Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia

ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia.

Vatican - 5.2.98 - Saùng thöù Naêm, muøng 5/02/98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia, oâng Ernesto Samper. Sau cuoäc noùi chuyeän rieâng trong thö vieän keùo daøi trong 20 phuùt, Toång thoáng giôùi thieäu ñoaøn tuøy tuøng cuûa OÂng goàm 20 ngöôøi, trong soá naøy coù phu nhaân, hai ngöôøi con, baø meï vaø Toång Tröôûng Ngoaïi Giao, baø Maria Emma Mejia.

Sau buoåi tieáp kieán, Tieán só Navarro Valls, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, cho phoå bieán thoâng caùo sau ñaây: "Trong buoåi noùi chuyeän caùc vaán ñeà lieân heä ñeán tình hình Colombia trong boái caûnh cuûa Chaâu Myõ Latinh ñaõ ñöôïc cöùu xeùt. ÑTC öôùc mong moät söï oån ñònh nhanh choùng cho xöù sôû naøy, moïi ngöôøi thieän chí phaûi ñaùp laïi caùch khaån caáp vaán ñeå hoøa bình töø bao naêm chôø ñôïi taïi Colombia. ÑTC cuõng öôùc mong moät söï tham döï tích cöïc hôn cuûa ngöôøi daân vaøo ñôøi soáng Quoác Gia".


ÑTC tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Nöõ Brigidine

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Doøng Nöõ Brigidine.

Vatican - 5.02.98 - Vaøo luùc tröôùc tröa ngaøy thöù Naêm 5/02/98, trong Phoøng Khaùnh Tieát Consistoro, ÑTC tieáp caùc Nöõ Tu Doøng Chuùa Cöùu Chuoäc raát thaùnh, thöôøng ñöôïc goïi laø caùc Nöõ Tu Brigidine, tham döï Toång Coâng Hoäi cuûa Doøng.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Nöõ Tu, tröôùc heát ÑTC chaøo thaêm caùch rieâng Meï Tekla Famiglietti, ñöôïc baàu laïi laàn thöù boán laøm Vieän Maãu Toång Quyeàn. Ngaøi chuùc möøng Meï ñöôïc taùi baàu trong nhieäm kyø môùi vaø öôùc mong raèng döôùi söï höôùng daãn cuûa Meï Doøng seõ tieáp tuïc phuïc vuï caùch quaûng ñaïi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi.

Doøng Nöõ Tu Chuùa Cöùu Chuoäc raát thaùnh do Thaùnh Nöõ Brigida, ngöôøi Thuïy ñieån, saùng laäp vôùi muïc ñích tröôùc heát soáng ñaëc suûng cuûa vieäc ca ngôïi Thieân Chuùa, vöøa minh chöùng cho quyeàn toái cao tuyeät ñoái cuûa Thieân Chuùa vaø tình thöông cuûa Ngöôøi ñoái vôùi nhaân loaïi. Ñaëc suûng naøy ñöôïc phong phuù theâm bôûi chieàu kích ñaïi keát. Vaø cuøng vôùi tính thaàn ñaïi keát, Caùc Nöõ Tu Brigidine coøn ñaåy maïnh daán thaân truyeàn giaùo. Nhaéc laïi tinh thaàn naøy, ÑTC noùi vôùi caùc nöõ tu laø Toång Coâng Hoäi ñöôïc goïi ñem laïi cho Doøng moät ñaø tieán môùi vaø moät söï haêng say môùi trong luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba, nghóa laø trôû neân trong theá giôùi hieän nay tieàn ñoàn cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø cuûa ñöùc aùi.

