp hoài theá kyû thöù 4, tu vieän naøy laø moät trung taâm thieâng lieâng vaø vaên hoùa raát quan troïng ñoái vôùi coäng ñoàng Armeni taïi ñaûo Chypre. "Töø naêm 1974, khi Thoå Nhó Kyø xaâm chieám phí Baéc ñaûo naøy, nhöõng ngöôøi Armeni khoâng coøn ñöôïc lai vaõng ñeán tu vieän naøy nöõa. Giaùo Hoäi Chính Thoáng Armeni, döôùi quyeàn cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I, vaãn luoân luoân laø chuû cuûa tu vieän vaø 2,000 maãu ñaát xung quanh tu vieän.

Trong böùc thö gôûi cho toå chöùc Unesco, Ñöùc Thöôïng Phuï Aram I cho bieát chính phuû Thoå Nhó Kyø ñang coù döï aùn bieán tu vieän thaønh moät khaùch saïn 50 phoøng.


Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng leân aùn vieäc xöû duïng nhöõng hieåu bieát trong laõnh vöïc di truyeàn vôùi muïc ñích kyø thò

Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng leân aùn vieäc xöû duïng nhöõng hieåu bieát trong laõnh vöïc di truyeàn vôùi muïc ñích kyø thò.

Roma [Apic 3/03/98] - Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng leân aùn vieäc xöû duïng nhöõng hieåu bieát trong laõnh vöïc di truyeàn hoïc vôùi muïc ñích kyø thò ñoái vôùi con ngöôøi. Laäp tröôøng naøy ñaõ ñöôïc ñöa ra trong thoâng caùo keát thuùc phieân hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù 4 dieãn ra taïi Vatican töø ngaøy 23 ñeán 25 thaùng Hai naêm 1998 vöøa qua.

Theo Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng, vieäc saûn sinh con ngöôøi theo phöông phaùp voâ tính laø hình thöùc taän cuøng cuûa moät söï can thieäp nhaèm leøo laùi söï caáu taïo cuûa boä "gien" ñôn boäi (gen) cuûa con ngöôøi. Ñaây laø moät söï xuùc phaïm traàm troïng ñoái vôùi phaåm giaù cuûa con ngöôøi.

Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà Söï Soáng cuõng baùo ñoäng veà vieäc xöû duïng vieäc chaån ñoaùn tröôùc khi sinh vaø caáy thai sau khi ñöôïc thuï thai trong oáng nghieäm. Ñaây laø nhöõng haønh ñoäng coù tính kyø thò ñoái vôùi nhöõng con ngöôøi khoâng ñöôïc laønh maïnh hay khoâng ñöôïc hoaøn haûo ngay töø nhöõng giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa söï soáng.


Caùc Giaùo Hoäi AÙ Chaâu coù theå giuùp thaêng tieán quan heä giöõa Trung Quoác vaø Toøa Thaùnh

Caùc Giaùo Hoäi AÙ Chaâu coù theå giuùp thaêng tieán quan heä giöõa Trung Quoác vaø Toøa Thaùnh.

(UCAN AS9455.0965 3/03/98) - Nhaät Baûn (Tokyo) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû nhöõng quoác gia AÙ Chaâu caàn phaûi duy trì moái quan heä thaân thieát vôùi Giaùo Hoäi taïi Trung Quoác ñeå giuùp caûi tieán quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Trung Quoác. "Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ôû Trung Quoác laø moät. Ñaây laø quan ñieåm maø chuùng ta ôû beân ngoaøi caàn phaûi yù thöùc. Chuùng ta neân coäng taùc caùch naøo ñeå khoâng gaây theâm chia reõ nhöng ñeå xaây döïng tinh thaàn hoøa hôïp vaø hieäp nhaát.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Linh Muïc Ismael Zuloaga, chuû tòch Hoäi Ñoàng Doøng Teân ôû Ñoâng AÙ (president of Jesuit Conference of East Asia), trong khoùa hoäi thaûo do UÛy Ban Nghieân Cöùu veà Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Trung Quoác, thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn, ñöùng ra toå chöùc. Cha Zuloaga cuõng laø toång thö kyù cuûa Vaên Phoøng Muïc Vuï Coâng Giaùo caùc ngöôøi Hoa taïi Philippines, coù truï sôû taïi Manila. Khoùa hoäi thaûo dieãn ra taïi thuû ñoâ Tokyo hoâm 12/02/9 vöøa qua vôùi söï tham döï cuûa Ñöùc Cha Stephen Fumio Hamao, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät Baûn, vaø caùc Linh Muïc Tu Só nam nöõ.

