Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 25 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn ngaøy thöù Tö (25.02.98)

Buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn ngaøy thöù Tö (25.02.98).

Vatican - 25.02.98 - Saùng thöù Tö 25/02/98, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi.

Caùc ñoaøn YÙ haàu nhö luoân luoân chieám ña soá. Laàn naøy coù 28 ñoaøn, trong ñoù ñoaøn haønh höông töø Benevento (maïn nam nöôùc YÙ) goàm khoaûng 700 ngöôøi vaø nhieàu ñoaøn hoïc sinh, sinh vieân. Caùc ñoaøn haønh höông khaùc ñeán töø Ba Lan (hôn 300), töø Coäng Hoøa Croaùt (100), Coäng Hoøa Slovena (150). Caùc ñoaøn haønh höông Phaùp laàn naøy ñoâng khaùc thöôøng, ña soá laø hoïc sinh, sinh vieân caùc tröôøng vaø caùc giaùo xöù. Töø Thuïy Só coù 4 ñoaøn: 2 ñoaøn noùi tieáng Phaùp, moät tieáng YÙ vaø moät ñoaøn tieáng Ñöùc. Caùc ñoaøn ñöôïc xeáp vaøo soå noùi tieáng Anh coù caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø Anh Quoác, Na Uy, Thuïy Ñieån, Nhaät Baûn vaø Hoa Kyø (ñoâng hôn caû goàm 11 ñoaøn). Caùc ñoaøn noùi tieáng Ñöùc töø Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc (15 ñoaøn), 2 ñoaøn töø Bolzano (Coäng Hoøa YÙ noùi tieáng Ñöùc). Töø Bæ coù hai ñoaøn. Caùc ñoaøn noùi tieáng Taây Ban Nha coù: Taây Ban Nha (7 ñoaøn), Argentina (3 ñoaøn), Mexico (moät ñoaøn goàm 750 ngöôøi). Töø Boà Ñaøo Nha: moät ñoaøn, vaø moät ñoaøn töø Brazil.

Trong baøi giaùo lyù nhaân dòp Ngaøy ñaàu Muøa Chay, ÑTC giaûi thích yù nghóa cuûa Muøa Phuïng Vuï quan troïng naøy.

Vôùi Phuïng Vuï Ngaøy thöù Tö leã Tro, loä trình Muøa Chay baét ñaàu vaø keát thuùc trong bieán coá trung taâm cuûa Naêm Phuïng Vuï ñöôïc cöû haønh trong Ba Ngaøy tröôùc Leã Phuïc Sinh, kyû nieäm cuoäc Töû Naïn vaø Cuoäc Phuïc Sinh cuûa Chuùa Kitoâ.

