Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Haiti than phieàn veà naïn tham nhuõng lan traøn trong nöôùc

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Haiti than phieàn veà naïn tham nhuõng lan traøn trong nöôùc.

Portau Prince - Haiti [Apic 11/02/98] Trong hai naêm laõnh ñaïo cuûa toång thoáng Reneù Preùval, Haiti ñaõ khoâng ñaït ñöôïc söï tieán boä naøo: ñaây laø keát quaû do toå chöùc chính trò coù teân laø Lavalas ñöa ra nhaân dòp kyû nieäm hai naêm caàm quyeàn cuûa toång thoáng Preùval hoâm 7 thaùng 2 naêm 1997 vöøa qua. Trong laù thö muïc vuï môùi ñöôïc coâng boá, caùc ñöùc giaùm muïc nöôùc naøy cuõng ñöa ra moät nhaän ñònh nhö theá. Caùc ngaøi than phieàn veà söï suy ñoài trong moâi tröôøng chính trò vaø xaõ hoäi cuõng nhö nhöõng khoù khaên maø tình traïng naøy taïo ra cho cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa ngöôøi daân.

Trong laù thö muïc vuï coâng boá hoài cuoái naêm vöøa qua (1997), 12 vò Giaùm Muïc Haiti ghi nhaän raèng ñaát nöôùc ñang tieáp tuïc chòu ñau khoå vì naïn ngheøo ñoùi vaø ñaùnh maát nhöõng giaù trò luaân lyù.

Caùc ngaøi keâu goïi moïi taàng lôùp xaõ hoäi haõy lieân ñôùi vôùi nhau vaø chính phuû phaûi thöïc thi moät söï phaân phoái cuûa caûi hôïp lyù vaø coâng bình cuõng nhö daán thaân phuïc vuï coâng ích vaø quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi.


Quoác hoäi Hoa Kyø baùc boû döï luaät caám xöû duïng vónh vieãn phöông phaùp sinh saûn voâ tính

Quoác hoäi Hoa Kyø baùc boû döï luaät caám xöû duïng vónh vieãn phöông phaùp sinh saûn voâ tính.

(AFP 11/02/98) - Hoa Kyø (Washington) - Thöù Tö 11/02/98, thöôïng vieän Hoa Kyø ñaõ baùc boû moät döï luaät nghieâm caám vónh vieãn vieäc xöû duïng kyõ thuaät sinh saûn voâ tính treân con ngöôøi, vieân leõ raèng moät ñaïo luaät nhö theá seõ khieán cho vieäc nghieân cöùu y hoïc cuõng nhö khoa hoïc taïi Hoa Kyø bò chaäm laïi. Döï luaät naøy bò baùc boû vôùi 54 phieáu thuaän vaø 42 phieáu choáng.

Thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua, moät vò baùc só Hoa Kyø, oâng Richard Seed, ñaõ taïo ra nhieàu cuoäc tranh luaän soâi noåi sau khi oâng tuyeân boá yù ñònh môû moät phoøng maïch ñeå giuùp cho caùc caëp vôï choàng hieám, muoán coù con qua kyõ thuaät sinh saûn voâ tính. Toång thoáng Bill Clinton cuõng nhö giôùi y hoïc taïi Hoa Kyø ñaõ maïnh meõ choáng ñoái ñieàu naøy. Döï tính caùch nghieâm troïng veà maët luaân lyù vaø ñaïo ñöùc cuûa vaán ñeà, toång thoáng Clinton ñaõ kyù moät saéc leänh caám xöû duïng ngaân quyõ cuûa chính phuû lieân bang ñeå duøng vaøo caùc chöông trình nghieân cöùu taïo con ngöôøi baèng kyõ thuaät sinh saûn voâ tính.

Ngaøy 12/01/98 vöøa qua, 19 quoác gia trong Lieân Hieäp AÂu Chaâu ñaõ kyù teân vaøo moät thoûa thuaän caám xöû duïng phöông phaùp naøy treân con ngöôøi. [AFP 11/2/98]


Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö haèng tuaàn, taïi Roma

Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö haèng tuaàn, taïi Roma.

