Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


THÔØI SÖÏ: Söù Ñieäp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba göûi Coäng Ñoàng Coâng Giaùo vaø toaøn daân

THÔØI SÖÏ: Söù Ñieäp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba göûi Coäng Ñoàng Coâng Giaùo vaø toaøn daân.

Cuba - (23/02/98) - "Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ laø moät moät böôùc roõ raøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ trong lòch söû cuûa chuùng ta". Ñaây laø nhöõng lôøi môû ñaàu cuûa söù ñieäp caùc Giaùm Muïc Cuba göûi Coäng Ñoàng Coâng Giaùo vaø toaøn daân, ñöôïc phoå bieán qua caùc Haõng Thoâng Taán quoác teá ngaøy 23 thaùng 2 vöøa qua, sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II (21-25.01.98) taïi nöôùc naøy. Caùc Giaùm Muïc nhaán maïnh raèng: "Ñaây laø moät chuyeán vieáng thaêm ñaày höùa heïn toát ñeïp khoâng nhöõng cho Cuba maø coøn cho taát caû Chaâu Myõ nöõa".

Caùc Giaùm Muïc Cuba tin chaéc raèng chuyeán vieáng thaêm, ñaõ ñöôïc chôø ñôïi töø laâu vaø ñöôïc chuaån bò bôûi "nhöõng khoù khaên, caàu nguyeän vaø hy sinh cuûa taát caû moät naêm", seõ ñem laïi nhöõng thaønh quaû thieâng lieâng doài daøo khoâng nhöõng trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi, nhöng coøn trong caû ñôøi soáng quoác gia nöõa".

Caùc Giaùm Muïc vieát: "Ñöôïc ñoùn tieáp vôùi söï noàng haäu, chaân thaønh, vôùi haân hoan hoàn nhieân, trong taát caû caùc mieàn töø Baéc tôùi Nam, töø Ñoâng sang Taây, nhö "Moät Ngöôøi Thaân cuûa chuùng ta", "Vò Giaùo Hoaøng truyeàn giaùo" ñaõ gaây xuùc ñoäng nôi taâm hoàn cuûa ngöôøi daân Cuba, giôùi treû cuõng nhö caùc ngöôøi ñöùng tuoåi, caùc ngöôøi giaø laõo, ngöôøi tín höõu Kitoâ, cuõng nhö ngöôøi khoâng coù tín ngöôõng".

Ñöùng tröôùc caûnh töôïng chöa töøng thaáy naøy taïi Cuba, caùc Giaùm Muïc caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ goùp phaàn vaøo söï thaønh coâng cuûa nhöõng ngaøy huy hoaøng vaø ñaùng ghi nhôù muoân ñôøi kia: caûm ôn Nhaø Caàm Quyeàn ñaõ daønh cho ÑTC moät cuoäc tieáp ñoùn raát lòch söï; caûm ôn taát caû anh chò em thôï thuyeàn vaø toaøn daân khoâng phaân bieät toân giaùo, khuynh höôùng chính trò. Caùc Giaùm muïc nhaán maïnh raèng: vôùi caùc baøi dieãn vaên, ÑTC khoâng nhöõng noùi vôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo nhöng vôùi moïi ngöôøi daân Cuba.

Ngay töø luùc ñaët chaân leân Ñaát Cuba, ÑTC ñaõ ñöa ra lôøi keâu goïi maïnh meõ sau ñaây: "Anh chò em ñöøng sôï môû roäng taâm hoàn cho Chuùa Kitoâ". Vôùi lôøi keâu goïi naøy, ÑTC laø moät söù giaû ñem ñeán nieàm hy voïng, cho caû nhöõng ai khoâng tin Chuùa Gieâsu Kitoâ. Söù ñieäp quaû quyeát: "Caùc giaù trò Phuùc AÂm khoâng phaûi laø ñoäc quyeàn cuûa caùc tín höõu Kitoâ. Caùc giaù trò naøy khoâng ñi ngöôïc baûn tính con ngöôøi, traùi laïi ñem ñeán cho con ngöôøi phaåm giaù ñích thöïc. Chính vì theá, Giaùo Hoäi khoâng chieâu moä tín ñoà, khi Giaùo Hoäi rao giaûng vaø beânh vöïc caùc giaù trò naøy. Söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ khoâng ñoàng hoùa vôùi moät cheá ñoä chính trò hay kinh teá naøo caû, nhöng trình baøy caùc giaù trò ñoù veà phöông dieän luaân lyù khôûi söï töø Phuùc AÂm".

