Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vaán naïn cuûa Phuï Nöõ Kitoâ Giaùo taïi Bangladesh

Vaán naïn cuûa Phuï Nöõ Kitoâ Giaùo taïi Bangladesh.

(UCAN BA9383.0963 20/02/98) - Bangladesh (Dhaka) - Hoäi Ñoàng Caùc Doøng Nöõ taïi Bangladesh vöøa thieát laäp moät phong traøo goïi laø Maïng Löôùi Phuï Nöõ Kitoâ Giaùo ñeå giuùp thaêng tieán vaø baûo veä quyeàn phuï nöõ bangladesh trong xaõ hoäi cuõng nhö trong giaùo hoäi.

Trong cuoäc hoïp taïi thuû ñoâ Dhaka do doøng Ñöùc Meï cuûa caùc Nöõ Tu Carmeâloâ Thöøa Sai (Our Lady of Missions Sister Carmel) ñöùng ra toå chöùc vaøo hoâm thöù Tö 14/02/98 vöøa qua, caùc tham döï vieân, ña soá laø thaønh vieân cuûa caùc doøng nöõ, ñaõ nhaán maïnh tôùi vai troø cuûa moät maïng löôùi cuûa phuï nöõ ñeå tranh ñaáu choáng laïi caùc hình thöùc aùp böùc phuï nöõ, ñaëc bieät laø phuï nöõ ôû caùc vuøng noâng thoân. Hoï cuõng ghi nhaän taäp tuïc vaên hoùa trong ñoù gia ñình cuûa coâ daâu phaûi noäp quaø cöôùi (dowry) laø moät hình thöùc baát coâng. Taäp tuïc naøy ñaõ len loõi vaøo ngay caû trong caùc coäng ñoaøn giaùo hoäi, nhöng caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi vaãn chöa leân tieáng phaûn ñoái. Caùc tham döï vieân thaønh laäp moät uûy ban laøm vieäc ñeå phoái hôïp caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc nhaân kyû nieäm ngaøy Quoác Teá Phuï Nöõ 8/03/98 tôùi ñaây.

Nöõ Tu Pauline Naedu thuoäc doøng Thaùnh Giaù ghi nhaän laø ÑTC Gioan Phaoloâ II, qua caùc baøi dieãn vaên vaø toâng thö cuûa ngaøi, ñaõ nhaán maïnh tôùi taàm quan troïng cuûa coâng taùc gaây yù thöùc nôi caùc phuï nöõ veà quyeàn lôïi cuûa hoï, vaø duøng söï yù thöùc naøy ñeå noùi leân söï ñau khoå cuûa nhöõng chò em khoâng coù tieáng noùi.


Giaùo Hoäi phaûi laøm göông cuûa söï coâng baèng trong vuï tranh chaáp ñaát ñai

Giaùo Hoäi phaûi laøm göông cuûa söï coâng baèng trong vuï tranh chaáp ñaát ñai.

(UCAN IS9407.0963 20/02/98) - Indonesia (Larantuka) - Giaùo Hoäi phaûi laøm göông cuûa söï coâng baèng, baèng caùch traû laïi ñaát ñai cho nhöõng ngöôøi ñuùng laø chuû cuûa noù.

Treân ñaây laø quan ñieåm cuûa Linh Muïc Franciscus Amanue, chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Giaùo Phaän Larantuka beân Indonesia. Larantuka naèm trong ñaûo Flores, nôi coù ña soá laø ngöôøi Coâng Giaùo. Vuï tranh chaáp ñaát ñai noùi treân coù lieân quan tôùi doøng nam Ñöùc Meï cuûa caùc Coäng Ñoaøn Thaùnh Taâm vaø hai gia toäc ngöôøi Coâng Giaùo taïi Larantuka. Hai gia toäc naøy ñaõ noäp ñôn kieän hai vieân chöùc chính phuû ñaõ baùn phaàn ñaát toå tieân cuûa hoï cho doøng Nam vöøa noùi. Ñöôïc bieát phaàn ñaát tranh chaáp ñöôïc chính quyeàn ñòa phöông möôïn vaøo naêm 1967, nhöng daïo cuoái thaäp nieân 80, khi muoán laáy ñaát laïi thì hai gia ñình naøy môùi bieát laø ñaát cuûa hoï ñaõ bò ñem baùn traùi pheùp. Tuy nhieân, phía chính quyeàn ñòa phöông thì xaùc quyeát phaàn ñaát ñöôïc baùn ñi laø cuûa chính phuû.

