Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Saéc leänh phong thaùnh cho nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein

Saéc leänh phong thaùnh cho nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein.

Vatican [Apic 17/02/98] - Saéc leänh phong thaùnh cho nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein ñaõ ñöôïc coâng boá trong thoâng baùo cuûa Toøa Thaùnh hoâm 16/02/98 vöøa qua.

Nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein, moät trieát gia Do Thaùi trôû laïi Coâng Giaùo vaø vaøo tu trong Doøng Kín vôùi teân doøng laø Teresa Benedicta Thaùnh Giaù. Nöõ Chaân Phöôùc ñaõ bò Ñöùc Quoác Xaõ saùt haïi taïi traïi taäp trung Auschwitz naêm 1942. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ toân phong Chaân Phöôùc cho nöõ tu Edith Stein naêm 1987. Theo moät nguoàn tin khoâng chính thöùc thì coù leõ nghi leã phong thaùnh seõ dieãn ra vaøo ngaøy 11 thaùng 10 naêm 1998 tôùi ñaây.

Theo hoà sô phong thaùnh, moät pheùp laï ñaõ ñöôïc nhìn nhaän laø do söï can thieäp cuûa nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein, ñoù laø tröôøng hôïp khoûi beänh kyø laï cuûa moät em beù gaùi ngöôøi Myõ teân laø Teresa Benedicta Mac Carthy, sinh ngaøy 9/08/1984, ñuùng ngaøy nöõ Chaân Phöôùc bò saùt haïi. Naêm 1987, khi leân hai tuoåi, em beù naøy ñaõ bò hoân meâ vì uoáng quaù nhieàu thuoác Tylenol. Gan thaän hoaøn toaøn bò phaù huûy. Cha cuûa em voán laø moät Linh Muïc Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Melkite, ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi hieäp yù vôùi oâng ñeå xin nöõ Chaân Phöôùc baàu cöû. Söï vieäc em Mac Carthy ñöôïc chöõa laønh ñaõ ñöôïc caùc baùc só nhìn nhaän laø moät söï kieän khoâng theå giaûi thích ñöôïc veà maët y hoïc.


Toøa Thaùnh neâu göông trong vieäc baûo veä caùc saûn phuï

Toøa Thaùnh neâu göông trong vieäc baûo veä caùc saûn phuï.

Vatican [Apic 17/02/98] - Thaønh phoá quoác gia Vatican ñaõ quyeát ñònh neâu göông trong vieäc baûo veä caùc saûn phuï. Vôùi vieäc cho pheùp caùc nöõ nhaân vieân trong thôøi kyø mang thai ñöôïc nghæ saùu thaùng coù löông. Vatican ñöôïc xem laø nôi caùc nhaân vieân ñöôïc höôûng nhöõng ñieàu kieän xaõ hoäi cao nhaát.

Hieän nay, trong soá 1,300 nhaân vieân laøm vieäc taïi Vatican, chæ coù 103 ngöôøi laø phuï nöõ. Caùc phuï nöõ trong thôøi kyø mang thai ñöôïc quyeàn nghæ 6 thaùng coù löông. Hoï cuõng coù quyeàn nghæ hai hoaëc ba thaùng tröôùc khi sinh nôû. Ngoaøi ra, caùc phuï nöõ cuõng coù theå höôûng theâm nhöõng kyø nghæ phuï cho ñeán khi ñöùa con ñöôïc moät tuoåi. Trong thôøi kyø ñöôïc goïi laø nghæ boå tuùc naøy, hoaëc caùc nöõ nhaân vieân khoâng laøm vieäc maø vaãn höôûng 50 phaàn traêm löông, hoaëc hoï chæ laøm baùn phaàn thôøi giôø vaø höôûng troïn löông.


Tang leã Ñöùc Cha Sangareù, Toång Giaùm Muïc Bamako beân Mali

Tang Leã Ñöùc Cha Sangareù, Toång Giaùm Muïc Bamako beân Mali.

Bamako - Mali [Apic 17/02/98] - Hoâm thöù Hai 16/02/98 vöøa qua, khoaûng 25 ngaøn ngöôøi ñeán tham döï leã an taùng Ñöùc Cha Luc Auguste Sangreù, Toång Giaùm Muïc Bamako, Mali, qua ñôøi hoài tuaàn tröôùc, thoï 72 tuoåi.

