Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 03/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi söù ñieäp cho Trung Taâm nghieân cöùu veà Ñieàu Hoøa Sinh Saûn Töï Nhieân

ÑTC göûi söù ñieäp cho Trung Taâm nghieân cöùu veà Ñieàu Hoøa Sinh Saûn Töï Nhieân.

Vatican - 2.03.98 - Nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm (25.7.1968-1998) coâng boá Thoâng Ñieäp "Humanae Vitae" (söï soáng con ngöôøi) cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, ÑTC Gioan Phaoloâ II göûi moät söù ñieäp cho Nöõ Giaùo Sö Anna Cappella, Giaùm Ñoác Trung Taâm Hoïc Hoûi vaø Nghieân Cöùu veà Phöông Phaùp Töï Nhieân cuûa Truyeàn Sinh, thöôøng ñöôïc goïi laø phöông phaùp Billings.

Ñeå kyû nieäm Thoâng Ñieäp baát huû naøy, giaùo sö Anna Cappella cho toå chöùc moät Ñaïi Hoäi vôùi söï tham döï cuûa 900 ngöôøi vaø söï hieän dieän cuûa hai OÂng Baø Billings, töø nhieàu naêm phoå bieán phöông phaùp töï nhieân veà truyeàn sinh vaø ñöôïc Giaùo Hoäi chaáp nhaän. Ñaïi hoäi ñöôïc toå chöùc taïi Beänh Vieän Baùch Khoa Gemelli ôû Roma, töø ngaøy 28.02.98 ñeán heát ngaøy moàng 1 thaùng 3 naêm 1998.

Trong Söù Ñieäp, tröôùc heát ÑTC ca ngôïi nhöõng noã löïc maø Trung taâm ñaõ thöïc hieän trong nhöõng naêm vöøa qua ñeå beânh vöïc söï soáng con ngöôøi. Ngaøi göûi lôøi chaøo thaêm ñeán taát caû caùc vò tham döï Ñaïi Hoäi, caùc thuyeát trình vieân. Ngaøi caàu chuùc cho taát caû, trong nhöõng ngaøy hoïc hoûi, ñaøo saâu moät caùch höõu ích giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo veà "chaân lyù cuûa haønh ñoäng tình yeâu", qua ñoù ñoâi vôï choàng ñöôïc goïi tham döï vaøo coâng vieäc taïo döïng cuûa Thieân Chuùa. Sau ñoù, ÑTC giaûi thích yù nghóa haønh ñoäng cuûa tình yeâu naøy phaùt xuaát bôûi söï trao taëng cho nhau giöõa hai vôï choàng, moät söï trao taëng hoaøn toaøn. Vì theá vieäc tröø thai laø moät haønh ñoäng baát hôïp phaùp, vì noù giôùi haïn vieäc trao taëng hoaøn toaøn, baèng caùch caét ñöùt "moái lieân keát khoâng theå taùch bieät" giöõa hai yeâu toá cuûa haønh ñoäng tình yeâu vôï choàng, töùc laø "yeáu toá hieäp nhaát vaø yeáu toá sinh saûn". Ñaây laø ñieàu ñaõ ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI noùi roõ raøng trong Thoâng Ñieäp cuûa ngaøi veà Söï Soáng Con Nguôøi, nôi soá 12 (Humanae viate, 12).

Sau ñoù, ÑTC giaûi thích söï khaùc bieät giöõa "phöông phaùp tröø thai vaø nhöõng phöông phaùp töï nhieân"; phöông phaùp töï nhieân naøy nhaèm ñi ñeán vieäc truyeàn sinh moät caùch coù traùch nhieäm. Giaùo Hoäi yù thöùc roõ raøng veà nhöõng khoù khaên cuûa vôï choàng trong nhieàu khía caïnh, caùch rieâng trong boái caûnh xaõ hoäi ngaøy nay. Vì theá Giaùo Hoäi, nhö ngöôøi meï, luoân luoân gaàn guõi hoï, ñeå giuùp hoï trong caùc khoù khaên, nhöng ñoàng thôøi cuõng ñeå nhaéc nhôû cho hoï bieát raèng: con ñöôøng giaûi quyeát caùc vaán ñeà cuûa hoï khoâng theå khoâng qua söï toân troïng söï thaät veà tình yeâu cuûa hoï, nhö Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ nhaéc trong Thoâng Ñieäp cuûa ngaøi. "Khoâng laøm giaûm bôùt giaùo lyù cuûa Chuùa Kitoâ, ñoù laø caùch thöùc cao caû ñeå thöïc hieän ñöùc aùi ñoái vôùi caùc linh hoàn" (Humanae Vitae, 29).

