Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Angola trình thö uûy nhieäm

ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Angola trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 7.02.98 - Saùng thöù Baåy 7/02/98 trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp OÂng Joseù Domingo Quiosa, Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Angola caïnh Toøa Thaùnh, trình thö uûy nhieäm. Trong dieãn vaên chaøo möøng Taân Ñaïi Söù, ÑTC gôïi laïi lòch söû ñau thöông cuûa Angola trong nhöõng naêm tröôùc ñaây. Sau 17 naêm chieán tranh ñaãm maùu , cuoäc noäi chieán giöõa hai phe chính phuû vaø khaùng chieán chaám döùt naêm 1994, baèng söï thoûa thuaän thaønh laäp moät chính phuû ñoaøn keát quoác gia giöõa hai phe. Böôùc tieán môùi naøy ñaõ ñaït ñöôïc nhôø cuoäc ñoái thoaïi laâu daøi giöõa Chính Phuû trung öông do oâng Dos Santos laõnh ñaïo vaø phe choáng ñoái vuõ trang do oâng Savimbi caàm ñaàu.

ÑTC noùi: "Toâi hôïp tieáng noùi cuûa toâi vôùi tieáng noùi phaùt xuaát töø caùc mieàn khaùc nhau treân theá giôùi, ñeå keâu goïi cuoäc gaëp gôõ ñöôïc cuï theå hoùa nhanh choùng heát söùc. Cuoäc gaëp gôõ naøy seõ laøm gia taêng baàu khí tín nhieäm vaø vieäc toân troïng nhau, ñoàng thôùi seõ goùp phaàn vaøo tieán trình bình thöôøng hoùa quoác gia vaø caû mieàn Chaâu Phi naøy".

ÑTC hy voïng raèng chính ngöôøi daân Angola seõ laø nhöõng ngöôøi chuû ñoäng khoâng ñeå cho chieán tranh tieáp tuïc gaây khoù khaên cho töông laïi cuûa hoï, laøm hoï soáng trong lo sôï, nghi ngôø vaø chia reõ. ÑTC noùi: Ngöôøi ta khoâng theå cöù giam mình trong dó vaõng; taát caû nhöõng gì ñaõ xaåy ra trong quaù khöù, khoâng ñöôïc queân ñi, nhöng phaûi ñöôïc ñoïc laïi vôùi taâm tình môùi, trong caùi nhìn tha thöù, hoøa giaûi vaø ñoái thoaïi; vieäc ñoái thoaïi naày laø moät löïa choïn thaêng tieán caù nhaân vaø coäng ñoàng, sao cho caùc nhoùm khaùc nhau, ñeàu coù theå hieän höõu trong loøng xaõ hoäi Angola. Söï hieän höõu caùc nhoùm naøy ñoàng thôøi cuõng laø moät thaùch ñoá vaø moät cô hoäi thuaän tieän cho caùc laõnh tuï chính trò vaø caùc nhaø laäp phaùp. Ñaây laø moät loä trình khoù khaên vaø ñaày caûn trôû, nhöng "neàn vaên hoùa cuûa baïo ñoäng phaûi nhöôøng böôùc cho neàn vaên hoùa cuûa hoøa bình".

ÑTC keát thuùc baøi dieãn vaên nhö sau: "Trong coâng vieäc naøy, chính phuû Angola coù theå tin vaøo söï coäng taùc cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø tin vaøo söù meänh cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi con ngöôøi, phöông tieän töï nhieân cuûa cuoäc gaëp gôõ giöõa coäng ñoàng Giaùo Hoäi vaø daân söï".


ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio

ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio.

Vatican - 7.02.98 - Luùc 11g30 saùng thöù Baåy 7/02/98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû söï thaùnh leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio, qua ñôøi saùng thöù naêm vöøa qua, muøng 5/02/98, taïi Vatican. Giaûng trong thaùnh leã, ÑTC noùi: "Cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc coá Hoàng Y laø moät baøi ca ñöùc tin daâng leân Thieân Chuùa cuûa söï soáng". Lôøi cuûa ÑTC nhö moät toång hôïp veà taát caû cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y. Ngoaøi caùc vò Hoàng Y ñoàng teá vôùi ÑTC, coøn coù nhieàu vò Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc thuoäc Giaùo Trieàu vaø ñoâng tín höõu döï thaùnh leã, trong ñoù coù Ñaïi Söù Argentina caïnh Toøa Thaùnh vaø caïnh Coäng Hoøa YÙ.