ÑTC coâng nhaän raèng: caùc trung taâm Tu Ñöùc vaø caùc hoaït doäng ñaïi keát phaûi höôùng veà muïc tieâu truyeàn giaùo naøy, theo göông caùc trung taâm ôû Farfa (YÙ) vaø Lugano (Thuïy Só). Trong ngaøy gaàn ñaây caùc trung taâm töông töï cuõng seõ ñöôïc môû taïi Danzica vaø Tallinn. ÑTC khuyeân caùc Nöõ Tu Brigidine haõy laøm cho caùc Trung Taâm cuûa hoï trôû neân moät tröôøng hoïc daïy caàu nguyeän, nhaát laø cho giôùi treû, vaø haõy laøm cho söï hieän dieän cuûa hoï trôû neân beàn bæ taïi caùc nöôùc mieàn Scandinaves, mieàn Baéc AÂu, vôùi öôùc mong naøy laø Thaùnh Nöõ Brigida, ngöôøi Thuïy Ñieån, nhaéc laïi nôi caùc Nöõ Tu söï chuù yù caùch rieâng rieâng ñeán queâ höông cuûa ngaøi vaø gôïi leân nôi caùc Nöõ Tu naøy moät öôùc muoán tha thieát veà vieäc loan Tin Möøng cho caùc con caùi cuûa caùc quoâùc gia yeâu quí taïi mieàn naøy. "Trong moïi nôi - lôøi ÑTC - öôùc gì caùc coäng ñoàng cuûa chò em trôû neân cho nhöõng ai gaàn guõi chò em, moät söùc thuùc ñaåy soáng söï hieäp nhaát Giaùo Hoäi, moät Giaùo Hoäi ñöôïc "môøi goïi rao giaûng Tin Möøng vaø thieát laäp nôi taát caû caùc daân toäc Nöôùc Thieân Chuùa vaø Nöôùc Chuùa Kitoâ ... Giaùo Hoäi laø maàm moáng vaø khôûi söï Nöôùc aáy treân traàn gian" (LG,5). Öôùc gì lôøi caàu nguyeän cuûa chò em vaø söï lo laéng lieân læ veà ñaïi keát laøm cho con ñöôøng ñi ñeán söï hieäp nhaát hoaøn toaøn cuûa caùc tín höõu Kitoâ ñöôïc phaùt trieån maõi theâm maõi".


Ngaøy theá giôùi laàn thöù saùu cuûa caùc beänh nhaân ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto

Ngaøy theá giôùi laàn thöù saùu cuûa caùc beänh nhaân ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto.

Vatican - 5.02.98 - Thöù Tö tôùi ñaây 11 thaùng 2, Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, Ngaøy theá giôùi laàn thöù saùu cuûa caùc beänh nhaân ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto (maïn trung-ñoâng nöôùc YÙ). Ngaøy theá giôùi beänh nhaân do ÑTC Gioan Phaoloâ II thieát laäp naêm 1993 vôùi muïc ñích nhaäy caûm hoùa coäng ñoàng daân söï vaø giaùo hoäi veà caùc vaán ñeà cuûa laõnh vöïc söùc khoûe vaø y teá. Naêm nay 1998, Toøa Thaùnh ñaõ choïn Ñeàn Thaùnh Loreto, nôi coù nhaø thaùnh cuûa Ñöùc Maria thaønh Nagiaret. Nôi ñaây haèng naêm coù raát nhieàu beänh nhaân treân khaép theá giôùi tuoán veà ñeå khaán xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria döôùi töôùc hieäu "Ñöùc Baø cöùu keû lieät keû khoán" - "Ñöùc Baø yeân uûi keû aâu lo".

Vieäc cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân ñaõ ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch muïc vuï nhaân vieân Y Teá vaø caùc vò coäng taùc cuûa ngaøi trình baøy vôùi giôùi baùo chí saùng thöù Naêm moàng 5.02.98.

Tuyeân boá treân Ñaøi Vatican (5.02.98), Cha Joseù Redrado, thö Hoäi Ñoàng, ñaõ giaûi thích veà yù nghóa vaø muïc tieâu nhö sau: "Ngaøy theá giôùi beänh nhaân tröôùc heát nhaèm muïc tieâu naøy laø nhaäy caûm hoùa taát caû Daân Chuùa veà vieäc giuùp ñôõ caùc beänh nhaân, vaø keâu goïi caùc giaùo phaän vaø caùc coäng ñoàng Kitoâ haõy daán thaân vaøo coâng vieäc naøy, coå voõ söï daán thaân cuûa Phong Traøo Töï Nguyeän, caàu nguyeän vaø suy tö. Nhöng caùch rieâng Ngaøy theá giôùi beänh nhaân laø moät cô hoäi vaøng ñeå ñöøng queân raèng trong ñôøi soáng chuùng ta coù nhöõng luùc ñau khoå, coù nhöõng ngöôøi ñang ñau khoå. Söï ñau khoå laø ngöôøi baïn ñöôøng cuûa chuùng ta vaø khoâng phaûi laø ngöôøi baïn ñöôøng voâ ích, nhöng laø moät chaëng ñöôøng phaûi ñem laïi hoa traùi toát ñeïp. "Toâi muoán laøm nhöõng coâng vieäc vó ñaïi, nhöng beänh taät ñaõ laøm cho toâi laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc toát hôn". Ñaây laø tö töôûng maø toâi ñaõ ñoïc trong nhöõng ngaøy naøy. Ngaøy theá giôùi beänh nhaân tröôùc heát phaûi laøm cho chuùng ta hieåu roõ thöïc taïi naøy, laø söï ñau khoå laø moät tieáng keâu, moät thôøi gian thích hôïp ñeå suy tö, ñeå ñaùnh giaù, ñeå tröôûng thaønh vaø vì theá noù giuùp cho moät caùi gì ñoù, nhö ÑTC ñaõ vieát trong Thoâng Ñieäp "Salvifici Doloris" (söï ñau khoå ñem ôn cöùu roãi), ñeå phaùt xuaát vaø ñeå laøm cho tình yeâu gia taêng, ñeå bieán ñoåi neàn vaên minh nhaân loaïi thaønh moät neàn vaên minh tình yeâu. Vaø ñaây chuùng ta hieåu taïi sao Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân laø quan troïng, bôûi vì giuùp cho vieäc suy tö veà vai troø cuûa ñau khoå trong ñôøi soáng chuùng ta. Hôn nöõa phaûi giuùp chuùng ta hoïc bieát trôû neân ngöôøi gaàn guõi nhöõng ai ñau khoå, giuùp chuùng ta hoïc cho bieát phuïc vuï, giuùp ñaùnh ñoäng löông taâm con nguôøi".


