Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vaø chuû söï leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vaø chuû söï leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio.

Vatican - 6.02.98. Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio, cöïu Boä Tröôûng Boä Tu Só vaø cöïu Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, ñaõ qua ñôøi hoâm thöù Naêm moàng 5 thaùng 2, 1998, taïi Vatican, höôûng thoï 77 tuoåi. Tröôùc ñoù ít giôø, ÑTC ñaõ noùi chuyeän baèng ñieän thoaïi vôùi Ñöùc Hoàng Y vaø laø cuoäc noùi chuyeän sau cuøng. Ñöôïc tin Ñöùc Hoàng Y taét thôû, ÑTC ñaõ göûi hai ñieän vaên chia buoàn: moät cho baø em cuûa ngaøi vaø moät cho Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina.

Trong ñieän vaên göûi cho baø em hieän soáng vôùi ngaøi vaø giuùp ñôõ ngaøi trong Noäi Thaønh Vatican, ÑTC vieát: "Ñöôïc tin Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio qua ñôøi, toâi muoán baøy toû vôøi Baø vaø vôùi taát caùc ngöôøi trong gia ñình söï ñau buoàn cuûa toâi. Trong khi nhôù laïi ngöôøi coù coâng cuûa Giaùo Hoäi, Vò chuû chaên xaû kyû vaø vò coäng taùc ñaéc löïc vôùi Thöøa Taùc Vuï cuûa Vò keá nghieäp Pheâroâ, toâi ñaâng leân Chuùa quyeàn naêng voâ cuøng lôøi caàu nguyeän xin Chuùa ban cho ngöôøi anh cuûa Baø ñaõ qua ñi, ñöôïc phaàn thöôûng ñôøi ñôøi, nhö ñaõ höùa cho caùc ñaày tôù trung thaønh cuûa Chuùa". Böùc ñieän vaên keát thuùc nhö sau: "Trong hoaøn caûnh ñau buoàn naøy, öôùc gì ñöùc tin nôi Thieân Chuùa trôû neân ñieåm töïa cho nieàm hy voïng; vaø toâi ban pheùùp laønh Toøa Thaùnh ñaëc bieät cho Baø vaø gia ñình Baø, bò thöû thaùch bôûi vieäc ra ñi ñau buoàn naøy".

Trong böùc dieän vaên göûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Paranaø, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina, ÑTC vieát: "Nhaän ñöôïc tin buoàn veà vieäc Ñöùc Hoàng Y Eduardo Francisco Pironio qua ñôøi, sau côn beänh ñau ñôùn, ñaõ ñöôïc daâng cho Chuùa ñeå caàu cho Giaùo Hoäi, toâi xin daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cuûa toâi ñeå xin Ngöôøi ban söï nghæ ngôi ñôøi ñôøi cho vò Chuû Chaên ñaày coâng phuùc naøy, ngöôøi luoân hoaït ñoäng vì trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø vôùi Vò keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ. Trong giôø phuùt naøy toâi caûm ñoäng nhôù laïi söï lo laéng muïc vuï trong thöøa taùc giaùm muïc cuûa Ñöùc Coá Hoàng Y taïi Argentina vaø coâng vieäc laøm caàn cuø ñoái vôùi Chaâu Myõ Latinh, caùch rieâng trong chöùc vuï Toång Thö Kyù, roài Chuû Tòch cuûa CELAM. Trong nhöõng naêm phuïc vuï taïi Toøa Thaùnh, ngaøi ñaõ laø ngöôøi linh hoaït cuûa con ñöôøng tu ñöùc veà ñôøi soáng taän hieán, luùc ngaøi ñöùng ñaàu Boä caùc Tu Só vaø caùc Tu Hoäi Ñôøi, vaø nhö Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân, ngaøi ñaõ coå voõ nhieàu hoaït ñoäng muïc vuï khaép nôi vaø ñaõ ñem laïi nhieàu ôn ích, caùch rieâng cho giôùi treû treân caû 5 chaâu". Phaàn cuoái ñieän vaên, ÑTC vieát: "Trong hoaøn caûnh ñau ñôùn naøy, toâi xin baøy toû taâm tình ñau buoàn cuûa toâi vôùi Ñöùc Cha vaø vôùi taát caû caùc Giaùm Muïc, Haøng Giaùo Só, caùc coäng ñoàng Tu Só nam, nöõ vaø giaùo daân Argentina, queâ höông maø Ñöùc coá Hoàng Y yeâu meán taän tình. Toâi ban pheùp laønh Toøa Thaùnh cho heát thaûy, nhö daáu hieäu ñöùc tin, ñöùc caäy Kitoâ trong Chuùa phuïc sinh".


Lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio noùi vôùi Cha Angelo Saporti trong moät cuoäc phoûng vaán xaûy ra tröôùc khi ngaøi qua ñôøi ít thaùng

Lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio noùi vôùi Cha Angelo Saporti trong moät cuoäc phoûng vaán xaûy ra tröôùc khi ngaøi qua ñôøi ít thaùng.

Vaø sau ñaây laø chính lôøi cuûa Ñöùc Hoàng Y Pironio noùi vôùi Cha Angelo Saporti trong moät cuoäc phoûng vaán caùch ñaây ít thaùng, nhöõng lôøi ñôn sô, ñaày ñöùc tin vaø nhö lôøi baùo tröôùc vieäc töø giaõ theá gian, töø giaõ Giaùo Hoäi maø ngaøi yeâu meán vaø phuïc vuï suoát caû cuoäc ñôøi. Ñöùc Hoàng Y ñaõ noùi nhö sau:

"Toâi luoân luoân coù ba söï hieän dieän naøy:

Ngöôøi ta coù theå nghó raèng: "Nhöng ngöôøi naøy, vò Hoàng Y naøy, vui möøng, bôûi vì oâng ta laø Hoàng Y". Khoâng phaûi vaäy. Toâi caûm thaáy Thaùnh Giaù, Toâi ñaõ vaùc Thaùnh Giaù nhieàu, nhöng toâi cuõng caûm thaáy söï hieän dieän cuûa Chuùa Cha, söï hieän dieän cuûa Meï Maria. Ñoái vôùi toâi, nieàm vui cuûa vieäc khaùm phaù laø: khaùm phaù Thieân Chuùa laø Cha, Thieân Chuùa luoân luoân hieän dieän ôû ñoù, vaø Ñöùc Maria ñoàng haønh vôùi chuùng ta treân con ñöôøng chuùng ta ñi".


Khaên lieäm thaùnh seõ ñöôïc tröng baøy ra cho daân chuùng kính vieáng töø ngaøy 18 thaùng 4 cho ñeán 14 thaùng 6, naêm 1998

Khaên lieäm thaùnh seõ ñöôïc tröng baøy ra cho daân chuùng kính vieáng töø ngaøy 18 thaùng 4 cho ñeán 14 thaùng 6, naêm 1998.

Tin Torino, Italia (Apic 6/02/98): Khaên Lieäm Xaùc Chuùa Gieâsu seõ ñöôïc tröng baøy coâng khai trong Nhaø Thôø Chính Toøa Toång Giaùo Phaän Toârinoâ, mieàn baéc Italia, cho daân chuùng ñeán kính vieáng, töø ngaøy 18 thaùng 4 cho ñeán 14 thaùng 6 naêm 1998 naày. Vaø chính Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II seõ haønh höông ñeán Toârinoâ, vaøo ngaøy 24 thaùng 5 tôùi ñaây, ñeå kính vieáng khaên lieäm thaùnh naày. Sau traän hoûa hoaïn taïi baøn thôø caát giöõ Khaên Lieäm Xaùc Chuùa, beân trong Nhaø Thôø Chính Toøa Torino, trong ñeâm 11 saùng 12 thaùng 4 naêm 97 vöøa qua, thì khaên Lieäm Thaùnh naày ñöôïc caát giöõ taïi moät nôi bí maät, ñeå traùnh moïi möu toan phaù hoaïi chieác Khaên Thaùnh naày. Hieän nay, ngöôøi ta ñang söûa chöõa raùo rieát nôi ñaõ bò hoûa hoaïn trong Nhaø Thôø Chính Toøa Toârinoâ, ñeå kòp tröng baøy khaên Lieäm Thaùnh, vaøo thôøi gian noùi treân. Daân chuùng vaø khaùch haønh höông ñaõ baét ñaàu ghi danh, ñeå ban toå chöùc xeáp chöông trình vaø thôøi gian ñöôïc nhaän vaøo kính vieáng Khaên Lieäm Thaùnh.

Tröôùc ñaây, vaøo naêm 1986, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ aùp duïng phöông phaùp phaân tích chaát carbon 14 nôi khaên Lieäm Thaùnh, ñeå xaùc ñònh haïng tuoåi cuûa chieác khaên Lieäm naày. Keát quaû cuûa cuoäc phaân tích naày, ñaõ ñaët vaán ñeà veà tính caùch xaùc thöïc cuûa Chieác Khaên Lieäm Thaùnh naày, vì cho raèng khaên Lieäm naày khoâng thuoäc veà thôøi gian luùc Chuùa Gieâsu chòu cheát vaø an taùng trong moà. Tuy nhieân sau naêm 1986, nhöõng nghieân cöùu khoa hoïc cuûa nhoùm khoa hoïc gia cuûa Hoïc Hieän Orsay taïi Paris, thì laïi xaùc ñònh tính caùch xaùc thöõc cuûa chieác Khaên Lieäm naày, vì caùc khao hoïc gia ñaõ khaùm phaù ra nhöõng daáu veát cuûa ñoàng tieàn Roma, thôøi Chuùa Gieâsu, naèm treân böùc khaên naày. Nhöõng keát quaû môùi cuûa laàn nghieân cöùu naày, ñaõ ñöôïc in thaønh saùch, vaøo naêm 1997.