Ñöùc Cha Sangareù ñaõ ñöôïc boå nhieäm laøm Toång Giaùm Muïc Bamako naêm 1962. Ngaøi laø moät trong nhöõng vò Giaùm Muïc coù nhieàu uy tín taïi Phi Chaâu. Trong moät quoác gia maø soá ngöôøi Coâng Giaùo chæ chieám 1 phaàn traêm trong toång soá 8 trieäu daân, Ñöùc Cha ñaõ coù nhöõng quan heä toát ñeïp vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo caùc toân giaùo khaùc.

Trong baøi ñieáu vaên ñoïc trong tang leã Ñöùc Cha, Toång Thoáng Mali laø oâng Alpha Oumar Konare ñaõ goïi ngaøi vöøa laø ngöôøi cuûa Giaùo Hoäi vöøa laø ngöôøi cuûa daân chuùng. Trong cuoäc khuûng hoaûng chính trò hoài thaùng 4 naêm ngoaùi (1997), Ñöùc Cha Sangreù ñaõ ñöùng ñaàu moät soá nhaân só trong nöôùc ñeå laøm trung gian hoøa giaûi giöõa chính phuû vaø caùc ñaûng phaùi ñoái laäp.


Hoäi Ñoàng Toaøn Quoác caùc Giaùo Hoäi Hoa Kyø keâu goïi traùnh bieän phaùp quaân söï trong cuoäc khuûng hoaûng vuøng vònh

Hoäi Ñoàng Toaøn Quoác caùc Giaùo Hoäi Hoa Kyø keâu goïi traùnh bieän phaùp quaân söï trong cuoäc khuûng hoaûng vuøng vònh.

New York - Hoa Kyø [Apic 17/02/98] - Hoäi Ñoàng Toaøn Quoác caùc Giaùo Hoäi Hoa Kyø ñaõ keâu goïi toång thoáng Bill Clinton haõy giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng Irak baèng con ñöôøng ngoaïi giao.

Trong moät söù ñieäp daøi naêm trang gôûi cho toång thoáng Bill Clinton, Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Hoa Kyø nhaán maïnh raèng: "Nhöõng giaûi phaùp voäi vaõ xeùt veà maët luaân lyù laø haøm hoà vaø xeùt veà maët lòch söû thì nguy hieåm". Khoâng coù moät giaûi phaùp ñôn giaûn vaø roõ reät naøo cho cuoäc khuûng hoaûng hieän nay, taát caû moïi choïn löïa ñeàu coù ruûi ro. Do ñoù, theo Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Hoa Kyø, caàn phaûi haønh ñoäng moät caùch caån thaän hôn laø duøng giaûi phaùp quaân söï.

Hoäi Ñoàng Toaøn Quoác caùc Giaùo Hoäi Hoa Kyø laø moät toå chöùc qui tuï 34 Giaùo Hoäi Tin Laønh vaø Chính Thoáng taïi Myõ.


Caùc Hoàng Y Hoa Kyø keâu goïi tìm giaûi phaùp oân hoøa trong cuoäc khuûng hoaûng Iraq

Caùc Hoàng Y Hoa Kyø keâu goïi tìm giaûi phaùp oân hoøa trong cuoäc khuûng hoaûng Iraq.

(EWTN 17/02/98) - Hoa Kyø (Washington) - 7 vò Hoàng Y coøn hoaït ñoäng cuûa Hoa Kyø vöøa keâu goïi toång thoáng Bill Clinton laøm moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc khuûng hoaûng vôùi Iraq lieân quan tôùi vaán ñeà thanh tra kho voõ khí gieát ngöôøi haøng loaït cuûa quoác gia naøy.

