Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp kieán ñoaøn haønh höông vaø caùc Linh Muïc vaø Nam, Nöõ Tu Só Vieät nam Haûi Ngoaïi, ñeán Roma tham döï tuaàn leã Tu Ñöùc

ÑTC tieáp kieán ñoaøn haønh höông vaø caùc Linh Muïc vaø Nam, Nöõ Tu Só Vieät nam Haûi Ngoaïi, ñeán Roma tham döï tuaàn leã Tu Ñöùc.

Vatican - 4/02/98 Luùc 10 giôø saùng thöù Tö 4/02/98, trong thính ñöôøng Phaoloâ VI ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi, trong soá naøy coù ñoaøn caùc Linh Muïc vaø Nam, Nöõ Tu Só Vieät nam Haûi Ngoaïi, goàm coù 66 ngöôøi, ñeán töø caùc nöôùc Hoa Kyø, Canada, Phaùp, Thuïy Ñieån, Na Uy, Phaàn Lan, Ñan Maïch, Bæ, Thuïy Só, Ñöùc, YÙ vaø Ñaøi Loan, ñeå tham döï tuaàn leã Tu Ñöùc, do Trung Taâm Quoác Teá Linh Hoaït Truyeàn Giaùo, thuoäc Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, toå chöùc, döôùi söï höôùng daãn cuûa Ñöùc OÂng Giuse Ñinh Ñöùc Ñaïo, phoù Giaùm Ñoác Trung Taâm. Toång coäng soá ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán gaàn 4 ngaøn, trong ñoù caùc ñoaøn haønh höông YÙ chieám tôùi hai ngaøn, Ñöùc 700, Ba lan 600. Phaàn coøn laïi ñeán töø caùc nöôùc: Phaùp, Hoa Kyø, AÙo, Ñöùc, Argentina, vaø caùc nöõ tu thuoäc caùc doøng khaùc nhau.

Trong baøi giaùo lyù, ÑTC ñaõ giaûi thích chuû ñeà: "Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi".

Trong suoát cuoäc ñôøi traàn theá, Chuùa Gieâsu maïc khaûi mình nhö Vò Cöùu Theá do Chuùa Cha sai ñeán ñeå cöùu roãi theá gian. Chính Ngöôøi goïi söù vuï cuûa Ngöôøi laø moät vieäc phuïc vuï. Vieäc bieåu loä sau cuøng cuûa phuïc vuï naøy ôû taïi hy sinh söï soáng cuûa Ngöôøi cho nhaân loaïi. Trong khi xaùc nhaän raèng: Con Ngöôøi ñeán ñeå hieán söï soáng cöùu chuoäc moïi ngöôøi, Chuùa Gieâsu giôùi thieäu mình nhö Vò Cöùu Theá cuûa taát caû nhaân loaïi. Chính nhôø Ngöôøi nhaân loaïi ñöôïc chuoäc laïi, ñöôïc giaûi thoaùt vaø ñöôïc cöùu roãi. Vieäc cöùu roãi naøy laø moät ôn ban maø moãi moät ngöôøi coù theå laõnh nhaän nhôø vaøo söï chaáp nhaän hoaøn toaøn töï do vaø nhôø vaøo yù muoán coäng taùc.

Laø Ñaáng Cöùu theá cuûa nhaân loaïi, Chuùa Kitoâ cuõng laø Ñaáng Cöùu theá duy nhaát: " Vaø Thaùnh Danh cuûa Ngöôøi, ñöôïc ban cho loaøi ngöôøi, laø Thaùnh Danh duy nhaát coù theå cöùu roãi". Ngöôøi laø Ñaáng Trung Gian duy nhaát giöõa Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi. Khoâng coù con ñöôøng khaùc cuûa ôn cöùu roãi ñoäc laäp khoûi Chuùa Kitoâ.