Vì theá, ÑTC môøi goïi caùc vò chuû chaên cuûa Giaùo Hoäi thoâng caûm ñoái vôùi caùc ñoâi vôï choàng, ñeå hoï hieåu roõ chaân lyù cuûa tình yeâu cuûa hoï. ÑTC khuyeán khích hoïc hoûi, nghieân cöùu theâm maõi ñeå laøm cho vieäc truyeàn sinh traùch nhieäm ñöôïc trôû neân ñeã daøng hôn vaø chaéc chaên hôn, qua vieäc hoïc bieát nhöõng nhöõng giai ñoaïn coù theå mang thai hay khoâng theå mang thai.

Thoâng Ñieäp Humanae Vitae (veà söï soáng con ngöôøi) ñöôïc coâng boá ngaøy 25.7.1968. Luùc ñoù, thoâng ñieäp naøy ñaõ gaây neân nhieàu phaûn öùng maïnh meõ vaø tieâu cöïc treân caû theá giôùi, khoâng nhöõng trong giôùi chính trò, kinh teá, xaõ hoäi, maø caû nôi moät soáù ngöôøi trong Giaùo Hoäi nöõa. Nhöng sau thôøi gian, thì nay ngöôøi ta môùi nhaän ra raèng: Ñöùc Phaoloâ VI laø "moät vò tieân tri cuûa thôøi ñaïi" vaø laø vò ñaïi aân nhaân cuûa nhaân loaïi.

Neân nhôù raèng: Thoâng ñieäp naøy ñaõ ñöôïc soaïn thaûo trong boán naêm trôøi vôùi söï tham döï cuûa 70 chuyeân vieân noåi tieáng khaép theá giôùi. Söï kieän naøy cho thaáy Giaùo Hoäi laø Meï vaø laø Thaày daïy moät caùch nghieâm chænh. Giaùo Hoäi rao giaûng chaân lyù cuûa Thieân Chuùa cho moïi ngöôøi vôùi taát caû tình yeâu thöông, duø bò choáng ñoái, duø bò baùch haïi.


ÑTC môøi caùc toân giaùo lôùn theá giôùi gaëp nhau taïi Roma naêm 1999

ÑTC môøi caùc toân giaùo lôùn theá giôùi gaëp nhau taïi Roma naêm 1999.

Vatican - 2.03.98 - Thöù hai 2.03.98 Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo veà cuoäc gaëp gôõ giöõa caùc toân giaùo lôùn theá giôùi taïi Roma vaøo naêm 1999.

Thoâng caùo vieát nhö sau: "ÑTC trong Toâng Thö Tertio Millennio Adveniente" (Ngaøn Naêm Thöù Ba) chæ ñònh naêm 1999 laø naêm daønh cho cuoäc gaëp gôõ caùc toân giaùo. Chính trong boái caûnh cuûa caùc saùng kieán chuaån bò cöû haønh Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, UÛy Ban Trung Öông cuûa Naêm Thaùnh 2000 ñaõ uûy thaùc cho Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi lieân toân Ñöùng ra toå chöùc Khoùa hoïp giöõa caùc toân giaùo".

Thoâng caùo vieát tieáp: "Ñöôïc söï chaáp thuaän veà döï aùn, giôø ñaây laø luùc loan baùo laø: vaøo trung tuaàn thaùng 10 naêm 1999, taïi Roma moät Khoùa Hoïp giöõa caùc toân giaùo seõ ñöôïc trieäu taäp, ñeå hoïc hoûi veà ñeà taøi: "Tröôùc ngöôõng cöûa cuûa Ngaøn Naêm thöù Ba, söï coäng taùc giöõa caùc toân giaùo".

