Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Thôøi söï : Veà Cuoäc Hoïp Giöõa Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo, veà ñeà taøi "Toân Giaùo vaø Coâng Cuoäc Phaùt Trieån Xaõ Hoäi"

Thôøi söï : Veà Cuoäc Hoïp Giöõa Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo, veà ñeà taøi "Toân Giaùo vaø Coâng Cuoäc Phaùt Trieån Xaõ Hoäi".

(London, apic 10/2/98) - Trong hai ngaøy 18 vaø 19 thaùng 2 naày, caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo lôùn treân theá giôùi vaø OÂng Chuû Tòch Ngaân Haøng Theá Giôùi, seõ hoïp nhau taïi Laâu Ñaøi Lambeth, ôû thuû ñoâ Luaân Ñoân cuûa Anh Quoác, ñeå baøn veà ñeà taøi: "Caùc Toân Giaùo vaø coâng cuoäc phaùt trieån". Laâu Ñaøi Lambeth laø nôi cö truù cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc George Carey, Giaùo chuû Anh Giaùo. Cuoäc hoïp seõ do hai vò ñoàng chuû toïa, laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo George Carey, vaø OÂng James D. Wolfensohn, chuû tòch Ngaân Haøng Theá Giôùi, cuøng vôùi söï tham döï cuûa caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo khaùc nhö Coâng Giaùo, Chính Thoáng Giaùo töø hai toøa Mascova vaø Constantinopoli, Tin Laønh Lutheroâ, Phaät Giaùo, AÁn Ñoä Giaùo, Do Thaùi Giaùo, Hoài Giaùo, ñaïo BaHai, Ñaïo Sikh, vaø Laõo Giaùo.

Cuoäc hoïp noùi treân laø moät bieán coá ñaày yù nghóa vaø ghi daáu moät böôùc tieán môùi trong coâng cuoäc choáng laïi naïn ngheøo ñoùi treân theá giôùi. Theo baûn thoâng baùo chung cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi vaø cuûa Toøa Giaùo Chuû Anh Giaùo, thì muïc tieâu chính cuûa cuoäc hoïp naày laø nhaém phaùt trieån nhöõng dòp ñeå ñoàng yù vôùi nhau vaø cuøng nhau hoaït ñoäng choáng laïi söï ngheøo cuøng treân theá giôùi. Cuoäc hoïp seõ giuùp cho hai giôùi, Ngaân Haøng vaø Caùc Toân Giaùo, ñöôïc hieåu roõ hôn nhöõng quan nieäm cuûa nhau veà nhöõng caùch thöùc ñöôïc xöû duïng, ñeå ñöông ñaàu vôùi coâng cuoäc phaùt trieån cuõng nhö vôùi nhöõng trôû ngaïi coù theå coù, khoâng cho pheùp ñaït ñeán muïc tieâu mong öôùc, laø giaûi quyeát naïn ngheøo ñoùi treân theá giôùi. Rieâng ñoái vôùi OÂng Andrew Purkis, coá vaán cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo George Carey, veà nhöõng vaán ñeà cuûa theá giôùi, thì cuoäc hoïp hai ngaøy 18 vaø 19 thaùng 2 naày, laø moät böôùc tieán coù yù nghóa quyeát ñònh, bôûi vì qua vieäc chaáp nhaän coäng taùc toå chöùc cuoäc hoïp, Ngaân Haøng Theá Giôùi xem ra nhö ñaõ chaáp nhaän söï caàn thieát phaûi löu yù ñeán nhöõng yeáu toá khoâng thuoäc laõnh vöïc vaät chaát, nhöng thuoäc laõnh vöïc tinh thaàn, toân giaùo vaø vaên hoùa, trong coâng cuoäc choáng naïn ngheøo ñoùi, coå voõ phaùt trieån.

