Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kyû nieäm 400 naêm chieáu chæ Nantes taïi Phaùp

Kyû nieäm 400 naêm chieáu chæ Nantes taïi Phaùp.

Phaùp - Paris [18/02/98] - Nhaân dòp kyû nieäm 400 naêm ban haønh chieáu chæ Nantes chaám döùt cuoäc chieán tranh toân giaùo giöõa Coâng Giaùo vaø Tin Laønh taïi Phaùp, hoâm thöù Tö 18/02/98, Lieân Hieäp Tin Laønh taïi Phaùp ñaõ toå chöùc moät buoåi hoøa nhaïc troïng theå vôùi söï tham döï cuûa toång thoáng Phaùp, OÂng Jaques Chirac. Tham döï buoåi hoøa nhaïc naøy coù ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laø Ñöùc Cha Louis Jean Billeù, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp, ñaïi dieän Chính Thoáng laø Ñöùc Giaùm Muïc Jeùreùmie, cuõng nhö nhieàu nhaân vaät caáp cao khaùc cuûa caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh AÂu Chaâu. Ngoaøi ra, coøn coù söï hieän dieän cuûa oâng Federico Mayor, giaùm ñoác toå chöùc Unesco cuûa Lieân Hieäp Quoác.

Leân tieáng trong dòp naøy, toång thoáng Phaùp noùi raèng, nhöõng ñieåm giaùo thuyeát cuûa chieáu chæ Nantes nhö thoáng nhaát quyeàn bính quoác gia, yù nghóa cuûa ñoái thoaïi ñeàu laø nhöõng nguyeân taéc neàn taûng cuûa Coäng Hoøa Phaùp.


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh.

(UCAN TH9390.0963 18/02/98) - Thaùi Lan (Bangkok) - 32 ñaïi dieän cuûa 10 giaùo phaän taïi Thaùi Lan vöøa thaønh laäp moät uûy ban ñaëc traùch coâng taùc chuaån bò möøng Ñaïi Naêm Thaùnh treân toaøn quoác.

Trong khoùa hoïp ngaøy 26 thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Cha Joseph Banchong Aribarg, Giaùm Muïc Nakhon Sawan vaø laø chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Chuaån Bò Ñaïi Naêm Thaùnh cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Thaùi Lan, caùc tham döï vieân thaûo luaän veà phöông caùch gaây yù thöùc cho giaùo hoäi ñòa phöông veà yù nghóa cuûa bieán coá Ñaïi Naêm Thaùnh, cuõng nhö laøm theá naøo ñeå môøi goïi caùc anh chò em cuûa caùc toân giaùo khaùc chia seû nieàm vui cuûa bieán coá naøy, ñeå qua ñoù Ñaïi Naêm Thaùnh trôû neân coù yù nghóa hôn. Theo cha Chalarm Kitmongkol, thö kyù uûy ban, muïc tieâu maø giaùo hoäi Coâng Giaùo Thaùi ñang nhaém tôùi laø söï canh taân giaùo hoäi vaø hôïp taùc lieân toân. Caùc tham döï vieân cuõng baøy toû hy voïng laø caùc sinh hoaït ñang ñöôïc thöïc hieän taïi caùc giaùo xöù, vaø tröôøng hoïc ôû moãi giaùo phaän, seõ giuùp caùc tín höõu Coâng Giaùo Thaùi canh taân ñöùc tin cuûa hoï vaø giuùp hoï hieåu roõ hôn vai troø cuûa mình trong Giaùo Hoäi cuõng nhö trong xaõ hoäi.


Giaùo Hoäi caàn ñöùng ra laøm trung gian trong cuoäc tranh chaáp taïi bang Chiapas

Giaùo Hoäi caàn ñöùng ra laøm trung gian trong cuoäc tranh chaáp taïi bang Chiapas.

(EWTN 18/02/98) - Vatican - Giaùo Hoäi caàn phaûi ñöùng ra laøm trung gian hoøa giaûi trong cuoäc tranh chaáp taïi bang Chiapas giöõa chính quyeàn Meâhicoâ vaø phieán quaân Zapatista.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Cha Samuel Ruiz Garcia, Giaùm Muïc San Cristobal de las Casas. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi nhaät baùo Töông Lai cuûa YÙ, Ñöùc Cha Samuel nhaán maïnh raèng vai troø hoã trôï cuûa Giaùo Hoäi laïi caøng quan troïng hôn bao giôø heát ñeå baûo ñaûm an toaøn cho caùc ngöôøi thoå daân taïi Chiapas, moät trong nhöõng bang ngheøo nhaát cuûa Meâhicoâ. Ñöùc Cha Samuel cho bieát, ngaøi seõ tieáp tuïc daán thaân laøm trung gian trong cuoäc tranh chaáp naøy maëc duø taùnh maïng cuûa ngaøi ñaõ nhieàu laàn bò ñe doïa. Hôn nöõa thoûa öôùc hieän nay giöõa löïc löôïng Zapatista vaø chính phuû lieân bang chæ laø moät giaûi phaùp taïm thôøi. Caùc thoå daân taïi ñaây ñang nhaát möïc tranh ñaáu ñoøi chính quyeàn phaûi toân troïng hoï, ngöng töùc khaéc caùch ñoái xöû baát coâng, vaø traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò.