Chuùa Gieâsu qua 40 ñeâm ngaøy trong sa maïc, tröôùc khi khôûi söï söù meänh cuûa Ngöôøi. ÑTC noùi: "Hoâm nay ñaây, chuùng ta ñöôïc môøi goïi vaøo trong Muøa quan troïng cuûa vieäc suy tö vaø cuûa caàu nguyeän ñeå tieán treân ñöôøng leân Ñoài Calvario vaø ñeå caûm nghieäm nieàm vui cuûa Cuoäc Phuc Sinh. Khôûi söï thôøi gian saùm hoái naøy baèng moät cöû chæ yù nghóa laø vieäc boû tro treân ñaàu. Cöû chæ naøy, trong khi nhaéc nhôû chuùng ta veà söï phuø phieám cuûa ñôøi traàn gian, keâu goïi chuùng ta nghó ñeán söï caàn thieát cuûa moät daán thaân quaûng ñaïi veà tu ñöùc. Qua daán thaân naøy, phaùt xuaát quyeát ñònh can ñaûm thöïc hieän khoâng phaûi yù muoán rieâng cuûa mình, maø thaùnh yù cuûa Cha treân trôøi, theo göông Chuùa Kitoâ". ÑTC giaûi thích cöû chæ boû tro treân ñaàu: cöû chæ khieâm nhöôøng naøy môøi goïi chuùng ta: "Haõy trôû laïi vaø haõy tin vaøo Phuùc AÂm", phaûn laïi cöû chæ kieâu ngaïo cuûa Adam vaø Eva khoâng vaâng phuïc: vieäc baát phuïc tuøng naøy tieâu dieät moái quan heä thieát nghóa vaãn coù giöõa Thieân Chuùa vaø taïo vaät. Duø ñaõ laõnh bí tích Röûa Toäi xoùa boû toäi toå toâng, con ngöôøi vaãn bò caùm doã soáng trong kieâu caêng töï laäp khoûi Thieân Chuùa vaø luoân luoân choáng laïi tha nhaân. Vì theá yù nghóa vaø söï caàn thieát cuûa Muøa Chay daãn ñöa chuùng ta ñeán vieäc trôû laïi qua caàu nguyeän, saùm hoái vaø nhöõng cöû chæ lieân ñôùi huynh ñeä, giuùp ñoát leân, hoaëc gia taêng trong ñöùc tin, tình thieát nghóa vôùi Chuùa Gieâsu, giaûi thoaùt chuùng ta khoûi nhöõng höùa heïn haõo huyeàn veà haïnh phuùc traàn gian.

ÑTC nhaéc laïi lôøi Thaùnh Leo Caû Giaùo Hoaøng noùi leân moät trong caùc baøi giaûng Muøa Chay cuûa ngaøi: "Caùc vieäc cuûa nhaân ñöùc khoâng coù, neáu khoâng coù thöû thaùch cuûa caùm doã; khoâng coù moät ñöùc tin naøo maø khoâng coù nhöõng töông phaûn; khoâng coù cuoäc chieán ñaáu naøo maø laïi khoâng coù thuø ñòch; khoâng coù cuoäc chieán thaéng naøo maø laïi khoâng phaûi chieán ñaáu. Ñôøi soáng cuûa chuùng ta ñi qua giöõa caùc möu chöôùc vaø caùc cuoäc chieán ñaáu. Neáu chuùng ta khoâng muoâùn bò löôøng gaït, chuùng ta phaûi tænh thöùc; neáu chuùng ta muoán chieán thaéng, chuùng ta phaûi chieán ñaáu". ÑTC khuyeân: "Anh chò em raát thaân meán, chuùng ta haõy ñoùn nhaän lôøi môøi goïi naøy! Lôøi môøi goïi naøy ñoøi moät kyû luaät khaét khe, nhaát laø trong boái caûnh xaõ hoäi ngaøy nay, thöôøng bò ñaùnh ñaáu bôûi vieäc khoâng daán thaân vaø bôûi thuyeát voâ thaàn thöïc haønh".

Trong Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù 2000, ÑTC nhaéc laïi lôøi ngaøi ñaõ vieát trong Toâng Thö "Tertio Millennio Adveniente" (Ngaøn Naêm thöù ba gaàn keà): "Caàn phaûi khaùm phaù Chuùa Thaùnh Thaàn nhö Ñaáng xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa trong lòch söû vaø chuaån bò cuoäc hieån linh hoaøn toaøn cuûa Ngöôøi trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, baèng vieäc linh hoaït con ngöôøi nôi noäi taâm vaø baèng vieäc laøm cho moïc leân nôi taâm hoàn con ngöôøi nhöõng haït gioáng cuûa ôn cöùu roãi, sau cuøng, seõ thöïc hieän trong ngaøy taän theá". ÑTC nhaán maïnh: "Vì theá chuùng ta haõy ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn trong Muøa ñaëc bieät naøy; chính Chuùa Thaùnh Thaàn, ñeå chuaån bò söù meänh cuûa Chuùa Gieâsu, ñaõ daãn ñöa Ngöôøi vaøo trong sa maïc cuûa caùm doã vaø cuûa söùc maïnh sau naøy trong giôø thöû thaùch baèng vieäc theo Ngöôøi trong Vuôøn Caây Daàu cho tôùi Ñoài Golgotha. Chuùa Thaùnh Thaàn ôû beân chuùng ta qua ôn cuûa caùc Bí Tích. Caùch rieâng trong Bí tích Hoøa Giaûi Ngöôøi daãn ñöa chuùng ta, treân con ñöôøng thoáng hoái vaø thuù toäi, tieán ñeán caùnh tay thöông xoùt cuûa Chuùa Cha".