Thoâng caùo vieát theâm: "Cuoäc gaëp gôõ ñöôïc chia thaønh nhöõng khoaûng caùch khaùc nhau: seõ coù nhöõng khoùa hoïp khoaùng ñaïi, coâng vieäc laøm töøng nhoùm, moät ngaøy haønh höông, raát coù theå laø Assisi vaø moät ngaøy keát thuùc caàu nguyeän: ngaøy caàu nguyeän goàm coù chay tònh, caàu nguyeän taïi caùc ñòa ñieåm khaùc nhau daønh cho moãi coäng ñoàng toân giaùo vaø moät leã nghi beá maïc ñöôïc toå chöùc taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y Jean Balland

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y Jean Balland.

Vatican - 02.03.98 - Saùng thöù Hai 02.03.98, ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y môùi Jean Balland, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lyon, xaåy ra luùc 4 giôø saùng Chuùa Nhaät 01.03.98 taïi beänh vieän Thaønh phoá, sau moät côn beänh naëng.

ÑTC cho bieát Ngaøi xuùc ñoäng nhaän ñöôïc tin veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y , vöøa ñöôïc taán phong hoâm 21 thaùng 2 vöøa qua.

Ñöùc Coá Hoàng Y laø "moät ngöôøi phuïc vuï Giaùo Hoäi caùch trung thaønh vaø khoâng bieát moûi meät"; sau khi laøm Giaùm Muïc giaùo phaän Dijon vaø Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Reims, ngaøi ñaõ khaùm phaù ra Toång Giaùo Phaän môùi Lyon cuûa ngaøi vôùi nhieät thaønh vaø quaûng ñaïi; naâng ñôõ caùc linh muïc vaø chuûng sinh vôùi tình yeâu thöông cuûa vò chuû chaên". ÑTC baøy toû söï gaàn guõi sau xa cuûa ngaøi vôùi caùc ngöôøi trong gia ñình cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y, vôùi Haøng Giaùo Só vaø vôùi taát caû caùc tín höõu cuûa Toång Giaùo Phaän Lyon.

Ít haøng tieåu söû Ñöùc HY Jean Balland, TGM Lyon:

Sinh taïi Bue (quaän Cher) trong Toång Giaùo Phaän Bourges,
ngaøy 26.07.1934. Ngaøi laø con thöù naêm cuûa moät gia ñình chuyeân ngheà troàng nho.
Töø naêm 1946 ñeán 1953, ngaøi hoïc taïi Tieåu chuûng vieän Bourges.
Sau ñoù ñöôïc göûi ñeán Chuûng Vieän Phaùp ôû Roma, ñeå theo hoïc Ñaïi Hoïc Gregoriana.
Coâng vieäc hoïc ôû Roma bò giaùn ñoaïn töø thaùng 9 naêm 1957 ñeán naêm 1959, vì nghóa vuï quaân dòch taïi Phaùp vaø taïi Algeùrie.
Sau khi maõn thôøi haïn quaân dòch, ngaøi theo hoïc taïi Ñaïi hoïc Sorbonne ôû Paris vaø ñaäu ba Tieán só taïi Ñaïi hoïc naøy: Trieát hoïc, Thaàn hoïc vaø Vaên chöông.
Thuï phong Linh muïc ngaøy moàng 3 thaùng 9 naêm 1963 vaø gia nhaäp giaùo phaän Bourges.
Ngaøy moàng 6 thang 11 naêm 1982, ngaøi ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm muïc Dijon vaø ñöôïc chính ÑHY Albert Decourtray phong chöùc giaùm muïc ngaøy 12/12 cuõng naêm 1982.
Tröôùc khi laøm giaùm muïc, Cha Jean Balland ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï, caùch rieâng laøm giaùo sö Trieát Lyù trong nhieàu naêm taïi Tieåu Chuûng Vieän Bourges vaø Ñaïi Chuûng Vieän mieàn ôû Tours, vaø Ñaïi chuûng vieän Poitiers.
Töø naêm 1973 trôû ñi Cha Balland lo muïc vuï trong mieàn thoân queâ cuûa Quaän Cher (thuoäc Toång Giaùo Phaän Bourges). Naêm 1974, cha ñöôïc boå nhieäm laøm Ñaïi Dieän Ñöùc Giaùm Muïc phuï traùch giôùi noâng thoân vaø kieâm Tuyeân UÙy Phong Traøo C.M.R. (Chreùtiens dans le monde rural,) Tín höõu Kitoâ trong giôùi noâng thoân.
Naêm 1980, cha laøm Toång ñaïi dieän.
Ngaøy 6.11.1982 (nhö vöøa nhaéc treân ñaây), Cha ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc Giaùo phaän Dijon.
Ngaøy 8.8.1988, thaêng Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Reims vaø ngaøy 27.5.1995, ÑTC boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lyon, vaø cuõng laø Toøa Giaùo Chuû nöôùc Phaùp.
Töø naêm 1992 ñeán 1994, Ñöùc Cha Balland ñöôïc Boä Giaùo Duïc Coâng Giaùo Roma trao traùch nhieäm "vieáng thaêm caùc chuûng vieän nöôùc Phaùp".
Naêm 1995, ngaøi laø thaønh vieân cuûa Boä Giaùm Muïc.
Trong Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, töø naêm 1983 ñeán 1988, ngaøi laø thaønh vieân cuûa UÛy Ban giaùm muïc phuï traùch caùc Hoïc Ñöôøng vaø Ñaïi Hoïc.
Töø naêm 1986 ñeán 1988, thaønh vieân cuûa UÛy Ban Giaùm Muïc veà Giaùo Huaán Toân Giaùo.
Töø 1988 ñeán 1994, thaønh vieân cuûa UÛy Ban Giaùm Muïc veà Giaùo Só vaø Chuûng Vieän. Naêm 1990, thaønh vieân cuûa Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp mieàn Baéc.

