Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 31 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC boå nhieäm ba thaønh vieân môùi cuûa Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà caùc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi

ÑTC boå nhieäm ba thaønh vieân môùi cuûa Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà caùc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi.

Vatican - 31.01.98 - ÑTC vöøa boå nhieäm ba thaønh vieân môùi cuûa Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà caùc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi:

Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà caùc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi do chính ÑTC Gioan Phaoloâ II thieát laäp naêm 1994 vôùi muïc ñích coå voõ vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc Khoa Hoïc Xaõ Hoäi: kinh teá, chính trò vaø luaät phaùp vaø ñeå cung caáp nhöõng döõ kieän maø Giaùo Hoäi caàn ñeán cho vieäc ñaøo saâu vaø phaùt trieån Giaùo Lyù Xaõ Hoäi cuûa mình. Soá caùc thaønh vieân khoâng theå döôùi 20 vaø cuõng khoâng ñöôïc quaù 40.


Thaønh tích veà nhaân quyeàn cuûa Vieät Nam vaãn toài teä

Thaønh tích veà nhaân quyeàn cuûa Vieät Nam vaãn toài teä.

(Reuters 31/01/98) - Vieät Nam (Haø Noäi) - Trong baûn tin göûi töø Vieät Nam hoâm thöù Baûy 31/01/98, haõng thoâng taán Reuters ñaõ trích thuaät baûn baùo caùo töø UÛy Ban Coá Vaán Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, vaø nhö ñöôïc ghi trong baùo caùo naøy, thì thaønh tích nhaân quyeàn cuûa chính phuû Vieät Nam vaãn coøn toài teä. Chính quyeàn tieáp tuïc ñaøn aùp nhöõng quyeàn cô baûn cuûa ngöôøi daân, cuï theå laø quyeàn töï do chính trò, quyeàn töï do toân giaùo, vaø quyeàn töï do ngoân luaän. Vieät Nam ñaõ khoâng ñöa ra lôøi pheâ bình naøo veà baûn baùo caùo naøy.

Toå chöùc nhaân quyeàn Amnesty International ñaõ lieät keâ danh saùch 54 tuø nhaân chính trò hieän ñang bò giam giöõ taïi Vieät Nam. Caùc nhoùm Vieät Nam löu vong thì noùi raèng coù ít nhaát laø 1,000 tuø nhaân chính trò trong caùc nhaø tuø ôû Vieät Nam. Trong khi caùc nguoàn tin ñaùng tin caäy thì noùi raèng soá tuø nhaân chính trò taïi Vieät Nam ôû vaøo khoaûng 200. Baûn baùo caùo ñaëc bieät noùi ñeán vuï cuûa oâng Ñoaøn Vieät Hoaït (vaø Ñoã Vaên Thaûo). Baûn baùo caùo ghi nhaän, tuy taïi Vieät Nam khoâng coù xaûy ra nhöõng vuï maát tích vì lyù do chính trò, nhöng chính quyeàn ñaõ ban haønh nhöõng ñieàu luaät khaét khe ñoái vôùi caùc ñoái vôùi caùc tuø nhaân, bò baét lao ñoäng vaø coù nhöõng baèng chöùng cho thaáy caùc vieân chöùc an ninh ñaõ ñaùnh ñaäp caùc tuø nhaân, vaø hoï khoâng ñöôïc xeùt xöû moät caùch coâng baèng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page