Vatican 11/02/98 - Buoåi tieáp kieán chung haøng tuaàn thöù Tö 11/02/98 coù tính caùch khaùc thöôøng: ñoù laø truøng vôùi ngaøy theá giôùi beänh nhaân laàn thöù saùu ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, Ñaëc Söù cuûa ÑTC.

Buoåi tieáp kieán dieãn ra nhö thöôøng leä taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI ôû Vatican, nhöng vôùi quang caûnh khaùc thöôøng. Keá beân ÑTC coù baøn thôø kính Ñöùc Meï Loä ñöùc. Coù ca ñoaøn cuûa Giaùo Phaän Roma, coù hai Vò Hoàng Y beân caïnh ÑTC: Ñöùc Hoàng Y Joseph Glemp (Giaùo Chuû Ba Lan, ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad limina") vaø Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma vaø moät soá ñoâng giaùm muïc tham döï vôùi söï hieän dieän cuûa nhieàu beänh nhaân vaø nhieàu ñoaøn haønh höông.

Ngay ñaàu buoåi tieáp kieán, nhôø qua ñaøi truyeàn hình tieáp vaän vôùi Ñeàn Thaùnh Loreto, ÑTC ñoïc söù ñieäp cho 1500 beänh nhaân hieän dieän trong Ñeàn thôø Ñöùc Meï Loreto. Ngaøi noùi:

"Hoâm nay, 11 thaùng 2, naêm 1998, ngaøy daønh ñeå kính nhôù Ñöùc Meï Loä Ñöùc, chuùng ta cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân, nay ñaõ laø laàn thöù saùu. Naêm nay ngaøy naøy ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto, beân caïnh Ñeàn Thaùnh, nôi caùc beänh nhaân vaø caùc thieän nguyeän vieân, caùc tín höõu haønh höông ñeán töø nöôùc YÙ vaø caùc nöôùc khaùc ñang tuï hoïp. Toâi muoán göûi tôùi caùc anh chò em ñang tieáp vaän vôùi chuùng ta nhôø Ñaøi Phaùt Thanh vaø Truyeàn Hình, taâm tình yeâu meán cuûa toâi. Tröôùc heát toâi chaøo thaêm Vò Ñaïi Dieän cuûa toâi, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Angelo Sodano, Vò Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Muïc Vuï caùc nhaân vieân Y teá, laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, vaø taát caû nhöõng ai ñaõ coå voõ vaø toå chöùc buoåi leã hoâm nay. Toâi chaøo thaêm Vò Ñaëc UÛy Toøa Thaùnh coi soùc Ñeàn Thaùnh, Ñöùc Cha Comastri vaø taát caû caùc giaùm muïc hieän dieän trong cuoäc gaëp gôõ caàu nguyeän naøy. Toâi chaøo thaêm caùc nhaân vieân Y Teá vaø caùc thieän nguyeän vieân, caùch rieâng caùc thaønh vieân cuûa UNITALSI (Unione Nazionale Italiana dei Trasporti degli Ammalati Loreto e Santuari Internazionali), töùc: Hieäp Hoäi Quoác Gia YÙ lo vieäc chuyeân chôû caùc beänh nhaân haønh höông Ñeàn Thaùnh Loreto vaø caùc ñeàn thaùnh quoác teá. Nhöng, caùch rieâng, vôùi tình yeâu meán noàng haäu toâi muoán noùi vôùi caùc beänh nhaân. Hoï laø nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chính cuûa ngaøy hoâm nay, ngaøy gôïi leân trong taâm hoàn toâi moät tieáng vang maïnh meõ vaø saâu xa. Öôùc gì lôøi chaøo thaêm thaân aùi cuûa toâi ñeán vôùi taát caû."