Moät thuyeát trình vieân khaùc taïi khoùa hoäi thaûo laø Linh Muïc Beda Liu Chia-Cheng, Giaùo Tænh Doøng Teân bao goàm caùc giaùo phaän Hoàng Koâng, Macau, Ñaøi Loan vaø Trung Quoác, Cha Liu Chia-Cheng ghi nhaän raèng giaùo hoäi taïi Hoa Luïc, ñaëc bieät laø taïi nhöõng giaùo phaän ngheøo, caàn coù theâm ôn goïi vaø neân ñöôïc giuùp ñôõ veà maët vaät chaát, tuy nhieân ñaây khoâng phaûi laø vaán ñeà maø moät caù nhaân hay moät toå chöùc naøo thoâi coù theå ñaûm nhieäm ñöôïc. Cha ñeà nghò thieát laäp moät maïng löôùi bao goàm nhöõng ngöôøi saün saøng daán thaân trong coâng taùc naøy.


ÑTC seõ tieáp kieán Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø vaøo saùng thöù Baåy 7/03/98

ÑTC seõ tieáp kieán Ngoaïi tröôûng Hoa Kyø vaøo saùng thöù Baåy 7/03/98.

Vatican - 3.03.98 - Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh chöa coù thoâng caùo naøo veà cuoäc tieáp kieán naøy, nhöng Haõng Thoâng Taán APIC (Agence Presse Internationale Catholique) trong baûn tin ngaøy 3.03.98 loan baùo: Saùng thö Baåy 7.03.98, ÑTC seõ tieáp kieán Baø Madeliene Albright, Ngoaïi Tröôûng Hoøa Kyø trong Ñeàn Vatican. Haõng thoâng taán minh xaùc: ñaây laø nguoàn tin cuûa Ñaïi Söù Quaùn Hoa Kyø caïnh Toøa Thaùnh. Baûn tin noùi roõ: trong cuoäc gaëp gôõ chaéc chaén caùc vaán ñeà Irak, Cuba, Trung Ñoâng vaø caùc moùn nôï quoác teá seõ ñöôïc thaûo luaän giöõa ÑTC vaø Baø Ngoaïi Tröôûng.

Theo phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi giao Hoa Kyø, oâng James Rubin, Baø Ngoaïi Tröôûng seõ neâu leân vaán ñeà Irak vaø Cuba. Töø nhieàu naêm Toøa Thaùnh ñaõ yeâu caàu baõi boû leänh caám vaän cho hai nöôùc naøy. Rieâng ñoái vôùi Cuba, chuyeán vieáng thaêm cuoái thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñöôïc caùc ñaøi truyeàn hình Hoa Kyø truyeàn ñi khaép nöôùc, ñaõ gaây neân aûnh höôûng lôùn lao treân dö luaän quaàn chuùng Hoa Kyø. Veà Trung Ñoâng, ÑTC vaãn luoân luoân chuû tröông duøng ñöôøng loái ngoaïi giao ñeå giaûi quyeát caùc caêng thaúng taïi mieàn naøy. Chieán tranh naêm 1991 taïi vuøng vònh BaTö, ÑTC ñaõ cöïc löïc phaûn ñoái. Laàn naøy Toøa Thaùnh cuõng duøng moïi ñöôøng loái ngoaïi giao ñeå traùnh chieán tranh taïi mieàn naøy. Chuùa Nhaät 1/03/98 vöøa qua, trong giôø ñoïc kinh Truyeàn Tin, ÑTC ñaõ gôïi laïi Thoûa öôùc ñöôïc kyù keát taïi Bagdad giöõa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác vaø Chính phuû Irak. Ngaøi noùi roõ: "Ñaây laø moät thaéng lôïi cuûa Coäng Ñoàng Quoác Teá"; nhöng ngaøi cuõng coâng nhaän raèng khoâng phaûi moïi söï ñaõ ñöôïc giaûi quyeát, vaø Ngaøi noùi theâm: "Tình hình vaãn coøn khoù khaên vaø phöùc taïp; nhöng nieàm hy voïng vaån coøn maïnh meõ".

