Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina".)

Vatican - 30.01.98 - Saùng thöùù Saùu, 30/01/98, ÑTC tieáp rieâng 15 Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina"), trong soá naøy coù caùc Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Lodz, Czestochowa vaø Katowice. 15 vò thuoäc nhoùm thöù hai, cuõng nhö 11 vò ñöôïc tieáp saùng thöù Naêm 29/01/98, do Ñöùc Hoàng Y Franciszek Macharski, Toång Giaùm Muïc Cracovia, höôùng daãn. Cuõng neân nhaéc laïi: Moãi Giaùm Muïc ñeán Roma "Ad Limina" ñöôïc gaëp ÑTC 4 laàn:

Tröôùc khi leân ñöôøng ñi Cuba ÑTC ñaõ tieáp nhoùm thöù nhaát caùc Giaùm Muïc Ba Lan do Ñöùc Hoàng Y Henrik Gulbinowicz, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Wroclaw höôùng daãn.


Ñöùc OÂng John Ha Tiong Hock laøm Giaùm Muïc Phuï Taù cuûa cuûa toång giaùo phaän Kuching (Malaysia)

Ñöùc OÂng John Ha Tiong Hock laøm Giaùm Muïc Phuï Taù cuûa cuûa toång giaùo phaän Kuching (Malaysia).

Tin Vatican - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc OÂng John Ha Tiong Hock, Toång Ñaïi Dieän vaø Giaùm Ñoác Ñaïi Chuûng Vieän cuûa toång giaùo phaän Kuching (Malaysia) laøm Giaùm Muïc Phuï Taù cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän naøy.


Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh coâng boá chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Nigeria

Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh coâng boá chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Nigeria.

Vatican - 30.01.98 - Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh vöøa cho coâng boá chöông trình vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Coäng Hoøa Nigeria. Chuyeán vieáng thaêm keùo daøi ba ngaøy, töø thöù Baåy 21/03, ñeán thöù Hai 23 thaùng Ba naêm 1998.


Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga seõ coâng boá laäp tröôøng veà caùc haøi coát cuûa gia ñình Nga Hoaøng

Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga seõ coâng boá laäp tröôøng veà caùc haøi coát cuûa gia ñình Nga Hoaøng.

(AFP 30/01/98) - Nga (Mascôva) - Thöôïng Hoäi Ñoàng cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga seõ ñöôïc nhoùm hoïp taïo Mascôva töø ngaøy 22-23 thaùng Hai tôùi ñaây ñeå chính thöùc coâng boá laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng veà caùc haøi coát ñöôïc xaùc nhaän laø cuûa coá Nga Hoaøng Nicolas II vaø gia ñình.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Sergius cuûa Toøa Giaùo Chuû Chính Thoáng taïi Mascôva ñaõ cho haõng thoâng taán Itar-Tass bieát laø Thöôïng Hoäi Ñoàng caàn phaûi cöùu xeùt kyõ löôõng keát quaû cuoäc giaûo nghieäm haøi coát, ñaõ ñöôïc moät uûy Ban chính thöùc xaùc nhaän vaøo hoâm thöù Ba 27/01/98, raèng caùc haøi coát ñöôïc tìm thaáy laø cuûa Nga Hoaøng vaø gia ñình. Khoùa hoïp cuoái cuøng cuûa UÛy Ban keát thuùc vaøo thöù Saùu 30/01/98 vaø ñeà nghò Saint Peterburg laø nôi an nghæ cuoái cuøng cuûa caùc haøi coát. Tuy nhieân, toång thoáng Boris Yeltsin chöa coù quyeát ñònh döùt khoaùt veà ngaøy vaø nôi choân caát haøi coát.

Vieäc xaùc nhaän treân ñaây keát thuùc 20 naêm tranh luaän soâi noåi veà vaán ñeà thaät giaû cuûa caùc haøi coát ñöôïc tìm thaáy trong moät ngoâi moä taäp theå ôû Urals thuoäc vuøng Yekaterinburg. Giaùo Hoäi Chính Thoáng chöa chính thöùc coâng nhaän keát quaû naøy, bôûi leõ Giaùo Hoäi Chính Thoáng caàn phaûi chaéc chaén caùc haøi coát ñoù laø cuûa Nga Hoaøng vaø gia ñình tröôùc khi tieán haønh vieäc phong thaùnh. Thoáng ñoác Yekaterinburg, oâng Eduard Rossel, ñaõ yeâu caàu toång thoáng Yeltsin chæ ñònh ngaøy 19/07/98 laø ngaøy choân caát caùc haøi coát taïi Yekaterinburg. Tuy nhieân chính quyeàn taïi hai ñòa ñieåm khaùc laø Saint Peterburg vaø Mascôva cuõng ñang ñoøi ñeå cho caùc haøi coát ñöôïc choân caát taïi nôi ñaây.