Roài ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: "Loreto vaø caùc beänh nhaân - Hai teân goïi (Loreto vaø Beänh nhaân) thaät coù yù nghóa saâu xa. Ñeàn Thaùnh Loreto thôøi danh gôïi laïi Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, trong ñoù haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laø caên baûn. Vaø naêm nay laø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò cho Naêm Toaøn Xaù 2000. Toâi muoán haønh höông caùch thieâng lieâng, ñeán quì döôùi chaân Ñöùc Trinh Nöõ Loreto cuøng vôùi anh chò em ñang tuï hoïp hoâm nay ñaây beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI naøy ñeå gaëp nhau haèng naêm vaøo ngaøy 11 thaùng 2. Chuùng ta hôïp yù caùch thieâng lieâng vôùi caùc beänh nhaân ñang ôû Loreto luùc naøy, ñeå caàu nguyeän trong Ñeàn Thaùnh, ngoâi nhaø gôïi laïi loøng nhaân haäu kyø dieäu cuûa Thieân Chuùa; qua nhaø naøy, Ngoâi Lôøi cuûa Thieân Chuùa ñaõ nhaäp theå vaø ñeán oû giöõa loaøi ngöôøi. Trong baàu khí gôïi caûm cuûa nôi thaùnh, chuùng ta haõy ñoùn nhaän aùnh saùng vaø söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng coù khaû naêng bieán ñoåi taâm hoàn con ngöôøi thaønh moät nôi ôû cuûa hy voïng. Trong nhaø cuûa Ñöùc Maria coù choã cho moïi ngöôøi, con caùi cuûa Meï. Thöïc söï, oû ñaâu coù Chuùa, moïi ngöôøi ñeàu tìm ñöôïc söï ñoùn tieáp, söï an uûi vaø bình an, caùch rieâng trong giôø thöû thaùch. Vôùi Ñöùc Maria "Ñaáng cöùu keû lieät keû khoán", coù söï naâng ñôõ cho nhöõng ai bò lung lay, coù aùnh saùng cho nhöõng ai soáng trong nghi nan, coù an uûi cho nhöõng ai soáng trong ñau khoå vaø beänh taät. Loreto laø nhaø cuûa tình lieân ñôùi vaø cuûa hy voïng, nôi ñaây ngöôøi ta caûm thaáy haàu nhö caùch roõ raøng söï lo laéng hieàn maãu cuûa Ñöùc Maria. Ñöôïc boå söùc bôûi söï baûo ñaûm veà söï che chôû cuûa Meï, chuùng ta caûm thaáy ñöôïc linh hoaït hôn ñeå chia seû caùc ñau khoå cuûa anh chò em bò thöû thaùch nôi theå xaùc vaø nôi tinh thaàn, ñeå ñoå daàu an uûi vaø hy voïng vaøo caùc veát thöông cuûa hoï, theo göông ngöôøi Samaritano nhaân haäu. Nhö ôû tieäc cöôùi Cana, Ñöùc Trinh Nöõ raát quan taâm ñeán nhöõng nhu caàu cuûa moãi ngöôøi nam nöõ, vaø saün saøng baàu cöû cho heát thaûy nôi Con cuûa Meï. Vì theá Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân ñöôïc cöû haønh naêm naày qua naêm khaùc taïi caùc Ñeàn Thaùnh Daâng Kính Meï Maria laø moät vieäc mang yù nghóa saâu xa."

