Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Chuaån bò "Hieán Chöông Ñaïi Keát" cho AÂu Chaâu

Chuaån bò "Hieán Chöông Ñaïi Keát" cho AÂu Chaâu.

Tin Roma (Sir 3/02/98) Ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Vaên Phoøng Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, 32 vò ñaïi dieän cho 26 Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, ñaõ hoïp nhau trong nhöõng ngaøy töø 30 thaùng Gieâng cho ñeán muøng 1 thaùng 2, ñeå ñuùc keát nhöõng thaønh quaû cuûa Hoäi Nghò Ñaïi Keát laàn thöù hai, taïi Graz, vaøo thaùng 6 naêm 1997. Caùc vò ñaïi dieän ñaõ trao ñoåi vôùi nhau veà nhöõng phöông thöùc ñeå aùp duïng nhöõng ñeà nghò cuûa Khoùa Hoïp Ñaïi Keát vöøa qua taïi Graz beân AÙo. Ñaëc bieät caùc vò ñaõ thaûo luaän veà ñeà nghò soaïn moät Hieán Chöông Ñaïi Keát AÂu Chaâu, trong ñoù coù lieät keâ nhöõng "quyeàn lôïi vaø boån phaän" cuûa Ñaïi Keát. Tuy nhieân, quyeát ñònh cuoái cuøng veà noäi dung cuõng nhö veà vieäc coù neân soaïn hay khoâng Hieán Chöông Ñaïi Keát, thì ñöôïc daønh laïi cho Khoùa Hoïp taïi Roma, töø ngaøy 19 ñeán 22 thaùng 2 naày, cuûa UÛy Ban Hoãn Hôïp giöõa Hoäi Ñoàng Caùc Giaùo Hoäi Kitoâ, töø phía Tin Laønh, vaø Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, töø phía Coâng Giaùo. Ñöùc Hoàng Y VLK (ñoïc laø Vaác), Toång Giaùm Muïc Praha kieâm chuû tòch Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu, ñaõ giaûi thích raèng muïc tieâu cuûa Hieán Chöông Ñaïi Keát khoâng nhaèm giaûi quyeát taát caû moïi vaán ñeà lieân quan ñeán söï hieäp nhaát Kitoâ. Nhöng ñuùng hôn, ngöôøi ta coù theå quan nieäm baûn Hieán Chöông naày nhö laø moät baûn nhöõng chæ daãn ñeå coå voõ söï coäng taùc hoå töông vaø cuï theå giöõa caùc giaùo hoäi hay coäng ñoaøn Kitoâ vôùi nhau. Ñöùc Hoàng Y ñaõ quaû quyeát raèng: Ñoái thoaïi vaø Phong traøo ñaïi keát caàn ñöôïc thöïc hieän trong sinh hoaït thöôøng ngaøy cuûa caùc giaùo hoäi noùi chung, vaø cuûa töøng ngöôøi Kitoâ noùi rieâng. Soáng yeâu thöông coù nghóa laø nhaän ñònh caùc söï kieän töø quan ñieåm cuûa ngöôøi khaùc. Ngoû haàu taát caû ñöôïc trôû neân Moät, taát caû chuùng ta ñeàu phaûi hoïc soáng yeâu thöông nhau. Ñoù laø noäi dung chính cuûa Hieán Chöông Ñaïi Keát cuûa chuùng ta.


Caùc Tu só Ña Minh beân Brazile hoïp laïi thaønh moät tænh doøng duy nhaát

Caùc Tu só Ña Minh beân Brazile hoïp laïi thaønh moät tænh doøng duy nhaát.

Tin Brazile (Apic 3/02/98): Caùc tu só ÑaMinh beân Brazile ñaõ quyeát ñònh hoïp nhau laïi thaønh moät tænh doøng duy nhaát, vôùi teân goïi môùi laø "Tænh Doøng Tu Só Bartolomeo de las Casas". Hoïp nhau taïi Sao Paolo trong nhöõng ngaøy qua, khoaûng 100 tu só Ña Minh Brazile ñaõ chaáp thuaän ñeà nghò gom ba tænh doøng hieän coù laïi thaønh moät tænh doøng duy nhaát, vaø ñaõ choïn Cha Jose Fernandes Alves, 43 tuoåi, laøm beà treân tænh doøng môùi. Cha Jose Fernandes Alves hieän ñang hoaït ñoäng muïc vuï giôùi treû vaø nôi nhöõng coäng ñoaøn caên baûn ôû caùc xoùm ngheøo taïi thaønh phoá Sao Paolo.


