Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm caùc Vò Hoàng Y môùi laøm thaønh vieân caùc cô quan Toøa Thaùnh

ÑTC boå nhieäm caùc Vò Hoàng Y môùi laøm thaønh vieân caùc cô quan Toøa Thaùnh.

Vatican - 28.2.98 - Saùng thöù Baåy 28.02.98, ÑTC boå nhieäm 20 vò Hoàng Y môùi laøm thaønh vieân caùc Cô Quan Toøa Thaùnh.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Antonio Quarracino

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Antonio Quarracino.

Vatican - 28.02.98 - Ñöùc Hoàng Y Antonio Quarracino, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Buenos Aires, vöøa qua ñôøi saùng 28.02.98, taïi beänh vieän cuûa Thuû ñoâ Argentina, nôi ngaøi ñeán ñieàu trò trong nhöõng ngaøy vöøa qua, thoï 74 tuoåi. Ñöôïc baùo tin buoàn naøy, ÑTC göûi dieän vaên cho Ñöùc Cha Jorge Mario Bergoglio, giaùm muïc phuï taù, ñeå chia buoàn vôùi toaøn Giaùo hoäi ñòa phöông. Ñieän vaên vieát nhö sau: "Ñöôïc tin buoàn veà côn beänh vaø sau ñoù veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y yeâu quí Antonio Quarracino, Toâi göûi ñeán Ñöùc Cha, ñeán Ñöùc Hoàng Y Aramburu, cöïu Toång Giaùm Muïc, ñeán caùc Giaùm Muïc phuï taù, Haøng giao só, caùc Coäng Ñoàng Tu Só Nam, Nöõ vaø Giaùo Daân cuûa Toång Giaùo phaän Buenos Aires, lôøi chia buoàn tha thieát cuûa toâi, keøm theo lôøi caàu nguyeän ñaâng leân Vò Chuû Chaên toái cao, ñeå xin Ngöôøi ban cho Ñöùc coá Hoàng Y söï nghæ an ñôøi ñôøi".

Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán loøng nhieät thaønh quaûng ñaïi cuûa Vò chuû chaên veà muïc vuï trong caùc chöùc vuï khaùc nhau ñaõ ñöôïc trao phoù. Taát caû ñeàu noùi leân tình yeâu vaø söï hieán thaân cao caû cuûa ngaøi vì Phuùc AÂm. Ñaëc bieät ÑTC nhaéc thôøi gian laâu daøi phuïc vuï Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh (CELAM), trong chöùc vuï Toång Thö Kyù, roài Chuû Tòch vaø trong söï coäng taùc vôùi Toøa Thaùnh, minh chöùng loøng yeâu meán Giaùo Hoäi.

Ñieän vaên keát thuùc: "Trong giôø phuùt ñau ñôùn naøy Coäng Ñoàng Giaùo hoäi taïi Buenos Aires vaø bieát bao tín höõu khoùc thöông vò chuû chaên cuûa mình qua ñi, toâi chaân thaønh ban pheùp laønh Toøa Thaùnh nhö daáu hieäu cuûa hy voïng veà chieán thaéng vinh quang cuûa Chuùa phuïc sinh".

Ñöùc Hoàng Y Antonio Quarracino sinh taïi YÙ, trong giaùo phaän Vallo della Lucania ngaøy moàng 8 thaùng 8 naêm 1923. Töø nhoû gia ñình di cö sang Chaâu Myõ Latinh. Thuï phong linh muïc naêm 1945. Ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm Muïc naêm 1962 thôøi Ñöùc Gioan 23. Ngaøi ñaõ quaûn trò caùc giaùo phaän Nueve de Julio, Avellaneda vaø La Plata. Naêm 1990, ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Buenos Aires (thuû ñoâ Argentina). Naêm sau, ñöôïc thaêng Hoàng Y.

Ngoaøi chöùc vuï Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Buenos Aires, Ñöùc Hoàng Y coøn laø Giaùm Muïc cuûa caùc tín höõu thuoäc Leã Nghi Ñoâng Phöông cö truù taïi Argentina, hieän khoâng coù vò baûn quyeàn thuoäc leã nghi naøy. Töø naêm 1982 ñeán 1987, Ñöùc Hoàng Y laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh (CELAM). Trong thôøi gian ngaøi giöõ chöùc vuï chuû tòch, taát caû Chaâu Myõ Latinh baét ñaàu caàu nguyeän vaø chuaån bò trong 9 naêm lieân tieáp ñeå möøng kyû nieäm 500 naêm rao giaûng Tin Möøng taïi luïc ñòa naøy (1492-1992).


ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Panama trình thö uûy nhieäm

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Panama trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 28.02.98 - Saùng thöù Baåy 28/02/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Panama, oâng Mario Antonio Velasquez Fernandez.

Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC nhaéc ngay ñeán moät bieán raát quan troïng cuûa Panama, truøng hôïp vôùi Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000; Ñoù laø Keânh ñaøo Panama trôû laïi chuû quyeàn cuûa Panama vaøo cuoái naêm 1999. Keânh ñaøo Panama, moät kyø coâng cuûa taøi trí cuûa con ngöôøi, noái hai ñaïi döông: Ñaïi Taây Döông vaø Thaùi Bình Döông, theo Kheá Öôùc naêm 1977, töø naêm 2000 seõ trôû laïi chuû quyeàn cuûa Panama, sau 96 naêm döôùi quyeàn quaûn trò cuûa Hoa Kyø. Ñaây laø moät bieán coá ñaày nghóa ñoái vôùi ngöôøi daân Panama, tuy laø moät quoác gia beù nhoû, goàm hôn 2 trieäu daân cö, trong soá naøy 80% laø ngöôøi Coâng Giaùo. Theo Ñöùc Thanh Cha, vieäc keânh Ñaøo Panama trôû laïi chuû quyeàn cuûa Panama laøm taêng hình aûnh vaø vai troø cuûa Panama treân theá giôùi.

Nhöõng cô hoäi môùi veà phaùt trieån xöù sôû thöïc ra keâu goïi caùc nhaø caàm quyeàn Panama haønh doäng ñeå hoaøn thieän hôn nhöõng ñieàu kieän sinh soáng cho daân toäc mình, baèng vieäc phaùt trieån caùc mieàn coøn ôû trong tình traïng ngheøo khoå, söûa laïi nhöõng tai haïi gaây neân bôûi thieân tai, nhöng nhaát laø coå voõ "moät cuoäc phaùt trieån toaøn dieän", khoâng phaûi chæ giôùi haïn vaøo vieäc phong phuù veà vaät chaát maø thoâi.

Theo ÑTC, thì lòch söû hieän taïi cho thaáy roõ: kieåu maãu cuûa vieäc phaùt trieån döïa treân chieàu kích kinh teá maø thoâi ñaõ toû ra "choùng taøn vaø mong manh nhö theá naøo", vöøa hy sinh con ngöôøi hoaëc khai thaùc moät caùch ñieân cuoàng ñaát ñai maø Thieân Chuùa phuù thaùc cho con ngöôøi "quaûn trò moät vôùi traùch nhieäm vaø vôùi söï toân troïng".

Keát thuùc baøi dieãn vaên, ÑTC nhaán maïnh raèng: "Ñoái vôùi caùc ngöôøi Coâng Giaùo, moät boån phaän khoâng theå traùnh neù ñöôïc laø goùp phaàn tích cöïc vaøo loä trình tieán trieån naøy. Duø trong vieäc toân troïng sôû tröôøng cuûa nhaø caàm quyeàn quoác gia, thöïc ra caùc ngöôøi Coâng Giaùo coù theå ñem ñeán cho vieäc phuïc vuï coâng ích, cuøng vôùi nhöõng khaû naêng kyõ thuaät vaø trí tueä cuûa moãi ngöôøi, "tính nhaäy caûm rieâng cuûa mình ñoái vôùi caùc khía caïnh ñaïo ñöùc luaân lyù vaø thieâng lieâng: ñaây laø nhöõng khía caïnh phong phuù hoùa con ngöôøi vaø cuoäc chung soáng xaõ hoäi".


Tin veà Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Long xuyeân

Tin veà Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Long xuyeân.

Vieät Nam - Long xuyeân - 28.02.98 - Ngaøy 26.02.98, Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, goàm Ñöùc OÂng Celestino Migliore, Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh vaø Ñöùc OÂng Barnabeâ Nguyeãn Vaên Phöông, thuoäc Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, sau khi ñaõ ñeán thaêm vaø laøm vieäc vôùi Chính Phuû Vieät Nam taïi Haø Noäi, ñaõ ñeán thò xaõ Long Xuyeân, ñeå thaêm chính quyeàn Tænh An Giang. Phaùi ñoaøn ñaõ ñöôïc UÛy Ban Nhaân Daân tænh An Giang ñoùn tieáp raát aân caàn chu ñaùo.