Sau ñoù caùc Giaùm Muïc noùi ñeán cuoäc caùch maïng ñích thöïc cuûa moïi ngöôøi daân Cuba: ñoù laø cuoäc caùch maïng baûn thaân, cuoäc canh taân taâm hoàn, cuoäc trôû veà vôùi Ñaáng Taïo Hoùa; khoâng coù cuoäc caùch maïng naøy, seõ khoâng coù moät söï thay ñoåi naøo veà xaõ hoäi maø con ngöôøi mong öôùc seõ coù theå thöïc hieän ñöôïc; cuoäc caùch maïng ñích thöïc ñaây laø cuoäc caùch maïng cuûa Tình Yeâu, nhö ÑTC ñaõ nhaéc ñeán trong baøi giaûng taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng oû La Havana ngaøy 25 thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua vaø hai ngaøy sau khi ngaøi trôû veà Roma, trong buoåi tieáp kieán chung caùc ñoaøn haønh höông taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI. Cuoäc Caùch Maïng Tình Yeâu giaûi phoùng con ngöôøi khoûi söï döõ vaø baát coâng, ñem ñeán cho con ngöôøi söï hoøa bình vaø söï sung maõn cuûa ñôøi soáng; moät cuoäc caùch maïnh höôùng veà chieàu saâu, lieân læ vaø thaùnh thieän, cuoäc caùch maïng naøy coù giaù trò cho moïi thôøi ñaïi.

Söù ñieäp cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba coøn nhaán maïnh ñeán tính caùch xaõ hoäi, ñöôïc ÑTC neâu leân trong caùc baøi dieãn vaên cuûa ÑTC taïi Cuba: caùch rieâng ÑTC beânh vöïc coâng bình, trong moãi moät quoác gia vaø trong caùc moái quan heä quoác teá, tröôùc cheá ñoä töï do tö baûn khai thaùc con ngöôøi, vaø leân aùn leänh caám vaän aùp ñaët treân Cuba töø nhieàu naêm nay.

Trong phaàn sau cuøng cuûa söù ñieäp, caùc Giaùm Muïc keâu goïi ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi, baèng vieäc neâu leân nhöõng ñöôøng höôùng chính cuûa chöông trình muïc vuï, nhaèm chuaån bò tieán vaøo Ngaøn Naêm môùi cuûa Kyû Nguyeân Cöùu Chuoäc. Giaùo Hoäi coù boån phaän thaêng tieán con ngöôøi toaøn dieän, con ngöôøi cuï theå, ñeå hoï trôû thaønh ngöôøi chuû choát cuûa lòch söû cuûa hoï, baèng vieäc rao giaûng Chuùa Gieâsu Kitoâ nhö Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát coù theå giaûi thoaùt con ngöôøi. Giaùo Hoäi thi haønh söù vuï thaêng tieán naøy, khoâng trong vai troø "ñoäc quyeàn" hay "loaïi tröø", nhöng ñoøi nhöõng khoaûng caùch, nhöõng phöông tieän caàn thieát ñeå phuïc vuï ñaày ñuû "caùc anh chò em chuùng ta". Vieäc rao giaûng Tin Möøng bao goàm vieäc thaêng tieán con ngöôøi vaø seõ ñöôïc thöïc hieän trong coäng taùc vôùi caùc toân giaùo, caùc Giaùo Hoäi khaùc vaø vôùi noã löïc moãi ngaøy moãi gia taêng trong vieäc ñoái thoaïi thaønh thöïc vôùi caùc toå chöùc cuûa Nhaø Nöôùc vaø caùc toå chöùc töï trò cuûa xaõ hoäi daân söï. Giaùo Hoäi seõ tieáp tuïc giaùo duïc veà vieäc toân troïng söï soáng con ngöôøi, baèng vieäc toá giaùc naïn phaù thai vaø caùc phöông phaùp ngöøa thai; ñoàng thôøi Giaùo Hoäi coå voõ cô caáu gia ñình, teá baøo vaø neàn taûng cuûa xaõ hoäi. Giaùo Hoäi môøi goïi ngöôøi giaùo daân soáng ôn goïi cuûa hoï, ñeå goùp coâng vaøo vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi trong coäng taùc vôùi caùc ngöôøi thieän chí, trong tinh thaàn hoøa giaûi vaø lieân ñôùi. Giaùo Hoäi seõ khoâng ngöøng keâu goïi nhöõng ai, vì lyù do naøy lyù do khaùc, ñaõ boû queâ höông, ñeå hoï luoân luoân caûm thaáy mình laø con caùi cuûa ñaát nöôùc Cuba vaø coäng taùc thaønh thöïc, trong tinh thaàn xaây döïng vaø toân troïng nhau, vaøo coâng vieäc phaùt trieån vaø neàn thònh vöôïng cuûa Ñaát Nöôùc.