Chöông trình cuoäc hoïp seõ coù ba phieân hoïp khoaùng ñaïi veà ba ñeà taøi sau ñaây:

Vaán ñeà nôï nöôùc ngoaøi cuûa caùc quoác gia ngheøo khoâng naèm trong chöông trình nghò söï, nhöng chaéc chaén seõ ñöôïc baøn ñeán. Cuoái cuoäc hoïp, seõ ñöôïc coâng boá moät tuyeân ngoân chung cuûa hai vò ñoàng chuû tòch, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anh Giaùo George Carey, vaø OÂng Chuû Tòch Ngaân Haøng Theá Giôùi, James D. Wolfensohn. Ngaân Haøng Theá Giôùi ñaõ ñöôïc thaønh laäp lieàn sau khi Ñeä Nhò Theá Chieán Thöù Hai chaám döùt, ñeå trôï giuùp cho caùc quoác gia ñang treân ñöôøng phaùt trieån, qua caùc moùn tieàn cho vay.

AÛnh höôûng cuûa Ngaân Haøng Theá Giôùi trong coâng cuoäc Phaùt Trieån laø thaät to lôùn. Chaúng haïn nhö, ngöôøi ta coù theå nhìn vaøo con soá sau ñaây ñeå hieåu phaàn naøo taàm quan troïng cuûa Ngaân Haøng: ñoù laø, trong naêm 1993, cöù moãi moät giôø ñoàng hoà, bình quaân soá tieàn cho caùc nöôùc ngheøo vay laø 2 trieäu röôõi myõ kim, nghóa laø trong moät naêm toång soá tieàn cho vay laø 21,900 trieäu myõ kim (21 tæ 9, hay 22 tæ myõ kim). Tuy nhieân trong thôøi gian qua, Ngaân Haøng Theá Giôùi thöôøng bò caùc Toå chöùc phi chính phuû vaø caùc Giaùo Hoäi, pheâ bình maïnh meõ, vì chính saùch cuûa Ngaân Haøng baét eùp caùc quoác gia ngheøo phaûi thay ñoåi chính saùch kinh teá cuûa hoï, thì môùi ñöôïc vay muôïn tieàn. Hy voïng cuoäc hoïp hai ngaøy 18 vaø 19 thaùng 2 naày, taïi Luaân Ñoân, seõ mang laïi nhieàu hieåu bieát vaø söï coäng taùc caàn thieát, ñeå giuùp caùc quoác gia ngheøo ñöôïc cô may phaùt trieån ñích thöïc. Vaø trong coâng cuoäc phaùt trieån naày, yeáu toá tinh thaàn, toân giaùo, ñöôïc nhìn nhaän coù choå ñöùng ñuùng cuûa noù.


Caùc Linh Muïc treân theá giôùi seõ caám phoøng chung vôùi nhau taïi GUADALUPEÂ, beân nöôùc Meâhicoâ, vaøo thaùng 7 tôùi ñaây

Caùc Linh Muïc treân theá giôùi seõ caám phoøng chung vôùi nhau taïi GUADALUPEÂ, beân nöôùc Meâhicoâ, vaøo thaùng 7 tôùi ñaây.

Tin Vatican (CWN 10/2/98): Cuoäc caám phoøng quoác teá laàn thöù ba, daønh cho caùc linh muïc treân theá giôùi, ñeå möøng naêm thaùnh 2000, seõ ñöôïc toå chöùc töø ngaøy 7 ñeán 12 thaùng 7 naêm 1998 tôùi ñaây, taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï GUADALUPEÂ beân nöôùc Meâhicoâ. Moãi naêm caùc linh muïc treân khaép theá giôùi ñöôïc môøi ñeán moät trong nhöõng Ñeàn Thaùnh Kính Ñöùc Meï noåi tieáng treân theá giôùi, ñeå caàu nguyeän vaø suy tu chung vôùi nhau.

Cuoäc caám phoøng quoác teá ñaàu tieân cho caùc lònh muïc, ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Fatima, beân nöôùc Boà Ñaøo Nha; Laàn thöù hai laø taïi Ñeàn Thaùnh YAMOUSSOUKRO beân nöôùc Coâte d'Ivoire, naêm vöøa qua, 1997. Vaø giôø ñaây, laàn thöù ba taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Guadalupeâ. Trong hai naêm tôùi ñaây, seõ coù moät cuoäc caám phoøng taïi Gieârusalem, vaø sau ñoù taïi Roma, vaøo naêm 2000.