Leân tieáng vôùi haøng thoâng taán UCAN daïo ñaàu thaùng Hai vöøa qua, cha Amanue ñaõ noùi nhö sau: "Trong vai troø laø chuû tòch UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Giaùo Phaän Larantuka, toâi nghó raèng giaùo hoäi neân traû laïi ñaát cho chuû cuûa noù. Ñöôïc nhö vaäy, ñoù seõ laø maãu göông toát cuûa söï coâng baèng, vöôït qua caû giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh keâu goïi caùc tín höõu laøm ñieàu toát laønh". Ñöôïc bieát hai gia ñình noùi treân ñaõ yeâu caàu moät toå chöùc phi chính phuû coù truï sôû taïi Jakarta, laøm ñaïi dieän cho hoï tröôùc toøa aùn.


Giaùm Muïc Anh Giaùo toû cöû chæ thoáng hoái loãi laàm

Giaùm Muïc Anh Giaùo toû cöû chæ thoáng hoái loãi laàm.

Australia (Adelaide) - Thöù Saùu 20/02/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Keith Rayner, giaùo chuû Anh Giaùo cuûa Australia ñaõ cöû haønh nghi thöùc röûa chaân cho hai vò Giaùm Muïc Anh Giaùo ngöôøi thoå daân, vaø chính thöùc xin loãi caùc ngöôøi thoå daân taïi vuøng eo bieån Torres, veà söï tham döï cuûa Giaùo Hoäi Anh Giaùo trong söï kieän goïi laø "Moät Theá Heä Ñaõ Maát" (Lost Generation).

Trong quaù khöù, nhieàu treû em thoå daân taïi Australia ñaõ ñaõ bò chính quyeàn duøng aùp löïc taùch ra khoûi gia ñình ñeå cho caùc em naøy hoäi nhaäp vaøo xaõ hoäi cuûa ngöôøi da traéng. Haønh ñoäng noùi treân cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Keith Rayner ñöôïc coi laø moät cöû chæ hoøa giaûi giöõa ngöôøi da traéng vaø da ñen taïi Australia. Thuû töôùng Australia, oâng John Howard ñaõ töø choái tröôùc nhöõng lôøi keâu goïi oâng thay maët cho chính phuû ñeå chính thöùc leân tieáng xin loãi ngöôøi thoå daân. Tuy nhieân Ñöùc Toång Giaùm Muïc Rayner noùi, ngaøi hy voïng laø chính phuû Australia seõ ñoåi yù vaø coù theå thöïc hieän theo nhöõng lôøi yeâu caàu.

Tröôùc ñoù, taïi khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Anh Giaùo, Ñöùc Cha Bruce Wilson, Giaùm Muïc Bathierst thuoäc tieåu bang New South Wales ñaõ leân tieáng caûnh caùo laø seõ coù ñoå maùu trong cuoäc toång tuyeån cöû vaøo naêm tôùi, neáu caùc chính trò gia vaän ñoäng tranh cöû döïa treân vaán ñeà chuûng toäc, qua chính saùch giôùi haïn quyeàn sôû höõu ñaát ñai cuûa ngöôøi thoå daân. Ñöùc Cha Wilson noùi, neáu ñieàu naøy xaûy ra thì haäu quaû cuûa noù treân ñôøi soáng cuûa ngöôøi Australia cuõng raát laø tai haïi.


Toøa Thaùnh Vatican taùi khaúng ñònh quyeàn ñöôïc chaøo ñôøi moät caùch bình thöôøng cuûa moãi ngöôøi

Toøa Thaùnh Vatican taùi khaúng ñònh quyeàn ñöôïc chaøo ñôøi moät caùch bình thöôøng cuûa moãi ngöôøi.

Vatican [Apic 20/02/98] - Baùo Ngöôøi Quan Saùt Roma, cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh Vatican, trong soá ra hoâm thöù Naêm 19/02/98 vöøa qua, ñaõ taùi khaúng ñònh quyeàn ñöôïc sinh ra moät caùch bình thöôøng cuûa moãi ngöôøi.