Caùc Vò chuû chaên Giaùo Hoäi Cuba vui möøng veà vieäc thaønh laäp giaùo phaän môùi Guantamano Baracoa, veà vieäc laøm pheùp vieân ñaù môùi ñeå xaây caát chuûng vieän, veà vieäc traû töï do cho nhieàu tuø nhaân, veà vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi nhieàu nöôùc ngay sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, nhaát laø veà vieäc thoaùt khoûi theá coâ laäp cuûa Cuba treân tröôøng quoác teá, caùch rieâng ñoái vôùi caùc nöôùc Chaâu Myõ Latinh. Caùc ngaøi noùi: "Taát caû caùc daáu hieäu naøy môøi goïi chuùng ta tín nhieäm"; vaø caùc Giaùm Muïc Cuba nhaéc laïi lôøi caàu chuùc cuûa ÑTC: chuùc "Moät Muøa Voïng môùi ñeán trong lòch söû cuûa Cuba".


Thænh nguyeän thö keâu goïi beânh vöïc nhaân quyeàn

Thænh nguyeän thö keâu goïi beânh vöïc nhaân quyeàn.

Geneve - Thuïy Só [Apic 23/02/98] - Hoâm thöù Hai 23/02/98, moät thænh nguyeän thö mang chöõ kyù cuûa 23 ngaøn ngöôøi ñaõ ñöôïc gôûi ñeán UÛy Ban Nhaân Quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác taïi Geneve. Ñaây laø keát quaû cuûa moät chieán dòch chung cuûa nhieàu phong traøo khaùc nhau nhö Pax Christi, Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, Hoäi caùc Tín Höõu Kitoâ tranh ñaáu ñeå huûy boû vieäc tra taán, Toå chöùc Lieân Ñôùi Kitoâ Giaùo Quoác Teá, Lieân Hieäp caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Thuïy Só vaø Toå Chöùc AÂn Xaù Quoác Teá.

Thænh nguyeän thö ñaõ ñöôïc trao cho oâng Jan Helgesen, Chuû Tòch cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác. Nhöõng ngöôøi kyù teân vaøo thænh nguyeän thö vaø ñaùm ñoâng bieåu tình tröôùc truï sôû cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn ñoøi hoûi quyeàn ñöôïc tham döï vaøo caùc cuoäc bieåu quyeát trong caùc toøa aùn, quyeàn ñöôïc töï do taøi trôï cho caùc toå chöùc khoâng chính phuû. Thænh nguyeän thö cuõng yeâu caàu baõi boû vieäc naïi ñeán luaät phaùp quoác gia ñeå choái boû quyeàn con ngöôøi.

Cuøng vôùi thænh nguyeän thö treân ñaây, ban toå chöùc ñaõ cho döïng leân tröôùc Truï Sôû cuûa UÛy Ban Nhaân Quyeàn moät quaû ñòa caàu cao hai thöôùc ñöôïc bao boïc bôûi moät taám löôùi töôïng tröng cho "maïng löôùi lieân ñôùi cuûa nhöõng ngöôøi tranh ñaáu cho nhaân quyeàn treân theá giôùi". Nhöõng ngöôøi coù maët trong cuoäc bieåu tình ñaõ ñeán gaén vaøo taám löôùi nhöõng söù ñieäp toû tình lieân ñôùi cuûa hoï.


Cuoäc buùt chieán soâi noåi giöõa nhaø laõnh ñaïo quoác gia vaø caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya

Cuoäc buùt chieán soâi noåi giöõa nhaø laõnh ñaïo quoác gia vaø caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya.

Nairohi - Kenya [Apic 23/02/98] - Moät cuoäc buùt chieán soâi noåi ñaõ dieãn ra giöõa toång thoáng Daniel Arap Moi vaø caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya.

Trong moät tuyeân ngoân chung ñöa ra hoài cuoái tuaàn qua, caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya ñaõ leân tieáng toá caùo söï baát löïc cuûa chính phuû trong vieäc choáng laïi naïn baïo ñoäng giöõa caùc coäng ñoàng dieãn ra hoài ñaàu naêm 1998. Cuoäc baïo ñoäng naøy ñaõ khieán cho 200 ngöôøi bò thieät maïng taïi thung luõng Rift, thuoäc maïn Taây Kenya.

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuõng qui loãi cho chính Hieán Phaùp cuûa Kenya vaø keâu goïi soaïn thaûo moät Hieán Phaùp môùi. Hieán Phaùp hieän haønh ñaõ bò leøo laùi vaø chæ nhaèm phuïc vuï cho quyeàn lôïi cuûa moät thieåu soá.