Cuõng trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin, moät laàn nöõa, ÑTC Gioan Phaoloâ II yeâu caàu Coäng Ñoàng Quoác Teá cöùu xeùt nghieâm chænh vaán ñeà nôï naàn quoác teá cuûa caùc nöôùc ngheøo. Dó nhieân trong cuoäc gaëp gôõ tôùi ñaây giöõa ÑTC vaø Baø Ngoaïi Tröôûng, Hoa Kyø seõ ñöôïc yeâu caàu haønh ñoäng trong muïc tieâu naøy.

Trong dòp naøy, oâng James Rubin, phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi vaø beânh vöïc töï do. Vì theá Hoa Kyø löu yù nhieàu ñeán vieäc ñaùnh giaù veà tình hình maø ÑTC ñaõ coù theå laøm trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba. Sau ñoù, chính phuû coù theå cöùu xeùt ñeán vaán ñeà baõi boû leänh caán vaän cho Cuba.


Tuaàn tónh taâm trong Noäi Thaønh Vatican

Tuaàn tónh taâm trong Noäi Thaønh Vatican.

Vatican - 3.03.98 - Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc giaùo só caáp cao trong Giaùo Trieàu tieáp tuïc.

Trong hai baøi suy tö chieàu thöù Hai 2/03/98, Ñöùc Hoàng Y Korec, vò giaûng thuyeát, ñaõ trình baøy veà: maàu nhieäm cuûa söï döõ maø chuùng ta goïi laø toäi loãi. Vôùi söï loãi phaïm, con ngöôøi phaûn Thieân Chuùa vaø muoán trôû thaønh Thieân Chuùa. Toäi loãi ñaõ vaø coøn ñang gaây neân bieát bao haäu quaû khoác haïi treân theá giôùi vaø trong lòch söû, caùch rieâng trong theá kyû 20 naøy, khi hai "keû ñoäc taøi" , töùc toäi loãi vaø ngöôøi phaïm toäi phaûn boäi), baét ñaàu coi mình nhö laø moät vì Thieân Chuùa cuøng vôùi bao haäu quaû: phoøng gieát ngöôøi baéng khí ñoát, nha tuø, traïi taäp trung, vaân vaân...

Ñöùc Hoàng Y giaûng thuyeát keå laïi nhöõng haäu quaû kinh khuûng taïi Tieäp Khaéc cuûa ngaøi töø naêm 1948 ñeán 1988: 97 ngaøn ngöôøi bò giam tuø bò coi laø keû thuø cuûa cheá ñoä vaø Nhaø Nöôùc; 300 ngaøn trong caùc traïi khoå sai; moät trieäu 200 ngaøn bò tra vaán; 250 ngaøn bò xöû. Trong caùc ngöôøi bò giam tuø coù 200 linh muïc, 6 giaùm muïc, bò xöû ñaõi caùch taøn nhaãn.

Ngaøy nay - Ñöùc Hoàng Y Korec noùi - caùm doå veà xaây moät thôøi ñaïi môùi ("New Age") khoâng coù Thieân Chuùa, ñang trôû laïi.

Trong baøi giaûng saùng thöù Ba 3/03/98, Ñöùc Hoàng Y trình baøy maàu nhieäm cuûa ñôøi soáng Chuùa Kitoâ. Nôi Chuùa Kitoâ, chöông trình cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa ñöôïc thöïc hieän. Tình yeâu Thieân Chuùa trôû neân höõu hình nôi Chuùa Gieâsu, baèng lôøi noùi vaø vieäc laøm. Caùc hoaït ñoäng cuûa Chuùa Kitoâ khoâng phaûi chæ thuoäc veà quaù khöù, maø tieáp tuïc maõi maõi trong Giaùo Hoäi vaø trong caùc Bí Tích.


THÔØI SÖÏ: Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma

THÔØI SÖÏ . Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma.

