Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Toång thoáng Nga seõ khoâng thaûo luaän vôùi ÑTC veà quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng

Toång thoáng Nga seõ khoâng thaûo luaän vôùi ÑTC veà quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng.

(EWTN 23/01/98) - Nga (Mascova) - Toång thoáng Nga seõ khoâng thaûo luaän vôùi ÑTC veà quan heä giöõa Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Giaùo khi oâng hoäi kieán vôùi ÑTC taïi Roma vaøo thaùng 2 tôùi ñaây.

Phaùt ngoân vieân cuûa Ñieän Caåm Linh, oâng Sergei Yastrehembsky ñaõ cho bieát nhö treân vaøo hoâm thöù Tö (21/01/98). Ñieän Caåm Linh cuõng baùc boû tin cho raèng oâng Yelsin seõ môøi ÑTC vieáng thaêm Nga. Moät baûn tin cuûa haõng thoâng taán Itac-Tass noùi raèng ÑTC seõ ñeà caäp tôùi toång thoáng Yelsin veà luaät toân giaùo môùi taïi Nga, aùp ñaët nhieàu giôùi haïn ñoái vôùi caùc toân giaùo khoâng phaûi laø Chính Thoáng Giaùo, trong soá naøy coù caû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Ngoaøi ra, ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng seõ yeâu caàu oâng Yelsin can thieäp trong cuoäc tranh chaáp caùc taøi saûn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thuoäc nghi leã Ñoâng Phöông, bò tòch thu döôùi cheá ñoä Coäng saûn Soâ Vieát vaø sau ñoù trao cho Chính Thoáng Giaùo. Ñaây laø moät trong caùc vaán ñeà gaây caêng thaúng cho quan heä giöõa hai giaùo hoäi.


Giôùi baát ñoàng chính kieán hoan ngheânh lôøi keâu goïi cuûa ÑTC

Giôùi baát ñoàng chính kieán hoan ngheânh lôøi keâu goïi cuûa ÑTC.

(AFP 23/01/98) - Cuba (Havana) - Giôùi baát ñoàng chính kieán taïi Cuba ñaõ hoan ngheânh vieäc ÑTC Gioan Phaoloâ II keâu goïi chính quyeàn coäng saûn nöôùc naøy aân xaù cho caùc tuø nhaân löông taâm, tuy nhieân caùc nhoùm Cuba löu vong thì cho raèng ñaây chæ laø moät böôùc nhoû maø thoâi.

Thöù Saùu (23/01/98), oâng Elizardo Sanchez, moät nhaân vaät baát ñoàng chính kieán noåi tieáng cuûa Cuba cho haõng thoâng taán AFP bieát laø hoï raát vui möøng vì Toøa Thaùnh nay ñaõ chính thöùc leân tieáng baûo veä nhaân quyeàn taïi Cuba, ñoàng thôøi hoï hy voïng laø caùc tuø nhaân seõ mau choùng ñöôïc traû töï do. Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Valls cho bieát lôøi yeâu caàu traû töï do naøy ñaõ ñöôïc chuyeån tôùi caùc vieân chöùc cuûa Cuba trong khi ÑTC hoäi kieán rieâng vôùi chuû tòch Fidel Castro taïi Cung Ñieän Caùch Maïng chieàu hoâm thöù Naêm vöøa qua (22/01/98), vaø lôøi yeâu caàu cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc löu yù caùch ñaëc bieät. Tieán só Navarro Valls cuõng cho bieát theâm laø ÑTC ñaõ ñöa ra lôøi yeâu caàu treân ñaây sau khi Toøa Thaùnh ñaõ nhaän ñöôïc thö xin can thieäp töø caùc tuø nhaân vaø thaân nhaân cuûa hoï. Theo tin töùc ghi nhaän thì coù 6 nhaø baát ñoàng chính kieán ñang ngoài tuø taïi Santa Clara, nôi ÑTC cöû haønh thaùnh leã hoâm thöù Naêm (22/01/98), ñang tuyeät thöïc hôn ba thaùng trôøi.

Caùc nhoùm ñoái laäp ngöôøi Cuba löu vong thì cho raèng, chæ traû töï do cho moät vaøi tuø nhaân maø thoâi thì khoâng coù gì khaùc hôn laø moät cöû chæ xaõ giao maø thoâi. caùc nhoùm naøy keâu goïi chính quyeàn Cuba haõy traû töï do cho taát caû caùc tuø nhaân, toân troïng nhaân quyeàn vaø quyeàn töï do ngoân luaän. Theo öôùc tính, thì hieän coù khoaûng 110 ngaøn ngöôøi ñang ngoài tuø ôû Cuba töùc khoaûng 1% toång soá daân Cuba, vaø trong soá naøy coù khoaûng 500 tuø nhaân chính trò.