Toång thoáng Arap Moi ñaõ phaûn öùng maïnh meõ choáng laïi lôøi tuyeân boá treân ñaây cuûa caùc Giaùm Muïc. OÂng caûnh caùo caùc ngaøi raèng ñöøng mô töôûng moät cuoäc noäi loaïn nhö ñaõ dieãn ra taïi Phi Luaät Taân hoài thaùng Hai naêm 1986 nhaèm laät ñoã nhaø ñoäc taøi Marcos.


Chia reõ saâu ñaäm giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo

Chia reõ saâu ñaäm giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo.

(AFP 23/02/98) - Nga (Mascôva) - Thöù Hai 23/02/98, toång thoáng Boris Yeltsin thöøa nhaän coù söï chia reõ saâu ñaäm giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo taïi Nga vaø phaûi caàn ñeán nhieàu theá kyû nöõa môùi coù theå haøn gaén ñöôïc söï chia reõ naøy.

Toång thoáng Yeltsin ñöa ra nhaän ñònh treân ñaây sau cuoäc gaëp gôõ vôùi Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga, trong ñoù hai beân ñaõ thaûo luaän veà cuoäc hoäi kieán giöõa oâng Yeltsin vaø ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaân chuyeán coâng du vöøa keát thuùc cuûa oâng Yeltsin sang YÙ. Haõng Thoâng Taán Interfax ñaõ trích thuaät lôøi cuûa Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II noùi raèng quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo ôû vaøo moät giai ñoaïn ñaày khoù khaên trong ñoù coù nhieàu vaán ñeà khieán cho moái quan heä caøng trôû neân phöùc taïp hôn. Tuy nhieân ngaøi keâu goïi neân coù söï thoâng caûm nhau giöõa hai Giaùo Hoäi khi noùi raèng: "Ñaây khoâng phaûi laø luùc ñeå môû chieán dòch "choáng laïi nhau", nhöng laø ñeå tìm ñöôøng cho söï caûm thoâng.

Caêng thaúng giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo taïi Nga xoay quanh nhöõng lôøi caùo buoäc töø phía Chính Thoáng Giaùo raèng Coâng Giaùo ñang chieâu duï caùc tín höõu Nga theo Coâng Giaùo, cuõng nhö vaán ñeà tranh chaáp giöõa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaø Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ukraine theo nghi leã Ñoâng Phöông.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alger toá caùo nhöõng "ñoàng loõa" cuûa caùc nhoùm Hoài Giaùo vuõ trang taïi AÂu Chaâu

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alger toá caùo nhöõng "ñoàng loõa" cuûa caùc nhoùm Hoài Giaùo vuõ trang taïi AÂu Chaâu.

Alger - Algeri [23/02/98] - Ñöùc Cha Henri Teissier Toång Giaùm Muïc Alger, Algerie, leân tieáng toá caùo nhöõng ngöôøi ñoàng loõa cuûa nhoùm Hoài Giaùo vuõ trang taïi AÂu Chaâu.

Trong moät laù thö gôûi cho Ñöùc Hoàng Y Godfried Danneels, chuû tòch Phong Traøo Pax Christi Theá Giôùi, Ñöùc Cha Teissier baøy toû söï bieát ôn ñoái vôùi phong traøo naøy vì töø naêm 1992 ñeán nay ñaõ khoâng ngöøng naâng ñôõ ngaøi vaø coäng ñoàng Coâng Giaùo cuõng nhö toaøn theå nhaân daân Algerie choáng laïi ñieàu maø ngaøi goïi laø "döï aùn voâ nhaân ñaïo" cuûa caùc nhoùm Hoài Giaùo vuõ trang.

Cuõng trong laù thö, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alger than phieàn veà nhöõng keû "ñoàng loõa" maø caùc nhoùm Hoài Giaùo vuõ trang naøy coù theå tìm thaáy taïi AÂu Chaâu. Tuy nhieân, ngaøi cuõng baøy toû laïc quan vì trong nhöõng thöû thaùch maø xöù sôû ñang traûi qua. Thaùnh Thaàn Chuùa ñaõ laøm cho caùc tín höõu Kitoâ vaø Hoài Giaùo xích laïi gaàn nhau hôn.


Thuû Töôùng Lyù Baèng keâu goïi aùp ñaët chuû nghóa xaõ hoäi vaøo coâng taùc toân giaùo

Thuû Töôùng Lyù Baèng keâu goïi aùp ñaët chuû nghóa xaõ hoäi vaøo coâng taùc toân giaùo.

