Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Trung Quoác khoâng loan tin raàm roä veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba

Trung Quoác khoâng loan tin raàm roä veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba.

(AFP 24/01/98) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Thöù Baûy ngaøy 24/01/98, Taân Hoa Xaõ, cô quan ngoân luaän cuûa chính phuû Trung Quoác ñaõ loan moät tin ngaén veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Cuba maø thoâi. Taân Hoa Xaõ töôøng thuaät lôøi cuûa chính phuû Cuba raèng, chuyeán vieáng thaêm coù muïc ñích toân giaùo vaø ñieàu naøy chöùng toû raèng Cuba khoâng choáng ñoái toân giaùo.

Theo caùc nhaø quan saùt, vieäc ÑTC ñeán vieáng thaêm moät nöôùc coäng saûn khaùc nhö Trung Quoác chaúng haïn, laø ñieàu khoù hôn so vôùi tröôøng hôïp cuûa Cuba, bôûi vì Toøa Thaùnh khoâng coù quan heä ngoaïi giaùo vôùi Baéc Kinh, nhöng laïi thöøa nhaän Ñaøi Loan, quoác gia maø caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác coi laø moät tænh noåi loaïn. Toøa Thaùnh va Trung Quoác caét ñöùt quan heä ngoaïi giao vaøo naêm 1957 sau khi Toøa Thaùnh phaït vaï tuyeät thoâng hai vò Giaùm Muïc do Baéc Kinh boå nhieäm. Keå töø ñoù Giaùo Hoäi Trung Quoác bò phaân chia thaønh hai nhoùm, moät nhoùm ñöôïc chính quyeàn Baéc Kinh thöøa nhaän, vaø nhoùm thöù hai laø nhoùm Giaùo Hoäi thaàm laëng, coøn trung thaønh vôùi ÑTC.

Ñaàu tuaàn naøy, ÑTC Gioan Phaoloâ II loan baùo danh saùch 22 vò taân Hoàng Y, nhöng coù 2 vò coøn ñöôïc daáu teân. caùc nhaø quan saùt cho raèng moät trong hai vò taân Hoàng Y naøy coù theå ñeán töø Giaùo Hoäi thaàm laëng taïi Trung Quoác.


Moät ngöôøi AÁn Giaùo beân AÁn Ñoä ñi boä cho hoøa bình

Moät ngöôøi AÁn Giaùo beân AÁn Ñoä ñi boä cho hoøa bình.

AÁn Ñoä (24/01/98) - Moät ngöôøi AÁn Ñoä theo AÁn Giaùo ñang thöïc hieän moät cuoäc ñi boä daøi 26 ngaøn caây soá töø thaønh phoá Bangalore ñeán Toøa Thaùnh ñeå coå coõ cho söï hoøa bình treân toaøn theá giôùi. OÂng hy voïng seõ hoaøn taát cuoäc ñi boä tröôùc naêm 2000, thôøi ñieåm maø oâng tin seõ laø ngaøy taän theá.

OÂng Madan Gopal, moät cöïu taøi töû vaø nhaø saûn xuaát phim moâ taû chuyeán ñi boä kyû luïc naøy laø moät cuoäc haønh höông. OÂng ñaõ khôûi haønh vaøo dòp leã Giaùng Sinh vaø nay ñaõ ñi xong ñoaïn ñöôøng daøi 800 caây soá, tính töø Bangalore tôùi thaønh phoá Kune, thuoäc mieàn Taây AÁn. OÂng Gopal cho bieát muïc tieâu söù maïng cuûa oâng laø thaêng tieán neàn hoøa bình vaø tình huynh ñeä. Ñoaïn ñöôøng ñi boä seõ ñöa oâng sang caùc nöôùc nhö Pakistan, Jordan, Do Thaùi vaø Libya. treân ñöôøng ñi oâng mang treân mình moät laù côø AÁn Ñoä... OÂng noùi raèng oâng hy voïng seõ ñöôïc giuùp ñôõ taïi caùc nöôùc maø oâng seõ ñi ngang qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page