Fidel Castro ñaùp öùng lôøi keâu goïi trao traû töï do cho moät soá tuø chính trò taïi Cuba

Fidel Castro ñaùp öùng lôøi keâu goïi trao traû töï do cho moät soá tuø chính trò taïi Cuba.

Havana, 23/01/98 - "Ñöøng lo sôï" ñoù laø lôøi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong baøi dieãn vaên göûi daân chuùng Cuba trong chuyeán vieáng thaêm Cuba ngaøy 22/01/98. ÑTC ñaõ thaúng thaén chæ trích chính quyeàn Cuba vôùi nhöõng teä naïn hieän nay ñang xaûy ra cho caùc gia ñình Cuba do chính saùch cuûa Fidel Castro: nhöõng tyû leä raát cao haèng naêm veà ly dò, phaù thai, vaø vieäc Fidel Castro ñaõ ñoùng cöûa caùc tröôøng hoïc Coâng Giaùo. Tuy nhieân cuõng coù nhöõng ñieåm raát ñaùng laïc quan khi Vatican tuyeân boá laø Fidel Castro ñaõ ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC seõ trao traû töï do cho moät soá tuø chính trò taïi Cuba.

Sau moät buoåi gaëp gôõ rieâng giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Chuû Tòch Fidel Castro, Vatican ñaõ tuyeân boá trong ngaøy thöù Naêm (22/01/98) raèng chính quyeàn Cuba ñaõ ñoàng yù ñeå giaûi quyeát vieäc traû laïi töï do cho moät soá tuø chính trò taïi Cuba. Moät vaán ñeà maø ÑTC ñaõ töøng chôø ñôïi ñeå coù dòp thöông löôïng vôùi Fidel Castro trong dòp vieáng thaêm Cuba naøy.

Theo chöông trình, ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ daâng thaùnh leã ngoaøi trôøi taïi Santiago de Cuba vaøo ngaøy thöù Baûy (24/01/98); vaø taïi Thuû Ñoâ La Havana vaøo ngaøy Chuùa Nhaät (25/01/98).

Vaøo saùng thöù Naêm (22/01/98), daân chuùng Cuba vui möøng naùo nhieät vôùi nhöõng ñieäu vuõ, tieáng keøn, troáng, nhaïc... nhoän nhòp chuaån bò buoåi ñoùn röôùc ÑTC ñeán daâng thaùnh leã taïi thaønh phoá Santa Clara. Trong baøi giaûng thaùnh leã, ÑTC ñaõ nhaán maïnh ñeán vieäc canh taân giaùo duïc gia ñình nhö sau:

"Gia ñình, nhaø tröôøng vaø Giaùo Hoäi caàn phaûi taïo neân moät neàn taûng giaùo duïc laønh maïnh ñeå trong ñoù caùc treû em Cuba ñöôïc lôùn leân vaø tröôûng thaønh ñi theo vôùi nhöõng nhaân ñöùc toát. Ñöøng lo sôï; haõy khai môû moät neàn giaùo duïc cuøng vôùi nhöõng giaù trò cao quyù cuûa Tin Möøng Ñöùc Gieâsu Kitoâ, moät Tin Möøng maø seõ khoâng bao giôø ñem laïi baát cöù moät nguy haïi naøo cho xaõ hoäi".

Vaøo chieàu thöù Naêm (22/01/98), sau buoåi gaëp gôõ rieâng giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Laõnh Tuï Fidel Castro, Vatican ñaõ tuyeân boá laø raát hy voïng caùc tuø nhaân chính trò taïi Cuba seõ ñöôïc trao traû töï do, moät ñieàu maø ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ mong ñôïi töø laâu ñeå coù dòp thöông löôïng vôùi Fidel Castro trong dòp vieáng thaêm Giaùo Hoäi Cuba laàn naøy.

Trong luùc ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Laõnh Tuï Fidel Castro ñang gaëp gôõ rieâng vaøo chieàu thöù Naêm 22/01/98 trong khoaûng 50 phuùt taïi Toøa Nhaø Caùch Maïng, Tieán só Joaquin Navarro Valls, phaùt ngoân vieân cuûa Toøa Thaùnh Vatican ñaõ cho bieát: Hôn 500 tuø nhaân chính trò ñang bò giam giöõ taïi Cuba ñaõ töøng yeâu caàu ÑTC can thieäp vôùi Fidel Castro traû laïi töï do cho hoï.

Fidel Castro ñaõ taëng ÑTC moät baûn da coå 120 naêm chaân dung cuûa Linh Muïc Felix Varela, ngöôøi ñaõ khaùm phaù ra vaø saùng laäp ñaát nöôùc Cuba. ÑTC cuõng taëng Fidel Castro moät Töôïng Chuùa Gieâsu baèng kính maøu loùng laùnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page