Vieäc ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ ñeán Torinoâ, ngaøy 24 thaùng 5 tôùi ñaây, ñeå kính vieáng Khaêm Lieäm Thaùnh, naèm ngoaøi moïi cuoäc tranh luaän veà tính caùch xaùc thöïc hay khoâng cuûa chieác Khaên Thaùnh naày. Ñoái vôùi nhieàu nguôøi Coâng Giaùo, thì chieác khaên naày laø ñuùng khaên Lieäm Xaùc Chuùa, vaø hình ngöôøi in vaøo chieác khaên ñoù, laø hình cuûa Chuùa Gieâsu. Coøn ñoái vôùi nhöõng ai theo laäp tröôøng khaùc, khoâng nhìn nhaän chieác Khaên Lieäm Thaùnh naày, thì Khaên Lieäm Thaùnh naày vaãn coøn giöõ giaù trò cuûa noù, nhö laø moät "hieän aûnh" coå xöa nhaát, nhaéc nhôù con ngöôøi veà cuoäc khoå naïn cuûa Chuùa Gieâsu. Trong caû hai tröôøng hôïp, chieán khaên thaùnh treân, laø vaät quyù giaù, ñaùng ñöôïc toân kính vaø gìn giöõ.


Ñöùc Hoàng Y ARINZEÂ nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát cuûa ñoái thoaïi giöõa caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo taïi Phi Chaâu, ñeå giaûi quyeát nhöõng cuoäc xung ñoät hieän nay taïi ñaïi luïc naày

Ñöùc Hoàng Y ARINZEÂ nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát cuûa ñoái thoaïi giöõa caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo taïi Phi Chaâu, ñeå giaûi quyeát nhöõng cuoäc xung ñoät hieän nay taïi ñaïi luïc naày.

Tin Roma (Apic 6/02/98): Sau chuyeán vieáng thaêm 12 ngaøy taïi GHANA trôû veà, Ñöùc Hoàng Y Francis ARINZE, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch ñoái thoaïi Lieân Toân, ñaõ tuyeân boá treân ñaøi Phaùt Thanh Vatican raèng, nhieàu quoác gia taïi Phi Chaâu seõ traùnh ñöôïc nhöõng xung ñoät giöõa caùc nhoùm toân giaùo, neáu nhöõng vò laõnh ñaïo cuûa caùc nhoùm toân giaùo naày gaëp gôõ ñoái thoaïi vôùi nhau. Ñoái vôùi Ñöùc Hoàng Y, ngoaøi vieäc gaëp gôõ vaø ñoái thoaïi thöôøng ngaøy giöõa caùc tín höõu thuoäc caùc nieàm tin toân gíao khaùc nhau, ngöôøi ta coøn caàn phaûi coå voõ cuoäc gaëp gôõ vaø ñoái thoaïi giöõa caùc vò laõnh ñaïo caùc toân giaùo nöõa. Vaø cuoäc gaëp gôõ giöõa caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo, laø ñieàu khoù laøm hôn.

Lieân quan ñeán nhöõng lieân laïc giöõa caùc tín höõu caùc toân giaùo truyeàn thoáng taïi Phi Chaâu, thì nguôøi ta caàn phaûi phaân bieät giöõa nhöõng gì laø tích cöïc, vôùi nhöõng gì laø tieâu cöïc vaø nghòch laïi nhaân quyeàn. Nhöõng yeáu toá toát trong caùc toân giaùo truyeàn thoáng taïi Phi Chaâu laø: yù thöùc veà coäng ñoaøn, yù thöùc veà ñieàu linh thaùnh, söï kính troïng ñoái vôùi gia ñình vaø söï soáng.

Trong 12 ngaøy vieáng thaêm GHANA, Ñöùc Hoàng Y ARINZE ñaõ daønh ra boán ngaøy, ñeå tham döï cuoäc hoïp taïi thuû ñoâ ACCRA, cuûa caùc thaønh vieân cuûa uûy ban giaùm muïc cuûa nhieàu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, ñaëc traùch veà vieäc ñoái thoaïi lieân toân. Ñaây laø cuoäc hoïp ñöôïc toå chöùc cöù moãi 5 naêm moät laàn. Trong töông lai, Ñöùc Hoàng Y Arinze döï truø seõ toå chöùc cuoäc hoïp töông töï nhö vaäy, cho caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page