Trong khi chôø ñôïi ñaùp öùng töø chính phuû Meâhicoâ, hoï vaãn giöõ lôøi cam keát ngöng chieán. Tuy nhieân, tinh thaàn cuûa daân chuùng taïi ñaây ñaõ bò giao ñoäng maïnh bôûi cuoäc thaûm saùt ngaøy 22/12/1997 naêm ngoaùi, trong ñoù coù 45 thoå daân bò caùc löïc löôïng voõ trang thaân chính phuû baén cheát.


ÑTC göûi thö cho oâng chuû tòch UÛy Ban Quoác Teá Theá Vaän Hoäi ôû Geneøve

ÑTC göûi thö cho oâng chuû tòch UÛy Ban Quoác Teá Theá Vaän Hoäi ôû Geneøve.

Vatican - 18/02/98 - Thöøa leänh ÑTC, saùng thöù Tö 18/02/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh, ñaõ göûi ñeán OÂng Juan Antonio Samaranch, chuû tòch UÛy Ban Quoác Teá Theá Vaän Hoäi, truï sôû taïi Geneøve, böùc thö nhö sau:

"Nhaân dòp Theá Vaän Hoäi Muøa Ñoâng laàn thöù 18, hieän ñang dieãn ra taïi Nagano, beân Nhaät Baûn, ngaøi ñaõ baøy toû lôøi caàu chuùc toát ñeïp nhaát cuûa ngaøi leân ÑTC Gioan Phaoloâ II. ÑTC caûm ñoäng veà cöû chæ cuûa ngaøi vaø trao cho toâi traùch nhieäm caùm ôn ngaøi taän tình. ÑTC caàu chuùc ñeå phong traøo Theá Vaän Hoäi tieáp tuïc noùi leân chöùng taù hoøa bình, huynh ñeä vaø lieân ñôùi giöõa caùc daân toäc vaø giöõa caùc quoác gia". Böùc thö vieát tieáp: "Nhìn vaøo hình aûnh cuûa caùc vaän ñoäng vieân, sau khi ñaõ hoaøn taát cuoäc thi ñua cuûa mình, bieát chôø ñôïi vaø ñoùn tieáp caùc nhaø vaän ñoäng vieân sau mình; caùc quoác gia giaàu coù ñöôïc môøi goïi giuùp ñôõ caùc quoác gia ngheøo khoå hôn trong vieäc thaêng tieán con ngöôøi vaø trong vieäc tieáp tuïc xaây döïng xaõ hoäi. Moïi ngöôøi coù theå giuùp moät tay ñeå xaây döïng moät theá giôùi toát ñeïp hôn vaø ñeå coâng nhaän cho moãi ngöôøi ñòa vò maø hoï coù quyeàn ñöôïc höôûng trong xaõ hoäi".

Böùc thö keát thuùc: "ÑTC caàu xin Thieân Chuùa xuoáng phuùc laønh treân taát caû caùc vaän ñoäng vieân, treân taát caû nhöõng ai tham döï vaøo vieäc toå chöùc Theá Vaän Hoäi vaø treân caùc khaùn giaû nöõa, ñeå thôøi gian naøy daønh cho theå thao môû ñöôøng cho moät thôøi gian hoøa bình giöõa caùc quoác gia.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà hai tai naïn xaûy ra taïi Ñaøi Loan vaø Cameroun

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà hai tai naïn xaûy ra taïi Ñaøi Loan vaø Cameroun.

Vatican - 18/02/98 - Vôùi hai ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh kyù, ÑTC chia buoàn veà hai tai naïn naëng neà: moät xaåy ra taïi Ñaøi Loan, vaø moät taïi Cameroun.