Ngoû lôøi rieâng vôùi caùc beänh nhaân, ÑTC noùi: "Hoâm nay laø Ngaøy cuûa anh chò em. Toâi nghó ñeán anh chi em tuï hoïp beân caïnh Ñeàn Thaùnh ôû Loreto, cuøng vôùi anh chò em beänh nhaân hieän dieän trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI taïi Roma naøy cuõng nhö taát caû caùc beänh nhaân khaùc gaëp nhau döôùi chaân Ñöùc Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi taïi hang ñaù Loä Ñöùc vaø taïi caùc Ñeàn Thaùnh khaùc kính Ñöùc Meï treân caû theá giôùi. Toâi nghó ñeán anh chò em, ñoâng ñaûo hôn nöõa taïi caùc beänh vieän, trong gia ñình cuûa anh chò em, trong caùc phoøng beänh, trôû neân ñeàn thaùnh cuûa söï chòu ñöïng vaø cuûa caàu nguyeän haèng ngaøy cuûa anh chò em. Trong Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi coù moät choã rieâng bieät daønh cho anh chò em. Tình traïng ñau yeáu vaø söï öôùc mong laáy laïi söùc khoûe laøm cho anh chò em trôû neân chöùng nhaân ñaëc bieät cuûa ñöùc tin vaø cuûa hy voïng. Toâi xin phuù thaùc caùc öôùc nguyeän veà bình phuïc cuûa anh chò em cho söï baàu cöû cuûa Meï Maria vaø toâi khuyeân anh chò em chieáu saùng vaø naâng cao nhöõng öôùc voïng naøy luoân luoân cuøng vôùi nhaân ñöùc hy voïng, ôn ban cuûa Chuùa Kitoâ. Meï Maria seõ giuùp ñôõ anh chò em ñem laïi moät yù nghóa môùi cho ñau khoå, baèng vieäc bieán ñoåi ñau khoå thaønh con ñöôøng cöùu roãi, thaønh cô hoäi rao giaûng Tin Möøng vaø cöùu chuoäc. Vaø nhö vaäy, ñöôïc raëp theo maãu göông cuûa Chuùa Kitoâ vaø ñöôïc linh hoaït bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn, kinh nghieäm ñau khoå vaø coâ ñôn cuûa anh chò em seõ rao giaûng söùc maïnh chieán thaéng cuûa Phuïc Sinh."

ÑTC keát thuùc: "Öôùc gì Ñöùc Maria baàu cöû cho anh chò em ôn tín thaùc, ôn naøy naâng ñôõ anh chò em treân ñöôøng löõ thöù traàn gian. Söï tín thaùc ngaøy nay coøn caàn hôn nöõa, bôûi vì kinh nghieäm cuûa ñôøi soáng ngaøy nay phöùc taïp vaø laém vaán ñeà hôn nhieàu. Laïy Ñöùc Trinh Nöõ Loreto, xin haõy canh phoøng treân con ñöôøng cuûa taát caû chuùng con . Xin haõy höôùng daãn chuùng con veà Queâ treân trôøi, nôi chuùng con seõ chieâm ngöôõng maõi maõi cuøng vôùi Meï vinh quang cuûa Con Meï laø Chuùa Gieâsu. Toâi ban pheùp laønh cho taát caû."

Sau baøi huaán ñöùc cuûa ÑTC ñöôïc tieáp vaän vôùi Ñeàn Thaùnh Loreto, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano cöû haønh thaùnh leã ñoàng teá troïng theå vôùi taát caû caùc giaùm muïc Chaâu AÂu phuï traùch muïc vuï Y Teá, tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá taïi Loreto do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch muïc vuï cho nhaân vieân Y Teá toå chöùc.

Loreto, moät quang caûnh cuûa ngaøy ñaïi leã. Ñeàn Thôø khoâng coøn moät choã troáng; caùc beänh nhaân laø 1,500. Soá ngöôøi phuïc vuï caùc beänh nhaân phaûi tính gaáp ba laàn. Taát caû ñeàu yeân laëng chuù yù nghe baøi huaán ñöùc cuûa ÑTC töø Roma vaø sau ñoù baøi giaûng cuûa Ñöùc Hoàng Y Ñaëc söù. Trong baøi giaûng, Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi daán thaân lôùn lao vaø lieân læ cuûa Giaùo Hoäi trong muïc vuï caùc beänh nhaân. Ngaøi noùi: "Moät daán thaân ñeán bôûi göông maãu cuûa Chuùa Gieâsu vaø cuûa Meï Maria, moät daán thaân ñoái vôùi Giaùo Hoäi tuyeät ñoái khoâng theå traùnh neù ñöôïc, vì thuoäc veà söù meänh cuûa Giaùo Hoäi".