Do söï thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, "Ñaáng thoåi vaøo choã naøo Ngöôøi muoán" (Ga 3, 8), caùc toân giaùo khaùc coù theå giuùp con ngöôøi tieán ñeán haïnh phuùc ñôøi ñôøi, nhöng coâng vieäc naøy cuõng laø thaønh quaû cuûa coâng vieäc cöùu chuoäc cuûa Chuùa Kitoâ.

Ñeå keát thuùc, ÑTC tröng laïi lôøi cuûa Thaùnh Louis Marie Grignon de Montfort: "Nhôø Chuùa Gieâsu Kitoâ, vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø trong Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùng ta coù theå laøm ñöôïc moïi söï: toân vinh vaø ca ngôïi Chuùa Cha, hieäp nhaát vôùi Chuùa Thaùnh Thaàn; chuùng ta coù theå laøm cho chuùng ta neân troïn laønh vaø trôû neân höông thôm cuûa ñôøi soáng vónh cöûu cho anh chò em chuùng ta" (Saùch veà loøng suøng kính Ñöùc Trinh Nöõ, soá 61).

Sau ñoù, ÑTC löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc tieáng chính: Phaùp, Anh, Ñöùc, Taây Ban Nha vaø Boà Ñaøo Nha. Roài ngaøi chaøo thaêm rieâng moät soá caùc ñoaøn haønh höông.

Vôùi caùc Linh Muïc vaø Nam, Nöõ Tu Só Vieät nam tham döï tuaàn hoïc hoûi veà Tu ñöùc, ÑTC noùi: "Cha khuyeán khích caùch rieâng ñoaøn haønh höông Vieät Nam , ñeán töø nhieàu nöôùc khaùc nhau, ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù baèng moät tuaàn leã suy tö veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Cha taän tình ban Pheùp Laønh Toøa Thaùnh cho heát thaûy".

Buoåi tieáp kieán keát thuùc baèng kinh Pater noster (Kinh Laïy Cha) vaø pheùp laønh cuûa ÑTC. Sau ñoù, ñoaøn haønh höông caùc Linh Muïc, Nam, Nöõ Tu Só Vieät Nam ñöôïc goïi leân chuïp hình vôùi ÑTC: moät ñaëc aân daønh cho con caùi Vieät nam, maø ÑTC chöa coù theå tôùi vieáng thaêm ñöôïc.


Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa tôùi Roma hoïp phieân cuoái cuøng chuaån bò Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu

Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa tôùi Roma hoïp phieân cuoái cuøng chuaån bò Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu.

Roma - 4/02/98 - Chieàu thöù Ba 3/02/98, Ñöùc Cha Phaoloâ Nguyeãn Vaên Hoøa, Giaùm Muïc Nha Trang, ñaõ tôùi Roma, ñeå tham döï phieân hoïp cuoái cuøng chuaån bò Khoùa Hoïp Khoaùng Ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà AÙ Chaâu, khai maïc vaøo ngaøy 19 thaùng 4 vaø beá maïc ngaøy 16 thaùng 5 tôùi ñaây taïi Vatican. Phieân hoïp cuoái cuøng chuaån bò, seõ baét ñaàu vaøo thöù Baåy naøy (7/02/98) vaø keùo daøi trong ba ngaøy.


ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia vieáng thaêm chính thöùc Vatican

ÑTC tieáp kieán Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia vieáng thaêm chính thöùc Vatican.

Vatican - 4.02.98 - Saùng thöù naêm 5.02.98, trong Ñeàn Vatican luùc 11 giôø, ÑTC tieáp Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia, oâng Ernesto Samper, vieáng thaêm chính thöùc Vatican.

Toång Thoáng cuûa Colombia ñaõ ñeán Roma hoâm thöù Tö 4/02/98 ñeå vieáng thaêm Coäng Hoøa YÙ trong ba ngaøy vaø sau ñoù oâng leân ñöôøng vieáng thaêm Taây Ban Nha.