THÔØI SÖÏ: Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Toång Thoáng Nga Boris Yeltsin

THÔØI SÖÏ: Cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Toång Thoáng Nga Boris Yeltsin.

Chieàu thöù Ba 10/02/98, luùc 17g30, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp kieán Toång Thoáng Nga, oâng Boris Yeltsin. Ñaây laø cuoäc gaëp gôõ thöù hai keå töø naêm 1991, naêm OÂng leân thay theá Toång Thoáng Mikhail Gorbaciov. Trong cuoäc gaëp gôõ laàn naøy, ngoaøi tình hình theá giôùi, caùch rieâng vaán ñeà Hoa Kyø Irak, coù ba vaán ñeà chính sau ñaây ñöôïc thaûo luaän giöõa Vatican vaø Moscowa:

Veà vaán ñeà töï do toân giaùo - Trong laàn gaëp gôõ naêm 1991, Toång thoáng Boris Yeltsin quaû quyeát vôùi ÑTC raèng: "Taïi Nga töï do toân giaùo hoaøn toaøn ñöôïc baûo ñaûm cho moïi tín höõu khoâng phaân bieät vaø khoâng kyø thò". Lôøi höùa baåy naêm tröôùc ñaây, nay xem ra ñaõ bò thay ñoåi, khoâng phaûi do Toång Thoáng Yeltsin, maø do luaät veà töï do löông taâm vaø töï do toân giaùo, ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi chaáp nhaän ngaøy 19 thaùng 9 naêm vöøa qua (1997). Ñaïo luaät naøy ñaõ gaây neân nhieàu lo laéng cho ÑTC vaø cho caùc vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nga. Nhöõng lo laéng naøy ñaõ giaùn tieáp ñöôïc baøy toû trong thö ÑTC göûi cho Toång Thoáng Yeltsin thaùng 6 naêm ngoaùi (1997). Trong thö naøy ÑTC xin Toång Thoáng Yeltsin ñöøng pheâ chuaån moät luaät coù tính caùch ñe doïa traàm troïng ñoái vôùi caùc ngöôøi Coâng Giaùo vaø caùc Coäng Ñoàng toân giaùo khaùc. Nhôø böùc thö naøy, Toång Thoáng ñaõ khoâng chaáp nhaän baûn thaûo thöù nhaát ñöôïc göûi leân oâng. Sau khi cöùu xeùt, oâng ñaõ göûi traû Quoác Hoäi vaø xin söûa laïi. Thöïc söï luaät ñaõ ñöôïc söûa laïi, nhöng chæ moät phaàn naøo thoâi; noäi dung khoâng thay ñoåi. Luaät ñöôïc söûa ñoåi, ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi chaáp nhaän ngaøy 19 thaùng 9 naêm 1997 vaø sau ñoù, Toång Thoáng haàu nhö bò cöôõng eùp pheâ chuaån. Trong luùc naøy ñaây, ngöôøi ta ñang chôø ñôïi nhöõng theå thöùc do Boä Tö Phaùp coâng boá, ñeå aùp duïng. Nhöng vieäc ñaêng kyù vaø hoaït ñoäng cuûa caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo taïi Nga seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên do caùc coâng chöùc ñòa phöông töï yù giaûi thích luaät, khoâng theo tinh thaàn luaät, maø theo khuynh höôùng caù nhaân vaø yù thöùc heä cuûa moãi moät ngöôøi. Ngöôøi Coâng Giaùo seõ bò kyø thò vaø chính quyeàn trung öông khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc.

Tröôùc khi leân ñöôøng vieáng thaêm Coäng Hoøa YÙ vaø Vatican, Toång Thoáng Yeltsin vaãn xaùc tín raèng luaät môùi cuûa Nga veà töï do toân giaùo vaãn toân troïng töï do toân giaùo vaø "ÑTC Gioan Phaoloâ II coù ñuû lyù do ñeå haøi loøng, cuõng nhö chuùng toâi vaäy". Ngöôøi ta chôø ñôïi xem Toång Thoáng coù theå traán an ÑTC veà ñieåm naøy khoâng?

