Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chieán dòch Muøa Chay cuûa UÛy Ban CCFD

Chieán dòch Muøa Chay cuûa UÛy Ban CCFD.

Paris - Phaùp [Apic 24/02/98] - Chieán dòch Muøa Chay naêm 1998 cuûa Toå Chöùc CCFD, töùc uûy ban choáng ñoái vaø coå voõ phaùt trieån cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, coù chuû ñeà "Taát caû cuøng nhau xaây döïng neàn kinh teá lieân ñôùi".

Chieán dòch Muøa Chay cuûa Toå Chöùc CCFD goàm boán giai ñoaïn: linh hoaït vaø cöû haønh trong caùc giaùo xöù, töø ngaøy 13 ñeán 29/3/98, gaëp gôõ taïi caùc giaùo phaän vôùi 5 vò Giaùm Muïc ñeán töø 5 luïc ñòa, quyeân tieàn treân toaøn nöôùc Phaùp, vaø cuoái cuøng ngaøy 4/4/98 cöû haønh troïng theå taïi Sarcelles, ngoaïi oâ Paris ngaøy "nhöõng vuøng ñaát treû cuûa töông lai".

OÂng Gibert Auger, giaùm ñoác cuûa Toå Chöùc CCFD, xaùc ñònh raèng chieán dòch Muøa Chay naêm nay ñöôïc ñaët duôùi daáu hieäu cuûa söï chia seû vaø muøa chay laø thôøi hoaùn caûi trong ñôøi thöôøng cuõng nhö trong söï gaëp gôõ vôùi tha nhaân.

Toå chöùc CCFD ñöôïc caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp thaønh laäp hoài naêm 1961 nhaèm ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Gioan 23 khi Toå Chöùc Löông Noâng cuûa Lieân Hieäp Quoác tung ra chieán dòch choáng ñoái.

Hieän nay toå chöùc naøy taøi trôï cho 450 döï aùn treân khaép theá giôùi vaø moät maïng löôùi thieän nguyeän goàm 20 ngaøn ngöôøi.


Löôøi bieáng laø ñi ngöôïc laïi vôùi söù ñieäp cuûa Phuùc AÂm

Löôøi bieáng laø ñi ngöôïc laïi vôùi söù ñieäp cuûa Phuùc AÂm.

(EWTN 24/02/98) - Paraguay (Caacupe) -Trong baøi giaûng thaùnh leã vaøo Chuùa Nhaät 22/02/98 vöøa qua, Ñöùc Cha Clandio Limenez, Giaùm Muïc Caacupe beân Paraguay ñaõ caûnh caùo caùc tín höõu raèng: löôøi bieáng laø ñi ngöôïc laïi vôùi söù ñieäp cuûa Phuùc AÂm, tuy nhieân caûnh löôøi bieáng cuûa con ngöôøi vaãn ñaày daãy trong xaõ hoäi ngaøy nay.

Thaùnh leã hoâm Chuùa Nhaät 22/02/98 vöøa qua ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Caacupe. Vôùi nhöõng lôøi maïnh meõ, Ñöùc Cha Jimenez ñaõ noùi nhö sau: "Phuùc AÂm laø baøi hoïc muoân thuôû veà göông can ñaûm, loøng roäng löôïng vaø söï chaêm chæ. Löôøi bieáng khoâng chæ laø moät vaán ñeà nan giaûi cuûa xaõ hoäi nhöng coøn ñi ngöôïc laïi vôùi giaùo huaán cuûa Ñöùc Tin. Tin Möøng leân aùn nhöõng keû löôøi bieáng, nhöng khoâng coá gaéng ñi tìm vieäc laøm töû teá, nhöõng ngöôøi coù tieàn mua bia röôïu ñeå uoáng, nhöng laïi khoâng nuoâi aên cho con caùi. trôû thaønh moät Kitoâ höõu coù nghóa laø laõnh nhaän traùch nhieäm cuûa mình tröôùc xaõ hoäi vaø laø ngöôøi saün saøng coäng taùc trong vieäc nuoâi döôõng moät neàn vaên hoùa cuûa coâng bình vaø hoøa giaûi".

Vò Giaùm Muïc Caacupe ñaõ ñöa ra nhaän ñònh cuûa ngaøi veà maãu göông cuûa moät tín höõu Kitoâ baèng lôøi leõ nhö sau: "Tín höõu Coâng Giaùo khoâng sôï ñoùi ngheøo, ñau khoå vaø nhöõng vaán naïn trong cuoäc soáng, nhöng hoï khoâng coäng taùc vôùi ñoùi khoå baèng moät thaùi ñoä yeáu ñuoái, thieáu nghò löïc ñeå ñöông ñaàu vôùi nhöõng thaùch ñoá trong cuoäc soáng. Khaû naêng cuûa moãi ngöôøi trong vieäc laõnh nhaän khoå ñau, chia seû mang thaùnh giaù vôùi Ñöùc Kitoâ, khoâng theå ñöôïc duøng laøm bình phong ñeå traùnh neù coâng vieäc naëng nhoïc ñeå roài trôû thaønh naïn nhaân cuûa söï khoå cöïc.


Ñöùc Cha Gaillot bò toá caùo "ñaïo vaên"

Ñöùc Cha Gaillot bò toá caùo "ñaïo vaên".

