Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 26 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoa Kyø ñang nghieân cöùu moät vaøi thay ñoåi trong leänh caám vaän kinh teá Cuba

Hoa Kyø ñang nghieân cöùu moät vaøi thay ñoåi trong leänh caám vaän kinh teá Cuba.

Hoa Kyø (Washington) - 26/01/98 - Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø seõ nghieân cöùu caùc ñeà nghò xin nôùi loûng leänh caám vaän kinh teá Cuba, baèng caùch cho pheùp thöïc phaåm vaø thuoác men ñöôïc cung caáp moät caùch deã daøng sang nöôùc naøy, tuy nhieân caùc ñieàu khoaûn khaùc trong leänh caám vaän kinh teá seõ tieáp tuïc coù hieäu löïc.

Phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø, oâng James Rubin noùi raèng: "Chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc ñeà nghò thay ñoåi leänh caám vaän lieân quan tôùi thöïc phaåm vaø thuoác men. Ñoù laø nhöõng ñieàu chuùng toâi seõ nghieân cöùu, nhöng laäp tröôøng cuûa Hoa Kyø veà leänh caám vaän kinh teá Cuba vaãn khoâng thay ñoåi". Caùc nhaø laøm luaät cuûa Hoa Kyø ñang cöùu xeùt moät döï luaät cho pheùp caùc khoaûn vieän trôï veà thöïc phaåm vaø thuoác men ñöôïc chôû sang Cuba, ngay caû khi ÑTC coøn ñang chuaån bò vieáng thaêm Cuba. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhieàu laàn leân aùn leänh caám vaän, nhaát laø trong suoát 5 ngaøy vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba.


Laõnh tuï ñaûng coäng saûn Phaùp bình luaän veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba

Laõnh tuï ñaûng coäng saûn Phaùp bình luaän veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba.

Paris - 26/01/98 - Hoâm Chuùa Nhaät 25/01/98 vöøa qua, oâng Robert Hue, laõnh tuï ñaûng coäng saûn Phaùp tuyeân boá taïi Paris raèng: chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Cuba laø moät bieán coá phi thöôøng vaø coù moät söï quan troïng ñaëc bieät ñoái vôùi daân toäc Cuba. Quan troïng vì ngöôøi daân Cuba laáy laïi ñöôïc phaåm giaù cuûa mình nhieàu laàn ñaõ bò töôùc loät maát. OÂng Robert Hue seõ vieáng thaêm Cuba vaøo tuaàn tôùi ñaây.


Quyeàn töï do toân giaùo seõ ñöôïc duy trì taïi Cuba

Quyeàn töï do toân giaùo seõ ñöôïc duy trì taïi Cuba.

(Reuters 26/01/98) - Hoa Kyø (Philadelphia) - Chuû tòch Fidel Castro seõ khoâng ngaên caûn vieäc ñaït tôùi töï do toân giaùo ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II khôûi xöôùng trong chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa ngaøi taïi Cuba.

Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Antony Bevilacqua, Toång Giaùm Muïc Philadelphia, vöøa töø Cuba trôû veà, vaø laø moät trong caùc nhaân vaät tham döï böõa tieäc do oâng Fidel Castro khoaûn ñaõi caùc laõnh tuï toân giaùo trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua. Theo Ñöùc Hoàng Y Bevilacqua, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñang saün saøng ñeå hôïp taùc vôùi chính quyeàn Cuba. Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû taïi phi tröôøng Philadelphia, Ñöùc Hoàng Y Belvilacqua ñaõ noùi nhö sau: "Khoâng chæ laø oâng Castro seõ khoâng ruùt laïi quyeàn töï do toân giaùo maø thoâi, nhöng töï do toân giaùo taïi Cuba töø ñaây seõ ñöôïc caûi tieán nhieàu hôn". Vò Toång Giaùm Muïc Philadelphia cuõng cho bieát theâm laø trong buoåi tieäc ngaøi tham döï, oâng Fidel Castro ñaõ khoâng heà ngoû yù laø oâng ñang döï tính nôùi roäng quyeàn töï do toân giaùo cuûa ngöôøi daân, nhöng ngaøi cuõng nhö caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo khaùc ñeàu tin raèng, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo seõ ñoùng moät vai troø lôùn roäng hôn trong xaõ hoäi Cuba. Khi naøo, thì ñieàu ñoù chöa ai bieát, nhöng söï hieän dieän cuûa haøng traêm ngaøn ngöôøi daân Cuba tham döï caùc thaùnh leã cuûa ÑTC ñaõ laø moät daáu hieäu göûi ñeán oâng Castro vaø chính phuû, raèng hoï ñang khao khaùt quyeàn töï do toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page