Vaán ñeà hoùc buùa thöù hai laø moái lieân quan giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga. Toång thoáng Yeltsin laø moät tín höõu Chính Thoáng suøng ñaïo. Toång Thoáng coù theå laøm trung gian hoøa giaûi giöõa hai Giaùo Hoäi khoâng? Tröôùc chuyeán ra ñi, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Viktor Petruscenko, phuï traùch ngoaïi giao taïi Toøa Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga, tuyeân boá raèng: "Chuùng toâi khoâng trao moät söù ñieäp naøo cho Toång Thoáng Yeltsin ñeå chuyeån tôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II". Ñöùc Toång Giaùm Muïc Chính Thoáng coøn minh xaùc theâm: "Chuyeán vieáng thaêm cuûa Yeltsin taïi Vatican cuõng khoâng heà ñöôïc nhaéc ñeán trong cuoäc gaëp gôõ môùi ñaây taïi Moscowa giöõa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh, do Ñöùc Hoàng Y Cassidy, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch söï hieäp nhaát giöõa caùc tín höõu Kitoâ, höôùng daãn vaø caùc ñaïi dieän cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga". Duø vaäy, vôùi tö caùch laø moät vò Quoác Tröôûng, Toång Thoáng Yeltsin vaãn coù theå ñöa ra saùng kieán naøo ñoù ñeå laøm giaûm bôùt daàn söï caêng thaúng giöõa hai Giaùo Hoäi.

Ai cuõng nhaän thaáy raèng: cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò laõnh ñaïo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Roma vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaãn gaëp nhieàu khoù khaên, khoâng phaûi veà phía Coâng Giaùo, cuõng khoâng phaûi veà phía Ñöùc Alexis ñeä nhò, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, maø veà phía Hoäi Nghò Chính Thoáng. Chính Hoäi Nghò naøy ñaõ caûn trôû vaøo giôø phuùt cuoái cuøng cuoäc gaëp gôõ lòch söû thöôïng ñænh giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Ñöùc Alexis ñeä nhò taïi AÙo Quoác kyø heø naêm vöøa qua (1997).

Vaàn ñeà sau cuøng laø lôøi môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm nöôùc Nga, hay ít ra vieáng thaêm Moscowa. Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaãn töï cho mình coù ñoäc quyeàn toân giaùo taïi Nga vaø taïi Moscowa. Giaùo Hoäi naøy vaãn chuû tröông Giaùo Hoäi Chính Thoáng laø quoác giaùo. Luaät môùi veà töï do toân giaùo laø do söï ñoàng loõa giöõa caùc daân bieåu cöïu coäng saûn vaø Giaùo Hoäi Chính Thoáng, nhaèm giôùi haïn hoaëc loaïi tröø moïi hoaït ñoäng cuûa caùc toân giaùo vaø caùc Giaùo Hoäi khaùc treân laõnh thoå Nga. Giaùo Hoäi Chính Thoáng vaãn toá caùo Giaùo Hoäi Coâng Giaùo chieâu moä tín ñoà cuûa mình. Bao laâu vaãn coøn nhöõng hieåu laàm, nhöõng nghi ngôø, nhöõng tham voïng ñoäc quyeàn, luùc ñoù vieäc môøi ÑTC vieáng thaêm vaãn coøn laø moät khoù khaên haàu nhö khoâng vöôït qua ñöôïc. Vieäc ÑTC Gioan Phaoloâ II öôùc mong ñöôïc daâng thaùnh leã trong chính Ñieän Caåm Linh, taïi nhaø thôø, vôùi caùc ngoïn thaùp maï vaøng, daâng kính Ñöùc Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôùi ôû thuû ñoâ Nga, khoâng coøn laø moät bí maät phaûi giaáu kín. Nhöng Moscowa vaãn coøn laø caám ñòa ñoái vôùi ÑTC, ít ra trong luùc naøy.