Roài ngaøi keå laïi moät giai thoaïi yù nghóa trong cuoäc ñôøi do chính Ñöùc Hoàng Y Pironio keå laïi nhö sau:

Meï ngaøi, goác YÙ, thuoäc tænh Friuli, sinh ngöôøi con ñaàu loøng luùc 18 tuoåi. Sau ñoù baø ñau yeáu naëng vaø caùc baùc só noùi baø khoâng theå coù theâm con khaùc, neáu baø muoân cöùu maïng soáng cuûa baø. Baø ñi ñeán Ñöùc Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän La Plata (Argentina) ñeå xin yù kieán cuûa ngaøi. Ñöùc Giaùm muïc noùi vôùi baø: Caùc baùc só coù theå sai laàm; baø cöù phoù thaùc moïi söï trong tay Chuùa vaø haõy laøm boån phaän cuûa moät ngöôøi vôï. Töø ñoù, Meï cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio sinh theâm 21 ngöôøi con khaùc nöõa vaø ngöôøi con cuoái cuøng laø Hoàng Y töông lai. Baø soáng tôùi 82 tuoåi.

Caâu chuyeän chöa heát. Eduardo laøm linh muïc, roài thaêng giaùm muïc phuï taù luùc 44 tuoåi, thay theá Ñöùc Giaùm Muïc ñaõ chuùc laønh vaø khuyeân meï cuûa ngaøi tieáp tuïc nghóa vuï ngöôøi vôï. Trong leã taán phong giaùm muïc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc La Plata trao taëng vò taân giaùm muïc Pironio thaùnh giaù cuûa vò giaùm muïc ñaõ gaëp meï ngaøi tröôùc ñaây, maø khoâng bieát raèng nhôø Ñöùc Giaùm Muïc naøy maø coù Pironio ngaøy nay".

ÑTC nhaéc laïi ñöùc tính vui veû cuûa Ñöùc coá Hoàng Y, caùch rieâng laø moät vò linh hoaït khoâng bieát moûi meät cuûa caùc Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, luùc ngaøi laøm Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch Giaùo daân. Söï vui veû naøy phaùt xuaát bôûi vieäc bình tænh chaáp nhaän thaùnh giaù, cho deán luùc beänh naëng: côn beänh ñaõ ñöa ngaøi vaøo coõi cheát, nhöng vôùi nuï cöôøi treân moâi.

ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng nhaéc ñeán di chuùc thieâng lieâng cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio, ñöôïc coâng boá sau khi ngaøi qua ñôøi. ÑTC noùi: "Hình thöùc toát hôn caû cuûa vieäc bieåu loä di chuùc khoâng phaûi laø vieát ra, cho baèng trong luùc cheát daâng lôøi caûm taï Chuùa vì ñaõ laõnh nhaän ôn cuûa Thaàn Khí an vui trong taâm hoàn vaø giôø ñaây ôn trôû veà nhaø Cha, ñeå ñöôïc haïnh phuùc thöïc".


Nhöõng boå nhieäm quan troïng trong Giaùo Trieàu

Nhöõng boå nhieäm quan troïng trong Giaùo Trieàu.

Vatican - 7.02.98 - Thöù Baåy 7.02.98, ÑTC boå nhieäm Taân Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng - nhö moïi ngöôøi ñeàu bieát - coù traùch nhieäm lo veà dieãn tieán traät töï toát ñeïp cuûa caùc buoåi trieàu yeát vaø vieäc toå chöùc caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC trong laõnh thoå Coäng Hoøa YÙ. Coøn caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá ngoaøi Italia thì thuoäc Phuû Quoác vuï Khanh, töùc Boä Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh.

Vò giaùo só ñöôïc boå nhieäm giöõ chöùc vuï Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng laø Ñöùc OÂng James Michael Harvey, 49 tuoåi, ngöôøi Hoa Kyø, hieän laø phuï taù taïi Phuû Quoác Vuï Khanh. Ñöùc OÂng Harvey thay theá Ñöùc Giaùm Muïc Dino Monduzzi, vöøa ñöôïc ÑTC choïn laøm Hoàng Y. Vò khaùc, ñöôïc boå nhieäm laøm phuï taù Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng, laø Ñöùc OÂng Stanislaw Dziwisz, 59 tuoåi, ngöôøi Ba Lan, hieän laø thö kyù rieâng cuûa ÑTC töø ngaøy ÑTC coøn laø Hoàng Y Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cracovia, beân Ba Lan. Caû hai vò taân chöùc ñöôïc caát nhaéc leân baäc Giaùm Muïc. Coâng vieäc cuûa Vò ñöùng ñaàu Phuû Giaùo Hoaøng raát quan troïng teá nhò. Ngaøi coù nhieäm vuï tieáp ñoùn caùc vò quoác tröôûng, thuû töôùng, toång tröôûng ngoaïi giao vaø caùc ñaïi söù tröôùc khi ñöôïc ÑTC tieáp. Caùc Hoàng Y, Giaùm Muïc, khi muoán ñöôïc ÑTC tieáp kieán, ñeàu phaûi qua Phuû Giaùo Hoaøng thu xeáp vaø aán ñònh ngaøy, giôø.

