Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 08 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Döï thaûo luaät choáng laïi hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Israel

Döï thaûo luaät choáng laïi hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Israel.

Gierusalem [Apic 8/02/98] - Moät döï thaûo luaät vöøa ñöôïc ñeä trình leân quoác hoäi Israel ñaõ khieán cho nhieàu nhoùm Kitoâ taïi ñaây quan ngaïi raèng vieäc du nhaäp Saùch Taân Öôùc seõ trôû neân khoù khaên hôn.

Theo döï thaûo luaät naøy, bò xem laø baát hôïp phaùp moïi haønh ñoäng khuyeán duï trôû laïi ñaïo vaø nhöõng söï phoå bieán, quaûng baù, du nhaäp hay quaûng caùo cho caùc taøi lieäu coù muïc ñích noùi treân coù theå bò giam tuø. Taùc giaû cuûa döï thaûo luaät naøy laø moät thaønh vieân cuûa Ñaûng Lao Ñoäng, töùc ñaûng ñoái laäp hieän nay taïi Israel vaø moät nhoùm Do Thaùi cöïc ñoan. Trong moät laù thöù ngoû, thuû töôùng Benjamin Netanyahu ñaõ khaúng ñònh raèng chính phuû cuûa oâng cöông quyeát choáng laïi döï thaûo luaät naøy vaø cho bieát seõ laøm moïi caùch ñeå phuû quyeát.

Döï thaûo luaät nhaém tôùi hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc Tin Laønh Hoa Kyø. Môùi ñaây, toå chöùc naøy ñaõ gôûi vaøo Israel haøng ngaøn cuoán saùch ñöôïc dòch sang tieáng Do Thaùi nhaèm loâi keùo ngöôøi Do thaùi trôû laïi Kitoâ Giaùo.


Laõnh tuï Libya muoán tieáp kieán ÑTC

Laõnh tuï Libya muoán tieáp kieán ÑTC.

(Reuters 8/02/98) - Roma - Laõnh tuï Libya, ñaïi taù Muammar Gaddafi vöøa cho bieát oâng muoán ñöôïc tieáp kieán ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Trong moät cuoäc phoûng vaán ñaêng treân tôø La Stampa cuûa YÙ, soá ra hoâm Chuùa Nhaät 8/02/98, oâng Gaddafi ñaõ noùi nhö sau: "Toâi raát haân haïnh ñöôïc tieáp kieán Ñöùc Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ II. Quan heä giöõa Libya vaø Toøa Thaùnh raát toát. Toâi coù nhieàu ñieàu muoán noùi vôùi ngaøi, nhöng toâi khoâng coù yù ñònh tieát loä nhöõng ñieàu ñoù trong luùc naøy".

Toøa Thaùnh vaø Libya thieát laäp quan heä ngoaïi giao daïo naêm ngoaùi (1997). Ñieàu naøy ñaët Toøa Thaùnh vaøo moät theá ñoái nghòch vôùi Hoa Kyø vaø caùc quoác gia ñang muoán coâ laäp oâng Gaddafi. Daïo thaùng 10 naêm ngoaùi (1997), ÑTC leân tieáng keâu goïi Lieân Hieäp Quoác baõi boû leänh caám vaän haøng khoâng leân Libya, sau khi Tripoli töø choái trao hai teân khuûng boá ñeå Hoa Kyø ñöa ra toøa truy toá. Hai tay khuûng boá naøy bò caùo buoäc coù dính líu vôùi vuï noå bom chieác maùy bay cuûa haøng khoâng Pan Am treân khoâng phaän Lockerbie beân Toâ Caùch Lan daïo naêm 1988, khieán cho 270 ngöôøi bò thieät maïng.


Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya leân tieáng toá caùo chính phuû ñoàng loõa trong vuï saùt haïi nhöõng ngöôøi Kikouyous

Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya leân tieáng toá caùo chính phuû ñoàng loõa trong vuï saùt haïi nhöõng ngöôøi Kikouyous.

Nairota - Kenya (Apic 8/02/98) - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø hoäi ñoàng caùc Giaùo Hoäi Kenya ñaõ cöïc löïc chæ trích chính phuû cuûa toång thoáng Daniel Arap Moi ñoàng loõa trong vuï saùt haïi haèng traêm ngöôøi thuoäc saéc toäc Kikouyous.

Theo öôùc tính, trong voøng ba tuaàn leã vöøa qua, coù tôùi haèng traêm ngöôøi Kikouyous ñaõ bò saùt haïi vaø haèng chuïc ngaøn ngöôøi ñaõ phaûi ñi laùnh naïn. Töø laâu, nhöõng ngöôøi Kikouyous ñaõ daønh söï uûng hoä cho ñaûng Daân Chuû ñoái laäp.