Sau cuøng ÑTC caàu chuùc Muøa Chay trôû neân cho moãi tín höõu Kitoâ cô hoäi thuaän tieän cho con ñöôøng trôû laïi: con ñöôøng trôû laïi naøy laø neàn taûng vaø khoâng theå boû qua trong Bí Tích Thoáng Hoái. Vaø vieäc trôû laïi laø ñieàu kieän ñeå tieán ñeán moät kinh nghieäm thaân maät hôn vaø saâu xa hôn cuûa Tình Yeâu Chuùa Cha. "Xin Meï Maria theo doõi chuùng ta treân loä trình Muøa Chay naøy!.

Sau ñoù, ÑTC löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc tieáng Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, roài ngaøi chaøo moät soá ñoaøn haønh höông. Tröôùc khi keát thuùc buoåi tieáp kieán chung, ÑTC noùi ñeán tình hình taïi Sierra Leone. Ngaøi noùi: "Caùc tin töùc gaây lo laéng nhieàu ñeán töø nhieàu mieàn Chaâu Phi, caùch rieâng töø Sierra Leone, vaãn tieáp tuïc ñöôïc göûi veà Toøa Thaùnh. Taïi Sierra Leone nhöõng phe ñoái laäp ñang chieán ñaáu choáng nhau, gaây neân nhöõng ñau khoå traàm troïng cho caùc daân toäc yeâu quí taïi ñaây". ÑTC noùi tieáp: "Toâi nghó ngay ñeán 5 tu só bò baét coùc: caùc vò naøy laø nhöõng nhaø truyeàn giaùo coù nhieàu coâng nghieäp thuoäc Doøng Thaùnh Gioan Thieân Chuùa vaø Doøng Thaùnh Augustino. Tin töùc veà soá phaän cuûa 10 Tu Só vaø Nöõ Tu trong Giaùo Phaän Makeni, ñöôïc phuù thaùc cho vieäc chaêm soùc muïc vuï cuûa Ñöùc Cha Biguzzi, thuoäc Tu Hoäi Truyeàn Giaùo Saveriano, cuõng ñaùng lo ngaïi nhö vaäy". ÑTC keát thuùc: "Öôùc gì söï baûo ñaûm lôøi caàu nguyeän vaø tình lieân ñôùi cuûa toâi cuõng nhö cuûa toaøn Giaùo Hoäi ñeán vôùi caùc nhaø truyeàn giaùo naøy vaø daân toäc Sierra Leone".


ÑTC chuû söï Leã Nghi Laøm Pheùp vaø Boû Tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Nöõ Sabina treân ñoài Aventino

ÑTC chuû söï Leã Nghi Laøm Pheùp vaø Boû Tro taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Nöõ Sabina treân ñoài Aventino.

Roma - 25.02.98 - Luùc 16g30, Ngaøy ñaàu Muøa Chay, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Nöõ Sabina treân ñoài Aventino, ÑTC chuû söï Leã Nghi Laøm Pheùp vaø Boû Tro treân ñaàu caùc Vò Hoàng Y, Giaùm Muïc, Linh Muïc thuoäc hai Doøng Thaùnh Ña Minh vaø thaùnh Bieån Ñöùc, moät soá ñaïi dieän Nöõ Tu vaø anh chò em giaùo daân.