Paris - Phaùp [Apic 24/02/98] - Ñöùc Cha Jacques Gaillot, cöïu giaùm muïc Evreux, Phaùp, vaø nay laø giaùm muïc hieäu toøa Partenia, hieän nay ñang gaëp raéc roái vôùi nhaø xuaát baûn Golias.

Nhaø xuaát baûn naøy caùo buoäc raèng trong cuoán saùch môùi xuaát baûn coù töïa ñeà "côn caùm doã cuoái cuøng cuûa Ma Quæ", Ñöùc Cha Gaillot ñaõ "aên caép" phaàn lôùn töø taùc phaåm "söï trôû laïi cuûa Ma Quæ" cuûa nhaø xaõ hoäi hoïc Paul Arieøs. Ñöôïc bieát nhaø xuaát baûn Golias laø moät trong nhöõng cô sôû in aán ñaõ töøng uûng hoä vò giaùm muïc naøy khi ngaøi coù laäp tröôøng töông phaûn vôùi giaùo huaán chung cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp vaø Giaùo Hoäi. Theo nhöït baùo "Giaûi Phoùng", Ñöùc Cha Gaillot phaûi ñeàn buø cho taùc giaû Paul Aries vaø ruùt laïi cuoán saùch cuûa mình, neáu khoâng, coù theå bò ñöa ra toøa vì toäi "ñaïo vaên".


Theû tín duïng cho caùc nhaø truyeàn giaùo Tin Laønh taïi Argentina

Theû tín duïng cho caùc nhaø truyeàn giaùo Tin Laønh taïi Argentina.

Bueros Aires - Argentina [Apic 24/02/98] - Moät ngaân haøng vaø moät toå chöùc truyeàn giaùo taïi Argentina vöøa tung ra thò tröôøng moät loaïi theû tín duïng ñaëc bieät daønh cho caùc muïc sö vaø caùc nhaø truyeàn giaùo Tin Laønh.

Treân nguyeân taéc, ñeå ñöôïc caáp theû tín duïng, caàn phaûi coù ít nhöùt laø 1000 ñoâ la. Nay vôùi loaïi theû tín duïng ñaëc bieät naøy, caùc muïc sö vaø caùc nhaø truyeàn giaùo Tin Laønh khoâng caàn phaûi coù moät soá tieàn baûo chöùng nhö theá.

OÂng Erin Carneri, moät nhaø truyeàn giaùo Tin Laønh vaø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò cuûa Hôïp Taùc Xaõ Truyeàn Giaùo caáp phaùt theû tín duïng, ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Ngaøy nay, neáu Chuùa Gieâsu phaûi ñi rao giaûng, haún ngaøi phaûi coù moät maùy bay tröïc thaêng vaø moät theû tín duïng ñeå coù theå ñi nhanh hôn. Caùc tín höõu Kitoâ phaûi thích nghi vôùi thôøi ñaïi môùi". OÂng Carneri giaûi thích: "Theû tín duïng naøy daønh rieâng cho caùc nhaø truyeàn giaùo taïi Argentina".


Chuû Tòch Fidel Castro cuûa Cuba leân aùn phaù thai

Chuû Tòch Fidel Castro cuûa Cuba leân aùn phaù thai.

(AFP 24/02/98) - Cuba (Havana) - Chuû Tòch Fidel Castro cuûa Cuba vöøa leân tieáng choáng laïi phaù thai vaø keâu goïi neân caûi tieán chöông trình giaùo duïc phaùi tính trong caû nöôùc.

Trong baøi dieãn vaên taïi Quoác Hoäi vaøo thöù Ba 24/02/98, vaø cuõng laø ngaøy quoác hoäi baàu oâng vaøo chöùc vò laõnh ñaïo theâm 5 naêm nöõa, oâng Castro khaúng ñònh laäp tröôøng choáng phaù thai khi oâng leân aùn vieäc thöôøng xuyeân xöû duïng phaù thai nhö laø moät phöông thöùc ñeå ngaên ngöøa caùc vuï mang thai ngoaøi yù muoán. OÂng noùi nhö sau: "Chuùng ta choáng phaù thai. Phaù thai khoâng neân ñöôïc duøng nhö moät phöông phaùp choáng sinh saûn bôûi vì noù laø ñieàu nguy haïi cho söùc khoûe".

Trong heä thoáng y teá cuûa chính phuû Cuba, phuï nöõ Cuba deã daøng xin ñöôïc phaù thai vaø mieãn phí. Chieáu theo caùc con soá ñöôïc coâng boá, Cuba laø moät trong nhöõng nöôùc coù tæ leä phaù thai cao nhöùt. ÑTC Gioan Phaoloâ II, trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba, ñaõ maïnh meõ leân aùn moïi hình thöùc phaù thai vaø ngaøi cuõng chæ trích cuoäc soáng tính duïc höôûng thuï, bôûi vì ñaây laø moät trong caùc nguyeân nhaân daãn tôùi phaù thai. Cuõng trong baøi dieãn vaên cuûa oâng, chuû tòch Fidel Castro noùi oâng tin raèng ngöôøi daân coù quyeàn töï do löïa choïn, tuy nhieân söï töï do löïa choïn ñoù cuõng ñi keøm vôùi traùch nhieäm phaûi xöû duïng noù nhö theá naøo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page