Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 02/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Töông lai cuûa nhöõng daán thaân chính trò cuûa ngöôøi Kitoâ

Töông lai cuûa nhöõng daán thaân chính trò cuûa ngöôøi Kitoâ.

Tin Roma ( Sir 2/02/98): Hoâm thöù Hai 2/02/98, taïi thaønh phoá Milano, mieán Baéc Iatlia, nguyeät san do caùc cha doøng teân phuï traùch, vaø coù teân goïi laø "Nhöõng Vaán Ñeà Xaõ Hoäi", ñaõ toå chöùc moät cuoäc hoäi thaûo veà ñeà taøi: töông lai cuûa nhöõng daán thaân chính trò cuûa ngöôøi Kitoâ taïi Italia. Ñeå goùp yù cho cuoäc hoäi thaûo, baøi bình luaän chính cuûa soá phaùt haønh vaøo thaùng hai naày, ñaõ ñöôïc phaân phoái cho caùc tham döï vieân. Taùc giaû cuûa baøi bình luaän, cha Bartolomeo Borge, doøng Teân, ñaõ quaû quyeát raèng sinh hoaït chính trò vaøo thôøi ñaïi chuùng ta, ñang bò ñau traàm troïng, sau cuoäc khuûng hoaûng caùc yù thöùc heä. Nhöõng ngöôøi Kitoâ khoâng theå khoanh tay ñöùng nhìn, nhöng coù boån phaän mang laïi linh hoàn Kitoâ cho nhöõng sinh hoaït chính trò, nhaát laø cuõng coá neàn taûng luaân lyù vaø vaên hoùa cuûa sinh hoaït chính trò. Giaùo Hoäi keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo haõy daán thaân trong laõnh vöïc chính trò, vôùi moät tinh thaàn Kitoâ. Nhöõng ñaëc ñieåm moâ taû tinh thaàn Kitoâ laø: söï töï do, loøng can ñaûm, vaø söï cho ñi nhöng khoâng. Nhieàu ngöôøi coù theå cho raèng tinh thaàn Kitoâ nhö vöøa noùi, laø moät aûo töôûng. Nhöng Giaùo Hoäi ñaõ muùc laáy tinh thaàn Kitoâ ñoù töø giaùo huaán Phuùc AÂm, vaø xaùc tín laø ñieàu ñoù coù theå laøm ñöôïc.


Cöû Haønh Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán laàn thöù hai

Cöû Haønh Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán laàn thöù hai.

Tin Vatican (VIS 2/2/98): Vaøo luùc 5 giôø 30 phuùt chieàu thöù hai, muøng 2/02/98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, ñaõ chuû söï Thaùnh Leã Ñöùc Meï Daâng Chuùa Gieâsu Vaøo Ñeàn Thaùnh, vaø cuõng laø Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán laàn thöù hai, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Sau Phuùc AÂm, ÑTC ñaõ leân tieáng giaûng. Ngaøi giaûi thích veà nghi thöùc Röôùc Ñeøn, ñöôïc cöû haønh tröôùc thaùnh leã, nhö laø vieäc con ngöôøi tieán leân gaëp Chuùa Kitoâ, aùnh saùng muoân daân, nhö OÂng Simon vaø baø Anna, ngaøy xöa leân ñeàn thaùnh Gieârusalem ñeå gaëp Chuùa Gieâsu, aùnh saùng maïc khaûi cho caùc daân toäc. ÑTC cuõng ñaõ nhaéc ñeán truyeàn thoáng BaLan hieåu veà nhöõng caây ñeøn thaùnh ñöôïc laøm pheùp trong thaùnh leã Daâng Chuùa vaøo Ñeàn Thaùnh. Ñeøn naày ñöôïc caùc tín höõu BaLan ñoát leân trong nhöõng luùc gaëp gian nan thöû thaùch, nhö laø moät daáu hieäu cho loøng tín thaùc cuûa con ngöôøi, cuûa toaøn moät gia ñình, vaøo söï che chôû baûo veä cuûa Thieân Chuùa. ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaéc ñeán yù nghóa cuûa vieäc cöû haønh laàn thöù hai Ngaøy cuûa Ñôøi Taän Hieán, ngaøy môøi goïi nhöõng keû taän hieán haõy baøy toû loøng yeâu meán vaø söï kính troïng ñoái vôùi ôn goïi cuûa mình. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: Trong thôøi ñaïi chuùng ta hoâm nay, thôøi chòu aûnh höôûng thoáng trò cuûa chuû thuyeát duy vaät vaø traàn tuïc, anh chò em, vôùi söï hieán daâng troïn veïn vaø vónh vieãn ñôøi soáng mình cho Chuùa Kitoâ, anh chò em laø daáu chæ cho moät ñôøi soáng luoân luoân nghòch laïi taâm thöùc vaø loái suy nghó cuûa theá gian. Anh chò em haõy luoân luoân trung thaønh vôùi ôn goïi ñaëc bieät rieâng cuûa mình.


Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø chuaån bò vieáng thaêm Trung Quoác

Caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø chuaån bò vieáng thaêm Trung Quoác.

(Reuters 2/02/98) - Hoa Kyø (Washington) - Ba nhaø laõnh ñaïo toân giaùo Hoa Kyø ñang chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm Trung Quoác ñeå tìm hieåu veà tình traïng quyeàn töï do toân giaùo taïi nöoùc naøy. Thöù Hai 2/02/98, sau cuoäc tieáp kieán vôùi toång thoáng Bill Clinton vaø oâng Sanday Berger, coá vaán an ninh quoác gia cuûa Hoa kyø, moät trong ba nhaø laõnh ñaïo ñaõ noùi vôùi caùc kyù giaû raèng trong chuyeán ñi Trung Quoác laàn naøy, phaùi ñoaøn seõ gaëp gôõ caùc vieân chöùc cao caáp cuûa Baéc Kinh ñeå thaûo luaän veà quyeàn töï do toân giaùo trong cheá ñoä coäng saûn. Ngoaøi ra hoï cuõng seõ gaëp caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Phaät Giaùo, Coâng Giaùo, Tin Laønh, Hoài Giaùo, ñaïo Laõo, cuõng nhö caùc coäng ñoaøn Do Thaùi ôû Trung Quoác. Theo döï truø, chuyeán vieáng thaêm seõ baét ñaàu vaøo Chuùa Nhaät tôùi ñaây vaø keùo daøi trong ba tuaàn vôùi muïc tieâu laø giuùp tìm ra con ñöôøng nôùi loûng nhöõng giôùi haïn ñang ñöôïc aùp ñaët treân toân giaùo taïi Trung Quoác.

Ba nhaø laõnh ñaïo toân giaùo cuûa Hoa Kyø caàm ñaàu phaùi ñoaøn laø, muïc sö Don Argue, chuû tòch Hieäp Hoäi caùc Giaùo Hoäi Tin Laønh Quoác Gia, Rabbi Arthur Schneice cuûa New York, moät nhaø tranh ñaáu cho quyeàn töï do toân giaùo noåi tieáng treân theá giôùi, vaø Ñöùc Cha Thedore McCarrick, Toång Giaùm Muïc Newark, bang New Jersey.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû sau moät cuoäc hoäi kieán taïi Toaø Baïch OÁc vaøo hoâm thöù Hai 2/02/98, muïc sö Schneice ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi ñeán Trung Quoác vôùi moät söù maïng cuï theå vaø chuùng toâi raát chuù taâm tôùi söù maïng naøy". Trong 3 tuaàn löu laïi Trung Quoác, phaùi ñoaøn cuûa Hoa Kyø seõ daønh 4 ngaøy ñeå ñi thaêm Taây Taïng, nôi maø Trung Quoác bò chæ trích laø ñang aùp duïng moät chính saùch ñaøn aùp daõ man vôùi ngöôøi Phaät Giaùo. Caùc traïm döøng chaân khaùc laø Baéc Kinh, Thöôïng Haûi, Nam Kinh vaø Hoàng Koâng. Phaùi ñoaøn döï tính seõ coâng boá moät baûn baùo caùo sô khôûi vaøo ngaøy 5/03/98.


Caùc Giaùm Muïc Philippines leân aùn hoá chia caùch giöõa giaøu vaø ngheøo

Caùc Giaùm Muïc Philippines leân aùn hoá chia caùch giöõa giaøu vaø ngheøo.