Ñöùc Hoàng Y Eduardo Pironio, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Giaùo Daân, vöøa qua ñôøi taïi Roma

Ñöùc Hoàng Y Eduardo Pironio, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Giaùo Daân, vöøa qua ñôøi taïi Roma.

Tin Roma ( Apic, 5/02/98): Thöù Naêm 5/02/98, taïi Vatican, Ñöùc Hoàng Y Eduardo Pironio, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch giaùo daân, vöøa qua ñôøi vì beänh ung thö xöông, höôûng thoï 77 tuoåi.

Ñöùc Hoàng Y Pironio laø con uùt cuûa moät gia ñình ñoâng con, töø Italia di daân sang Argentina. Sau khi ñaõ hoaøn taát vieäc hoïc taïi Ñaïi Hoïc Angelicum (An-geâ-li-cum) cuûa caùc cha doøng Ñaminh ôû Roma, Ñöùc Hoàng Y Pironio ñaõ ñöôïc thuï phong linh muïc vaøo naêm 1943. Naêm 1964, Ngaøi ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc phuï taù cuûa giaùo phaän La Plata. Töø naêm 1968 cho ñeán naêm 1972, Ñöùc Hoàng Y Pironio ñöôïc choïn laøm toång thö kyù cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh. Naêm 1973, Ngaøi ñöôïc choïn laøm chuû tòch cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh. Naêm 1976, Ngaøi ñöôïc goïi veà Roma, ñeå phuï traùch Boä ñaëc traùch veà Ñôøi Taän Hieán, vaø ñöôïc phong töôùc Hoàng Y trong cuøng naêm 1976 naày. Cuoái cuøng, vaøo naêm 1984, Ñöùc Gioan Phaoloâ II, ñaõ choïn ngaøi laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch giaùo daân, moät chöùc vuï ñöôïc ngaøi chu toaøn cho ñeán luùc veà höu, ngaøy 20 thaùng 8 naêm 1996.


Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha quyeát ñònh thieát laäp naêm 1998 laøm Naêm Truyeàn Giaùo

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha quyeát ñònh thieát laäp naêm 1998 laøm Naêm Truyeàn Giaùo.

Tin Lisbon, Boà Ñaøo Nha (Apic, 5/02/98): Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha vöøa gôûi thô luaân löu cho taát caø caùc tín höõu treân toaøn quoác, ñeå ñeà nghò laáy naêm 1998 naày, naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn trong tam nieân chuaån bò Naêm Thaùnh 2000, laøm Naêm Truyeàn Giaùo. Sau khi ñaõ nhaéc ñeán söï kieän, hieän coù nhieàu vò thöøa sai ngöôøi Boà Ñaøo Nha ñang laøm vieäc truyeàn giaùo khaép nôi treân theá giôùi, caùc giaùm muïc nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát phaûi phaùt trieån moät tinh thaàn truyeàn giaùo nôi caùc coäng ñoaøn Kitoâ. Böùc thô cuõng ñeà nghò nhöõng vieäc caàn phaûi thöïc hieän, trong vieãn töôïng truyeàn giaùo. Caùc Giaùm Muïc Boà Ñaøo Nha hy voïng laø Naêm 1998 naày seõ mang laïi söùc soáng môùi cho caùc Hoäi Giaùo Hoaøng Truyeàn Giaùo, vaø khuyeán khích caùc cô caáu hay toå chöùc trong giaùo hoäi haõy phaùt trieån tinh thaàn truyeàn giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page