Theo truyeàn thoáng töø ñôøi Ñöùc Pio XI (1922-1939) , Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vò Giaùo só caáp cao trong Giaùo Trieàu, töø luùc thaønh laäp ñeán nay, ñaõ ñöôïc aán ñònh vaøo Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Voïng. Nhöng roài sau ñoù, Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) dôøi vaøo Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Chay vaø keát thuùc vaøo saùng thöù Baûy tieáp theo. Trong tuaàn tónh taâm, taát caû caùc buoåi tieáp kieán rieâng vaø buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn ngaøy thöù Tö ñeàu ñình chæ.

Vò giaûng tuaàn tónh taâm do chính ÑTC löïa choïn trong caùc vò giaùo só noåi tieáng veà thoâng thaùi vaø nhaân ñöùc töø nhieàu nôi treân theá giôùi. Moãi ngaøy 4 baøi suy nieäm: saùng hai baøi, chieàu hai baøi, vaø baèng tieáng YÙ. Naêm ngoaùi (1997), Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray ñöôïc choïn ñeå höôùng daãn tuaàn tónh taâm. Chính Ñöùc Karol Wojtyla, khi coøn laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI môøi giaûng tuaàn tónh taâm cho Giaùo Trieàu. Naêm nay Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec, ngöôøi Slovak, Giaùm muïc Giaùo Phaän Nitra, moät giaùo phaän coå kính nhaát cuûa mieàn Trung-Ñoâng AÂu, ñöôïc thaønh laäp töø theá kyû thöù IX, (Ñöùc Hoàng Y Korec) ñöôïc chæ dònh giaûng tuaàn tónh taâm taïi Vatican veà ñeà taøi "Chuùa Kitoâ hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi vaãn laø moät" (Thö göûi cho ngöôøi Do thaùi 13, 8). Tuyeân boá treân ñaøi Vatican, Ñöùc Hoàng Y Korec noùi: "Boån phaän cuûa Giaùo Hoäi, cuûa Giaùo Trieàu Roma, cuûa moãi moät ngöôøi trong chuùng ta cuõng laø moät: ñoù laø chieáu doïi baèng lôøi noùi vaø minh chöøng baèng ñôøi soáng cho chaân lyù naøy laø: Chuùa Kitoâ hoâm qua, hoâm nay vaø ñôøi ñôøi vaãn laø moät, cho caùc daân toäc maø chuùng ta tieáp xuùc".

Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec, thuoäc Doøng Teân, naêm nay 74 tuoåi. Cuoäc ñôøi cuûa ngaøi laø moät cuoäc ñôøi "ba chìm baåy noåi chín leânh ñeânh" döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn taïi Tieäp Khaéc (luùc Tieäp Khaéc vaãn coøn laø moät nöôùc, chöa chia thaønh hai quoác gia nhö hieän nay: Coäng Hoøa Tcheøque vaø Coäng Hoøa Slovak). Ngaøi ñöôïc phong giaùm muïc "chui" (thaàm kín) töø naêm 1951. Trong 39 naêm trôøi, luùc ôû tuø, khi taïi ngoaïi vôùi nhöõng coâng vieäc laøm khoâng ai löu yù ñeán.

Naêm 1970, Ñöùc Hoàng Y bò aùn tuø 12 naêm vaø luoân luoân bò coâng an kieåm soaùt. Ngaøi ñaõ phaûi laøm nhöõng coâng vieäc raát taàm thöôøng, nhö söûa chöõa thang maùy. Ngaøi töï haøo raèng: duø trong nhöõng hoaøn caûnh voâ cuøng khoù khaên, ngaøi ñaõ coù theå phong chöùc "chui" ñöôïc 150 linh muïc thuoäc caùc Doøng Tu. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Cuoäc baùch haïi vaø ñaøn aùp taïi Tieäp khaéc, caùch rieâng taïi mieàn Slovak (nôi coù ñoâng ngöôøi Coâng Giaùo hôn caùc mieàn khaùc cuûa Tieäp Khaéc) döõ doäi hôn caû saùnh vôùi caùc nöôùc Ñoâng AÂu khaùc cuõng ñöôùi cheá ñoä coäng saûn.