(AFP 23/02/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Thuû Töôùng Lyù Baèng cuûa Trung Quoác vöøa keâu goïi aùp ñaët nguyeân taéc cuûa chuû nghóa xaõ hoäi vaøo coâng taùc toân giaùo, giöõa khi phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñaët chaân tôùi Taây Taïng vaøo hoâm thöù Hai 23/02/98 ñeå tìm hieåu veà hieän traïng toân giaùo taïi vuøng laõnh thoå ñang thuoäc quyeàn cai trò cuûa coäng saûn Trung Quoác.

Taân Hoa Xaõ ñaõ trích thuaät lôøi keâu goïi noùi treân cuûa oâng Lyù Baèng trong cuoäc hoäi kieán giöõa oâng vôùi caùc vò chuû tòch Ban Toân Giaùo nhaø nöôùc Trung Quoác. OÂng Lyù Baèng cho raèng Ban Toân Giaùo caàn coå voõ cho söï phaùt trieån cuûa chuû nghóa xaõ hoäi pha laãn baûn chaát rieâng bieät cuûa Trung Quoác trong caùc coâng taùc toân giaùo. Taân Hoa Xaõ cuõng cho bieát theâm veà chöông trình sinh hoaït cuûa phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø. Taây Taïng laø traïm döøng chaân cuoái cuøng cuûa phaùi ñoaøn tröôùc khi trôû veà Hoa Kyø. Tröôùc ñoù, phaùi ñoaøn ñaõ ñeán thaêm caùc thaønh phoá khaùc cuûa Trung Quoác nhö Thöôïng Haûi, Nam Kinh vaø Thaønh Ñoâ.

Trong cuoäc hoïp baùo taïi thaønh phoá Thöôïng Haûi vaøo hoâm thöù Baûy 21/02/98, Ñöùc Cha Theodore Mc Carrick, Toång Giaùm Muïc Neward bang New Jersey vaø ñaïi dieän cho Coâng Giaùo trong phaùi ñoaøn, ñaõ cho caùc kyù giaû bieát laø phaùi ñoaøn ñang chôø tin töùc töø chính quyeàn Baéc Kinh lieân quan tôùi danh saùch caùc Giaùm Muïc, Linh Muïc vaø Giaùo Daân Trung Quoác ñang bò giam giöõ. Ngaøi noùi nhö sau: "Chuùng toâi tin raèng tröôùc khi phaùi ñoaøn rôøi Trung Quoác, chuùng toâi seõ nhaän ñöôïc theâm tin töùc veà nhöõng ngöôøi naèm trong danh saùch ñaõ ñöôïc trao cho chính quyeàn Baéc Kinh. Chuùng toâi cuõng hy voïng seõ laøm ñöôïc ñieàu gì ñoù cho hoï, moät khi chuùng toâi hieåu roõ thöïc traïng cuûa vaán ñeà.


THÔØI SÖÏ : Toøa Thaùnh Vatican vaø söï thaønh coâng cuûa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác trong cuoäc khuûng hoaûng IRAK

THÔØI SÖÏ : Toøa Thaùnh Vatican vaø söï thaønh coâng cuûa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác trong cuoäc khuûng hoaûng IRAK.

Saùng thö Hai vöøa qua 23.02.98, Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán moät thoâng caùo trong ñoù baøy toû söï haøi loøng cuûa Toøa Thaùnh veà Thoûa öôùc ñaõ ñaït ñöôïc do cuoäc thaûo luaän giöõa oâng Toång Thö kyù Lieân hieäp quoác, Kofi Annan, vaø Chính Phuû Irak, caùch rieâng Toång Thoáng Saddam Hussein. Thoâng caùo baøy toû hy voïng laø Hoäi Ñoàng Baûo An seõ pheâ chuaån Thoûa Öôùc ñaõ ñaït ñöôïc (chaéc chaén seõ pheâ chuaån, tuy Hoa Kyø coøn toû veû deø daët). Thoâng caùo nhaán maïnh moät laàn nöõa raèng: "Ñoái thoaïi laø con ñöôøng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà, maø caùc haønh ñoäng quaân söï khoâng nhöõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc, maø coøn gaây neân nhöõng tình hình traàm troïng hôn nhieàu". Thoâng caùo keát thuùc: "Hy voïng Thoûa Öôùc ñaõ ñaït ñöôïc laø moät böôùc ñaàu cho vieäc giaûi quyeát vaán ñeà caám vaän, moät vaán ñeà ñang gaây ñau khoå cho daân toäc Irak".

Khoâng phaûi chæ coù Toøa Thaùnh haøi loøng. Taát caû caùc ngöôøi thieän chí, caùc Chính phuû yeâu chuoäng hoøa bình... ñeàu thoûa maõn veà coâng vieäc cuûa OÂng Toång Thö Kyù ñaõ laøm trong nhöõng ngaøy vöøa qua, ñeå traùnh moät chieán tranh khuûng khieáp taïi mieàn Trung Ñoâng, nhö ñaõ xaûy ra caùch ñaây 7 naêm, vôùi nhöõng haäu quaû khoác haïi cho ngöôøi daân Irak.