(Philippines Star 2/02/98) - Philippines (Tagaytay) - Döôùi chính theå cuûa toång thoáng Fidel Ramos, ngöôøi giaøu ñöôïc giaøu hôn, vaø ngöôøi ngheøo bò ngheøo hôn. Ñoù laø nhaän ñònh cuûa caùc Giaùm Muïc Philippines ñöa ra trong baûn döï thaûo laù thö muïc vuï nhaân khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines taïi thaønh phoá Tagaytay.

Leân tieáng trong cuoäc hoïp baùo vaøo hoâm thöù Baûy tuaàn tröôùc (31/01/98), Ñöùc Cha Orlando Queveda, Toång Giaùm Muïc Nueva Caceres, ghi nhaän raèng hoá chia caùch giöõa ngöôøi giaøu vaø ngheøo taïi Philippines ngaøy moät saâu roäng hôn. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Caceres noùi nhö sau: "Giöõa khi chính phuû noùi ñeán thaønh tích phaùt trieån kinh teá döïa treân toång saûn löôïng quoác gia, nhöng treân thöïc teá, ngöôøi ngheøo nhaát trong thaønh phaàn ngheøo, chöa ñöôïc neám höôûng thaønh quaû kinh teá naøy. Toång thoáng Fidel Ramos ñaõ khoâng thöïc hieän ñöôïc lôøi höùa xoùa giaûm naïn ngheøo ñoùi, ñöa ra trong kyø vaän ñoäng tranh cöû caùch ñaây 6 naêm. Ngöôøi daân ngheøo vaãn tieáp tuïc soáng trong tình traïng ñoùi khoå bôûi vì chính phuû thieáu yù chí chính trò vaø quoác hoäi coù nhöõng öu tieân khaùc vôùi öu tieân xoùa giaûm naïn ngheøo ñoùi cuûa ngöôøi daân.

Caùc Giaùm Muïc cho raèng, moät trong nhöõng nguyeân nhaân thaát baïi cuûa toång thoáng Ramos laø oâng ñaõ khoâng tìm ra ñöôïc giaûi phaùp ñeå kieåm soaùt giaù caû cuûa xaêng daàu khieán cho caùc coâng ty giôø ñaây töï yù ra giaù caû, ngoaøi ra oâng cuõng khoâng ngaên chaën ñöôïc söï laïm duïng cuûa caùc daân bieåu quoác hoäi trong vieäc xöû duïng quyõ goïi laø Quyõ Phaùt Trieån Quoác Gia do caùc daân bieåu kieåm soaùt.


ÑTC xin khoan hoàng cho moät nuõ tuø nhaân

ÑTC xin khoan hoàng cho moät nuõ tuø nhaân.

(Reuters 2/02/98) - Vatican - Thöù Hai 2/02/98, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls, xaùc nhaän raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ leân tieáng xin thoáng ñoác Tieåu Bang Texas, Hoa Kyø, aân xaù cho moät nöõ tuø nhaân, theo döï truø seõ bò töû hình vaøo ngaøy thöù Ba 3/02/98 giôø ñòa phöông. Neáu aùn leänh ñöôïc thi haønh thì coâ Karla Faye Tucker, 38 tuoåi, seõ laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân bò töû hình taïi bang Texas keå töø sau cuoäc Noäi Chieán taïi Hoa Kyø keát thuùc vaøo naêm 1864, vaø tính treân toaøn nöôùc, coâ laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân bò töû hình trong voøng 14 naêm qua. Coâ Karla Tucker bò keát aùn töû hình veà toäi saùt haïi moät caëp vôï choàng vaøo naêm 1983.

Tieán só Navarro Valls cho bieát, qua Ñöùc Söù Thaàn Toaø Thaùnh taïi Hoa Kyø, ÑTC ñaõ xin thoáng ñoác George Bush, Jr. haõy aân xaù cho coâ Tucker vì lyù do nhaân ñaïo vaø cuõng baøy toû tinh thaàn toân troïng söï soáng. Chính coâ Tucker cuõng ñaõ noäp ñôn xin aân xaù vaø giaûm toäi cuûa coâ xuoáng thaønh tuø chung thaân vôùi lyù do laø coâ ñaõ trôû laïi ñaïo vaø khoâng coøn laø moái ñe doïa cho xaõ hoäi. Caùc toå chöùc toân giaùo taïi Hoa Kyø cuõng ñaõ baøy toû söï uûng hoä ñôn xin giaûm aùn cho coâ. Luaät sö cuûa coâ cuõng ñaõ yeâu caàu Toái Cao Phaùp Vieän can thieäp ñeå ngöng thi haønh aùn töû hình.