Veà vieäc boå nhieäm Ñöùc OÂng Stanislaw Dziwisz, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro Valls, tuyeân boá nhö sau: "Vì laø Thö Kyù rieâng cuûa ÑTC, ngaøi ñaõ laø ngöôøi ñaàu tieân coù lieân heä ñeán vieäc toå chöùc caùc buoåi tieáp kieán vaø vieäc quaûn trò Phuû Giaùo Hoaøng. Vì theá vieäc boå nhieäm môùi daønh cho ngaøi caàn ñöôïc hieåu nhö laø moät vieäc hôïp thöùc hoùa moät nhieäm vuï vaø moät thöïc taïi ñaõ coù töø laâu. Hôn nöõa, caùc buoåi tieáp kieán trong dòp cöû haønh naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000 seõ theâm nhieàu". Moät söï kieän khaùc môùi laï: ñaây laø laàn thöù nhaát moät vò giaùm muïc laøm thö kyù rieâng cuûa ÑTC.

Ngoaøi hai vò treân ñaây, ÑTC boå nhieäm Ñöùc OÂng Pedro Lopez Quintana, ngöôøi Taây Ban Nha, hieän laø thö kyù cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, Phoù Quoác Vuï Khanh, thay theá Ñöùc OÂng Harvey, ñöôïc boå nhieäm laøm Boä Tröôûng Phuû Giaùo Hoaøng (Prefetto della Casa Pontificia).


ÑTC chuû toïa Leã Gia Ñình do Giaùo Phaän Roma toå chöùc

ÑTC chuû toïa Leã Gia Ñình do Giaùo Phaän Roma toå chöùc.

Vatican - 7.02.98 - Chieàu thöù Baåy 7/02/98, luùc 18 giôø, trong Thính ñöôøng Phaolo VI, Giaùo phaän Roma toå chöùc ngaøy leã Gia ñình cuûa Giaùo phaän. Trong cuoäc gaëp gôõ naøy seõ coù nhöõng chöùng taù cuûa moät soá gia ñình, ca nhaïc vaø phaùt thöôûng cho nhöõng ngöôøi ñaõ thaéng giaûi trong cuoäc thi, do Phong Traøo Baûo Veä Söï Soáng toå chöùc. ÑTC seõ ñeán chuû toïa vaøo luùc keát thuùc vaø sau ñoù, luùc 20g30, ngaøi chuû söï buoåi laàn haït Maân coâi, nhö caùc thöù Baåy ñaàu thaùng khaùc.

Vieäc löu yù ñeán gia ñình laø moät söï löïa choïn öu tieân vaø neàn taûng cuûa Giaùo Phaän Roma. Ñaõ coù nhieàu saùng kieán vaø coøn tieáp tuïc ñöa ra nhöõng saùng kieán khaùc nöõa taïi taát caû caùc giao xöù trong Thaønh Phoá. Vì theá caàn coù moät cuoäc gaëp gôõ taát caû caùc gia ñình hieän ñang daán thaân trong muïc vuï gia ñình. Cuoäc gaëp gôõ naøy coù muïc ñích tröôùc heát laøm cho caùc gia ñình yù thöùc ñöôïc raèng vieäc löïa choïn cuûa tín höõu Kitoâ soáng ñôøi Hoân Nhaân vaãn luoân coù giaù trò maõi cho tôùi ngaøy nay; vaø vì theá Hoân Nhaân laø ñieàu coù yù nghóa cho nhöõng ai soáng ñôøi hoân nhaân vaø nhaát laø soáng cho ngöôøi khaùc.

Giaùo phaän Roma ñang trong thôøi kyø thöïc hieän chieán dòch "Naêm Ñaïi phuùc" Ñeå chuaån bò cho Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000. Vì theá vieäc löu yù ñeán gia ñình laø moät löïa choïn öu tieân. Söù ñieäp maø Giaùo Phaän Roma muoán gôûi ñeán caùc gia ñình laø keâu goïi caùc gia ñình haõy laõnh laáy traùch nhieäm truyeàn giaùo ñoái vôùi caùc gia ñình khaùc. Chính gia ñình phaûi truyeàn giaùo cho gia ñình. Giaùo phaän coù boån phaän cuûng coá tinh thaàn truyeàn giaùo naøy baèng caùc lôùp huaán luyeän, vaø nhöõng chöông trình thieâng lieâng, ñeå moãi moät gia ñình coù theå hieåu roõ yù nghóa cuûa boån phaän truyeàn giaùo vaø bieát ñaùnh giaù ñuùng veà kinh nghieäm Kitoâ vaø gia ñình rieâng cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page