Döøng chaân taïi Paris, treân ñöôøng töø Bagdad trôû veà New York, OÂng Toång Thö Kyù ñaõ ñöôïc Toång Thoáng Chirac ñoùn tieáp vôùi taát caû leã nghi long troïng.

Taïi Truï Sôû Lieân Hieäp Quoác, taát caû caùc vieân chöùc voã tay chaøo möøng, hoan hoâ OÂng Toång Thö Kyù nhö moät vò "anh huøng chieán thaéng". Tröôùc nieàm vui cuûa moïi ngöôøi, oâng Toång Thö Kyù tuyeân boá: "Chuùng toâi ñaõ coù moät Thoûa Öôùc vaø toâi saün saøng beânh vöïc Thoûa Öôùc naøy baát cöù ôû ñaâu. Vaø toâi muoán caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ haønh ñoäng vaø ñaõ caàu nguyeän cho hoøa bình". OÂng Kofi Annan noùi tieáp: "Caùch ñaây ít ngaøy toâi ñaõ noùi: ñeå giaûi quyeát côn khuûng hoaûng naøy caàn phaûi coù can ñaûm, khoân ngoan vaø meàm deûo; taát caû caùc yeáu toá naøy ñaõ xuaát hieän vaøo nhöõng giôø phuùt cuoái cuøng".

Lôøi cuûa OÂng Toång Thö Kyù vöøa noùi ôû treân ñaây: "Toâi xin caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ hoaït ñoäng vaø ñaõ caàu nguyeän cho hoøa bình". Trong soá nhöõng ngöôøi ñaõ hoaït ñoäng vaø ñaõ caàu nguyeän, tröôùc heát phaûi keå ñeán ÑTC Gioan Phaoloâ II. Vaø sau ñaây laø nhöõng tieát loä cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, Quan Saùt Vieân thöôøng tröïc Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, veà vieäc OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác leân ñöôøng ñi Irak thaûo luaän vôùi Toång Thoáng Saddam Hussein. Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "ÑTC ñaõ coå voõ OÂng Toång Thö Kyù ñi Bagdad. Khi OÂng quyeát ñònh ñi, OÂng goïi ñieän thoaïi cho toâi vaø noùi vôùi toâi: "Ñöôïc roài, toâi ra ñi, nhöng xin caùc ngaøi caàu nguyeän cho toâi".

Haøi loøng veà Thoûa Öôùc ñaõ ñaït ñöôïc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino ñaõ tuyeân boá: "Chieán thaéng cuûa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, moät phaàn cuõng laø chieán thaéng cuûa Toøa Thaùnh; hôn nöõa chieán thaéng naøy coøn "ñöôïc quí giaù hoùa" do moái quan heä rieâng bieät vaø caù nhaân saün coù giöõa chuùng toâi" Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino keå tieáp: "Ngaøy 15 thaùng 2 naêm 1998 toâi ñaõ chuyeån söù ñieäp cuûa ÑTC göûi cho OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, ñeå baøy toû söï lo laéng cuûa ngaøi veà mieàn vònh Ba Tö vaø khuyeán khích OÂng leân ñöôøng ñi Bagdad. OÂng raát xuùc ñoäng vaø xin toâi vieát laïi söù ñieäp maø toâi chuyeån baèng lôøi, ñeå OÂng coù taøi lieäu thoâng baùo cho caùc moâi tröôøng Lieân Hieäp Quoác. Sau ñoù, OÂng ñaõ quyeát ñònh ñi".

Ñöôïc ñaëc phaùi vieân Riccardo Cascioli hoûi: Ñöùc Toång Giaùm Muïc coù nghó raèng: Chieán thaéng naøy seõ taêng uy tín Lieân Hieäp Quoác khoâng? - Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino traû lôøi: Dó nhieân. Caàn phaûi noùi ngay raèng: OÂng Kofi Annan ñaõ laø moät nhaø ngoaïi giao taøi kheùo, töø tröôùc tôùi giôø caùc vò tieàn nhieäm cuûa OÂng chöa laøm moät coâng vieäc gì hieäu nghieäm cho Lieân Hieäp Quoác nhö OÂng ñaõ laøm. Caû OÂng Saddam Hussein cuõng ñaõ cuùi mình vaâng theo Lieân Hieäp Quoác. Ñieàu naøy chöùng toû raèng moïi ngöôøi caàn ñeán moät Lieân Hieäp Quoác maïnh meõ, hieäu nghieäm vaø coù uy quyeàn hôn.