Linh Muïc Gino Concetti, Doøng Phanxicoâ, taùc giaû cuûa baøi baùo, ñaõ coù phaûn öùng maïnh tröôùc tin moät em beù thuoäc bang California Hoa Kyø, chaøo ñôøi töø moät phoâi thai ñaõ ñöôïc ñoâng laïnh gaàn 8 naêm qua.

Khía caïnh tích cöïc duy nhaát cuûa bieán coá ñöôïc taùc giaû ghi nhaän ñoù laø phoâi thai ñaõ khoâng bò phaù huûy. Taùc giaû cuõng ca ngôïi quyeát ñònh cuûa cha meï khi yeâu caàu ñeå cho phoâi thai ñöôïc tieáp tuïc soáng.

Tuy nhieân, taùc giaû taùi khaúng ñònh giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi, theo ñoù vieäc thuï thai nhaân taïo laø ñieàu nghòch vôùi luaân lyù. Theo giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi: "moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn sinh ra moät caùch nhaân baûn, nghóa laø ñöôïc thuï thai do quan heä lieân vò cuûa hai ngöôøi phoái ngaãu vaø ñöôïc cöu mang trong loøng meï ñeå ñöôïc ñoùn nhaän trong teá baøo nguyeân thuûy laø gia ñình". Moïi vi phaïm nguyeân taéc naøy ñeàu laø moät xuùc phaïm ñeán phaåm giaù cuûa thai nhi seõ chaøo ñôøi vaø nhöõng quyeàn baát khaû xaâm phaïm cuûa em.


Vaøi phaùt bieåu yù kieán cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Viena, vaø Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ Shan cuûa Ñaøi Loan

Vaøi phaùt bieåu yù kieán cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Viena, vaø cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ Shan cuûa Ñaøi Loan.

(CWN 20/2/98) Trong cuoäc hoïp baùo vôùi caùc kyù giaû AÙo Quoác, hoâm chieàu thöù Saùu vöøa qua, 20/02/98, Ñöùc Taân Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Vieâna, ñaõ cho bieát yù kieán cuûa ngaøi veà nhöõng vaán ñeà quan troïng trong giaùo hoäi, nhaát laø veà coâng cuoäc ñoái thoaïi vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông.

Tröôùc heát traû lôøi cho moät kyù giaû hoûi veà tröôøng hôïp töø chöùc cuûa Ñöùc Hoàng Y Hans Hermann Groer, vò tieàn nhieäm cuûa ngaøi taïi toøa Toång Giaùm Muïc Vieâna, Ñöùc Taân Hoàng Y Schoenborn cho bieát laø ngaøi raát hoan ngheânh vieäc vò tieàn nhieäm cuûa ngaøi ñeán Roma, trong dòp Coâng Nghò Hoàng Y laàn naày vaø caàu chuùc vò tieàn nhieäm cuûa ngaøi tìm ñöôïc söï tha thöù vaø ôn an bình. Ñöùc Taân Hoàng Y Schoenborn ñaõ giaûi thích theâm nhö sau: Phuùc AÂm Chuùa laø moät söù ñieäp cuûa söï thaät, söï tha thöù vaø söï baét ñaàu laïi. Vaø Giaùo Hoäi taïi AÙo Quoác khoâng theå naøo coù ñöôïc söï an bình, khoâng theå naøo baét ñaàu laïi, neáu caùc thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi taïi AÙo khoâng coäng taùc laøm vieäc chung vôùi nhau, vaø nhôø Phuùc AÂm Chuùa maø gaëp laïi söï thaønh thaät vaø laéng nghe lôøi môøi goïi haõy tha thöù vaø canh taân.

Ñöôïc hoûi veà moái töông quan giöõa ngaøi vaø phong traøo "Chuùng toâi laø Giaùo Hoäi", moät phong traøo baát ñoàng yù kieán trong Giaùo Hoäi Coâng Giaùo AÙo, Ñöùc Taân Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vieâna cho bieát laø ngaøi ñaõ ñi tìm ñoái thoaïi vôùi taát caû moïi nhoùm giaùo daân thuoäc ñuû moïi khuynh höôùng trong Giaùo Hoäi AÙo ngaøy nay. Nhöng töø phía phong traøo "Chuùng Toâi Laø Giaùo Hoäi", thì phong traøo coù ñaày ñuû töï do ñeå quyeát ñònh tham gia vaøo tieán trình ñoái thoaïi naày hay khoâng.