Ñöùc Hoàng Y Korec nhaán maïnh raèng: cheá ñoä Maùc xít ñaõ giaùo duïc hai theá heä veà thuyeát voâ thaàn, khoâng nhöõng ñaõ phaù huûy neàn giaùo duïc vaø truyeàn thoáng Coâng Giaùo, maø coøn huûy dieät con ngöôøi trong taän thaâm taâm. Ngaøi noùi: "Trong caùc cuoäc chaát vaán cuûa coâng an, toâi ñaõ nhaéc laïi vôùi hoï nhieàu laàn raèng: Kitoâ giaùo khoâng phaûi laø moät cô cheá, hay moät lyù thuyeát, maø laø moät bieán coá cuûa söï soáng vaø söï cheát; vaø chæ coù ñöùc tin môùi coù theå ñem laïi caâu traû lôøi chính xaùc maø thoâi".

Ñöùc Hoàng Y coøn thuaät laïi nhöõng giôø phuùt suy tö, caàu nguyeän laâu daøi trong nhöõng naêm soáng trong nhaø giam: troø chuyeän vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp, daâng thaùnh leã "leùn luùt"; röôïu vaø baùnh thaùnh ñöôïc göûi ñeán caùch "leùn luùt" vaø baèng nhieàu caùch khaùc nhau . Dó nhieân thaùnh leã khoâng theå keùo daøi nhö moät buoåi leã cöû haønh coâng khai theo ñuùng phuïng vuï. Lôøi truyeàn pheùp laø phaàn coát yeáu cuûa thaùnh leã. Trong nhöõng naêm ñöôïc taïi ngoaïi, Ñöùc Cha cö nguï taïi moät caên phoøng nhoû ôû thaønh phoá Bratislava (thuû ñoâ Slovak hieän nay). Ngaøi tieáp xuùc leùn luùt giôùi treû, caùc gia ñình vaø caùc giaùo lyù vieân; an uûi vaø khích leä hoï can ñaûm trong ñöùc tin. Ngaøi cho bieát: nhieàu laàn ñeå traùnh söï kieåm soaùt cuûa coâng an, ngaøi duøng moät oáng daøi, ñeå noùi vôùi caùc ngöôøi muoán gaëp ngaøi, hoaëc môû maùy phaùt thanh nho nhoû, ñeå caûn trôû vieäc ghi aâm cuûa coâng an. Baèng caùch naøy, caùch khaùc, ngaøi ñaõ coù theå giuùp ñôõ tinh thaàn vaø cuûng coá ñöùc tin cuûa nhieàu ngöôøi.

Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baùch haïi, ñaøn aùp Giaùo hoäi, Ñöùc Hoàng Y tuyeân boá: "Ngaøi nuoâi döôõng taâm tình tha thöù, vaø tha thöù thaønh thöïc. Khoâng moät giaän döõ, thuø gheùt naøo caû. Toâi luoân luoân caàu nguyeän cho hoï, vì hoï ñaõ laøm cho toâi neân gioáng caùch naøo ñoù vôùi Chuùa Gieâsu chòu ñau khoå."

Naêm 1989 vaø 1990, cheá ñoä coäng saûn Trung-Ñoâng AÂu vaø böùc töôøng Berlin suïp ñoå, Ñöùc Cha Korec ñöôïc hoaøn toaøn töï do. ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm ngaøi laøm giaùm muïc giaùo phaän Nitra vaø naêm 1991 vinh thaêng Hoàng Y. Thaùng 7 naêm 1995, ÑTC ñaõ vieáng thaêm muïc vuï Coäng Hoøa Slovak. Giaùo Hoäi Slovak, sau nhöõng naêm bò baùch haïi, nay laø moät Giaùo Hoäi coù theå noùi ñang thôøi kyø phuïc höng maïnh meõ, nhieàu ôn keâu goïi linh muïc vaø taän hieàn hôn caùc quoác gia mieàn Trung-Ñoâng AÂu.

Trong giôø ñoïc kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät ñaàu Muøa Chay, ÑTC ñaõ xin caàu nguyeän cho Tuaàn Tónh Taâm. Ngaøi noùi: "Toâi xin anh chò em caàu nguyeän cho toâi vaø toâi cuõng khuyeân moïi ngöôøi, laø tuøy caùc daán thaân cuûa vieäc laøm vaø gia ñình, haõy tìm ra nhöõng giôø phuùt yeân laëng vaø tónh taâm, ñeå laéng nghe tieáng Chuùa; tieáng Chuùa coù theå lieàu bò boùp ngheït trong quay cuoàng cuûa coâng vieäc haèng ngaøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page