Cuøng ñi vôùi Toång Thoáng coù phu nhaân, caùc ngöôøi trong gia ñình vaø Boä Tröôûng Ngoaïi Giao, Baø Maria Ema Mejia. Chieàu thöù Tö 4/02/98, Phaùi ñoaøn Colombia gaëp Thuû Töôùng YÙ, oâng Romano Prodi taïi Phuû Thuû Töôùng. Saùng thöù Naêm 5/02/98, sau buoåi tieáp kieán rieâng taïi Vatican, Toång Thoáng Samper vieáng thaêm vaø duøng böõa tröa vôùi Ngoaïi Truôûng YÙ, oâng Lamberto Dini. Ban chieàu Toång Thoáng vieáng thaêm Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Luigi Oscar Scalfaro. Saùng thöù Saùu 6/02/98, sau khi gaëp giôùi kinh doanh, Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia leân ñöôøng ñi Madrid.

Toång Thoáng Coäng Hoøa Colombia, OÂng Samper thuoäc Ñaûng Töï Do, laø Ñaûng caàm quyeàn töø 12 naêm nay. Nhieäm kyø Toång thoáng cuûa OÂng gaëp raát nhieàu khoù khaên noäi boä vaø quoác teá vì ba vaán ñeà lôùn lao cuûa Colombia:

Toå chöùc khoâng chính phuû "Pais libre", trong nhöõng ngaøy vöøa qua, quaû quyeát raèng: trong naêm 1997 coù 1,693 vuï baét coùc ñöôïc toá giaùc, nghóa laø 164 vuï, nhieàu hôn naêm tröôùc.

Baïo ñoäng ñuû loaïi, theâm vaøo ñoù naïn tham nhuõng lan traøn, vaät giaù leo thang, laø nhöõng vaán ñeà trong nhöõng naêm vöøa qua gaây neân bieát bao lo laéng cho caùc giaùm muïc nöôùc naøy. Chính caùc ngaøi ñaõ phaûi traû giaù cao vì nhöõng laäp tröôøng can ñaûm cuûa caùc ngaøi ñoái vôùi tình hình traàm troïng trong nöôùc. Taïi Colombia ñaõ coù hai vò giaùm muïc bò baét coùc. Vaø moät trong hai vò, Ñöùc Cha Jesus Emilio Jaramillo, giaùm muïc giaùo phaän Arauca, ñaõ bò xöû vaø gieát ngaøy 2.10.1989.


Toång thoáng Thoå Nhæ Kyø môøi ÑTC ñeán thaêm, ñeå möøng naêm 2000

Toång thoáng Thoå Nhæ Kyø môøi ÑTC ñeán thaêm, ñeå möøng naêm 2000.

Tin ANKARA, Thoå Nhæ Kyø (AFP 4/02/98): OÂng SULEYMAN DEMIREL, toång thoáng cuûa Thoå Nhæ Kyø ñaõ chính thöùc môøi ÑTC ñeán thaêm, ñeå cuøng cöû haønh leã möøng 2000 naêm Chuùa Gieâsu Kitoâ sinh ra. Boä Ngoaïi Giao cuûa Thoå Nhæ Kyø ñaõ cho bieát nhö treân, hoâm thöù Tö vöøa qua, muøng 4 thaùng 2 naêm 1998. Lôøi môøi chính thöùc ñaõ ñöôïc OÂng Ñaïi Söù cuûa Thoå Nhæ Kyø caïnh Toøa Thaùnh chuyeån ñeán ÑTC. Trong khi ñoù thì boä Du Lòch cuûa Thoå Nhæ Kyø döï truø möøng leã Kyõ Nieäm Chuùa Kitoâ giaùng sinh, vôùi nhöõng bieán coá coù tính caùch Vaên Hoùa, taïi nhieàu ñòa ñieåm lòch söû, coù lieân heä ñeán söï hieän dieän cuûa Kitoâ Giaùo treân vuøng ñaát naày, vaøo thôøi giaùo hoäi môùi ñöôïc khai sinh. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñeán thaêm Nhoå Nhæ Kyû laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1979.


Back to Radio Veritas Asia Home Page