Saùng ngaøy 27.02.1998, luùc 8 giôø, Phaùi ñoaøn ñaõ ñeán vieáng thaêm Toøa Giaùm Muïc Long Xuyeân. Taïi nhaø thôø chính toøa Long Xuyeân, Phaùi ñoaøn ñaõ daâng thaùnh leã ñoàng teá cuøng vôùi Ñöùc Cha Gioan Baotixita Buøi Tuaàn, Giaùm Muïc Giaùo Phaän Long Xuyeân, vôùi khoaûng 100 linh muïc giaùo phaän, vaø hôn moät ngaøn giaùo daân tham döï thaùnh leã. Thaùnh leã ñaõ dieãn ra heát söùc long troïng, trang nghieâm vaø traøn ñaày tinh thaàn caàu nguyeän, vôùi nhöõng baøi thaùnh ca mang tinh thaàn daân toäc, vôùi baøi giaûng keâu goïi thöïc thi ñieàu raên yeâu thöông cuûa Chuùa Kitoâ.

Sau thaùnh leã, hai Ñöùc OÂng ñaõ noùi ít lôøi chaøo möøng Coäng Ñoàng vaø heát söùc xuùc ñoäng veà chuyeán vieáng thaêm Long Xuyeân laàn naøy.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines keâu goïi baõi boû aùn töû hình

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines keâu goïi baõi boû aùn töû hình.

(Reuters 28/02/98) - Philippines (Manila) - Thöù Baûy 28/02/98 vöøa qua, cuøng vôùi caùc toå chöùc nhaân quyeàn, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Philippines ñaõ keâu goïi toång thoáng Fidel Ramos baõi boû aùn töû hình. Lôøi keâu goïi naøy ñöôïc ñöa ra giöõa luùc caùc giôùi chöùc nhaø giam ñang chuaån bò xöû töû hình trong voøng vaøi thaùng nöõa, moät phaïm nhaân vì toäi haõm hieáp con gaùi cuûa chính oâng.

Ñaây seõ laø phaïm nhaân ñaàu tieân bò töû hình keå töø khi aùn naøy ñöôïc taùi laäp daïo naêm 1994 vaø cuõng laø ngöôøi ñaàu tieân tính töø sau naêm 1976. Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá taïi khoùa hoäi thaûo ôû thuû ñoâ Manila, toå chöùc meänh danh laø "Lieân Minh Choáng AÙn Töû Hình" noùi raèng: gieát moät phaïm nhaân chaúng khaùc naøo töï coi mình laø Thieân Chuùa, moät haønh ñoäng choái boû cô hoäi cuûa toäi nhaân ñeå caûi chính, maø Thieân Chuùa khoâng bao giôø laøm. Tham döï khoùa hoäi thaûo coù khoaûng 300 thaønh vieân caùc toå chöùc nhaân quyeàn, caùc giôùi chöùc giaùo hoäi cuøng vôùi thaân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi ñang chôø laõnh aùn töû hình. Theo thoáng keâ cuûa chính phuû, ñaõ coù khoaûng 500 ngöôøi bò keát aùn töû hình taïi Philippines keå töø naêm 1994.

Baûn tuyeân ngoân khaúng ñònh laø chöa coù moät cuoäc thoáng keâ naøo cho thaáy, aùn töû hình seõ laøm cho ngöôøi ta bôùt phaïm toäi. Thí duï nhö trong thôøi cöïu toång thoáng Ferdinand Marcos, sau khi oâng ra leänh töû hình moät tay truøm buoân ma tuùy thì naïn buoân aù phieän vaãn tieáp dieãn vaø phaùt trieån maïnh hôn nöõa. Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo baøy toû quan ngaïi raèng seõ coù nhöõng ngöôøi hoaøn toaøn voâ toäi bò töû hình laàm. Trong buoåi noùi chuyeän vôùi caùc tham döï vieân, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, toång giaùm muïc Manila ñaõ ghi nhaän nhö sau: "Khi naøo con ngöôøi coøn kieåm soaùt heä thoáng tö phaùp, thì khi ñoù luoân luoân coù choã cho söï sai laàm vaø naïn kyø thò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page