ÑTC khoâng cöû haønh Thaùnh Leã. Ngaøi chæ giaûng, laøm pheùp vaø boû Tro; cuoái Thaùnh Leã ngaøi ban pheùp laønh. Thaùnh leã do Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, töôùc hieäu Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina, chuû söï.

Giaûng trong Thaùnh leã, ÑTC noùi ñeán vieäc thoáng hoái. Ngaøi tröng laïi lôøi tieân tri Gioele (baøi ñoïc nhaát Phuïng Vuï hoâm nay): "Haõy trôû laïi vôùi Ta heát loøng". Roài lôøi Thaùnh Vònh 50 cuûa Vua Davit coâng nhaän toäi loãi mình vaø xin ôn tha thöù cuûa loøng thöông xoùt Chuùa: "Con ñaõ choáng laïi Chuùa, con ñaõ phaïm toäi choáng laïi Chuùa maø thoâi... Con ñaõ sinh ra trong toäi loãi; meï con ñaõ thuï thai con trong toäi loãi. Laïy Chuùa xin röûa saïch con khoûi moïi toäi loãi. Con nhaän bieát toäi loãi cuûa con; toäi loãi cuûa con luoân luoân ôû tröôùc maét con. Laïy Chuùa, xin thöông xoùt con theo loøng töø bi cuûa Chuùa; trong tình yeâu thöông voâ bôø beán cuûa Chuùa, xin xoùa toäi loãi cuûa con".

ÑTC khuyeân moïi ngöôøi haõy duøng Muøa Chay, cô hoäi thuaän tieän, ñeå trôû veà vôùi Thieân Chuùa, ñeå chuaån bò trong 40 ngaøy hoàng aân Leã Phuïc Sinh. "Laïy Chuùa, xin taïo neân cho con moät taâm hoàn môùi, moät tinh thaàn môùi. Xin röûa saïch con vaø con seõ trôû neân traéng nhö tuyeát".

Ñeàn Thôø Thaùnh Sabina laø moät trong caùc ñeàn thôø coå kính cuûa Roma vaø ñöôïc baûo toàn nhieàu hôn caû trong kieán truùc nguyeân thuûy. Ñöôïc xaây caát theá kyû thöù naêm, döôùi Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Celestino ñeä nhaát (giöõa nhöõng naêm 422 vaø 432). Töø naêm 595, Ñeàn Thôø naøy ñöôïc chæ ñònh laø "Statio quaresimalis" (Chaëng Muøa Chay thöù nhaát) cuûa Roma, khi Ñöùc Thaùnh Gregorio Caû Giaùo Hoaøng ñöa Muøa Chay leân tröôùc ít ngaøy (vaøo thöù Tö), ñeå Muøa Chay thöïc söï goàm 40 ngaøy Chay vaø chính Thaùnh Giaùo Hoaøng chæ ñònh Ñeàn thôø Sabina laøm "Chaëng thöù nhaát cuûa Muøa Chay.

Thöù Tö Leã Tro ngaøy 24.02.1221, Thaùnh Ña Minh vaø caùc Thaøy Doøng cuûa Ngaøi ñoùn tieáp Ñöùc Giaùo Hoaøng Honorio ñeä Tam trong nhaø thôø Thaùnh Sabina, ñöôïc chính Ñöùc Honorio ban taëng Thaùnh Nhaân naêm tröôùc, ñeå laøm Truï sôû cuûa Doøng. Truyeàn thoáng ÑTC khai maïc Muøa Chay taïi Ñeàn thôø Sabina bò giaùn ñoaïn moät soá laàn trong lòch söû: trong nhöõng naêm caùc vò Giaùo Hoaøng bò ñaày taïi Avignon (1305-1376), moät thôøi gian ngaén theá kyû 16 vaø sau khi Ñöùc Celmente 13 cöû haønh laàn sau cuøng naêm 1769. Ñöùc Gioan 23 laáy laïi truyeàn thoáng naøy naêm 1960 vaø töø ñoù Ñöùc Phaoloâ VI vaø Gioan Phaoloâ II vaãn tieáp tuïc truyeàn thoáng toát ñeïp naøy cho ñeán ngaøy nay.