Vôùi caùi heát cuûa Ñöùc Hoàng Y Jean Balland, Vieän Hoàng Y nay coøn 163 vò, trong soá naøy coù 120 vò duôùi 80 tuoåi vaø 43 vò treân 80 tuoåi. Trong moät thaùng, ba vò Hoàng Y (caû ba döôùi 80 tuoåi) qua ñôøi: Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio (Argentina), cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, qua ñôøi ngaøy 5.2.98, 77 tuoåi; Ñöùc Hoàng Y Antonio Quarracino, ngöôøi Argentina, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Buenos Aires, qua ñôøi 28.2.98, 74 tuoåi vaø Ñöùc Hoàng Y Jean Balland, ngöôøi Phaùp, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lyon, 63 tuoåi.


Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma

Tuaàn tónh taâm cuûa ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma.

Vatican - 02.03.98 - Töø chieàu Chuùa Nhaät 01 ñeán thöù Baûy 7 thaùng 3 naêm 1998, ÑTC vaø caùc Giaùo Só caáp cao trong Giaùo Trieàu Roma tham döï Tuaàn Tónh Taâm, do Ñöùc Hoàng Y Chryzostom Korec, ngöôøi Slovak, giaûng.

Truyeàn thoáng cuûa Tuaàn Tónh taâm trong Vatican coù töø thôøi Ñöùc Pio XI (1922-1939). Ngaøy 20.12.1929, Kim Khaùnh Linh Luïc cuûa ÑTC, ngaøi cho coâng boá Thoâng Ñieäp "Mens Nostra", trong ñoù, sau khi suy tö veà söï quan troïng cuûa vieäc tónh taâm, ngaøi ñaõ quyeát ñònh haèng naêm trong Vatican phaûi coù moät tuaàn tónh taâm. Vaø töø ñoù, tuaàn tónh taâm ñöôïc dieãn ra vaøo Chuùa nhaät thöù nhaát Muøa Voïng.

Naêm 1962, thay vì Tuaàn Tónh Taâm chung, Ñöùc Gioan 23 töï tónh taâm moät mình trong Thaùp San Giovanni trong Vöôøn Vatican, ñeå chuaån bò Coâng Ñoàng chung Vatican 2. Ñöùc Phaoloâ VI aán ñònh laïi Tuaàn tónh taâm taïi Vatican vaøo Chuùa Nhaät thöù nhaát Muøa Chay, vaø vaãn giöõ nhö vaäy cho tôùi nay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page