Nga Hoaøng Nicolas II, vôï vaø 5 ngöôøi con cuøng vôùi baùc só cuûa hoï ñaõ bò nhöõng ngöôøi caùch caùch maïng Bolshevik saùt haïi vaøo ñeâm 16 raïng 17 thaùng 7 naêm 1918.


Caùc laõnh tuï giaùo daân Ñoâng Nam AÙ chuù troïng tôùi phaùt trieån nhaân baûn

Caùc laõnh tuï giaùo daân Ñoâng Nam AÙ chuù troïng tôùi phaùt trieån nhaân baûn.

(UCAN AS9261 0960 30/01/98) - Philippines (Manila) - Trong cuoäc hoïp taïi thuû ñoâ Manila töø ngaøy 15-17/01/98 vöøa qua, 9 laõnh tuï giaùo daân ñaïi dieän caùc nöôùc trong vuøng Ñoâng Nam AÙ ñaõ nhaán maïnh tôùi söï caàn thieát cuûa vieäc ñaøo saâu veà khía caïnh phaùt trieån nhaân baûn vaø giaùo huaán xaõ hoäi cuûa Hoäi Thaùnh, ñaëc bieät theá naøo ñeå caùc tín höõu trôû thaønh ngöôøi Coâng Giaùo trong theá giôùi, chöù khoâng chæ rieâng trong böùc töôøng cuûa Giaùo Hoäi maø thoâi.

Cuõng trong khoùa hoïp noùi treân, caùc tham döï vieân ñaõ choïn ñeà taøi "Phaùt Trieån Nhaân Baûn Ñích Thöïc vaø Giaùo Huaán Xaõ Hoäi cuûa Hoäi Thaùnh", laøm chuû ñeà cho Khoùa Hoïp caùc Laõnh Tuï Giaùo Daân vuøng Ñoâng Nam AÙ, döï truø seõ dieãn ra töø ngaøy 27-31 thaùng Gieâng naêm tôùi 1999. Trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN, coâ Cora Mateo, toång thö kyù vaên phoøng Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñaëc traùch veà giaùo daân, ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Chuùng ta ñoïc ñöôïc raát nhieàu taøi lieäu veà linh ñaïo (spirituality) trong caùc doøng tu hay trong nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät, nhöng coù raát ít taøi lieäu noùi veà linh ñaïo trong theá giôùi, nôi maø treân thöïc teá khoâng phaûi luoân luoân ñöôïc hoøa bình. Khoùa hoïp vaøo naêm tôùi ñaây seõ laø dòp ñeå caùc tham döï vieân trình baøy nhöõng kieåu maãu Kitoâ ñích thöïc, trong giôùi truyeàn thoâng, chính trò, noâng nghieäp vaø caùc laõnh vöïc khaùc cuûa ñôøi soáng.

Moät ñaïi bieåu cuûa Indonesia thì cho raèng, tôùi luùc ñoù, töùc laø vaøo naêm tôùi 1999, thì khoùa hoïp ñaëc bieät Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu coù leõ ñaõ phaùc thaûo ra ñöôïc nhöõng phöông höôùng vaø caùch thöùc phuø hôïp ñeå trình baøy phuùc aâm vaø ñöa Ñöùc Kitoâ vaøo trong xaõ hoäi. Ñaïi bieåu naøy noùi nhö sau: "Soáng giöõa nhöõng ngöôøi daân bình thöôøng, thaät laø ñieàu khoù khaên cho chuùng toâi, nhöõng ngöôøi giaùo daân, neáu chuùng toâi khoâng laõnh hoäi hay khoâng caûm nhaän ñöôïc Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø Tin Möøng cuûa Ngaøi. Chuû ñeà cuûa khoùa hoïp naêm tôùi raát quan troïng cho caùc giaùo daân Indonesia, nhöõng ngöôøi ñang soáng giöõa moät xaõ hoäi trong ñoù ña soá ñoái töôïng maø hoï soáng xung quanh vaø tieáp caän moãi ngaøy, laø ngöôøi Hoài Giaùo. Beân caïnh ñoù, nhieàu tín höõu Indonesia thöôøng coù taâm thöùc raèng sau khi ñöôïc röûa toäi, hoï chæ caàn tham döï thaùnh leã moãi Chuùa Nhaät vaø röôùc Thaùnh Theå, ñoù laø ñuû ñeå goïi mình laø ngöôøi Coâng Giaùo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page