Vieän côù ñaây laø chuyeän xaâu xeù giöõa nhöõng ngöôøi thuoäc nhieàu saéc toäc khaùc nhau trong vuøng, cho neân chính phuû ñaõ khoâng can thieäp. Tuy nhieân ñieàu naøy ñaõ khoâng thuyeát phuïc ñöôïc caùc Ñöùc Giaùm Muïc Kenya. 22 vò ñaõ kyù teân vaøo moät tuyeân ngoân trong ñoù caùc ngaøi keâu goïi chính phuû: "Nhaân danh Chuùa, xin haõy chaám döùt cuoäc dieät chuûng". Trong tuyeân ngoân, caùc vò chuû chaên taïi Kenya toá caùo chính phuû ñaõ baät ñeøn xanh cho caùc nhoùm vuõ trang taán coâng vaøo nhöõng ngöôøi Kikouyous vaø sau ñoù laïi tìm caùch phuûi tay.


Phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñeán Baéc Kinh

Phaùi ñoaøn caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñeán Baéc Kinh.

(Reuters 8/02/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Moät trong ba nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø, Rabbi Arthur Schneier ñaõ ñeán Baéc Kinh hoâm Chuùa Nhaät 8/02/98, theo sau laø muïc sö Don Argue cuûa Tin Laønh vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Theodore McCarrick, Toång Giaùm Muïc Newark tieåu bang New Jersey, tôùi Baéc Kinh vaøo ngaøy thöù Hai 9/02/98.

Phaùi ñoaøn ba nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø do toång thoáng Bill Clinton choïn, baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm keùo daøi trong ba tuaàn, ñeå tìm hieåu veà tình hình töï do toân giaùo taïi Trung Quoác. Chuyeán ñi naøy seõ keát thuùc vaøo ngaøy 1/03/98 vaø sau ñoù phaùi ñoaøn seõ cho coâng boá moät baûn baùo caùo sô khôûi. Hieän ñang coù nhieàu cuoäc tranh caõi taïi quoác hoäi Hoa Kyø, muoán ñaët vaán ñeà quyeàn töï do toân giaùo leân haøng öu tieân trong caùc chính saùch ñoái ngoaïi cuûa chính phuû Hoa Kyø. Trung Quoác laø moät trong soá caùc quoác gia ñaõ bò leân aùn lieân tuïc veà toäi vi phaïm nhaân quyeàn, trong ñoù coù caû quyeàn töï do toân giaùo.

Cuoái tuaàn qua, chính quyeàn Baéc Kinh ñaõ traû töï do cho moät tín höõu Tin Laønh ngöôøi Trung Quoác bò baét giöõ veà toäi tranh ñaáu cho quyeàn töï do toân giaùo ôû Trung Quoác. Anh Gao Peng, 29 tuoåi vöøa ñöôïc traû töï do, sau khi ñaõ ôû tuø 2 naêm röôõi, veà toäi xaùch ñoäng quaàn chuùng noåi loaïn choáng chính phuû. Anh ñöôïc traû töï do vì aùn tuø ñaõ maõn.


Döï thaûo luaät choáng laïi hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Israel

Döï thaûo luaät choáng laïi hoaït ñoäng truyeàn giaùo taïi Israel.

Gieârusalem (Apic 8/02/98) - Moät döï thaûo luaät vöøa ñöôïc ñeä trình leân quoác hoäi Israel ñaõ khieán cho nhieàu nhoùm Kitoâ taïi ñaây quan ngaïi raèng vieäc du nhaäp Saùch Taân Öôùc seõ trôû neân khoù khaên hôn.

Theo döï thaûo luaät naøy, bò xem laø baát hôïp phaùp moïi haønh ñoäng khuyeán duï trôû laïi ñaïo vaø nhöõng ai phoå bieán, quaûng baù, du nhaäp hay quaûng caùo cho caùc taøi lieäu coù muïc ñích noùi treân coù theå bò giam tuø. Taùc giaû cuûa döï thaûo luaät naøy laø moät thaønh vieân cuûa Ñaûng Lao Ñoäng, töùc ñaûng ñoái laäp hieän nay taïi Israel vaø moät nhoùm Do Thaùi cöïc ñoan. Trong moät laù thö ngoû, thuû töôùng Benjamin Netanyahu ñaõ khaúng ñònh raèng chính phuû cuûa oâng cöông quyeát choáng laïi döï thaûo luaät naøy vaø cho bieát seõ laøm moïi caùch ñeå phuû quyeát.

Döï thaûo luaät nhaém tôùi hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc Tin Laønh Hoa Kyø. Môùi ñaây, toå chöùc naøy ñaõ gôûi vaøo Irael haøng ngaøn cuoán saùch ñöôïc dòch sang tieáng Do Thaùi nhaèm loâi keùo ngöôøi Do Thaùi trôû laïi Kitoâ Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page