Caùc nhaø ngoaïi giao tìm hieåu veà vuï baét giöõ moät soá ngöôøi ngoaïi quoác taïi Laøo

Caùc nhaø ngoaïi giao tìm hieåu veà vuï baét giöõ moät soá ngöôøi ngoaïi quoác taïi Laøo.

(Reuters 2/02/98) - Thaùi Lan (Bangkok) - Caùc nhaø ngoaïi giao taïi Laøo ñang coá gaéng tìm hieåu theâm chi tieát veà vuï baét giöõ moät soá ngöôøi Tin Laønh ngoaïi quoác vaø caû ngöôøi Laøo. Tin töùc töø Thaùi lan cho bieát, hoâm thöù Saùu tuaàn tröôùc (30/01/98), caùc nhaân vieân an ninh cuûa Laøo ñaõ luïc xeùt moät nhaø thôø Tin Laønh thuoäc giaùo phaùi meänh danh laø "Giaùo Hoäi cuûa Ñöùc Kitoâ", vaø ñaõ baét giöõ moät soá ngöôøi Laøo vaø ngoaïi quoác, trong soá naøy coù ngöôøi mang quoác tòch Hoa Kyø, vaø moät phuï nöõ ngöôøi Phaùp goác Laøo. Moät cuoäc hoäi thaûo veà kinh thaùnh ñang dieãn ra trong nhaø thôø khi caùc vieân chöùc an ninh cuûa Laøo vaøo luïc soaùt.

Cho ñeán thöù Hai 2/02/98, chi tieát veà vuï baét giöõ naøy vaãn coøn maäp môø, vaø Boä Ngoaïi Giao Laøo vaãn chöa ñöa ra lôøi pheâ bình naøo. Moät nhaø ngoaïi giao noùi raèng coù 6 ngöôøi bò baét trong khi nguoàn tin khaùc noùi laø coù 8 ngöôøi, ñoàng thôøi baøy toû caûm nghó raèng haønh ñoäng naøy cuûa chính phuû Laøo gaây nhieàu ngaïc nhieân. Chính phuû coäng saûn Laøo, tuy thöøa nhaän quyeàn töï do toân giaùo, nhöng vaãn coøn hoaøi nghi söï hieän dieän cuûa caùc ngöôøi ngoaïi quoác, nhaát laø khi hoï tham döï caùc cuoäc hoäi hoïp toân giaùo, vaø ñaëc bieät neáu coù söï hieän dieän cuûa ngöôøi Myõ. Cuõng thöù Hai 2/02/98, caùc nhaø ngoaïi giao Hoa Kyø cho bieát hoï ñaõ ñöôïc pheùp ñeán thaêm 3 coâng daân cuûa mình ñang bò giam giöõ taïi moät cô quan cuûa boä ngoaïi giao Laøo.


Indonesia huûy boû moät khoùa hoäi thaûo lieân toân

Indonesia huûy boû moät khoùa hoäi thaûo lieân toân.

(AFP 2/02/98) - Indonesia (Jakarta) - Thöù Hai 2/02/98, chính phuû Indonesia loan baùo huûy boû moät khoùa hoäi thaûo lieân toân vì lyù do quoác gia naøy ñang laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng kinh teá. Leân tieáng vôùi kyù giaû haõng thoâng taán Antara cuûa chính phuû Indonesia, oâng Irawan Abidin, ñaïi söù Indonesia caïnh Toøa Thaùnh, ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi ñaõ chuaån bò chöông trình cho khoùa hoäi thaûo naøy. Nhöng vôùi cuoäc khuûng hoaûng tieàn teä trong nöôùc hieän giôø, khoùa hoäi thaûo naøy seõ phaûi hoaõn laïi cho tôùi khi naøo chuùng toâi vöôït qua ñöôïc côn khuûng hoaûng.