Ñöôïc hoûi veà vaán ñeà ñaïi keát, bôûi vì theo truyeàn thoáng, vò Toång Giaùm Muïc Vieâna luoân luoân coù vai troø quan troïng trong nhöõng töông quan vôùi caùc coäng ñoàng Giaùo Hoäi Chính Thoáng Ñoâng Phöông, thì Ñöùc Taân Hoàng Y Schoenborn cho bieát laø ngaøi cuõng quan taâm ñeán nhöõng lieân laïc vôùi nhöõng anh chò em Tin Laønh vaø nhöõng anh chò em Do Thaùi Giaùo nöõa. Ñöùc Taân Hoàng Y cho bieát laø oâng baø cuûa ngaøi laø ngöôøi Do Thaùi. Naêm vöøa qua, 1997, Ñöùc Taân Hoàng Y , Toång Giaùm Muïc Vieâna, ñaõ ñích thaân gaëp rieâng vôùi Ñöùc Thöôïng Phuï Giaùo Chuû Chính Thoáng Giaùo ALEXEI II, taïi Mascova. Giôø ñaây, traû lôøi caâu hoûi cuûa phoùng vieân veà vaán ñeà ñaïi keát naày, Ñöùc taân Hoàng Y cho bieát laø coøn coù nhieàu khoù khaên noäi boä trong coäng ñoàng Giaùo Hoäi Chính Thoáng, laøm cho moái töông quan ñaïi keát vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trôû neân phöùc taïp hôn. Sau 80 naêm soáng trong söï aùp böùc cuûa cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ tröôùc ñaây, thì quaû thaät laø khoù ñeå thieát laäp laïi moät neáp soáng trong söï töï do toân giaùo. Vì theá, theo Ñöùc Taân Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vieâna, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo caàn toû ra kieân nhaãn trong nhöõng lieân laïc vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng.

Ñaùp laïi tin ñoàn cho raèng Ngaøi coù theå seõ ñöôïc goïi veà Roma thay theá cho Ñöùc Hoàng Y Ratzinger trong chöùc vuï Toång Tröôûng Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, thì Ñöùc Taân Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Vieâna chæ traû lôøi baèng nuï cöôøi, vaø noùi raèng: Ñöùc Hoàng Y Ratzinger coøn maïnh khoûe vaø ngaøi caàu chuùc cho Ñöùc Hoàng Y luoân maïnh khoûe trong töông lai, ñeå tieáp tuïc coâng vieäc hieän nay taïi Roma.

Ñoù laø vaøi yù kieán cuûa Ñöùc Taân Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc Vieâna, AÙo Quoác. Nhìn veà AÙ Chaâu, dö luaän cuõng chuù yù ñeán Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ SHAN (Kuo-His), Giaùm Muïc Cao Huøng, Ñaøi Loan, thuoäc Doøng Teân, sinh quaùn taïi Trung Quoác vaøo naêm 1923. Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ Shan cho bieát laø ngaøi ñaõ veà thaêm nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình cuûa ngaøi sinh soáng taïi Baéc Kinh, vaøo naêm 1979. Ngaøi ñaõ ghi nhaän vaøi daáu hieäu tieán boä trong moái töông quan giöõa Toøa Thaùnh Vatican vaø Chính Quyeàn Trung Quoác, bôûi vì Baéc Kinh khoâng coøn nhaán maïnh ñeán ñieàu kieän Toøa Thaùnh phaûi caét ñöùt lieân laïc vôùi Ñaøi Loan nöõa, vaø nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo ngaøy nay taïi Trung Quoác ñöôïc Nhaø Caàm Quyeàn cho pheùp caàu nguyeän coâng khai cho Ñöùc Thaùnh Cha. Tuy nhieân, Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ Shan (Ñan Quoác Tæ) cho bieát theâm laø vaãn coøn nhieàu giôùi haïn ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Trung Quoác, vaø öôùc mong laø hoaøn caûnh seõ thay ñoåi toát hôn, ñeå ngaøi coù dòp trôû laïi vieáng thaêm Trung Quoác laàn nöõa. Ñöùc Taân Hoàng Y Phaoloâ Shan laø vò Hoàng Y thöù naêm trong soá caùc Hoàng Y ngöôøi Trung Hoa:


Back to Radio Veritas Asia Home Page