Ñaëc phaùi vieân Cascioli nghó raèng: OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác thaønh coâng nhôø vaøo söï baát ñoàng yù kieán cuûa Coäng Ñoàng Quoác Teá, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino traû lôøi: Saùnh vôùi naêm 1991 (luùc chieán tranh thöù nhaát taïi vuïng Vònh), luùc caùc löïc löôïng ñoàng minh taán coâng ñeå giaûi phoùng Kuwait, thì tình hình luùc naøy hoaøn toaøn khaùc. Nhöng cuõng khoâng neân queân raèng: laàn naøy vieäc taán coâng cuõng ñaõ ñöôïc quyeát ñònh veà phía chính phuû Hoa Kyø vaø moät caùch cöông quyeát vôùi nhöõng chuaån bò heát söùc chu ñaùo.

Veà leänh caám vaän, Vò Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh nhaän xeùt: traùnh khoûi chieán tranh khoâng ñuû. Caùc naïn nhaân cuûa leänh caám vaän khoâng coøn ñöôïc nhaéc ñeán, nhöng con soá naøy raát cao vaø moãi ngaøy moãi gia taêng. Vaø ñaây laø moät baát coâng. Söù meänh cuûa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác chính nhaèm vaøo ñieåm quan troïng naøy. Vôùi thaønh coâng cuûa OÂng Kofi Annan, raát coù theå hy voïng laø Lieân Hieäp Quoác quyeát ñònh vaø tìm ra nhöõng ñieàu kieän laøm giaûm bôùt haäu quaû cuûa leänh caám vaän. Nhöõng khoù khaên coù theå do phía Hoa Kyø, nhöng thöïc ra Hoa Kyø khoâng theå yeâu caàu keùo daøi maõi vieäc tröøng phaït ñoái vôùi daân toäc Irak, neáu nhöõng ñieàu kieän khoâng coøn nöõa.

Trong hôn moät naêm naém vaän meänh theá giôùi, OÂng Kofi Annan ñaõ toû ra laø moät vò Toång Thö Kyù cuûa Lieân Hieäp Quoác, oâng khoâng ñeå mình leä thuoäc vaøo moät cöôøng quoác naøo. Hoa Kyø ñaõ uûng hoä heát mình vieäc öùng cöû chöùc vuï toái cao naøy cuûa OÂng, nhöng khoâng vì theá leä thuoäc Hoa Kyø. Phaùp laø quoác gia phaûn ñoái maïnh meõ vieäc öùng cöû cuûa OÂng, vì khoâng thuoäc khoái noùi tieáng Phaùp nhöng Phaùp ñaõ nhieät lieät khuyeán khích oâng ñöùng ra giaøn xeáp vuï Irak vaø khi trôû veà qua Paris, Toång Thoáng Chirac ñaõ ñoùn tieáp raát noàng haäu. Tuyeân boá taïi Truï sôû Lieân Hieäp Quoác luùc töø Irak trôû veà, OÂng caûm ôn Anh Quoác vaø Hoa Kyø ñaõ khoâng caûn trôû hoaït ñoäng cuûa OÂng trong nhöõng ngaøy qua. Lôøi taëng khen cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Martino, Quan Saùt Vieân cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, noùi raèng: "OÂng Kofi Annan laø moät nhaø ngoaïi giao taøi kheùo", lôøi khen taëng treân khoâng phaûi laø quaù ñaùng.


Toøa Thaùnh haøi loøng veà Thoûa Öôùc ñaõ ñaït ñöôïc giöõa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan vaø Toång Thoáng Irak, OÂng Saddam Hussein

Toøa Thaùnh haøi loøng veà Thoûa Öôùc ñaõ ñaït ñöôïc giöõa OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác Kofi Annan vaø Toång Thoáng Irak, OÂng Saddam Hussein.

Vatican - 23.02.98 - Saùng thöù Hai 23.02.98, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán moät thoâng caùo veà Thoûa Öôùc ñaõ ñaït ñöôïc trong nhöõng ngaøy naøy giöõa Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác, oâng Kofi Annan vaø Toång Thoáng Irak, oâng Saddam Hussein. Thoâng caùo vieát: "Toøa Thaùnh baøy toû söï haøi loøng veà Thoûa öôùc ñaõ ñaït ñöôïc: thoûa öôùc naøy seõ traùnh khoûi söï ñe doïa cuûa nhöõng haønh ñoäng quaân söï". Thoâng caùo vieát tieáp: "Thoûa Öôùc ñaït ñöôïc, hy voïng seõ ñöôïc Hoäi Ñoàng Baûo An Lieân Hieäp Quoác pheâ chuaån ngaøy thöù Ba 24.02.98, moät laàn nöõa xaùc nhaän raèng vieäc ñoáùi thoaïi laø con ñöôøng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà maø caùc haønh ñoäng quaân söï khoâng nhöõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc maø coøn gaây neân tình theá traàm troïng hôn nhieàu".

