Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaùi ñoaøn toân giaùo Hoa Kyø hoäi kieán vôùi Toång Quyeàn Hoàng Koâng

Phaùi ñoaøn toân giaùo Hoa Kyø hoäi kieán vôùi Toång Quyeàn Hoàng Koâng.

(Reuters 27/02/98) - Hoàng Koâng - Thöù Saùu 27/02/98 vöøa qua, phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñaõ hoäi kieán vôùi oâng Tung Chec-Hwa, Toång Quyeàn Hoàng Koâng. Phaùi ñoaøn vöøa keát thuùc chuyeán vieáng thaêm tìm hieåu veà tình hình töï do toân giaùo taïi Trung Quoác. Tuy goïi ñaây laø moät bieán coá ñaùng nhôù, nhöng caû ba nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñaõ giöõ kín caùc chi tieát vaø nhaän ñònh cuûa caùc ngaøi veà hoaøn caûnh caùc tín höõu taïi Trung Quoác.

Trong moät thoâng caùo sau cuoäc hoäi kieán vôùi oâng Tung Chec Hwa, Rabbi Arthur Shneier, phaùt ngoân vieân cuûa phaùi ñoaøn ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau veà töï do toân giaùo taïi Hoàng Koâng: "Hoàng Koâng coù moät truyeàn thoáng ña nguyeân toân giaùo vaø chuùng toâi bieát raèng anh chò em taïi laõnh thoå naøy luoân daán thaân ñeå duy trì vaø phaùt huy moâi tröôøng nhaém duy trì tình ñoaøn keát giöõa caùc coäng ñoaøn toân giaùo. Chuùng toâi heát söùc thaùn phuïc söï phong phuù cuûa caùc coäng ñoaøn toân giaùo ôû Hoàng Koâng vaø xin caûm ôn ñaõ ñöôïc daønh cô hoäi ñeå tieáp xuùc vôùi caùc coäng ñoaøn toân giaùo trong thôøi gian löu laïi ñaây". Hoàng Koâng hieän nay thuoäc chuû quyeàn cuûa Trung Quoác, tuy nhieân ngöôøi ta chöa thaáy coù daáu hieäu thay ñoåi naøo trong quyeàn töï do toân giaùo cuûa ngöôøi daân taïi cöïu thuoäc ñòa naøy cuûa Anh Quoác. Lieân quan tôùi tình hình töï do toân giaùo taïi mieàn luïc ñòa, Rabbi Shneier ghi nhaän raèng chuyeán vieáng thaêm laø thaønh quaû cuûa cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa chuû tòch Giang Traïch Daân vaø Toång Thoáng Bill Clinton. Töø ñaây, vaán ñeà töï do toân giaùo taïi Trung Quoác seõ trôû thaønh moät chöông trình nghò söï, nhö chöa bao giôø xaûy ra trong quan heä giöõa Hoa Kyø vaø Trung Quoác.


Moät nhaø thôø Coâng Giaùo taïi Berlin ñöôïc ñem baùn

Moät nhaø thôø Coâng Giaùo taïi Berlin ñöôïc ñem baùn.

Berlin - Ñöùc [Apic 27/02/98] - Laàn ñaàu tieân moät nhaø thôø Coâng Giaùo taïi Berlin ñöôïc ñem baùn ñeå xöû duïng cho sinh hoaït khoâng toân giaùo.

Nhaø thôø noùi treân laø nhaø thôø Thaùnh Genevieøvre taïi thò xaõ Foch. Cho ñeán naêm 1944, nhaø thôø naøy thuoäc quyeàn xöû duïng cuûa Giaùo Xöù Quaân Ñoäi Phaùp vaø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa chính phuû Lieân Bang Ñöùc. Vì Toøa Giaùm Muïc khoâng theå ñaûm traùch vieäc tu söûa vaø cuõng chaúng taäu maõi ñöôïc ngoâi nhaø thôø naøy, cho neân chính phuû coù yù ñònh baùn ñi ñeå xöû duïng vaøo moät muïc ñích khoâng toân giaùo.

Ñöùc Hoàng Y Georg Sierzinski, toång giaùm muïc Berlin, ñaõ ñoàng yù treân nguyeân taéc ñeå chính phuû baùn ngoâi nhaø thôø naøy, nhöng vôùi ñieàu kieän ngöôøi mua khoâng ñöôïc xöû duïng vaøo moät muïc ñích baát kính.


Back to Radio Veritas Asia Home Page