Trong chuyeán vieáng thaêm laàn thöù nhaát taïi Vatican, chuyeán vieáng thaêm lòch söû moàng moät thaùng 12 naêm 1989, Toång thoáng Mikhail Gorabaciov ñaõ chính thöùc môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Nga. Ngaøy 20/12/1991, chính Toång Thoáng Yeltsin ñaõ nhaéc laïi lôøi môøi naøy khi oâng vieáng thaêm Vatican caùch ñaây gaàn 7 naêm. Laàn naøy khoâng chaéc oâng coøn nhaéc laïi lôøi môøi tröôùc ñaây. Tuy nhieân khi ñöôïc baùo chí phoûng vaán luùc tôùi phi tröôøng Roma, Toång Thoáng Nga ñaõ traû lôøi: "Neáu caùc oâng xin toâi nhaéc laïi lôøi môøi moät laàn nöõa, toâi seõ laøm".

Duø coù thieän chí, Toång Thoáng cuõng phaûi löu yù ñeán nhöõng tieáng vang trong moâi tröôøng Chính Thoáng vaø chung quanh caùc ngöôøi quoác gia cöïu coäng saûn. Vaãn laø ngöôøi "cöùng ñaàu, cöùng coå", coù gan ñoái phoù vôùi nhöõng ngöôøi thuø ñòch, Toång Thoáng Yeltsin raát coù theå nhaéc laïi lôøi môøi ÑTC vieáng thaêm Nga, vì oâng coi lôøi môøi cuûa Toång Thoáng Gorbaciov naêm 1989 vaø cuûa chính oâng naêm 1991 vaãn coøn giaù trò.

Chuùng ta chôø xem nhöõng gì seõ xaåy ra, sau cuoäc gaëp gôõ dieän ñoái dieän vaøo chieàu thöù Ba, 10/02/98, giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Toång Thoáng Yeltsin.


Veà Cuoäc hoïp taïi Vatican ñeå vaïch ra Chöông Trình chuaån bò vaø cöû haønh Ñaïi Naêm Thaùnh 2000

Veà Cuoäc hoïp taïi Vatican ñeå vaïch ra Chöông Trình chuaån bò vaø cöû haønh Ñaïi Naêm Thaùnh 2000

(RG 10/2/98). UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000 vaø nhöõng ñaïi dieän cuûa 115 UÛy Ban Naêm Thaùnh Quoác Gia töø khaép nôi treân theá giôùi, ñaõ tuï veà Roma vaø hoïp chung vôùi nhau taïi Phoøng Hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ôû Noäi Thaønh Vatican, trong voøng ba ngaøy, töø ngaøy thöù Ba 10/02/98, cho ñeán thöù Naêm 12/02/98, ñeå baøn veà nhöõng chöông trình muïc vuï vaø nhöõng saùng kieán caàn thöïc hieän trong hai naêm chuaån bò 1998 vaø 1999, vaø caû chöông trình cöû haønh Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 nöõa. Nguôøi ta cuõng ghi nhaän söï coù maët cuûa nhöõng phaùi ñoaøn ñaïi dieän caùc giaùo hoäi Kitoâ trong cuoäc hoïp quan troïng naày.