Quoác Vöông Maroc ra luaät thu thueá nhöõng ngöôøi giaøu ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi ngheøo trong nöôùc

Quoác Vöông Maroc ra luaät thu thueá nhöõng ngöôøi giaøu ñeå giuùp cho nhöõng ngöôøi ngheøo trong nöôùc.

Tin RABAT, Maroc (Apic 3/02/98): Quoác Vöông HASSAN II, cuûa vöông quoác Maroc, vöøa thieát laäp moät UÛy Ban Quoác Gia ñeå nghieân cöùu vieäc toå chöùc moät cô cheá trong nöôùc nhaèm ñaùnh thueá nhöõng taøi saûn cuûa ngöôøi giaøu ñeå giuùp cho nhöõng nguôøi ngheøo. Ñaây laø ñieàu maø luaät Hoài Giaùo cho pheùp, vaø goïi laø "Zakat". Ngoû lôøi vôùi caùc Chuyeân Gia Hoài Giaùo, Quoác Vöông Hassan II cho bieát raèng vieäc quyeân goùp thueá ZAKAT naày seõ goùp phaàn laøm giaõm bôùt nhöõng baát coâng xaõ hoäi giöõa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo trong nöôùc. Ñaõ ñeán luùc thöïc hieän thueá ZAKAT taïi Vöông Quoác Maroc, vì Hoài Giaùo chuû tröông söï bình ñaúng giöõa caùc thaønh phaàn xaõ hoäi. Noäp thueá ZAKAT laø moät trong naêm ñieàu luaät cuûa tín ñoà Hoài Giaùo: ñieàu luaät thöù nhaát laø: Tin vaøo Thieân Chuùa vaø Tieân Tri Mahomet, ñieàu luaät thöù hai laø Caàu nguyeän haèng ngaøy, ñieàu luaät thöù ba laø giöõ chay haèng naêm moät thaùng, goïi laø thaùng Ramadan, ñieàu luaät thöù tö laø haønh höông caùc nôi thaùnh cuûa Hoài Giaùo vaø thöù naêm laø noäp thueá ZAKAT.


ÑTC coâng boá Toâng Hieán canh taân cô caáu cuûa giaùo phaän Roma

ÑTC coâng boá Toâng Hieán canh taân cô caáu cuûa giaùo phaän Roma.

Tin Vatican (VIS 3/2/98) : Saùng thöù Hai vöøa qua, muøng 2/02/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ coâng boá toâng hieán coù töïa ñeà laø "Giaùo Hoäi taïi Roma", gôûi cho Ñöùc Hoàng Y Camillo RUINI, toång ñaïi dieän cuûa ÑTC chaêm soùc muïc vuï cho giaùo phaän Roma, ñeå canh taân nhöõng cô caáu toå chöùc cuûa giaùo phaän, ñuùng theo nhöõng chó daãn cuûa boä giaùo luaät môùi. Vaên Kieän ñaõ ñöôïc kyù nhaän ngaøy muøng 1 thaùng Gieâng vöøa qua, nhöng maõi ñeán thöù hai, muøng 2/02/98, môùi ñöôïc coâng boá. ÑTC ñaõ ghi nhaän raèng hoaøn caûnh xaõ hoäi vaø Giaùo Hoäi trong giaùo phaän Roma ñaõ thay ñoåi. Con soá nhöõng nguôøi ngheøo taïi Roma ñaõ taêng leân vì nhöõng khoù khaên kinh teá maø thaønh Roma ñang traûi qua. Hieän töôïng di daân cuõng gia taêng. Do bôûi ôn goïi ñaëc bieät cuûa thaønh Roma, giaùo hoäi taïi Roma phaûi ñeå taâm löu yù ñeán phong traøo ñaïi keát, ñeán cuoäc ñoái thoaïi lieân toân vôùi nhöõng anh chò em Do Thaùi Giaùo, vaø ñeán vieäc thöïc thi tình lieân ñôùi xaõ hoäi vôùi nhöõng anh chò em Hoài Giaùo hay thuoäc caùc toân giaùo khaùc, ñang sinh soáng taïi Roma. Trong toâng hieán, ÑTC cuõng lieät keâ nhöõng thaùch thöùc khaån thieát ñang chôø ñôïi söï daán thaân cuûa giaùo hoäi taïi Roma; ñoù laø vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, muïc vuï gia ñình, muïc vuï giôùi treû, vieäc daán thaân trong laõnh vöïc vaên hoùa vaø truyeàn thoâng xaõ hoäi; daán thaân laøm chöùng cho tình thöông baùc aùi, ôn goïi linh muïc vaø tu só, vieäc huaán luyeän caùc giaûng vieân giaùo lyù vaø caùc coäng taùc vieân giaùo daân, vaø cuoái cuøng vieäc thieát laäp theâm nhöõng giaùo xöù môùi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page