Theo döï truø, khoùa hoäi thaûo seõ dieãn ra taïi Vatican töø ngaøy 9-10 thaùng 02 naêm 1998, vaø caùc ñeà taøi thaûo luaän laø veà quan ñieåm cuûa Hoài Giaùo vaø Kitoâ Giaùo. Hai trong soá caùc thuyeát trình vieân taïi khoùa hoäi thaûo laø oâng Tarmizi Taher, boä tröoûng toân giaùo Indonesia vaø Ñöùc Hoàng Y Francis Arinze, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñoái thoaïi lieân toân.


Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Kenya leân aùn chính phuû

Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Kenya leân aùn chính phuû.

(Reuters 2/02/98) - Kenya (Sipili) - Trong thaùnh leã an taùng 19 naïn nhaân vuï baïo ñoäng giöõa caùc saéc toäc taïi Kenya hoâm thöù Saùu 30/01/98, Ñöùc Cha John Njue, Giaùm Muïc Embu vaø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Kenya ñaõ ñöa ra nhöõng lôøi chæ trích maïnh meõ chính quyeàn cuûa toång thoáng Daniel Arap Moi, vì ñaõ gieo maàm moáng cuûa haän thuø giöõa caùc saéc toäc trong nöôùc. Ñöùc Cha john Njue ñaõ noùi trong baøi giaûng cuûa ngaøi nhö sau: "Chuùng ta khoâng theå giöõ im laëng. Chuùng ta leân aùn baèng nhöõng lôøi leõ maïnh meõ nhaát caùc vuï saùt haïi vaø taát caû moïi hình thöùc baïo ñoäng. Chuùng ta ñaët ra cho chính phuû nhöõng caâu hoûi maø khoâng ñöôïc traû lôøi, hay coù chaêng thì maäp môø".

600 ngaøn ngöôøi thuoäc saéc toäc Kikuyus ñaõ tham döï thaùnh leã an taùnbg ngoaøi trôøi taïi thung luõng Rift cuûa Kenya. 19 naïn nhaân noùi treân naèm trong soá khoaûng 60 ngöôøi bò thieät maïng trong caùc cuoäc ñuïng ñoä taïi hai thò traán Laikipia vaø Njoro naèm trong vuøng Thung Luõng Rift. Tuy toång thoáng Arap Moi taùi ñaéc cöû, nhöng ñaûng cuûa oâng ñaõ maát nhieàu gheá taïi quoác hoäi vaøo tay phe ñoái laäp taïi vuøng naøy. Giao chieán baét ñaàu töø ngaøy 11/01/98 vöøa qua, giöõa ngöôøi saéc toäc Kikuyu, uûng hoä phe ñoái laäp chính phuû, vaø saéc toäc Kalenjin, uûng hoä toång thoáng Daniel Arap Moi. Toång thoáng Arap Moi cuõng thuoäc saéc toäc Kalenjin. Thöù Hai 2/02/98, moät nhaân vaät baát ñoàng chính kieán cuûa Kenya noùi raèng quoác gia naày ñang coù nguy cô laâm vaøo tình traïng noäi chieán vì caùc vuï baïo ñoäng trong vuøng Thung luõng Rift vaãn coøn ñang tieáp dieãn.

Ñöùng tröôùc nhöõng lôøi caùo buoäc, hoâm thöù Naêm tuaàn tröôùc (22/01/98), toång thoáng Arap Moi ñaõ leân tieáng, nhöng oâng chæ pheâ bình phe ñoái laäp hôn laø noùi veà vuï baïo ñoäng. Vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ghi nhaän raèng vieäc ngöôøi Kikuyu boû phieáu cho phe ñoái laäp theå hieän quyeàn töï do cuûa cöû tri, khi ñi baàu vaø keát quaû cuoäc baàu cöû duø nhö theá naøo cuõng khoâng theå do loãi cuûa hoï. Tuy ñöa ra nhöõng lôøi leân aùn chính phuû, baøi giaûng cuûa ngaøi nguï yù xaây döïng hoaø bình vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Maàm moáng cuûa haän thuø ñaõ ñöôïc gieo. Chuùng ta khoâng neân ñeå cho nhöõng maàm moáng naøy naûy nôû".


Back to Radio Veritas Asia Home Page