Ñöùc Hoàng Y nhaán maïnh ñeán nhöõng caùch theá Giaùo Hoäi lo laéng cho caùc beänh nhaân, tröôùc heát baèng söï gaàn guõi trong caàu nguyeän, roài baèng caû vieäc thuùc giuïc caùc con caùi Giaùo Hoäi toû tình lieân ñôùi cuï theå vaø baèng coå voõ nhöõng coâng vieäc y teá vaø cöùu trôïï treân caû theá giôùi, caùch rieâng taïi nhöõng quoác gia ngheøo. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Chính trong yù thöùc roõ raøng veà traùch nhieäm vaø söù meänh naøy, Giaùo Hoäi khoâng ngöøng keâu goïi xaõ hoäi daân söï, ñeå caùc vaán ñeà beänh taät thöïc söï ñöôïc ñaët vaøo trung taâm cuûa moät neàn vaên hoùa vaø cuûa moät ñöôøng loái chính trò veà tình lieân ñôùi. Giaùo Hoäi yeâu caàu sao cho ngöôøi ñau yeáu phaûi ñöôïc toân troïng trong phaåm giaù cuûa hoï vaø ñöôïc saên soùc trong moïi chieàu kích cuûa con nguôøi. Vaø ñaây laø neàn vaên hoùa ñích thöïc cuûa tình yeâu, neàn vaên hoùa naøy phaûi nhaäp theå trong nhöõng kieåu caùch thi haønh nhieäm vuï cuûa nhaân vieân y teá: Caùc baùc só, y taù, ñöôïc goïi khoâng phaûi chæ ñeå thi haønh coâng vieäc cuûa ngöôøi chuyeân nghieäp, nhöng trong yù nghóa naøo ñoù coøn thi haønh moät söù meänh nöõa".


Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Toång thoáng Nga, oâng Boris Yetlsin

Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø Toång thoáng Nga, oâng Boris Yetlsin.

Vatican - 11/02/98 - Chieàu thöù Ba 10/02/98, luùc 17g30, ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Nga, oâng Boris Yetlsin vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Sau cuoäc ñaøm thoaïi rieâng giöõa ÑTC vaø Toång Thoáng keùo daøi 50 phuùt, ÑTC tieáp ñoaøn tuøy tuøng cuûa Toång Thoáng, trong soá coù phu nhaân vaø ngöôøi con gaùi cuûa Toång Thoáng, roài chuïp hình chung löu nieäm. Toång Thoáng trao taëng ÑTC hai cheùn leã quí vaø cuoán caùc baøi thô do chính ÑTC vieát ra vaø ñöôïc ñòch ra tieáng Nga (in trong dòp daëc bieät naøy). ÑTC raát caûm ñoäng veà cöû chæ cuûa Toång Thoáng. Sau ñoù, Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây:

"Cuoäc noùi chuyeän ñaõ dieãn ra trong baàu khí raát thaân maät. Caû hai vò ñaõ trao ñoåi quan ñieåm veà tính hình chính trò, xaõ hoäi cuûa Nga vaø veà söï ñoùng goùp cuûa caùc tín höõu cho moät xaõ hoäi luoân luoân hoøa hôïp vaø lieân ñôùi". Thoâng caùo vieát tieáp: "Toång thoáng Yeltsin ñaõ muoán trình baøy cho ÑTC nhöõng thaùch ñoá cuûa luùc naøy vaø nhöõng tieán boä ñaõ ñaït ñöôïc trong caùc thöïc taïi xaõ hoäi cuûa Nga. ÑTC vaø Toång Thoáng cuøng nhau duyeät laïi moät soá tình hình quoác teá baèng vieäc nhaán maïnh ñeán söï coäng taùc vaø an ninh taïi Chaâu AÂu". Thoâng caùo vieát theâm: "Caû vieäc chuaån bò Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000 cuõng ñöôïc baøn ñeán, trong söï trung thaønh vôùi caùc truyeàn thoáng thieâng lieâng laâu ñôøi cuûa Ñoâng vaø Taây". Thoâng caùo keát thuùc: "Cuõng trong luùc ÑTC vaø Toång Thoáng gaëp nhau, Toång Tröôûng Ngoaïi Giao Nga, oâng Evgeni Primakov, ñaõ gaëp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, phuï traùch lieân laïc vôùi caùc quoác gia treân theá giôùi, coù Ñöùc OÂng Celestino Migliore thaùp tuøng. Caùc ngaøi ñaõ ñaøo saâu maáy khía caïnh cuûa moái quan heä giöõa hai beân: Toøa Thaùnh vaø Nga, vaø vieäc nhaéc ñeán caùch rieâng söï hieän dieän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga vaø moät soá ñeà taøi veà chính trò quoâc teá, trong ñoù coù vaán ñeà hoøa bình "baáp beânh" taïi Trung Ñoâng, caùch rieâng tình hình taïi Irak.