Giaùo Hoäi UÙc chia reõ vì cuoäc dieãn haønh cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi

Giaùo Hoäi UÙc chia reõ vì cuoäc dieãn haønh cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi.

(AFP 25/02/98) - Australia (Sydney) - Thöù Tö vöøa qua, moät vò muïc sö thuoäc Giaùo Hoäi Hieäp Nhaát (Uniting Church) cuûa Australia ñaõ caûnh caùo seõ daãn ñöa haøng traêm tín höõu rôøi boû giaùo hoäi naøy, sau khi 15 vò muïc sö khaùc quyeát ñònh seõ tham döï cuoäc dieãn haønh haèng naêm cuûa toå chöùc cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi.

Giaùo Hoäi Hieäp Nhaát laø moät Giaùo Hoäi Tin Laønh lôùn haøng thöù 3 taïi Australia vôùi khoaûng 1,2 trieäu tín höõu. Cuoäc dieãn haønh cuûa toå chöùc ñoàng tính luyeán aùi noùi treân laø moät trong caùc bieán coá maøu meø nhaát cuûa Australia vôùi söï tham döï cuûa haøng chuïc ngaøn ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi ñeán töø caùc nöôùc treân theá giôùi, vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi theo doõi.

Muïc sö Fred Nile, moät daân bieåu ñaïi dieän bang New South Wales, ñaõ goïi cuoäc dieãn haønh naøy laø söï phoâ tröông quang caûnh thoâ tuïc (obscene spectacle). Naêm ngoaùi, cuõng chính vì muïc sö naøy ñaõ toå chöùc moät buoåi canh thöùc caàu nguyeän tröôùc ngaøy dieãn haønh ñeå xin Thieân Chuùa tha thöù cho Australia vì nhöõng ñieàu thoâ tuïc nhö vaäy.

Trong nhöõng thaùng gaàn ñaây, Giaùo Hoäi Hieäp Nhaát cuûa Australia ñaõ coù nhieàu cuoäc tranh luaän soâi noåi giöõa moät beân uûng hoä vaø beân choáng ñoàng tính luyeán aùi, vaø caùc nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi naøy e ngaïi raèng vaán ñeà naøy seõ gaây aûnh höôûng nghieâm troïng cho tình ñoaøn keát giöõa caùc tín höõu vôùi nhau.


Giaùo Chuû Chính Thoáng Hy Laïp vaøo nhaø thöông

Giaùo Chuû Chính Thoáng Hy Laïp vaøo nhaø thöông.

(AFP 25/02/98) - Hy Laïp (Athens) - Giaùo Chuû Chính Thoáng Hy Laïp, Ñöùc Thöôïng Phuï Seraphim Tikas, 84 tuoåi, ñaõ ñöôïc ñöa vaøo nhaø thöông hoâm thöù Ba 24/02/98 sau khi ngaøi coù daáu hieäu bò soát cao vaø nhieãm phoåi.

Moät nguoàn tin töø beänh vieän cho bieát, Ñöùc Thöôïng Phuï bò beänh thaän trong voøng 4 naêm qua vaø vieäc ngaøi vaøo nhaø thöông cuõng laø ñeå ngaên ngöøa bieán coá coù theå xaûy ra. Toång Giaùm Muïc Chính Thoáng Hy Laïp noùi raèng, söùc khoûe cuûa ngaøi ñaõ oån ñònh laïi sau khi maùu trong cô theå ngaøi ñöôïc loïc baèng maùy. Ñöùc Thöôïng Phuï Seraphim ñöôïc coi laø moät nhaø aùi quoác baûo thuû vaø cöùng raén. Ngaøi leân giöõ chöùc laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Chính Thoáng Hy Laïp keå töø naêm 1974. 95% toång soá daân Hy Laïp theo Chính Thoáng Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page