Trong ñieän vaên thöù nhaát, ÑTC chia buoàn vôùi caùc gia ñình cuûa hôn 200 naïn nhaân cuûa vuï maùy bay rôùt taïi Phi Tröôøng Quoác Teá Ñaøi Baéc, Ñaøi Loan. Ñöôïc bieát, vaøo luùc 8 giôø toái ngaøy 16/02/98, chuyeán bay China Airline caát caùnh töø Indonesia ñi veà Ñaøi Loan vaø ñaõ bò rôùt beân ngoaøi phi tröôøng Ñaøi Baéc Ñaøi Loan gaây thieät maïng cho taát caû 182 haønh khaùch, 14 ngöôøi trong phi haønh ñoaøn, cuøng vôùi 6 daân cö soáng trong vuøng bò rôùt maùy bay. Trong soá caùc haønh khaùch töû naïn, coù hai vôï choàng oâng Toång Giaùm Ñoác Ngaân Haøng Quoác Gia Ñaøi Loan, ngöôøi maø chính phuû Ñaøi Loan heát loøng haâm moä vì ñaõ daãn daét ñaát nöôùc Ñaøi Loan thoaùt khoûi côn khuûng hoaûng kinh teá AÙ Chaâu trong nhöõng thaùng qua. ÑTC ñaõ khaån xin Thieân Chuùa ban bình an vónh cöûu cho caùc ngöôøi ñaõ qua ñi vaø ôn can ñaûm cho taát caû nhöõng ai soáng trong ñau khoå vì tai naïn naøy.

Trong ñieän vaên thöù hai göûi cho Ñöùc Cha Zoa, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Yaounde, thuû ñoâ Cameroun. Nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh vieát ñaïi yù nhö sau: Nhaän ñöôïc tin bi thaûm, vôùi nhieàu xuùc ñoäng, veà tai naïn xaåy ra taïi nhaø ga xe löûa Mvolye (xe chöùa xaêng bò noå) gaây neân nhieàu ngöôøi cheát, ÑTC chia buoàn vôùi caùc gia ñình cuûa naïn nhaân, vaø ngaøi baûo ñaûm nhöõng tình caûm saâu xa cuûa ngaøi ñoái vôùi taát caû nhöõng naïn nhaân cuûa tai naïn naøy. ÑTC phuù thaùc caùc ngöôøi qua ñi cho loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa vaø ngaøi caàu xin Chuùa giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi bò thöông vaø caùc gia ñình ñang qua côn thöû thaùch ñau ñôùn naøy.


Baïo ñoäng xaûy ra tröôùc ngaøy baàu cöû ôû Tripura, Ñoâng Baéc AÁn Ñoä

Baïo ñoäng xaûy ra tröôùc ngaøy baàu cöû ôû Tripura, Ñoâng Baéc AÁn Ñoä.

(UCAN ID9395.0936 18/02/98) - AÁn Ñoä (Agartala) - Tröôùc ngaøy baàu cöû quoác hoäi vaøo hoâm thöù Hai 16/02/98 vöøa qua, baïo ñoäng xaûy ra taïi 5 trong soá 7 tieåu bang thuoäc mieàn Ñoâng Baéc AÁn Ñoä, nôi maø caùc nhaø truyeàn giaùo thöôøng bò caùo buoäc laø ñaõ khích ñoäng caùc boä toäc choáng chính phuû.

Taïi bang Tripura, do phe Coäng Saûn cai trò, trong voøng 4 ngaøy ñaõ coù 22 ngöôøi bò thieät maïng sau caùc vuï ñuïng ñoä giöõa caùc phe nhoùm uûng hoä coäng saûn vaø ñaûng Quoác Ñaïi. Giaùo hoäi taïi ñaây ñaõ leân aùn nhöõng vuï saùt haïi caùc thöôøng daân voâ toäi. Moät phaùt ngoân vieân cuûa giaùo phaän Agartala ñaõ baùc boû nhöõng lôøi caùo buoäc raèng, caùc tín höõu Kitoâ Giaùo ñaõ xaùch ñoäng caùc cuoäc noåi daäy trong bang Tripura ñoàng thôøi khaúng ñònh raèng, baïo ñoäng taïi ñaây seõ khoâng chaám döùt neáu chính quyeàn khoâng saün saøng giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà laø yeáu toá gaây neân söï choáng ñoái töø phía caùc saéc daân. Moät laõnh tuï ngöôøi boä toäc thöøa nhaän laø baïo ñoäng ñang coù chieàu höôùng gia taêng taïi bang tripura, nhöng cho raèng lyù do laø söï hieän dieän cuûa nhöõng ngöôøi di daân töø Bangladesh.

Tæ leä daân boä toäc taïi bang Tripura ñaõ giaûm xuoáng chæ coøn 31% trong toång soá 2 trieäu 750 ngaøn daân taïi bang naøy. Trong khi ñoù, taïi caùc bang khaùc trong mieàn Baéc AÁn, baïo ñoäng cuõng ñaõ dieãn ra tröôùc vaø sau ngaøy baàu cöû, ñaëc bieät laø taïi bang Manipur. Bang Manipur coù khoaûng 1,8 trieäu daân, ña soá laø ngöôøi boä toäc vaø 38% trong toång soá naøy laø ngöôøi Kitoâ Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page