Thoâng caùo khoâng nhaéc ñeán vaán ñeà "Luaät töï do toân giaùo taïi Nga môùi ñöôïc Quoác Hoäi chaáp thuaän vaø ñöôïc Toång Thoáng pheâ chuaån". Luaät naøy gaây nhieàu khoù khaên cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø moät soá toân giaùo khaùc. Theo tin baùo chí, thì vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc thaûo luaän saâu roäng giöõa Ngoaïi Tröôûng Nga vaø Ngoaïi Tröôûng Toøa Thaùnh. Ñaây laø moät trong caùc vaán ñeà gaây lo laéng nhieàu cho ÑTC vaø caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga. Söï coù maët cuûa Ñöùc Cha Kondrusiewicz, Giaùm Quaûn Toâng Toøa Nga Chaâu AÂu taïi Roma trong luùc Toång thoáng vieáng thaêm YÙ vaø Vatican, chaéc chaén khoâng phaûi laø tình côø. Theo nguoàn tin cuûa Haûng Tin Coâng Giaùo Hoa Kyø (CWN) soá phaùt haønh ngaøy 11/02/98, thì Toång Thoáng Yetlsin cuûa Nga, ñaõ laëp laïi lôøi môøi ÑTC ñeán thaêm Mascova. Tuy nhieân chuyeán vieáng thaêm raát khoù ñöôïc thöïc hieän trong töông lai gaàn ñaây bôûi vì Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga ñaõ nhaän ñònh raèng chuiyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC trong töông lai, chæ laøm gia taêng nhöõng caêng thaúng giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma vaø Chính Thoáng Giaùo taïi Nga.


69 naêm Hoøa Öôùc Lateâranoâ (11/02/1929-11/02/1998): Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây 69 naêm

69 naêm Hoøa Öôùc Lateâranoâ (11/02/1929-11/02/1998): Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây 69 naêm.

Tin Vatican (VIS/11/02/98): Hoâm nay, thöù Tö 11/02/98, leã kính Ñöùc Meï Loä Ñuùc, Ngaøy quoác teá caùc beänh nhaân laàn thöù saùu. Ngoaøi ra, hoâm nay, cuõng laø ngaøy kyû nieäm 69 naêm thaønh laäp Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican, nhö moät thöïc theå ñoäc laäp. Vaøo ngaøy 11/thaùng 2, naêm 1929, Toøa Thaùnh ñaõ kyø Hoøa Öôùc Lateâranoâ, xaùc ñònh moái töông quan giöõa Ñöùc Giaùo Hoaøng vaø Quoác Gia Italia. Hoøa Öôùc Lateâranoâ goàm coù ba hieäp öôùc nhoû sau ñaây: tröôùc heát laø moät hieäp öôùc chính trò, keá ñoù laø moät quy öôùc veà taøi chaùnh,vaø thöø ba laø moät thoûa öôùc chung (concordat). Döïa theo ba thoûa öôùc naày, tình caùch ñoäc laäp cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican ñöôïc xaùc nhaän, ñaïo Coâng Giaùo ñöôïc coâng nhaän nhö toân giaùo chính thöùc cuûa quoác gia Italia, vaø nhöõng töông quan giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc Italia ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng. Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican roäng 44 maåu, vaø laø cô caáu phaùp lyù baûo ñaûm cho söï ñoäc laäp cuûa Toâng Toøa (Toøa Thaùnh) trong vieäc thöïc thi söù maïng thieâng lieâng treân theá giôùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page