Trong laù thö, caùc Hoàng Y noùi raèng vieäc xöû duïng baèng quaân söï ñeå eùp buoäc Iraq tuaân thuû nghò quyeát cuûa Lieân Hieäp Quoác vaø caùc ñieàu kieän cuûa toaùn thanh tra voõ khí, khoù coù theå hay khoâng theå naøo bieän minh ñöôïc veà maët luaân lyù. Do ñoù chuùng toâi xin "thay vì choïn bieän phaùp quaân söï, ngaøi toång thoáng neân gia taêng ñoái thoaïi ngoaïi giao, baèng caùch ñeå cho caùc chính phuû, ñaëc bieät caùc nöôùc AÙ Raäp, tham döï vaøo moät noã löïc chung ñeå khuyeân nhuû Iraq tuaân thuû nghò quyeát cuûa Lieân Hieäp Quoác trong vaán ñeà thanh tra voõ khí.

Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi Coâng Giaùo Hoa Kyø thöøa nhaän raèng laäp tröôøng cuûa toång thoáng Saddam Hussein, caám toaùn thanh tra laøm vieäc taïi moät soá ñòa ñieåm bò tình nghi coù caát daáu voõ khí, laø ñieàu khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc, tuy nhieân giaûi phaùp quaân söï seõ aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi tieán trình möu tìm hoaø bình laâu daøi cho vuøng Vònh cuõng nhö toaøn vuøng Trung Ñoâng.

Ngoaøi 7 vò Hoàng Y, Ñöùc Cha Anthony Pilla, Toång Giaùm Muïc Cleveland vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø cuõng kyù teân trong laù thö.


Giaûi Hoaø Bình Mahatma Gandhi ñaõ ñöôïc trao cho moät nhaø coâng taùc xaõ hoäi Ñöùc

Giaûi Hoaø Bình Mahatma Gandhi ñaõ ñöôïc trao cho moät nhaø coâng taùc xaõ hoäi Ñöùc.

New Delhi 17/02/98: Chính phuû AÁn ñaõ trao giaûi hoaø bình Gandhi 1997 cho nhaø khoa hoïc xaõ hoïc Ñöùc, oâng Gernard Fischer vì vieäc phuïc vuï cuûa oâng cho nhöõng ngöôøi bònh cuøi vaø baïi lieät taïi AÁn Ñoä.

Toång thoáng AÁn, oâng Kocherit Raman Narayanan, ñaõ taëng giaûi thöôûng goàm 10 trieäu Ruùp töông ñöông 256 ngaøn ñoâ la Myõ, moät baèng tuyeân döông vaø moät baèng danh döï cho oâng Fischer, vaøo ngaøy 5 thaùng Gieâng naêm 1998.

OÂng Fischer, 77 tuoåi, ñaõ nhaän phaàn thöôûng lôùn lao nhaân danh nhöõng ngöôøi cuøi vaø baïi lieät taïi AÁn, vaø oâng noùi raèng soá tieàn seõ ñöôïc söû duïng ñeå giuùp nhöõng ngöôøi maø oâng ñaõ töøng phuïc vuï.

OÂng Fischer laø ngöôøi Ñöùc ñaõ boû söï nghieäp ngoaïi giao vaøo naêm 1985, vaø hy sinh töï nguyeän ñeå laäp neân nhöõng trung taâm giuùp ñôõ ngöôøi cuøi vaø baïi lieät, taïi nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån, nhö AÁn Ñoä. OÂng xaùc tính raèng nhöõng con ngöôøi baát haïnh thieáu may maén nhö theá, coù theå ñieàu trò taïi chính queâ höông cuûa hoï.

Toång thoáng AÁn coøn noùi theâm raèng: oâng Fischer ñaõ bieát phoái hôïp nhöõng ngöôøi thuoäc moïi giai caáp khaùc nhau, gioáng nhö cha Damien Molokai, moät nhaø truyeàn giaùo cuûa theá kyû 19, ngöôøi ñaõ laøm giaûm bôùt bònh cuøi ôû Hawaii, trong khi laøm vieäc vôùi caùc naïn nhaân maéc bònh.

OÂng Fischer ñaõ thaønh coâng, bôûi vì oâng bieát keát hôïp hai chieàu kích noäi taâm vaø ngoaïi dieän cuûa coâng cuoäc phaùt trieån con ngöôøi.

Giaûi hoøa bình Gandhi ñaõ ñöôïc thieát laäp caùch ñaây 3 naêm, ñeå ñaùnh daáu ngaøy kyû nieäm sinh nhaät 125 cuûa Mahatma Gandhi, ngöôøi cha cuûa daân toäc AÁn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page