Thoâng caùo keát thuùc: "Ngöôøi ta cuõng hy voïng raèng Thoûa Öôùc naøy seõ laø moät khôûi ñaàu cho vieäc giaûi quyeát vaán ñeà caám vaän, moät vaán ñeà gaây ñau khoå cho daân toäc Irak".


Kitoâ Giaùo taïi Chaâu Phi theo nhaän xeùt cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard

Kitoâ Giaùo taïi Chaâu Phi theo nhaän xeùt cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard.

Vatican - 23.02.98 - Sau khi chuû toïa Hoäi Nghò Vaên Hoùa taïi Nairobi, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa toå chöùc, vôùi söï coäng taùc cuûa Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo mieàn Ñoâng Chaâu Phi, (truï sôû taïi Nairobi, thuû ñoâ Kenya), Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, ñaõ tuyeân boá treân Ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican, trong buoåi phaùt thöù Hai 23.02.98 ñaïi yù nhö sau:

Chaâu Phi coù moät neàn vaên hoùa vaø moät yù thöùc saâu xa veà söï soáng con ngöôøi ñöôïc ghi saâu vaøo thöïc taïi cuûa Vuõ Truï, Gia Ñình vaø Coäng Ñoàng Xaõ Hoäi, luoân luoân höôùng veà Thieân Chuùa. Trong neàn vaên hoùa Chaâu Phi coù moät moái quan heä noái keát ñôøi soáng traàn gian vôùi ñôøi soáng vónh cöûu, nôi ñaây Thieân Chuùa bieåu hieäu chính nguoàn maïch cuoäc soáng. Nhieàu sinh vieân vaø giôùi treû tham döï Hoäi Nghò naøy laø daáu hieäu cuï theå minh chöùng neàn vaên hoùa cuûa söï soáng.

Ñöùc Hoàng Y nhaän xeùt theâm: Vaøo cuoái Ngaøn Naêm Thöù Hai cuûa naêm 2000 naøy, caùc tín höõu Kitoâ Chaâu Phi khaùm phaù ra caùi maø hoï coù theå goùp vaøo Giaùo Hoäi hoaøn vuõ. Tröôùc heát Kitoâ Giaùo taïi Chaâu Phi noùi leân söï treû trung cuûa caùc Giaùo Hoäi môùi thaønh laäp. Thöïc söï nhieàu Giaùo Hoäi Chaâu Phi chæ ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây khoaûng moät traêm naêm thoâi. Ñaây laø nhöõng Giaùo Hoäi raát treû trung, ñaày nieàm vui, veû xinh ñeïp vaø söï haõnh dieän veà "caên cöôùc Kitoâ cuûa mình". Söï haõnh dieän naøy cuõng ñöôïc caùc ngöôøi ngoaøi Giaùo Hoäi ñaùnh giaù cao. Trong luùc ñoù, taïi Taây Phöông, ngöôøi ta coù caûm giaùc nhö muoán che giaáu "caên cöôùc Kitoâ cuûa mình"; traùi laïi, taïi Chaâu Phi thì hoaøn toaøn ngöôïc laïi.

Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa cho bieát theâm: ngoaøi caùc vò giaùm muïc Kenya, coøn coù nhieàu giaùm muïc ñeán töø 15 quoác gia khaùc nhau ñeå tham döï Hoäi Nghò, nhö: Tanzania, Nigeria, Uganda, Rwanda, Malawi... Ñaây laø nhöõng Giaùo Hoäi trong quaù khöù vaø trong hieän taïi chòu ñau khoå raát nhieàu. Caùc giaùm muïc hy voïng nhieàu vaøo söù ñieäp cuûa Kitoâ Giaùo: Tình Ngöôøi Cha cuûa Thieân Chuùa, Tình Huynh Ñeä giöõa moïi ngöôøi seõ luôùt thaéng ñöôïc nhöõng tranh chaáp chuûng toäc trong quaù khöù vaø xaây döïng moät töông lai toát ñeïp hôn. Caùch rieâng trong naêm daønh rieâng Kính Chuùa Thaùnh Thaàn, caùc vò chuû chaên caàu nguyeän vaø khuyeán khích caùc coäng ñoàng Kitoâ caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn, nguoàn maïch Tình Yeâu, ñoå ñaày taâm hoàn moãi moät tín höõu ôn can ñaûm saün saøng giuùp ñôõ moïi ngöôøi khaùm phaù ra mình laø anh chò em vôùi nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page