Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaùi Ñoaøn Hoa Kyø trao cho chính quyeàn Trung Quoác danh saùch caùc tín höõu bò giam giöõ

Phaùi Ñoaøn Hoa Kyø trao cho chính quyeàn Trung Quoác danh saùch caùc tín höõu bò giam giöõ.

(AFP, Reuters 15/02/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Chuùa Nhaät 15/02/98, phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñaõ trao cho oâng Ye Xiaowen, chuû tòch Ban Toân Giaùo nhaø nöôùc Trung Quoác, moät danh saùch caùc tín höõu ñöôïc bieát ñang bò giam giöõ, vaø ñaõ hoûi thaêm veà toäi traïng cuõng nhö söùc khoeû cuûa hoï hieän giôø.

Trong moät thoâng caùo ñöôïc coâng boá, phaùi ñoaøn cho bieát ñeà taøi cuoäc thaûo luaän vôùi oâng Ye Xiaowen xoay quanh caùc vaán ñeà lieân quan tôùi caùc giaùo hoäi khoâng ñöôïc Baéc Kinh thöøa nhaän, vaán ñeà ñaêng kyù hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø thôø vaø caùc nôi thôø phöôïng, trong soá naøy coù caû caùc ñeàn thaùnh. Tröôùc ñoù, vaøo hoâm thöù Naêm 12/02/98, trong cuoäc hoäi kieán vôùi chuû tòch Giang Traïch Daân, ñöôïc bieát vò chuû tòch Trung Quoác ñaõ khuyeán khích phaùi ñoaøn haõy tìm hieåu caøng nhieàu caøng toáùt veà tình hình toân giaùo taïi Trung Quoác. Rabbi Schneier, ñaïi dieän Do Thaùi Giaùo, cho bieát phaùi ñoaøn raát haân haïnh ñöôïc chính tai nghe chuû tòch Giang Traïch Daân cam keát caûi tieán moái thoâng caûm giöõa ngöôøi daân Trung Quoác vaø Hoa Kyø. Ngaøi cuõng baøy toû hy voïng laø chuyeán ñi naøy seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu vöøa noùi trong noã löïc nhaèm gia taêng söï lieân laïc vaø trao ñoåi giöõa coäng ñoaøn toân giaùo Hoa Kyø vaø Trung Quoác.

Cuõng vaøo hoâm Chuùa Nhaät 15/02/98, phaùi ñoaøn ñaõ ñi thaêm hai nhaø thôø tin laønh ôû Baéc Kinh. Muïc söï Don Argue, ñaïi dieän Tin Laønh, trong dòp naøy ñaõ leân giaûng cho caùc tín höõu ñeán döï leã taïi nhaø thôø Chongwenmen, ñöôïc coi laø nhaø thôø lôùn nhaát ôû Baéc Kinh. Phaùi ñoaøn rôøi Baéc Kinh hoâm Chuùa Nhaät 15/02/98 ñeå ñi thaêm Nam Kinh, thuoäc mieàn Nam Trung Quoác. (AFP, Reuters 15/02/98).


Back to Radio Veritas Asia Home Page