Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kitoâ Höõu neân chuù troïng tôùi vieäc bieán ñoåi noäi taâm trong muøa Chay

Kitoâ Höõu neân chuù troïng tôùi vieäc bieán ñoåi noäi taâm trong muøa Chay.

(UCAN PA9358, 0963 16/02/98) - Pakistan (Karachi) - Trong muøa Chay naêm nay, caùc tín höõu trong giaùo phaän Karachi thuoäc mieàn Nam Pakistan, ñöôïc keâu goïi chuù troïng tôùi söï bieán ñoåi noäi taâm hôn laø chæ gìn giöõ caùc luaät leä cuûa muøa Chay caùch hình thöùc khoâng maø thoâi.

Trong khoùa hoäi thaûo taïi Karachi vaøo ngaøy 7/02/98. Linh muïc Anjou Soares cho bieát söï bieán ñoåi taâm thöùc laø moät ñoøi hoûi tieân quyeát cho nhöõng ai muoán thöïc söï trôû thaønh moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ. Khoùa hoäi thaûo dieãn ra trong khuoân khoå chuaån bò cho muøa chay vaø Naêm Chuùa Thaùnh Thaàn cuûa chöông trình 3 naêm chuaån bò Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Khoaûng 140 giaùo vieân vaø nhaân vieân giaùo xöù tham döï khoaù hoäi thaûo. Cha Soares môøi goïi taát caû caùc tín höõu neân nghieâm chænh töï vaán löông taâm mình ñeå khaùm phaù ra xem Chuùa Thaùnh Thaàn muoán höôùng daãn mình tôùi ñaâu, vaø sau ñoù hoï caàn phaûi daán thaân soáng theo yù nghóa cuûa moät cuoäc soáng Kitoâ, baét ñaàu baèng muøa Chay.

Cha Soares giaûi thích raèng Kitoâ höõu soáng trong boái caûnh cuûa xaõ hoäi Hoài Giaùo, thì hoï seõ khoâng traùnh khoûi bò aûnh höôûng bôûi caùc anh chò em laùng gieàng ngöôøi Hoài Giaùo. Cha ghi nhaän raèng nhieàu Kitoâ höõu ñaõ giöõ chay trong muøa naøy vôùi söï haêng say vaø daán thaân nhö nhöõng tín höõu Hoài Giaùo giöõ chay trong thaùng Ramañan cuûa Hoài Giaùo. Do ñoù trôû thaønh chöùng nhaân cuûa caùc giaù trò Tin Möøng, ñoù môùi laø troïng taâm cuûa söï chay tònh trong Kitoâ Giaùo. Giöõ gìn luaät muøa Chay qua vieäc phoâ tröông chöa ñuû ñeå bieán chuùng ta thaønh moät Kitoâ höõu chaân chính.


Moät vò Giaùm muïc vaø nhieàu nhaø thaàn hoïc Taây Ban Nha ñoøi hoûi Giaùo Hoäi phaûi xin loãi vì ñaõ coäng taùc vôùi cheá ñoä ñoäc taøi cuûa töôùng Franco

Moät vò Giaùm muïc vaø nhieàu nhaø thaàn hoïc Taây Ban Nha ñoøi hoûi Giaùo Hoäi phaûi xin loãi vì ñaõ coäng taùc vôùi cheá ñoä ñoäc taøi cuûa töôùng Franco.

Barcelona - Taây Ban Nha [Apic 16/2/98] - Moät vò giaùm muïc vaø nhieàu nhaø thaàn hoïc Taây Ban Nha ñaõ yeâu caàu Giaùo Hoäi phaûi ñöùng ra xin loãi vì ñaõ coäng taùc vôùi cheá ñoä ñoäc taøi cuûa töôùng Franco.

Trong moät chöông trình truyeàn thanh, Ñöùc Cha Joan Carracra Planas, giaùm muïc phuï taùc giaùo phaän Barcelona, ñaõ coå voõ saùng kieán yeâu caàu haøng giaùo phaåm Taây Ban Nha haõy "xin loãi vì ñaõ coäng taùc vôùi cheá ñoä Franco". Ñöùc Cha Planas ñeà nghò moät lôøi xin loãi nhö theá phaûi ñöôïc ñöa ra nhaân dòp kyû nieäm 60 naêm keát thuùc cuoäc noäi chieán töø naêm 1636 ñeán naêm 1939.

Ñeà nghò cuûa ñöùc cha Planas truøng hôïp vôùi saùng kieán cuûa hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc meänh danh laø "Gioan 23". Hieäp hoäi caùc nhaø thaàn hoïc Gioan 23 naøy cho raèng Giaùo Hoäi cuõng phaûi xin loãi vì thaùi ñoä phaûn Tin Möøng cuûa mình trong cuoäc noäi chieán.

Rieâng Ñöùc Cha Joseù Sanchez, thö kyù hoäi ñoàng giaùm muïc Taây Ban Nha, tuyeân boá raèng neáu haøng giaùm muïc coù ñöùng ra xin loãi vì nhöõng thieáu soùt cuûa mình, thì ñieàu naøy cuõng phuø hôïp vôùi lôøi keâu goïi maø chính Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ ñöa ra trong toâng thö Ngaøn Naêm Thöù Ba ñang ñeán maø thoâi.


Phieân hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù 4 cuûa Haøn Laâm Vieän Toaø Thaùnh veà Söï Soáng

Phieân hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù 4 cuûa Haøn Laâm Vieän Toaø Thaùnh veà Söï Soáng.

Roma [Apic 16/02/98] - Phieân hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù tö cuûa Haøn Laâm Vieän Toaø Thaùnh veà Söï Soáng seõ dieãn ra taïi Roma töø ngaøy 23 ñeán 25 thaùng 02 naêm 1998 tôùi ñaây. Moät thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí Toaø Thaùnh cho bieát phieân hoïp seõ taäp trung vaøo vieäc nghieân cöùu veà boä "gieân" (gen) ñôn boäi veà con ngöôøi.

Ñöùc Thaùnh cha cuõng môùi boå nhieäm theâm hai thaønh vieân nöõa vaøo Haøn Laâm vieän Toaø Thaùnh veà Söï Soáng. Ñoù laø giaùo sö Alain Lejeune, ngöôøi Bæ, hieän laø chuû tòch cuûa lieân hieäp toaøn quoác caùc döôïc só Bæ. giaùo sö Lejeune laø taùc giaû cuûa moät baûn baùo caùo hoài naêm 1996 veà tình traïng cuûa treû em Irak, naïn nhaân cuûa nhöõng cuoäc tröøng phaït do Lieân Hieäp Quoác aùp ñaët treân Irak.

Ngöôøi thöù hai vöøa ñöôïc Ñöùc thaùnh cha boå nhieäm vaøo Haøn Laâm Vieän Toaø Thaùnh veà Söï Soáng laø giaùo sö Bernard Kardeluhe, ngöôøi Senegal, hieän laø giaùm ñoác phoøng thí nghieäm veà thaàn kinh noäi tieát hoïc taïi ñaïi hoïc Reneù Descartes ôû Paris.


Back to Radio Veritas Asia Home Page