Tröôùc heát, ngoû lôøi trong buoåi hoïp ñaàu tieân saùng thöù Ba, muøng 10/02/98, Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh, ñaõ caùm ôn Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sergio Sebastiani, cöïu toång thö kyù cuûa UÛy Ban töø ñaàu cho ñeán naêm 97 vöøa qua, vaø chaøo möøng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzio Sepe, taân Toång Thö Kyù. Sau ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzio Sepe trình baøy toång quaùt veà nhöõng saùng kieán chính cho naêm chuaån bò 1998 naày, naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Thoâng Ñieäp cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II veà Chuùa Thaùnh Thaàn, laø Chuùa vaø laø Ñaáng ban söï soáng, vaø Toâng Thö "Ngaøn naêm thöù ba ñang ñeán", laø hai vaên kieän ñöôïc duøng laøm neàn taûng cho nhöõng chöông trình haønh ñoäng trong suoát naêm 1998 naày. Ñöùc Toång Giaùm Muïc SEPE cho bieát raèng, töø nay ñeán cuoái naêm 1998 naày, cöù moãi ba thaùng thì toå chöùc moät cuoäc hoäi thaûo veà moät chöông cuûa thoâng ñieäp veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Tröôùc heát, laø vaøo cuoái thaùng Ba tôùi naày, seõ toå chöùc cuoäc hoäi thaûo thöù nhaát veà chuû ñeà cuûa chöông thöù nhaát cuûa thoâng ñieäp, laø chuû ñeà veà tinh thaàn ñaïi keát. Ba thaùng sau, töùc vaøo cuoái thaùng Saùu, seõ coù cuoäc hoäi thaûo thöù hai veà chuû ñeà "thöïc taïi xaõ hoäi vaø chính trò"; vaøo cuoái thaùng 9, seõ toå chöùc cuoäc hoäi thaûo thöù ba veà chuû ñeà "vaên hoùa vaø ngheä thuaät". Roài vaøo cuoái naêm 1998 naày, seõ coù cuoäc trao ñoåi veà Baûy Ôn Chuùa Thaùnh Thaàn. Sang naêm 1999, naêm cuoái cuøng cuûa tam nieân chuaån bò, vaø laø naêm daønh cho Thieân Chuùa Cha, neân thoâng ñieäp veà Thieân Chuùa, Ñaáng giaøu loøng nhaân töø, cuõng seõ ñöôïc duøng laøm ñieåm höôùng daãn cho nhöõng saùng kieán cuûa naêm 1999.

Vaø cuõng trong buoåi hoïp saùng thöù Ba muøng 10/02/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sepe ñaõ trình baøy moät caùch toång quaùt nhöõng tieâu chuaån gôïi yù cho baûn thaûo Quyeån Lòch Phuïng Vuï cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, vöøa ñeà nghò toaøn theå Giaùo Hoäi neân theo Moät Lòch Phuïng Vuï duy nhaát. Nhöõng Cöû Haønh cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 seõ ñöôïc döï truø sao cho phuø hôïp vôùi nhöõng Muøa Phuïng Vuï khaùc nhau cuûa Naêm Thaùnh. Ngoaøi ra, UÛy Ban Trung Öông döï truø toå chöùc moät Cöû Haønh Thaät Ñaëc Bieät vaøo Ngaøy Keát thuùc Ngaøn Naêm Thöù Hai, böôùc sang ngaøn naêm môùi. Chöông Trình cöû haønh Naêm 2000, caàn phaûi laøm sao ñeå moïi thaønh phaàn Daân Chuùa ñeàu tham döï vaøo. Ngöôøi ta seõ chuù yù nhieàu ñeán Phong Traøo Hieäp Nhaát Kitoâ, ñeán vieäc töôûng nieäm nhöõng vò Töû Ñaïo môùi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta, vaø ñeán vaøi bieán coá phong thaùnh hoaëc aù thaùnh coù yù nghóa ñoái vôùi vieäc cöû haønh Naêm 2000. Ban Toå chöùc cuõng lieäu sao cho ÑTC Gioan Phaoloâ II coù dòp ban ñuû caû baûy pheùp bí tích, vaøo nhöõng dòp toå chöùc cho töøng giôùi khaùc nhau. Chaúng haïn nhö, Uûy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh döï truø vaøo ngaøy 18 thaùng 5, naêm 2000, ngaøy möøng sinh nhaät ÑTC 80 tuoåi, thì seõ coù leã Phong Chöùc cho caùc taân linh muïc, do chính ÑTC chuû phong. Ñoù laø vaøi ñieåm ñaùng chuù yù cuûa ngaøy hoïp thöù nhaát, thöù Ba 10/02/98. Heïn seõ coøn keå tieáp veà cuoäc hoïp naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page